Ek-1 - Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri

advertisement
GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
“İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI EĞİTİM PROJESİ”
FAALİYETLERİMİZ BAŞLAMIŞTIR.
Detaylı Bilgiye www.gaib.org.tr Adresinden Ulaşabilirsiniz.
1) 28 NİSAN 2010 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK OLAN
“İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI EĞİTİM
PROJESİ”NİN SAATİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR
( ÖNEMLİ – SÜRELİ )
Bilindiği üzere; firmaların “İhracata Yönelik Devlet Yardımlarından” daha çok ve hızlı bir
şekilde faydalanmalarını sağlamak ve uygulamada karşılaştıkları sorunları çözmek amacıyla
Birliğimizce, 28 Nisan 2010 tarihinde 12.00 – 14.00 saatleri arasında Birliğimiz Hizmet Binası
Toplantı Salonu’nda “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Eğitim Projesi” gerçekleştirileceği
daha önceki sirkülerimizde duyurulmuştu.
Ancak, anılan programın saati 14.00 – 16.00 olarak değiştirilmiştir. İlgili üyelerimize
duyurulur.
**************************************************
2) YUNANİSTAN TİCARET HEYETİ KAPSAMINDAKİ
GÖRÜŞMELERDE DİLE GETİRİLMESİNİ İSTEDİĞİNİZ
KONULARI BİLDİRİNİZ
( ÖNEMLİ – SÜRELİ )
Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan (DTM) aldığımız bir yazıda; 14-17 Mayıs 2010 tarihleri
arasında, Sayın Başbakanımız başkanlığında ve Devlet Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN’ın da
katılımlarıyla Yunanistan’a yönelik bir ticaret heyeti organizasyonu gerçekleştirilmesinin
planlandığı bildirilmektedir.
Bu kapsamda; söz konusu ziyaret esnasındaki görüşmelerde gündeme getirilmesinde fayda
görülen konular ile Yunanistan pazarında karşılaşılan sorunlara ilişkin olarak ekli formun (Ek-1)
doldurularak en geç 29 Nisan 2010 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar, Birliğimize (
Faks: 0.342.220 00 15 – 16 E-mail: [email protected] ) gönderilmesi rica olunur.
**************************************************
3) DANİMARKA / VİZE MUAFİYETİ HAKKINDA
Dışişleri Bakanlığı’nın bir yazısına atfen Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel
Müdürlüğü’nden alınan yazıda, Danimarka’da hizmet sunma amacıyla ve azami 3 ay kalacak Türk
vatandaşlarımızın vizeden muaf tutulacağı belirtilerek, bahse konu uygulama kapsamında “hizmet
sunucusu”, istihdam ilişkisi (işçi-işveren) olmayan, geçici ve azami 3 ay süreli olarak ve para
karşılığında başkasına hizmet sunan vatandaşlarımızı ifade ettiği bildirilmektedir.
2
GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
“İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI EĞİTİM PROJESİ”
FAALİYETLERİMİZ BAŞLAMIŞTIR.
Detaylı Bilgiye www.gaib.org.tr Adresinden Ulaşabilirsiniz.
