Ek-2

advertisement
GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
“İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI EĞİTİM PROJESİ”
FAALİYETLERİMİZ BAŞLAMIŞTIR.
Detaylı Bilgiye www.gaib.org.tr Adresinden Ulaşabilirsiniz.
1) GAZİANTEP’TE YERLEŞİK TÜM ÜYELERİMİZİN
DİKKATİNE!
“İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI EĞİTİM
PROJESİ” İLERİ BİR TARİHE ERTELENMİŞTİR
( ÖNEMLİ )
Birliğimizce, 04 Mart 2011 Cuma günü saat 14.00 - 16.00 saatleri arasında Birliğimiz
Konferans Salonu’nda yapılacak olan “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Eğitim Projesi”
ileri bir tarihe ertelenmiş olup yeni tarih bilahare duyurulacaktır.
İlgili üyelerimize duyurulur.
**************************************************
2) LÜKSEMBURG’A İHRACATTA YAŞANAN SORUNLARI
BİLDİRİNİZ
( ÖNEMLİ - SÜRELİ )
Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM)
aldığımız bir yazıda; Lüksemburg Veliaht Prensi GUILLAUME başkanlığındaki bir ticaret
heyetinin Lüksemburg Ekonomi ve Dış Ticaret Bakanı Jeannot KRECKE’nin de katılımıyla Mart
ayı içerinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü belirtilmektedir.
Bu itibarla; TİM’e iletilmek üzere, söz konusu ülke pazarında karşılaşılan sorunlar ile
toplantıda gündeme getirilmesinde fayda görülen konulara ilişkin ekli formun doldurularak, en geç
04 Mart 2011 Cuma günü mesai bitimine kadar, Birliğimize ( Faks: 0.342.220 00 15 – 16 Email: [email protected] ) gönderilmesi rica olunur.
**************************************************
3) 6111 SAYILI KANUN HAKKINDA
( ÖNEMLİ )
Bilindiği üzere, gerek dahilde işleme izin belgesi (DİİB) sahibi firmalara tecil-terkin
uygulaması kapsamında mal teslim eden yerli imalatçıların gerekse yerli girdi kullanmak suretiyle
ihracata yönelik üretim gerçekleştiren DİİB sahibi firmaların söz konusu uygulamanın 31.12.2010
tarihinde son bulacak olması nedeniyle olumsuz etkilenmemesini teminen, kesintisiz olarak devam
2
GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
“İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI EĞİTİM PROJESİ”
FAALİYETLERİMİZ BAŞLAMIŞTIR.
Detaylı Bilgiye www.gaib.org.tr Adresinden Ulaşabilirsiniz.
ettirilmesi amacıyla Plan ve Bütçe Komisyonu gündeminde bulunan 1/971 esas numaralı “Bazı
Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve
Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Tasarısı”nda 31.12.2010 tarihinde son bulacak bu sürenin “31.12.2015” tarihine kadar uzatılmasına
yönelik düzenleme yapılmasının öngörüldüğü daha önceki sirkülerimiz ile üyelerimize
duyurulmuştu.
Öte yandan, daha önceki sirkülerimizde anılan Kanun Tasarısında;
- 31.12.2010 tarihine kadar (bu tarih dâhil) dâhilde işleme rejimi kapsamında gümrük
yükümlülüğü doğan ancak söz konusu Kanunda öngörülen başvuru süresi sonuna kadar ihracat
taahhüt hesabı müeyyideli kapatılan dâhilde işleme izin belgesi/dâhilde işleme izni kapsamına giren
takibe konu kamu alacakları çerçevesinde adı geçen Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen
borçluların; söz konusu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar ilgili idareye
başvuruda bulunmaları hükmünün yer alacağı,
- Vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan
vergilerin/gümrük vergilerinin ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi,
gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine aynı Kanunun yayımlandığı tarihe kadar
TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmemiş alacağın sadece
fer’i alacaktan ibaret olması halinde, fer’i alacak yerine TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas
alınarak hesaplanacak tutarın, bahse konu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi
şartıyla vergilere/gümrük vergilerine bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme
alacakları ve aslının söz konusu Kanunun yayımlandığı tarihten önce ödenmiş olanlar dahil olmak
üzere asla bağlı olarak kesilen vergi cezaları/idari para cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme
zamlarının tamamının tahsilinden vazgeçileceği şeklinde düzenlemeleri de havi olacağının
beklendiği duyurulmuştu.
Yine Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan (DTM) aldığımız bir yazıda; 6111 sayılı “Bazı
Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve
Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un
25.02.2011 tarihli, 27857 I. mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlandığı ve yayım tarihi
dikkate alındığında, Kanun’un 18. maddesinde belirtilen başvuru süresinin 30.04.2011 tarihinde
sonra erdiği bildirilmektedir.
Yazıda ayrıca, anılan Kanun’un 169. maddesinde; Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan
(DFİF) ihracata yönelik devlet yardımları kapsamında yapılan ödemelere ilişkin iş ve işlemlere dair
usul ve esaslar belirlendiği ve söz konusu düzenlemeyle, diğer bazı kurum ve kuruluşlar meyanında
İhracatçı Birliklerinin DFİF’ten ihracata yönelik devlet yardımları uygulamaları konusunda yetki ve
sorumluluklarının tespit edildiği ifade edilmektedir.
**************************************************
3
GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
“İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI EĞİTİM PROJESİ”
FAALİYETLERİMİZ BAŞLAMIŞTIR.
Detaylı Bilgiye www.gaib.org.tr Adresinden Ulaşabilirsiniz.
4) REACH-AYLIK BÜTENİ HAKKINDA
Bilindiği üzere, REACH Tüzüğü (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction
of Chemicals / Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması)’nün 1 Haziran
2007’de yürürlüğe girmiş olup, Kayıt, Değerlendirme, İzin ve Kısıtlama gibi süreçlerindeki
gelişmelerin takibi önem arz etmektedir. Ülkemizin AB’ye üyelik süreci ve kimya sektörü
ihracatımızın yarısına yakın bir kısmının AB ülkelerine yapıldığı göz önüne alındığında, REACH
Tüzüğü ülkemiz kimya sektörünü ve kimyasal hammaddenin girdi olarak kullanıldığı tüm sektörleri
yakından ilgilendirmektedir.
Bu defa, İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri’nden aldığımız bir yazıda aynen;
1272/2008 sayılı (Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması
hakkında) CLP Tüzüğü de 20 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Tüzüğe göre,
AB üyesi ülkelerde faaliyet gösteren, kimyasal madde ve karışım üreten veya ithal eden firmaların,
söz konusu madde ve karışımları CLP Tüzüğü usul ve esaslarına göre sınıflandırma, etiketleme ve
ambalajlama yükümlülüğü vardır. Ayrıca, AB’de kimyasal madde üretici ve ithalatçılarının,
sınıflandırma ve etiketleme bilgilerini Avrupa Kimyasallar Ajansı’na bildirim yükümlülüğü
bulunmaktadır.” denilmektedir.
Sanayicilerimizin REACH ve CLP Tüzüğü’nden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine
getirmelerine yardımcı olacak bilgilerin ve Şubat ayında gerçekleşen önemli
gelişmelerin
derlendiği
İMMİB
REACH
ve
CLP
Yardım
Masası
bültenine
http://reach.immib.org.tr/web/dokumanlar/Bulten28.pdf adresinden erişilmesi mümkündür.
**************************************************
4
Download