RPD 107_TR

advertisement
RPD 107 – Felsefeye Giriş
Yarıyıl
Teori/Ders
Anlatımı
1 (Güz)
42
Ders
Sorumluları
Ders Dili
Zorunlu/
Seçmeli
Ön Koşul
Dersin Amacı
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Seminerler/
Proje/Alan
Çalışma
Uygulama Lab.
Çalışması
Grupları
-
-
-
Eğitim Bilimleri Bölümü
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık A.B.D.
Krediler
Diğer*
Toplam
Kredi
AKTS
Kredisi
50
92
3
4
-
Türkçe
Zorunlu
Bu dersin önkoşulu bulunmamaktadır.
Bu dersin amacı öğrencilerin felsefi düşünmenin önemini kavramalarını, felsefe, bilim ve din arasındaki
farklılıkları görmelerini; temel felsefi sorunlarla ilgili görüşleri tanımalarını; felsefi- eleştirel düşünebilme
alışkanlığı geliştirmelerini sağlamaktır.
Dersin
Đçeriği
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrencilerin elde edeceğim öğrenim kazanımları şöyledir:
1. Felsefi düşünme hakkında açık bir bilinç geliştirebilme
2. Mantıksal, tarafsız ve eleştirel düşünebilme
3. Gündelik hayata dair sorunları felsefi olarak yorumlayabilme
4. Somut meseleleri soyut ve kavramsal olarak ifade edebilme
5. Farklı etkinlik alanları üzerine felsefi olarak düşünebilme
6. Eğitimin siyasal, ahlaksal, dinsel meselelerle ilişkisinin farkına varma
Dersin Gidişatı Hafta
ÇALIŞMA TAKVĐMĐ
Dersin
Öğrenme
Çıktıları (ÖÇ)
01
02
03
04
05
06
07
08
09
Dersin tanıtımı, Felsefe ve Felsefi bilgi nedir?
Temel Araştırma Yöntemleri
Felsefe’nin, din, sanat arasındaki benzerlikler ve farklılıklar
Epistemoloji
Epistemoloji
Epistemoloji
Bilim Felsefesi
Ahlak Felsefesi
Ara Sınav
10 Ahlak Felsefesi
11 Siyaset Felsefesi
12 Eğitim Felsefesi
13 Eğitim Felsefesi
14 Felsefenin geleceği
15 Genel Tekrar ve Tartışma
Değerlendirme
Ölçütleri
Ara Sınavlar
Kısa Sınavlar
Ödevler
Uygulamalar
Laboratuar
Projeler/ Alan Çalışması
Seminerler/ Çalışma Grupları
Dönem Sonu Sınavı
Diğer (Katılım, kütüphane çalışması, vb.)
Varsa (X) olarak
işaretleyiniz
X
Yüzde
(%)
% 40
X
X
% 60
Dersin Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Program
Yeterlilikleri
(PY) ve Dersin
Öğrenme
Çıktıları (ÖÇ)
Đlişkisi
Felsefeye Giriş, Ahmet Arslan, Adres Yay.; Felsefeye Giriş, J.H.Randall Jr, J.Buchler, E.Ü Sosyal Bilimler Fak.
Yayınları; Felsefe 2002, A.Arslan (Yayına haz), TÜSĐAD Yay.; Felsefe Aracılığıyla Düşünme, C.Horner,
E.Westacott, Phoenix Yayınları; Felsefeyi Taktimimdir, Andre Comte Sponville, Altın Kitaplar; Özgür Eğitim,
Joel Spring, Ayrıntı Yayınları; Emile ya da Eğitim Üzerine, Jean-Jacques Rousseau, Say Yayınları; Gerald L.
Gutek, Eğitime Felsefi ve Đdeolojik Yaklaşımlar
PY1
PY2
PY3
PY4
PY5
PY6
PY7
PY8
PY9
PY10
PY11
PY12
PY13
PY14
PY15
PY16
PY17
PY18
PY19
PY20
PY21
PY22
* Katkı Düzeyi:
ÖÇ1
5
5
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
2
3
5
5
1 Çok düşük
5
2 Düşük
3 Orta
4 Yüksek
5 Çok yüksek
*Ödevler, alan gezileri, kütüphane araştırması, internet uygulamaları, ders dışı okuma vb.
Download