Türk İdare Tarihi - Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

advertisement
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
SİYASET BİLİMİ VEKAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ
DERSİN ADI
DERS KODU
TEORİ+UYGULAM
A (SAAT)
KREDİSİ
AKTS
Türk İdare Tarihi
KY 402
14X3= 42 Saat
3
6
ÖN KOŞUL DERSLERİ
Dersin ön koşulu yok.
DERSİN VERİLİŞ
BİÇİMİ
(Örgün ya da Uzaktan)
Örgün
DERS KATEGORİSİ
Destek Dersleri
Temel Mesleki
Dersler
Uzmanlık / Alan
Dersleri
Beşeri, İletişim
ve Yönetim
Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri
Dersleri
☐
X
☐
☐
☐
DERSİN DİLİ
Türkçe
DERSİN TÜRÜ
Zorunlu
DERSİN VERİLDİĞİ YIL /
SÖMESTR
4. Yıl/ 8. Sömestr
DERSİN KOORDİNATÖRÜ
Yard. Doç. Dr. Mehmet Burhanettin COŞKUN
DERSİN YÜRÜTÜCÜSÜ
Yard. Doç. Dr. Mehmet Burhanettin COŞKUN
DERSİN YARDIMCILARI
Arş. Gör. Hüseyin Serhan ÇALHAN
DERSİN AMACI
DERSİN İÇERİĞİ
(KISA TANIMI)
ÖĞRENME-ÖĞRETME
SÜRECİ
(STRATEJİ, YÖNTEM VE
TEKNİKLER)
STAJ / UYGULAMA
İslam öncesi dönemden başlayarak İslam medeniyeti, Anadolu’daki
uygarlıkların etkileri ve batılılaşma süreci içinde Türk kamu yönetimi
sisteminin gelişme ve değişim öğelerini analitik olarak incelemektir.
Eski Türklerde yönetim, Selçuklularda yönetim kurumları ve Osmanlıya
etkileri, Osmanlı Klasik dönemde yönetim yapısı ve düşün¬cesi,
yönetimde modernleşme hareketleri ve Tanzimat, Tanzimat´ın Türk
Yönetim Hayatındaki yeri, Meşrutiyet döneminde yönetime ilişkin
düşünce akımları, Cumhuriyet dö¬neminde yönetimin yeniden
yapılanması.
Yüz yüze
VAR
YOK
☐
HAFTALIK KONULAR ve İLGİLİ ÖN HAZIRLIK SAYFALARI
HAFTA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
KONULAR
ÖN HAZIRLIK
Eski Türklerin Yönetim Anlayışı
İslam Medeniyetinin Etkileri
Selçuklular’da Yönetim
Osmanlı Devleti’nin Niteliği
Osmanlı Devleti’nin Kurumları
Osmanlı Devleti’nin Merkezi ve Taşra Yönetimi
Osmanlılarda Millet Sistemi ve Sosyal Yapı
Vize sınavı
9.
Osmanlı Devlet Yönetiminde Gevşeme ve Bozulma, III.
Selim Dönemindeki Gelişmeler
10.
II. Mahmut Dönemindeki Gelişmeler, Tanzimat’ı
Hazırlayan Faktörler
11.
Tanzimat Fermanı’nın Niteliği, Tanzimat’ın
Uygulanması
12.
Islahat Fermanı, Tanzimat’ta Kamu Yönetimi: Merkezi
Yönetim
13.
14.
Tanzimat’ta Kamu Yönetimi: Merkezi Yönetime
Yardımcı Kuruluşlar, Mahalli Yönetimi, Osmanlı’dan
Cumhuriyete İntikal Eden Miras
Genel değerlendirme
KAYNAKLAR
TEMEL KAYNAKLAR
DİĞER KAYNAKLAR
1) Ortaylı, İlber, Türkiye Teşkilat ve İdare Tarihi, Cedit Neşriyat, Ankara, 2008.
2) İnalcık, Halil, Devlet-i Aliyye, 50. Basım, İş Bankası Kültür Yayınları,
İstanbul, 2012.
3) İnalcık, Halil, Osmanlı İmparatorluğu, 3. Basım, Eren Yayıncılık, İstanbul,
2009
PROGRAM YETERLİLİKLERİ
NO
Gerektiği kadar Program Yeterlilikleri yazılabilir.
