Türkiye Kızılay Derneğinin yetişmiş elemanlardan kurulu merkez ve

advertisement
Türkiye Kızılay Derneğinin yetişmiş elemanlardan kurulu merkez ve taşra teşkilatı bu göreVi kolayca
ve en iyi şekilde yapacak güçtedir. Esasen Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığımızın bu konudaki talepleri
zaman zaman Kızılay'ca yerine getirilmektedir. Kızılay Tüzüğü de bu hizmetleri görev olarak derneğe verdi­
ğinden mevzuat açısından da bir kolaylık bulunmaktadır.
Ekli kanun tasarısının kabulü, bu konudaki uygulamaya büyük ölçüde kolaylık sağlayacak ve özellikle
hayatî mahiyetteki bu ilaçların ithal ve dağıtımı en ucuz ve en süratle yerine getirebilecektir.
MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1. — Bu madde, Kanser ilaçları ile Şeker hastalığında kullanılan lnsuîin"in, Türkiye Kızılay
Derneği monopoline verildiğini göstermektedir. Bu iki ilaç da çeşitli patentler altında yurt dışında imal edil­
mektedir. Memleketimizde henüz yapılmamaktadır. Dışardan getirme imkânları da mahdut olduğundan, çok
yüksek fiyatla temin edilebilmektedir. Hayatî önemi haiz olmaları sebebiyle, bu ilaçların tek elden ve en
ucuz fiyatla, fazla döviz sarfına mahal kalmadan temini, bir monopol tesisini zarurî kılmaktadır.
Kızılay Tüzüğü, ilaç getirtme görevini benimsemiştir. Savaşta ve barışta Sağlık ve Sosyal Yardım Ba­
kanlığı ile müşterek ilaç sorununu çözümlemeikte Bakanlıkça verilen her görevi ifa etmektedir. Bu sebeple
yurt içinde bu ilaçların yapımına kadar, monopol tesisi zorunlu görülmektedir.
Madde 2. — İkinci madde, ilaçların ne miktar ve hangi cinsleririin getirtileceğinin Sağlık ve Sosyal Yar­
dım Bakanlığına bırakmaktadır. Sağlık kuruluşlarının ve münferit taleplerin ihtiyacı en iyi ve isabetli şe­
kilde Bakanhkça bilinmektedir. Haçlardan da hem fiyat hem de vasıf itibariyle uygun olanının belirlen­
mesinde adı geçen bakanlığa yetki tanınmaktadır. Şüphesiz, bu araştırmanın dahi Kızılayca yapılması arz
edilirse, Bakanlığın işarı üzerine bu hizmet ifa edilebilecektir.
Madde 3. —'Yürürlükle ilgilidir.
Madde 4. — Kanunun Bakanlar Kurulunca yürütüleceğini göstermektedir.
DANIŞMA MECLÎSİ ÜYESİ M. VELID KORAN VE 49 ARKADAŞININ TEKLİFİ
Kanser Haçları İle tnsülinin İthal ve Dağıtımının Türkiye Kızılay Derneği Monopolüne Verilmesi Hak­
kında Kanun Teklifi
MADDE 1. — Kanser ilaçlarının ve tnsülinin Türkiye Ve ithal ve dağıtımı, Türkiye Kızılay Derneğinin
monopolü altındadır.
MADDE 2. — Mhal edilecek ilaçların yıllık miktar ve cinsleri Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca
belirlenir.
MADDE 3. — Bu Kanun Yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
Danışma Meclisi
(S. Sayısı : 504)
Download