Konu : Kan ve Kan Ürünleri Temini

advertisement
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü
08.06.2007
/ 12263
Sayı : B.10.0.THG.0.15.00.01/
Konu : Kan ve Kan Ürünleri Temini
…………………………………………
GENELGE 2007 / 43……
Kan ve kan ürünleri ile ilgili bütün faaliyetler toplum sağlığı açısından büyük önem
taşımaktadır. Bu nedenle bakanlığımız bilimsel ve güncel gelişmelere uygun olarak ülkemizde kan ve
kan ürünlerinin temini ve kullanımında yaşanan sorunlara çözüm getirmek için hazırlanan 5624 sayı
ile “Kan ve Kan Ürünleri” yasası 11.04.2007 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş
olup yeni yasa, “kan, kan bileşenleri ve ürünlerinin temininde kan bağışının karşılıksız ve gönüllü
olması,kan, kan bileşenleri ve ürünlerinin alınmasında ve verilmesinde bağışçı ve alıcının sağlığının
tehlikeye düşürülmemesi, tıbbi risklere karşı korunması ve transfüzyonun güvenle yapılması esasları
ile, hizmet birimlerinin Bölge Kan Merkezleri, Kan Bağış Merkezleri ve Transfüzyon Merkezleri
olarak yeniden düzenlenmesini” getirmektedir.
Bu çerçevede Türk Kızılay’ı “Güvenli Kan Temin Projesi” ile “Bölge Kan Merkezleri ve Kan
Bağış Merkezleri” çalışmalarını hızlandırmış olup kan birimlerini güçlendirilmekte ve gönüllü kan
bağışını her geçen gün arttırmaktadır.
Ayrıca Maliye Bakanlığınca yayımlanan “Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği” ve
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama
Tebliği”nde de “Kan ihtiyacının karşılanmasında güvenli kan temini esas olup, hasta yakınlarının kan
verecek kişileri bulmasının sebep olduğu sağlık ve sosyal sorunları önlemek için, Kızılay kan
birimlerinde kan ve kan bileşenlerinin bulunduğu durumlarda, replasman kan alınma yöntemi tercih
edilmeyecektir” denilmektedir.
Buna göre hastanelerimizin kan ihtiyaçlarının temininde öncelikle Kızılay kan kaynaklarının
kullanılması hususunda gerekli özeni göstermeleri hususunda;
Gereğini önemle rica ederim.
Uzm.Dr. Orhan GÜMRÜKÇÜOĞLU
Bakan a.
Müsteşar V.
…/06/2007 Şube Md.
:Ecz. C.ORUÇ
…/06/2007 Dai. Bşk.
:Uzm. Dr. B.AYTAÇ
…/06/2007 Gn.Md.Yrd.V :Uzm.Dr. A.DİLSİZ
…/06/2007 Gn.Md.V.
:Doç.Dr. Ö.ODABAŞ
…/06/2007 Müst. Yrd.
:Yrd.Doç.Dr.H.YEŞİLYURT
Dağıtım:
81 il valiliğine
Download