T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı

advertisement
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Sayı : B100THG10012/0314
Konu :
11302
08.06.2005
GENELGE
2005/91
2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Seri No:4) (Tedavi Yardımı) 09.02.2005 tarih ve 25722
mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
Ancak, 21.04.2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin (r ) bendi ile 178 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesinde yapılan değişiklikler de dikkate alınarak, uygulamada ortaya
çıkan tereddütlerin giderilmesi amacıyla 31.05.2005 tarihli ve 25831 sayılı, Resmi Gazetede yayımlanan 12
no'lu tebliğ ile anılan Talimatta bazı değişiklik ve düzenlemeler yapılmıştır. Bu değişiklik ve düzenlemeler
2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatına yansıtılarak Bakanlığımız web sayfasında (www.saqlik.qov.tr)
yayınlanmıştır.
Bilindiği üzere, Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığı'na
Devredilmesine Dair 5283 sayılı Kanun gereğince, SSK hastaneleri Bakanlığımıza devredilmiştir. Buna göre,
anılan tebliğin 3 üncü maddesine göre, hastane stoklarında kayıtlı ve üzerlerinde "SSK MALIDIR
SATILAMAZ" ibaresi bulunan ilaçlarla sınırlı olmak üzere, yatan hastalar taburcu edilirken idame tedavileri
için reçete edilen ilaçlar, hastane eczanesinden verilebilecek ve hastanın tedavisine ait diğer işlemlerle
birlikte fatura edilecektir. Hasta katılım payı peşin alınan hak sahiplerinden, hastane tarafından tahsil
edilecek, maaşından kesilen hak sahipleri için ise kurumlarınca ilgili hastanelere ödenecektir. Bu
uygulamada, Talimatta belirtilen reçete yazım kuralları ile indirim oranları dikkate alınacaktır.
Söz konusu tebliğin 10. maddesi ile değişik Talimatın "Kan ve Kan Komponentleri Bedelleri" başlıklı
18.1 inci maddesinde yapılan düzenlemeye göre, hasta veya hasta yakınları tarafından kan verecek kişileri
bulmasının sebep olduğu sağlık ve sosyal sorunları önlemek amacıyla güvenli kan temini esasına dayalı
olarak resmi ve özel hastaneler kan ihtiyaçlarını Kızılay'a ait kan birimi bulunan yerlerden temin edecektir.
Kan ve kan komponentlerinin talep ve transfer sürecindeki her türlü işlem, talebi yapan sağlık kurumu ile
Kızılay kan birimi arasında doğrudan gerçekleştirilecek, hasta veya hasta yakınlarından bu konuda herhangi
bir talepte bulunulmayacaktır.
Bu madde hükmüne göre, temin edilen kan ve kan komponentlerinin bedeli, Kızılay kan birimlerince,
Bütçe Uygulama Talimatı'na ekli Resmi Sağlık Kurumları Fiyat tarifesindeki (ek 8) birim fiyatlar üzerinden %5
indirim uygulanarak ilgili sağlık kurumuna fatura edilecek, sağlık kurumunca da bu Talimatın eki Fiyat
Tarifesindeki (Ek-8) birim fiyatlar üzerinden ücretlendirilerek hastanın kurumundan tahsil edilecek,
hastalardan ayrıca ücret talebinde bulunulmayacaktır.
Bilgilerinizi ve uygulamanın anılan tebliğ ile yukarıda vurgulanan esaslara uygun olarak yürütülmesi
gerektiğinin, ilgili tüm sağlık kurum ve kuruluşlarına tebliğini önemle arz ve rica ederim.
Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR
Bakan a.
Müsteşar
Dağıtım Gereği
81 İl Valiliğine
Maliye Bakanlığına
Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne
Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğüne
Bağ-Kur Genel Müdürlüğüne
Kızılay Genel Müdürlüğüne
Download