felsefe - Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü

advertisement
Ölçme, Değerlendirme
ve Sınav Hizmetleri
Genel Müdürlüğü
Kaz
1
ti
es
avrama
ım K
T
an
11.
SINIF
FELSEFE
Felsefeyle Tanışma - 1
1. Bilimsel faaliyetlerin eski Yunan uygarlığında başladığı kabul edilir. İnsanoğlu çağlar boyunca yağmurun
yağması ve mevsimlerin oluşması gibi doğa olaylarını
mitolojik hikayelerle açıklamıştır. Thales ve Antik Yunan
düşünürleri, doğa üstü güçlere dayalı bu mitolojik açıklamaları reddetmiş ve yerine, doğal olaylara dayalı duyusal verileri esas alan açıklamalar yapmışlardır.
4. Felsefe ilk olarak M.Ö. 7.yy’da Antik Yunanda önemli
bir ticaret merkezi ve liman kenti olan Milet'te ortaya
çıkmıştır. İyonya düşünce sisteminin felsefe olarak nitelendirilmesinin temel nedeni, düşünce sisteminin dini ve
mitolojik açıklamalar içermeyip akla dayalı temellendirmeler olmasıydı.
Parçaya göre aşağıdakilerden hangisi felsefenin doğuşunda etkili değildir?
Buna göre bilimsel faaliyetlerin Antik Yunan uygarlığında başladığı iddiası aşağıdaki seçeneklerden hangisine dayandırılabilir?
Bu parçaya göre felsefeyle ilgili çıkarılabilecek en
doğru yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Felsefe, sorduğu sorularla bilimin ufkunu açar.
B) Felsefe, insanların yaşamını anlama ve hakikati görme merakından doğar.
C) Felsefe, yaşamın sınırlı alanlarında insanlığa ışık tutan bir disiplindir.
D) Felsefe, binlerce yıldan beri ortaya konan fikir ve düşünceleri tanıma olanağı sağlar.
E) Felsefe, pratik yaşamda akıl yürütebilmek için gerekli
temelleri oluşturur.
3. Felsefe karanlıkları delmek gibi bir şey, karanlıkların
içinden ufacık bir gün ışığı bulup bu ışığı büyük bir ateş
topuna dönüştürmek.
Felsefe ile ilgili söylenen bu sözlerden, aşağıdaki
sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?
A) Felsefe bilinmeyene doğru sürüklenip gider.
B) Felsefe olayları derinlemesine inceler.
C) Felsefe küçük ipuçlarını değerlendirir.
D) Felsefenin görevi karanlıkları aydınlığa çıkarmaktır.
E) Felsefe cevapları henüz bulunmamış soruların üzerine
gider.
http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar/
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
2. Şu an sizin için önemli olan nedir? Diye sorulsa açlığın
sınırında olan bir kişi “yiyecek” der. Sıcaktan bunalan bir
kişi “serinlik” der. Kendisini yalnız hisseden birisi, “başka
insanlarla beraber olmak” der. Acaba tüm bu ihtiyaçlar
karşılansa, yine de tüm insanları ilgilendiren başka şeyler var mıdır? Evet, her şeyin ötesinde, insanların ihtiyaç
duyduğu başka bir şey vardır: “İnsanlar, kim olduklarını
ve neden yaşadıklarını bilmek” isterler. Bu isteklerini
karşılamak için de felsefi bir tavıra ihtiyaç duyarlar.
MEB 2017 - 2018
A) Doğal olayları birden çok nedene bağlamalarına
B) Araştırmalarında sonuçtan çok yönteme önem vermelerine
C) Doğa olaylarını somut verilerden hareketle açıklamalarına
D) Genelden özele giden akıl yürütmeler yapmış olmalarına
E) Doğal olaylara ilişkin sistemli gözlemler yapmalarına
A) Hoşgörü kültürü
B) Özgür düşünme ortamı
C) Dinsel otoriteye bağlı olma
D) Kültürler arası etkileşim
E) Toplumun refah seviyesinin yüksek olması
5. Hikmet, bütün olup bitenlerin esasını bilmektir. Felsefe
ise bilgi peşinde olan ve bilgiyi seven bir kişinin düşünme etkinliğidir.
Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Felsefe bilgiye ulaşma yolunda bir düşünme etkinliğidir.
B) Felsefe hikmetten daha genel bir bilgidir.
C) Felsefe bütün varlığı bilir.