Yazıda ayrıca, Danimarka’ya seyahat edecek vatandaşlarımızın;
- “Çalışma izni” koşulu olan mesleklerin icrası için Danimarka’ya seyahat edecek
vatandaşlarımızın “çalışma vizesi” almak zorunda olduğu,
- Hizmet süresinin altı aylık dilimlerde aç ayı geçmeyeceği; hizmet süresinin üç ayı geçmesi
durumunda vize alma zorunluluğu bulunduğu,
- Muafiyetten yararlanacak kişinin Türkiye’deki bir şirketin sahibi olduğunu veya
Türkiye’deki bir şirket tarafından istihdam edildiğini ve Danimarka’da ücret karşılığında hizmet
sunacağını gösteren belgeleri Danimarka sınır görevlilerine ibraz etmek zorunda olduğu,
- Vize muafiyetinden yararlanan kişinin Danimarka’ya Almanya dışındaki Schengen ülkeleri
üzerinden seyahat edecek ise Schengen vizesi alması gerektiği,
hususlarını göz önünde bulundurmaları gerektiği,
Danimarka sınır yetkililerinin “hizmet sunumu” amacıyla Danimarka’ya vizesiz seyahat
edecek vatandaşlarımızdan;
- Türkiye’deki şirketin hukuki varlığını ve ticari ilişkilerini gösteren belgeleri,
- Kişi şirket sahibi değilse, şirketle arasındaki istihdam ilişkisini gösteren iş sözleşmesi ve
şirket kimlik kartını,
- Kişinin Danimarka’da hizmet sunacağına ilişkin belgeyi
talep edilebileceği,
Bununla beraber, aile ziyareti, turizm, iş görüşmesi, tedavi, öğrenim gibi diğer amaçlarla
yapılacak seyahatlerde vize zorunluluğunun devam ettiği ve konuya ilişkin detaylı bilginin
http://www.ambankara.um.dk/tr adresinden alınabileceği hususları ifade edilmektedir.
**************************************************
4) HAMZABEYLİ (LESOVA) SINIR KAPISI GEÇİŞLERİ
Bulgaristan Ulusal Bitki Koruma Servisi’nin bir yazısına atfen Tarım ve Köyişleri
Bakanlığı’nın bir yazısına atıfla Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden aldığımız
bir yazıda; Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun 669/2009 EC ve 1152/2009 EC sayılı direktifleri
gereğince ülkemizden Bulgaristan ve diğer AB ülkelerine ihraç edilen;
3
GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
“İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI EĞİTİM PROJESİ”
FAALİYETLERİMİZ BAŞLAMIŞTIR.
Detaylı Bilgiye www.gaib.org.tr Adresinden Ulaşabilirsiniz.
-Patates,
-Biber, kabak ve domates (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş),
-Tohum, fidan vb. üretim ve çoğaltım materyalleri,
-Armut,
-Kuru incir,
-Kabuklu veya ayıklanmış fındık,
-Antepfıstığı,
-İncir, fındık veya antepfıstığı içeren sert kabuklu yemişler veya kurutulmuş meyve karışımları,
-İncir ezmesi, antepfıstığı ezmesi ve fındık ezmesi,
-Karışımları dahil olmak üzere tüketime hazır veya korunmuş fındık, incir ve antepfıstığı,
-Fındık, incir ve antepfıstığı unu ve tozu,
-Kesilmiş, dilimlenmiş ve kırılmış fındık
ürünlerinin Hamzabeyli (Lesova) Sınır Kapısından geçişine kısıtlama getirildiği ve Bulgaristan
tarafından bu ürünlerin anılan sınır kapısından sadece Rusya Federasyonu, Moldova ve Ukrayna
gibi AB üyesi olmayan üçüncü ülkelere transit geçişine izin verildiği ifade edilmektedir.
**************************************************
5) 669/2009/EC SAYILI KOMİSYON YÖNETMELİĞİ
Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda, “Bazı Yem ve
Hayvansal Menşeli Olmayan Gıdaların İthalatında Resmi Kontrollerin Artırılmasına İlişkin
669/2009/EC sayılı Komisyon Yönetmeliği”nin 25 Temmuz 2009 tarihli ve L 194 sayılı Avrupa
Birliği (AB) Resmi Gazetesi'nde yayımlandığı ve 25 Ocak 2010 tarihi itibarıyla uygulanmaya
başlanıldığı vurgulanmaktadır.
