Ek-1 - Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri

advertisement
GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
“İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI EĞİTİM PROJESİ”
FAALİYETLERİMİZ BAŞLAMIŞTIR.
Detaylı Bilgiye www.gaib.org.tr Adresinden Ulaşabilirsiniz.
1) PAZARA GİRİŞ ENGELLERİ ÇALIŞMA GRUBU/MARKA
TAKLİDİ HAKKINDA
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) aldığımız bir yazıda; son dönemde, Dış Ticaret
Müsteşarlığı bünyesinde oluşturulan Pazara Giriş Engelleri (PGE) Çalışma Grubu’na yapılan
bildirimler kapsamında, özellikle Orta Doğu’ya ihracat yapan firmalarımızdan, giderek artan oranda,
ürünlerine ait markaların bu ülkelerde taklit edildiği hatta taklit malların başka ülkelere ihraç
edildiğine dair şikayetler alınmaya başlandığı belirtilmektedir.
Yazıda devamla, markanın bir fikri mülkiyet hakkı çeşidi olduğu ve fikri mülkiyet
haklarının korunması konusunda ülkesellik prensibinin geçerli olduğu; ülkesellik prensibine göre,
bir fikri mülkiyet hakkının, hangi ülkede korunmak isteniyorsa o ülkenin mevzuatı çerçevesinde ve
sadece o ülkenin sınırları içinde korunduğu; diğer bir ifadeyle, fikri mülkiyet haklarının ihlali
durumlarında, ihlalin geçekleştiği ülke sınırları içerisinde vuku bulan ihlalin önlenmesi ve doğan
zararın tazmininin esas olduğu; marka ihlalinden doğan zararların tazmini konusunda uluslararası
tahkim gibi başka bir makam yetkilendirilmedikçe markanın korunması ve ihlalden doğan zararların
tazmininin ilgili ülke mahkemelerinden talep edildiği ifade edilmektedir.
Bahse konu yazıda, fikri mülkiyet haklarının uluslararası anlaşma ve sözleşmelere de konu
olduğu; markalar ile ilgili olarak, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ)’nün Ticaretle Bağlantılı Fikri
Mülkiyet Hakları (TRIPS) Anlaşması, Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) kapsamında yer alan
Paris Konvansiyonu ile Madrid Protokolü’nün temel metinler olarak karşımıza çıktığı; bahse konu
metinlere ilişkin ek’te yer alan bilgi notunun incelenmesinden de görüleceği üzere, TRIPS
Anlaşması ve Paris Konvansiyonu’nun, fikri mülkiyet haklarının korunması için, üye/taraf
devletlerin, kendi iç hukuklarında yer vermeleri gereken asgari koruma şartlarını hükme bağladığı;
bu anlamda, bahse konu metinlerin, ülkelere fikri mülkiyet haklarının korunması için ne yapılması
gerektiğini dikte etmekle birlikte, asıl korumanın, ülkesellik prensibi çerçevesinde ülkenin içinde
aranabildiği; Madrid Protokolü’nün ise, markaların tesciline ilişkin bir birlik kurduğu; ülkemizin
DTÖ’ye üye, Paris Konvansiyonu ve Madrid Protokolü’ne ise taraf olduğu, bu çerçevede, yukarıda
değinilen anlaşma ve sözleşmelere üye/taraf tüm ülkelerin fikri mülkiyet haklarının korunmasını
sağlayacak mevzuatı iç hukuklarına geçirmeleri gerektiği; ancak, hakların aranabilmesi için,
öncelikle ihlalin gerçekleştiği ülkelerde yasal anlamda hak sahibi hale gelmenin, yani markayı tescil
ettirmenin ön şart olduğu belirtilmektedir.
Yazıda ayrıca, uluslararası tescilin iki şekilde yapılabildiği; Madrid Protokolü’ne taraf
olmayan ülkelerdeki tescil işlemleri için her ülkenin kendi ulusal ofisine başvuruda bulunmak, ayrı
ayrı ücret ödemek ve farklı dillerde formlar doldurmak gerektiği; ek’te yer alan bilgi notundan da
görüleceği üzere, Madrid Protokolü’ne taraf ülkelerde ise, ayrı ayrı her ülkede değil, tek bir dilde
yapılacak tek bir başvuruyla markanın talep edilen birden fazla ülkede tescil ettirilebilmesinin
sağlanabildiği bildirilmektedir.
