kadın ve eğitim - Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

advertisement
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Haziran 2016 Cilt:5 Özel Sayı Makale No: 09 ISSN: 2146-9199
KADIN VE EĞİTİM
Prof. Dr. Hacer Tor
Gazi Üniversitesi
Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi
[email protected]
Esra Ağlı
Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
[email protected]
Özet
Tanzimat Dönemi ve sonrasında ki süreç içerisinde yapılan önemli reformlarla Türk Kadınına bir takım haklar
tanınmış ve toplumdaki statüsünün sağlamlaştırılmasının da temelleri atılmıştır. 1923 yılında Cumhuriyetin ilan
edilmesinden sonra kadınlar eğitim alanında bazı haklara sahip olmuşlardır. Örneğin,1924 yılında Tevhid-i
Tedrisat Kanunu ile tüm okullar Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlanmış ve medreseler kaldırılmıştır. 1928 yılında Türk
Alfabesinin kabulü ile okuma-yazma oranı kadın ve erkeklerde hızla artmaya başlamıştır. Bu örnekler kadının
toplumdaki rolünün önemini vurgular nitelikteki kazanımlardandır. Türkiye’de ise Tanzimat Döneminden
başlayarak özellikle de Cumhuriyetin ilanından günümüze kadar kadının ekonomik, kültürel ve sosyal gelişimini
artırmak amacıyla yapılan eğitim reformları ve buna bağlı olarak toplumsal değişmelerle kadının statüsü
artırılmaya çalışıldı ise de günümüzde kadının eğitim düzeyinin istenilen hedeflere ulaşmadığı görülmektedir. Bu
çalışmada Cumhuriyetin ilanından günümüze kadar ki süreçte Türk Kadınının eğitim durumunun
değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Anahtar Sözcükler: Eğitim, kadın, kadın eğitimi.
67
Download