Yazıda devamla, konuya ilişkin Sofya Ticaret Müşavirliği’nin bir yazısına atıfla, mezkûr
sorunun çözümü ile ilgili olarak denetimleri yürüten Bulgar Sağlık Bakanlığı Genel Devlet Sağlık
Müfettişliği ile görüşmeler gerçekleştirildiği, sorunların tespit edildiği ve alınması gereken
tedbirlerin tartışıldığı ve ülkemiz firmalarının özellikle Sofya Gümrüğünde karşılaştıkları sorunların
tek bir elden takip edilebilmesi ve halledilebilmesine yönelik olarak Türkçe ve Bulgarca bilen bir iş
takipçisinin görevlendirilmesi ve test sonuçlarının ilgili nihai gümrüğe bildirilmesi için de bir kargo
şirketinin görevlendirilmesi için ilgili firmalarla görüşmeler yapıldığı ifade edilmektedir.
Yazıda ayrıca, konuya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın da bir yazısına atıfla, AB
gümrük giriş noktalarında yapılan analizler sırasında vuku bulan gecikme veya kötü muamele gibi
zorluklarla beraber ürün kalite kayıplarının belgelenerek Bakanlıklarınca yürütülecek girişimlerde
yararlanılmak üzere ibraz edilmesinde yarar görüldüğü ve öte yandan, Bulgaristan gümrüklerinden
gerçekleştirilecek sevkiyatların planlanmasında laboratuar analizlerinin hafta sonu yapılmaması,
analiz sürecinin 2-3 güne kadar uzayabilmesi hususlarının dikkate alınmasının, ülkemiz menşeli
ürün sevkiyatlarında vuku bulan zaman kaybını hafifleteceği hususları belirtilmektedir.
**************************************************
4
GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
“İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI EĞİTİM PROJESİ”
FAALİYETLERİMİZ BAŞLAMIŞTIR.
Detaylı Bilgiye www.gaib.org.tr Adresinden Ulaşabilirsiniz.
6) AB’YE PATATES İHRACATI YAPAN FİRMALARIMIZIN
DİKKATİNE!
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıya istinaden Habur
Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’nden aldığımız bir yazıda; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın
bir yazısına atıfla, ülkemizden Avrupa Birliğine patates ihracatı ile ilgili hazırlanan ve
Bakanlıklarına bağlı uygulayıcı birimlere iletilen uygulama talimatının Müsteşarlıkları görev alanına
giren bölümlerinin olduğundan bahisle, patates üretim alanlarında görülen karantinaya tabi zararlı
organizmaların temiz yerlere bulaşmasını önlemek, üretim alanları ve depolama yerlerinin kayıt
altına alınarak patateslerin dolaşımının izlenmesini, herhangi bir karantina organizmasının tespiti
durumunda kaynağının belirlenerek gerekli önlemleri sağlamak amacıyla hazırlanan “Ticari Amaçlı
Patateslerin İzlenebirliliği Hakkında Yönetmelik”in 29.04.2009 tarih ve 27214 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği, söz konusu Yönetmelik gereğince ihraç edilecek
patateslerin üretim izni alınmış yerlerde üretilmiş olması ve bir yerden bir yere nakledilmişse
“Patates Taşıma ve Satış Sertifikası” ile nakledilmiş olması şartı aranacağı, ayrıca depolardan
yapılan ihracatlarda “Depolama İzin Belgesi” aranacağının belirtildiği ifade edilmektedir.
Yazıda ayrıca, Avrupa Birliği’ne ihraç edilecek patates sevkiyatlarının bütün kontrol ve
sertifika aşamalarının tamamlanıp inspektör ve gümrük görevlilerinin gözetiminde fiili ihracatı
gerçekleşene kadar olan prosedürün titizlikle takip edilerek, mühürlenmiş ürün partilerinin Avrupa
Birliği’ne çıkışının sağlanacağı, anılan Yönetmeliğin incelenmesinde, mevcut hükümlerinin, ürün
depolama, kontrol gibi gümrük işlemlerinden önceki aşamaları kapsadığı ve belirtilen hususlarla
ilgili olarak ihracatçıların gerekli özeni göstermeleri önemle belirtilmektedir.
**************************************************
5
Download