**************************************************
2
GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
“İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI EĞİTİM PROJESİ”
FAALİYETLERİMİZ BAŞLAMIŞTIR.
Detaylı Bilgiye www.gaib.org.tr Adresinden Ulaşabilirsiniz.
2) İTHALİ YASAKLANAN MALLAR LİSTESİNDE İSTİSNALAR
Hartum Ticaret Müşavirliği’nin bir yazısına atfen, Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan (DTM)
aldığımız bir yazıda; Sudan Dış Ticaret Bakanlığı tarafından ülkeye ithali yasaklanan malların
listesine getirilen istisnaların aşağıdaki şekilde olduğu belirtilmektedir:
- Yarı mamul eşyalar
- Medikal ve otel mobilyaları
- Otomobil ve izolasyon boyaları
- Damızlık balıklar
- Oteller için deniz ürünleri
- Damızlık atlar
- Aşağıda belirtilen plastik ürünler;
• Sağlık, elektrik ve kütüphanelerle ilgili alet ve ekipmanlar
• Plastik çuvallar
• Plastik şişeler ve kapakları
• Hortum ve sulama sistemleri
• Plastik levha ve şeritler
• Paketleme malzemeleri
- Kişisel kullanım için eşyalar
- İşlenmemiş ham ipek
- Yatırım mallan (Yatırım Bakanlığı'nın onayı ile)
**************************************************
3) “TORBA YASA SEMİNERİ” DÜZENLENECEKTİR
Akdeniz İhracatçı Birlikleri’nden aldığımız bir yazıda; 25.02.2011 tarihinde yürürlüğe
giren ve “Torba Yasa” olarak bilinen 6111 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması
Hakkında Kanun”un kapsamı, borçların yapılandırılması ve uygulamada tereddüt edilen hususlar
bulunduğu ve konuyla ilgili olarak Birlikleri ve Gelir İdaresi Başkanlığı İşbirliği ile 30 Mart 2011
Çarşamba günü saat 14:00’de Devlet Yardımlarına ilişkin ödemeler, Dahilde İşleme İzin Belgeleri
ile Gümrük Vergileri, İdari Cezalar ve bunların gecikme faizlerine ilişkin yeniden yapılandırmalar
vb. konuların ele alınacağı bir bilgilendirme semineri düzenleneceği ifade edilmektedir.
Söz konusu seminere katılmak isteyen firmalar için seminer programı ve katılım formu
ektedir.
**************************************************
3
GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
“İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI EĞİTİM PROJESİ”
FAALİYETLERİMİZ BAŞLAMIŞTIR.
Detaylı Bilgiye www.gaib.org.tr Adresinden Ulaşabilirsiniz.
4) “IRAK CUMHURİYETİ UYGUNLUK PROGRAMI SEMİNERİ”
GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR
Akdeniz İhracatçı Birlikleri’nden (AKİB) aldığımız bir yazıda; Irak Hükümeti Kalite
Kontrol ve Standardizasyon Merkez Organizasyonu’nun Irak'a gidecek ürünlerin sevkiyat öncesi
uygunluğunun değerlendirilmesi ve sertifikalandırılması için Bureau Veritas’ı yetkili firma olarak
atadığı ve 1 Mayıs 2011 tarihinden itibaren Irak’a ihraç edilecek Gıda Ürünleri (taze meyve ve
sebzeler hariç), Kozmetik Ürünler, Kişisel Hijyen Ürünleri ve Temizlik Malzemeleri, Ev İçi
Kullanılan Gereçler, Mutfak Eşyaları, Kimyasallar, İnşaat Malzemeleri, Elektrikli ve Elektronik
Ürünler, Taşıtlar, Lastikler ve Parçaları, Tekstil ve Ayakkabılar, Oyuncaklar, Yakıt ile Çalışan Ev
Aletleri, Sigara ve Tütün ana başlığı altında 89 kategorideki ürünün Bureau Veritas tarafından
değerlendirilip sertifikalandırılarak ülkeye giriş yapabileceği bildirilmektedir.
