Uluslararası İktisat

advertisement
ULUSLARARASI İKTİSAT POLİTİKASI / ARASINAV
1.
6.
I. Üretim sapma maliyeti
II. Tüketim sapma maliyeti
II. Ölçek ekonomisi
Yukarıdakilerden hangileri ekonomik etkinsizliğin ortaya çıkma nedenleri arasında yer alır?
A)
B)
C)
D)
E)
A)
B)
C)
D)
E)
Yalnız I
I ve II
I, II ve III
II ve III
I ve III
7.
2.
Uluslararası ticaretin olmadığı kendi kendine
yeten bir ekonomiyi tanımlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Dışsallık
Fırsat maliyeti
Dış ticaret dengesi
Otarşi
Ölçek ekonomisi
Günümüzde serbest dış ticaret politikasının uygulandığı ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
9.
4.
Aşağıdakilerden hangisi korumacı dış ticaret
politikası tezlerinden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
5.
Dış ticaret dengesini iyileştirme
Dış ticaret hadlerini iyileştirme
Stratejik ticaret politikası
Hazineye gelir sağlama
Rant arayışını sona erdirme
A)
B)
C)
D)
E)
Fiyat denetimleri
Kamu alımları
Sübvansiyonlar
Gümrük vergileri
Görünmeyen engeller
Ticaret hacmindeki daralmanın olumsuz etkilerine karşılık, ticaret hadlerindeki iyileşmeden
doğan net refah artışlarını maksimum yapan
gümrük tarifesi aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Üretimde dışsallık durumunda, ilave birim mal
üretiminin topluma yüklediği maliyet aşağıdakilerden hangisidir?
Dolaylı vergi
Advalorem vergi
Spesifik vergi
Katma değer vergisi
Gelir vergisi
Günümüzde dış ticarete uygulanan tarife dışı
kısıtlamalar arasında aşağıdakilerden hangisi
bulunmaz?
A)
B)
C)
D)
E)
Hollanda
Avustralya
Hong Kong
İsviçre
Norveç
Otonom tarife
Tek kolonlu tarife
Çift kolonlu tarife
Gümrük tarifesi
Sözleşmeli tarife
İthâl edilen malın fiziki birimleri başına sabit
miktarlarda tahsil edilen vergi aşğıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
8.
3.
Dış ticarete konu olan mal ve hizmetlere uygulanan vergileri belirleyen tarife aşağıdakilerden
hangisidir?
Otonom tarife
Tek kolonlu tarife
Sözleşmeli tarife
Üç kolonlu tarife
Optimum tarife
10. 1930 yılında dünyada ilk defa kota uygulayan
ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Marjinal sosyal maliyet
Marjinal özel maliyet
Marjinal sosyal fayda
Marjinal özel fayda
Marjinal toplam fayda
1
Fransa
İngiltere
Japonya
ABD
Hong Kong
ULUSLARARASI İKTİSAT POLİTİKASI / ARASINAV
16. Aşağıdakilerden hangisi dış ticaretin ekonomik
sanayileşme bakımından özel etkileri arasında
yer almaz?
11. I. Uluslararası Para Fonu
II. Dünya Bankası
III. Uluslararası Ticaret Örgütü
IV. Uluslararası Çalışma Örgütü
Yukarıdakilerden hangileri Bretton Woods Konferansı'nda kurulmasına karar verilen kuruluşlar
arasında yer alır?
A)
B)
C)
D)
E)
A)
B)
C)
D)
I ve IV
II, III ve IV
I, III ve IV
I, II, III ve IV
I, II ve III
E)
17. Teknoloji Açığı teorisini ortaya atan isim aşağıdakilerden hangisidir?
12. Aşağıdakilerden hangisi GATT 1947’nin temel
ilkeleri arasında yer almaz?
A)
B)
C)
D)
E)
A)
B)
C)
D)
E)
Uluslararası ticarette ayrımcılığı desteklemesi
Uluslararası ticaretin serbestleştirilmesi
Uluslararası ticaretin şeffaflaştırılması
Uluslararası ticarette adil rekabet kurallarının
benimsenmesi
Uluslararası ticaretin ekonomik kalkınmayı desteklemesi ve ekonomik reformu teşvik etmesi
A)
B)
C)
D)
E)
Yatırımlar
Rekabet
Dış ticaretin geliştirilmesi
Kamu alımlarında şeffaflık
Ticaretin kolaylaştırılması
A)
B)
C)
D)
E)
Tercihli ticaret düzenlemeleri
Serbest ticaret bölgesi
Gümrük birliği
Ekonomik sterilizasyon
Ortak Pazar
15. Aşağıdakilerden hangisi 1991 yılında Güney
Amerika Ortak Pazarı oluşturan ülkeler arasında
yer almaz?
A)
B)
C)
D)
E)
Atıl kapasitenin varlığı
Tekelci eğilimler
İşsizlik
Faktör hareketliliğinin sınırları
Vergi kanunlarının ağır olması
19. Aşağıdakilerden hangisi ithal ikamesine dayalı
sanayileşme stratejisi araçlarından biridir?
14. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik entegrasyon
aşamalarından biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Ohlin
Engel
Posner
Singer
Mill
18. Az gelişmiş ülkelerin yapısal özellikleri arasında
aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
13. Gelişmiş ülkelerin DTÖ kapsamında uluslararası
düzenlemeler geliştirilmesini talep ettiği Singapur konuları arasında aşağıdakilerden hangisi
bulunmaz?
A)
B)
C)
D)
E)
Ara ve yatırım mallarının temini
Sermaye birikimine katkı
Piyasa genişletici etki
Ölçek ekonomilerinin ve dışsallıkların yaratılması
Teknik bilgi aktarımı
Sübvansiyonlar
Krediler
Alt yapının tamamlanması
İhracat sigortası
Ulaşım kolaylıkları
20. Aşağıdakilerden hangisi bütünleştirilmiş sanayi
stratejisini uygulayan ülkelerden biridir?
Arjantin
Brezilya
Şili
Uruguay
Paraguay
A)
B)
C)
D)
E)
2
İtalya
Türkiye
Ukrayna
Rusya
Makedonya
ULUSLARARASI İKTİSAT POLİTİKASI / ARASINAV
CEVAP ANAHTARI
3
1
B
11
E
2
D
12
A
3
C
13
C
4
E
14
D
5
A
15
C
6
D
16
B
7
C
17
C
8
D
18
E
9
E
19
A
10
A
20
B
Download