D) Hikmet sürekli yolda olmaktır.
E) Felsefi bilgi olgulara dayanır.
6. Felsefe sınav kâğıtlarını okuyan bir felsefe öğretmeni
“felsefe nedir?” Sorusuna verilen cevapları kontrol ederken;
•Ali’nin “felsefe yolda olmaktır.”
•Ayşe’nin “doğru düşünmektir.”
•Sema’nın “inanılanı sorgulamaktır.”
•Fatih’in “bilgelik sevgisidir.”
•Mehmet’in “düşündüğünü düşünmektir.”
Cevaplarını yazdığını görmüştür.
Yukarıda verilen hangi isim Yunanca philosophia
(felsefe) sözcüğünün kelime anlamını yazmıştır?
A) Fatih
B) Ali
C) Eylem
D) Ayşe
E) Sema
Kazanım Kavrama Testi
1
11.
SINIF
FELSEFE
Felsefeyle Tanışma - 1
7. Platon’a göre “Felsefe doğruyu bulma yolunda düşünme
etkinliğidir.”
10. I. Bildiklerimizin sınırı var mıdır?
II. Kaç tarz varlık vardır?
III. Evrenin ana maddesi nedir?
IV. İnsan ahlaki eylemde bulunurken özgür müdür?
V. İnsanlar neden ve nasıl unutur?
Bu tanıma dayanarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Verilenlerden hangileri felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir?
A) Felsefe, hakikati aramak için ortaya konulan zihinsel
bir çabadır.
B) Felsefe, bilimsel olmayan önermelerden uzak durur.
C) Felsefede, hiçbir konuda son söz söylenmemiştir.
D) Felsefede cevaplardan çok sorular önemlidir.
E) Felsefe, bütün olan bitenlerin esasını bilebilir.
A) Felsefe, doğru düşünmektir.
B) Felsefe, bilgelik peşinde koşmaktır.
C) Felsefe, düşünceler serüvenidir.
D) Felsefe, ilkeler ya da ilk nedenlerin peşindedir.
E) Felsefe, insanın gücü ölçüsünde varlığın hakikatini
bilmesidir.
9. Doğanın ardında gizlenen ve ona imkan veren varlığın
bilgisi, mutlak bilgi, ussal bilgi, madde olmayanın bilgisi,
son erek bilgi, varlık yasalarını bulmak için düşünen
benliğin bilgisidir.
Verilen parçada yapılan açıklamalar aşağıdaki
alanlardan hangisine ait olabilir?
A) Metafizik
B) Fenomen
C) Aksiyoloji
D) Epistemoloji
E) Teleoloji
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Aşağıdakilerden hangisi bu parçaya uygun bir felsefe tanımıdır?
MEB 2017 - 2018
8. Denilebilir ki felsefe, hiç kesintiye uğramayan bir düşünme etkinliğidir. Felsefe ele aldığı soru ve sorunları akıl
ve mantık ilkesi çerçevesinde tutarlı bir bilgi olarak evrensel düzeyde ortak insan aklına sunar. Felsefe verilen
cevaplarla yetinmeyip yeni soru ve cevaplarla kendisini
sürekli olarak yeniler.
A) Yalnız I.
B) Yalnız III.
C) Yalnız V.
D) I ve V.
E) III ve V.
11. I. İnsan, eylemleri sırasında özgür müdür?
II. İktadarın kaynağı nedir?
III. Duyu organlarımız bizi yanıltır mı?
IV.Evrende bir değişme var mıdır?
Verilen sorular aşağıdaki felsefe alanları ile eşleştirildiğinde hangi seçenek açıkta kalır?
A) Epistemoloji
B) Etik
C) Siyaset felsefesi
D) Estetik
E) Ontoloji
12. Kant’a göre felsefenin nesneleri algılamaktan çok, bilme
tarzımızla meşgul olması gerekir.
Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi vurgulanmak
istenmiştir?
A) Felsefede amacın kesin bilgiye ulaşmak olduğu
B) Felsefenin olanı incelemesi gerektiği
C) Felsefenin açıklamalarında bitmişliğin olmadığı
D) Felsefenin, bilimsel bilgi sonuçlarından yararlandığı
E) Felsefenin, varlığa ait bilgilerimizi elde etme yöntemiyle ilgilenmesi gerektiği
http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar/
Bu testin cevap anahtarına ulaşmak için yandaki karekodu okutunuz.
Download