Yazıda ayrıca, konuyla ilgili olarak Birlikleri (AKİB) ve Bureau Veritas işbirliği ile 24
Mart 2011 Perşembe günü saat 10:00’da AKİB Toplantı Salonu / MERSİN’de bir bilgilendirme
semineri düzenleneceği ifade edilmektedir.
Söz konusu seminer ilişkin program ve katılım formu ektedir.
**************************************************
5) INTELS-TR PROJESİ DIŞ TİCARETTE EĞİTİM İHTİYAÇLARI
ANKETİ
İstanbul İhracatçı Birlikleri’nden (İİB) aldığımız bir yazıda; Birlikleri, Avrupa Birliği
Yaşamboyu Öğrenim Programı çerçevesindeki Leonardo da Vinci (LdV) “yenilik transferi
projeleri” kapsamında daha önce İngiltere’de uygulanan ve başarıyla tamamlanan bir AB Projesinin
ülkemize transferi ile ilgili bir proje yürütüldüğü ve yürütülen “INTELS-TR / KOBİ’lere
Uluslararası Ticaret Alanında Elektronik Ortamda Eğitim Projesi” kapsamında KOBİ’lere
yönelik temel bir eğitim sağlayan bir ihracat müfredatı ve ihracat simülasyonu geliştirileceği
bildirilmektedir.
Söz konusu yazıda, KOBİ’lerin eğitim ihtiyaçlarını ve internet kullanımlarını tespit etmek
amacıyla ekteki anket formunun hazırlandığı ve dış ticarette eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesine
yönelik bu projeye katkı sağlanması amacıyla ekteki anketin doldurularak 24 Mart 2011 tarihine
kadar [email protected] e-posta adresine veya 0.212.454 08 08 nolu faksına gönderilmesi gerektiği
ifade edilmektedir.
**************************************************
4
GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
“İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI EĞİTİM PROJESİ”
FAALİYETLERİMİZ BAŞLAMIŞTIR.
Detaylı Bilgiye www.gaib.org.tr Adresinden Ulaşabilirsiniz.
6) SALAMURA YAPRAKLARINDAKİ İLAÇ KALINTISI
HAKKINDA
( ÖNEMLİ )
Gaziantep Valiliği İl Tarım Müdürlüğü’nden aldığımız bir yazıda; dış ticarette ihracat konu
ürünlerden olan üzümün yanında salamura asma yaprağının da ihraç edildiği, bağlarda kullanılan
ilaçların tavsiye edilen dozda ve zamanında kullanılmadığı sürece üzümde olduğu gibi yaprak
üzerinde de kalıntı bırakabildiğinden ihracatta sorunlar yaşanmasına neden olduğu belirtilmektedir.
Ayrıca yazıda, üreticiden tüketiciye güvenli ürün ulaştırılması amacıyla, ilimizde salamura
asma yaprağı ve yaprak dolma ürünleri ticareti yapan firmaların sezon başında çiftçilerle anlaşma
yaparak asma yaprağının hasat edildiği dönemde ilaç kullandırılmaması ya da son ilaçlamayla hasat
arasında geçen süreye dikkat edilerek hasat yapılması gerektiği önemle ifade edilmektedir.
**************************************************
7) ÇEŞİTLİ DUYURU VE FUARLAR

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri’nden (OAİB) aldığımız bir yazıda; Pakistan, Irak,
Özbekistan Umman, Peru, Bosna Hersek, Pakistan, Meksika ve Kuveyt’te açılan ihaleler
ve fuarlarla ilgili detaylı bilgilere aşağıdaki linklerden ulaşılabileceği belirtilmektedir.
-
-
İhale Duyuruları
Pakistan
Irak
Özbekistan
Kuveyt
Fuar Duyuruları
Umman
Peru
Bosna Hersek
Pakistan
Meksika
Kuveyt
Kuveyt1
***************************
5
Download