12A(YGS)felsefegrubu YGS Felsefe 3.indd

advertisement
Ünite 1: Felsefeyle Tanışma
KAVRAMA
Test
3
1. Felsefe; toplum, tarih, bilim gibi insanların tümünü
doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilendiren her alanda
yapılabilir. Felsefe, filozofa bağlı söylem olarak ortaya
çıkar ancak ortaya atılan düşüncelerin akla ve mantığa
uygun gerekçelere dayandırılması gereklidir.
A) Bireyin davranışlarını yönlendiren kurallar nelerdir?
B) Toplumsal kuralların amacı nedir?
C) Gezegenler nasıl hareket eder?
D) Bir gün neden 24 saattir?
E) Yönetim nedir?
5. Felsefede sorular çok önemlidir. Çünkü felsefe sorularla gelişir. İnsan zihni, gelişen ve değişen varlık, bilgi
ve değerler hakkında sürekli bir arayış içindedir. Ancak
felsefenin soruları farklıdır. Varlığın sadece görünen
yönüyle ilgilenmez.
2. • İdeal bir yönetim biçimi var mıdır?
•Egemenliğin kaynağı nedir?
•Bireyin temel hakları nelerdir?
A) Felsefe doğrulanabilir bilgileri sorgular.
B) Felsefe soruları pratik faydanın ötesindedir.
C) Felsefe soruları bireyin eylemlerine yöneliktir.
D) Felsefe günlük yaşamın kazanımlarını sorgular.
E) Felsefe, sorularıyla değişmez hakikatlere ulaşma
amacındadır.
MEB 2016 - 2017
Verilen sorular aşağıdaki felsefe disiplinlerinden
hangisiyle ilgilidir?
Parçadan hareketle felsefi soruların özellikleri ile
ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
FELSEFE
Parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisinin
felsefi soru niteliğinde olduğu söylenebilir?
A) Öznel olma
B) Tutarlı olma
C) Evrensel olma
D) Akla ve mantığa dayanma
E) Temellendirmeye dayalı olma
3. Bir bilimsel sorgulamayı ve araştırmayı gerekli kılan
şey, çoğu zaman gündelik yaşamda bir probleme çözüm bulma amacıdır. Felsefenin ise böyle bir kaygısı
yoktur. Aristoteles’in söylediği gibi felsefe her şeyden
önce “ insanın doğal olarak sahip olduğu bilme arzusunu doyurmayı amaçlar.”
12 - A
4. Felsefenin soruları insanı, doğayı, evreni, toplumu
sorgulayan ama temelde özü belirlemeye yönelik sorulardır. Bir şey gerçekten bilinebilir mi? Eğer bilinebilirse
bunun sınırları nedir? Bilgilerimizden ne kadar emin
olabiliriz? Buna benzer sorular felsefenin temelini oluşturur.
Parçada felsefi düşüncenin özelliklerinden hangisine
değinilmemiştir?
A) Siyaset felsefesi
B) Sanat felsefesi
C) Din felsefesi
D) Ahlak felsefesi
E) Varlık felsefesi
STİ
TE
KAZ
AN
IM
Buna göre aşağıdakilerden hangisi felsefi soruların
özelliklerinden biridir?
A) Akıl ve mantık ilkelerine dayanması
B) Varolan herşeye yönelik olması
C) Varlığın özüne yönelik olması
D) Kesin cevaplar içermesi
E) Öznel nitelikte olması
6. Ahlak felsefesi; İnsanın eylemlerini özel bir problem
alanı olarak ele alır, onları yöneten ilkeleri araştırır ve
“olup biten” yanında, evrensel ahlak ilkelerine de ulaşmak ister.
Aşağıdakilerden hangisi ahlak felsefesinin sorularından biridir?
A) Doğru bilgiyi elde etmek mümkün müdür?
B) Estetik yargılar ne tür yargılardır?
C) Egemenliğin kaynağı nedir?
D) Sivil toplum ne anlama gelir?
E) İyi ve kötü nedir?
12 - A
Test
3
FELSEFE
Ünite 1: Felsefeyle Tanışma
7. Varlık felsefesi, varlığı bir bütün olarak görüp, onun ne
olduğunu sorgular. Varlığın temel ilkelerine ve kategorilerine ulaşmayı amaçlar.
10. Platon, “Devlet” adlı eserinde “gerçeği görmek uzun ve
sarp yollardan geçmekle olanaklıdır, filozof ise bu yolları geçip her türlü zorluğa katlanmasını bilen ve gerçeğin sevgisiyle yanıp tutuşandır” demiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi varlığı anlamak
için felsefenin sorduğu sorulardan biri olamaz?
Buna göre, felsefi tavır sahibi olmak için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?