PY 1
Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu yönetimi, hukuk, siyaset, sosyoloji, kentleşme ve çevre sorunları
konularında kuramsal ve uygulama alanlarında ortaya çıkan yenilikleri takip eder
PY 2
Temel istatistik paket programlarını kullanabilme, akademik ve mesleki konularda araştırma yapabilme
ve araştırma süreçlerine hâkim olma
PY 3
Kaymakamlık, idari yargı hâkimliği, müfettişlik, denetmenlik, kontrolörlük ve uzman yardımcılığı gibi
kamu yönetiminin kariyer alanlarında kendini geliştirme potansiyeline ve becerisine sahip olma
PY 4
Kamu hukuku mevzuatına olduğu kadar özel hukuk mevzuatına da hâkim, mevzuat değişikliklerini
takip eden, mevzuatı yorumlayabilen ve uygulamaya aktarabilme
PY 5
Kamu kurum ve kuruluşları, siyasi kurumlar, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin insan kaynakları,
halkla ilişkiler, mali yönetim ve denetim gibi yönetim alanlarının çeşitli düzeylerinde görev alabilecek
nitelikleri olma
PY 6
Kazandığı kuramsal bilgi ile analiz tekniklerini kullanarak sorunlara ve olgulara çeşitli açılardan
bakabilme, çözüm önerileri üretebilme, program ve karar taslaklarını hazırlama yeteneğine sahip olma
PY 7
Ulusal ve uluslararası düzeyde yönetim, hukuk, siyaset, kentleşme ve çevre sorunları alanlarında ortaya
çıkan teorik ve pratik yenilikleri takip edebilme
PY 8
PY 9
PY
10
Yaşam boyu öğrenme ilkesine uygun olarak bilişim teknolojileri, temel bilgisayar programları ve kamu
yönetimi alanıyla ilgili bilgi sistemleri ile bu alandaki yenilikleri takip etme ve bunları etkili bir şekilde
kullanabilme
Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme
Türkçe’yi iyi kullanan, yazılı ve sözlü iletişimi iyi, kendini doğru şekilde ifade edebilen ve empati
yeteneğine sahip olma
PY
11
Mesleki yabancı dil bilgisine sahip olma
PY
12
Mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olma
PY
13
NO
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
Yönetim bilimi, siyaset bilimi ve sosyoloji, hukuk bilimleri, kentleşme ve çevre sorunları alanlarında
kuramsal bilgi ve donanıma sahip olma
DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI
Gerektiği kadar öğrenme çıktısı yazılabilir.
Bugünkü kamu yönetimi yapımızın ve yönetim kültürümüzün arka planını oluşturan unsurları açıklar.
Değişme ve gelişme süreçlerinin ne tür faktörlerden etkilendiğini belirler.
Eski Türklerin, İslam Medeniyetinin ve Selçuklu yönetiminin, Osmanlı Devleti’nin yönetim yapısına
olan etkilerini belirler.
Osmanlı Devleti’nin yönetim sistemini tarihsel olarak anlatır.
ÖÇ 5
ÖÇ 6
Osmanlı yönetim sistemini etkileyen, tarihi, kültürel, sosyal, ekonomik ve siyasi faktörleri analiz eder.
Osmanlıdan Cumhuriyete intikal eden yönetim kurumları ve tecrübelerini değerlendirir.
Program Yeterlilikleri ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PY: Program Yeterlilikleri | ÖÇ: Öğrenme Çıktıları
Değerler : 0: Yok | 1: Düşük | 2: Orta | 3: Yüksek
Detayları görmek için PY veya ÖÇ tablolarına bakınız.
ÖÇ/PÇ:
PY 1
PY 2
PY 3
PY 4
PY 5
PY 6
PY 7
PY 8
PY 9
PY 10
ÖÇ 1
3
0
3
3
3
3
3
0
3
3
ÖÇ 2
3
0
3
3
3
3
3
0
3
3
ÖÇ 3
3
0
3
3
3
3
3
0
3
3
ÖÇ 4
3
0
3
3
3
3
3
0
3
3
ÖÇ 5
3
0
3
3
3
3
3
0
3
3
ÖÇ 6
3
0
3
3
3
3
3
0
3
3
PY 11
2
2
2
2
2
2
PY 12
PY 13
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME
Sayısı
Toplam Katkısı (%)
Ara Sınava Katkısı (%)
1
40
Yılsonu Sınavına Katkısı (%)
1
60
Ara Sınav
Ödev
Araştırma Sunumu
Derse Katılım
Laboratuvar Uygulamaları
Projeler
Uygulama
Kısa Sınav
Diğer (Sözlü, Ürün Dosyası vb.)
Toplam (%)
100
AKTS / İŞ YÜKÜ HESAPLAMA TABLOSU
HAFTA
SAYISI
HAFTALI
K SÜRE
(SAAT)
TOPLAM
DÖNEM
İŞ YÜKÜ
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14 x toplam ders saati)
14
3
42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)
14
4
56
Ödev
5
3
15
Araştırma Sunumu
1
1
1
Arasınavlar
9
3
27
Yarıyıl Sonu Sınavı
14
3
42
ETKİNLİKLER
Uygulama
Projeler
Laboratuvar Uygulamaları
Kısa Sınav
TOPLAM İŞ YÜKÜ
183
TOPLAM İŞ YÜKÜ / 30
6,1
DERSİN AKTS KREDİSİ
6
Download