genelge

advertisement
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Sayı: B.10.0.THG.0.16.00.02–010.06
Konu:
23.01.2007*1216
........................... VALİLİĞİNE
GENELGE
2007/1
Bilindiği üzere, hastalar için gerekli görülen kan ve kan komponentlerinin resmi hastaneler
bünyesinde bulunan kan merkezleri ile Kızılay kan birimlerinden temin edilmesinde uyulacak usul ve
esaslar, 2006 Mali Yılı Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliğinin Kan ve Kan Komponentlerinin
Bedelleri başlıklı 18.1. maddesi ile düzenlenmiştir.
Türkiye Kızılay Derneği Genel Müdürlüğüne bağlı Kızılay kan birimlerinden temin edilen kan
ve kan komponentlerinin bedelinin geri ödeme kuruluşlarına fatura edilmesi için gerekli olan belgeler
arasında anılan Tebliğe ekli Kan ve Kan Komponentleri Talep Formu (Ek–1/E) ile sağlık kuruluşları
tarafından toplu olarak alınan kan ve kan komponentlerinin hak sahibinin bağlı bulunduğu geri ödeme
kuruluşunu belirtir başhekim onaylı listenin bulunması gerektiği mezkûr madde hükmünde açıkça
vurgulanmıştır.
Ancak, uygulamada resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarınca (üniversite hastaneleri dâhil)
ilgili Kızılay kan birimlerinden toplu olarak temin edilen kan ve kan komponentlerinin hak sahibinin
bağlı bulunduğu geri ödeme kuruluşlarını gösterir başhekim onaylı listenin ilgili Kızılay kan
birimlerine intikal ettirilmesinde sorun ve aksaklıkların yaşandığı tespit edilmiştir.
Bu nedenle, Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliğinin ilgili maddesi gereği Kızılay kan
birimlerine gönderilmesi zorunlu olan ve ödemeye esas teşkil eden başhekim onaylı listelerin;
kullanılan kan komponentlerini miktarını (ünite) kullanıldığı hastanın adı ve soyadını ve bağlı
bulunduğu sosyal güvenlik kurumunu kapsayacak şekilde hazırlanarak ödeme dönemleri içerisinde
ilgili Kızılay kan birimlerine gönderilmesi zorunluluk arz etmektedir.
Diğer taraftan, yeşil kart sahibi yatarak tedavi gören hastalar için Kızılay kan birimlerinden
temin edilen kan ve kan komponentleri bedelleri, 13.08.1992 tarih ve 21314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Devlet Tarafından Karşılanması ve Yeşil Kart
Uygulaması Hakkında Yönetmeliğin 16. maddesi gereğince tedavi gördüğü kurumca karşılanır ve faturaya dâhil
edilir.
Bu itibarla, 2006 mali yılında yeşil kart sahibi hastaların sağlık kurumlarındaki tedavileri
nedeniyle Kızılay kan birimlerinden mezkûr maddeye göre temin edilen kan ve kan komponentleri
bedelleri tanıya dayalı (paket) işlemlerde kullanılanlar hariç olmak üzere, tedavi gördüğü sağlık
kurumu tarafından Tebliğin eki Resmi Sağlık Kurumları Fiyat Tarifesindeki (Ek–8) birim fiyatları
üzerinden Kızılay Kan Birimine ödenerek kanı kullanan sağlık kurumu tarafından Tedavi Yardımına
İlişkin Uygulama Tebliği eki Resmi Sağlık Kurumları Fiyat Tarifesindeki (Ek–8) birim fiyatları
üzerinden yeşil kartlının faturasına dâhil ederek 3816 sayılı Kanun kapsamında olan kimselerin
tedavileri için merkezi bütçeden kurumuna tahsis edilen ödenekten karşılanmasının mümkün
görüldüğü hususunda bilgilerinizi ve iş bu genelgenin iliniz dâhilindeki tüm resmi ve özel sağlık
kurum ve kuruluşlarına tebliğini önemle rica ederim.
Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR
Bakan a.
Müsteşar
Dağıtım Gereği:
81 İl Valiliğine
Bilgi İçin:
Türkiye Kızılay Derneği Genel Müdürlüğüne
Maliye Bakanlığına
Download