A) Evrenin yaratılış amacı nedir?
B) Varlığın ana maddesi nedir?
C) Varlık kaç tarzda vardır?
D) Varlık var mıdır?
E) Varlık nedir?
A) Kesin yargılarda bulunmamak
B) Açık görüşlü ve hoşgörülü olmak
C) Şüphe duymak ve dogmatik olmamak
D) Aklın ve deneyin yönlendirmesini istemek
E) Sürekli sorgulamak ve bilgi peşinde koşmak
11. Leibniz, dilin insan zihninin en iyi aynası olabileceğine, sözcük anlamlarının tam bir analizinin aklın nasıl
işlediğini her şeyden daha iyi gösterebileceğine işaret
etmektedir. Ona göre bir milletin dilinin, sözcüklerinin
açık ve anlaşılır olması, o milletin fertlerini özgün ve
yaratıcı düşünmeye yetenekli kılar.
8. Felsefe, ilk çağda Yunan mitolojisi, doğa olaylarını
açıklamada yetersiz kaldığından dolayı Tanrısal açıklamaları eleştirmesine karşın, orta çağda ise dine çok
yaklaşmıştır. Orta çağda felsefe, hem İslam dünyasında hem de Hıristiyanlıkta dinsel inançları temellendirmek için kullanılmıştır.
Leibniz düşüncesinde dilin hangi işlevini vurgulamıştır?
A) Felsefenin özünde dini dogmalara bir karşıtlık vardır.
B) Felsefe, toplumun değer yargılarından bağımsızdır.
C) Felsefe, ilk zamanlar metafizik kavramları ele almıştır.
D) Felsefenin amacı dinsel inançları sorgulamaya hizmet etmek olmalıdır.
E) Felsefe, evrende bütün olup bitenleri akla dayalı
açıklama amacında olmuştur.
9. Felsefede sorulardan çok cevaplar değişmektedir. Her
filozof, örneğin; en yüksek iyinin ne olduğu sorusuna,
içinde bulunduğu tarihsel koşulların, sosyolojik ortamın, kısaca; toplumsal ihtiyaçların gerektirdiği biçimde
cevaplar vermiştir. Bu ise felsefi sonuçların mutlak bir
kesinlik taşımadığını göstermektedir.
Bu parçadan felsefeyle ilgili aşağıdakilerden hangisi
çıkarılamaz?
MEB 2016 - 2017
Parçadan hareketle aşağıdaki düşüncelerden
hangisi vurgulanmaktadır?
A) Dilin kurgusal yapısı düşünmenin ve bilimsel gelişimin en önemli etkenidir.
B) Dil, düşünme yoluyla varlık dünyası arasında bağ
kurmayı sağlar.
C) Dil, sembolleştirilmiş varlıkların, kurgusal dışavurumudur.
D) Dil, kültürel yayılmanın en önemli etkenidir.
E) Dil bireyler arası en iyi iletişim aracıdır.
12. Felsefi tavır hayata dair her şeyi sorgulamayı ve görünenlerin ardındaki gerçeği aramayı gerektirir. Bu tavır
felsefeciyi diğer insanlardan farklı kılar. Sokrates’in
de ifade ettiği gibi sorgulanmayan hayat yaşamaya
değmez. İnsan, merakını giderme, evreni ve yaşamın
anlamını sorgulamaya ihtiyaç duyar. Aristoteles’te
bunu şöyle ifade eder: ““Bütün insanlar doğaları gereği
bilmek ister”. Felsefi sorgulama sayesinde insan bir
şeylerin farkında olabilir.
KAVRAMA
IM
STİ
TE
KAZ
AN
A) Göreli bir bilgi olduğu
B) Toplumsal koşullardan etkilendiği
C) Aynı sorulara farklı cevaplar verildiği
D) Dogmatik bir niteliğe sahip olmadığı
E) Sonuçlarının herhangi bir değerinin olmadığı
Bu parçada vurgulanan düşünce aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Felsefe bireylerin hayatı sorgulamasını sağlar.
B) Felsefe yapmak insanın düşünce sınırlarını aşar.
C) Felsefe insan yaşamını anlamlandırma işlevini yerine getirir.
D) Felsefenin sorguladığı kavramlar zamana bağlı olarak değişim gösterir.
E) Felsefe aynı konular üzerinde farklı bakış açıları geliştirmesini sağlar.
1
2 3
4 5
6 7
8 9 10 11 12
Adı
:.........................................................
Doğru :.....................................
Soyadı
:.........................................................
Yanlış :.....................................
Sınıf
:.........................................................
Boş
No
:.........................................................
:.....................................
Puan :.....................................
E E E E E E E E E E E E
Download