15`li

advertisement
H
İ
R
TA
i
l
’
5
1
NAVI
E SI
ENEM
D
-1
SORULAR
1. Uygurlarda tarım faaliyetlerinin görülmesi ve tapınak mimarisinin gelişmesi
gibi gelişmelere bakılarak
I. Yerleşik yaşamın görüldüğü
II. Mani dininin benimsendiği
III.Kalıcı mimari eserler bıraktıkları
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
2. Aşağıdakilerden hangisi Selçuklularda eyalet yönetimi ile ilgili bir
kavram değildir?
A)Hacip
B)Amid
C)Şıhne
D)Melik
E)Amil
3. 1243 Kösedağ Savaşı’ndan sonra kurulan aşağıdaki beyliklerden
hangisinin denizcilikle uğraştığı söylenemez?
A)Candaroğulları
B)Karesioğulları
C)Aydınoğulları
D)Menteşeoğulları
E)Germiyanoğulları
www.lideryayin.com
1
H
İ
R
TA
i
l
’
5
1
INAVI
ME S
DENE
-1
4. Osmanlı Devleti’nde XVII. yüzyılda;
• Boş bırakılan tarım alanlarının artması
• Köyden kente yapılan göçlerde artış yaşanması
• Maaşlı asker sayısının artması
gibi olumsuzlukların yaşanması aşağıdakilerden hangisinin ortaya
çıkmasında etkili olduğu savunulamaz?
A)Güvenlik işlerinin aksamasında
B)Vergi gelirlerinin azalmasında
C)Devlet harcamalarının artmasında
D)Ziraat yapılacak alanların daralmasında
E)Sosyal ve ekonomik bunalımların yaşamasında
5. Osmanlı Devleti’nde şeri ve örfi hukukun başı kabul edilen hem itiraz
makamı hem de yüksek mahkeme sıfatıyla çalışan divan üyesi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Şeyhülislam
B)Emir-i Dad
C)Nişancı
D)Kazasker
E)Sadrazam
6. 1848 yılında Avusturya’nın Macaristan’ı ilhak etmek istemesi Rusya’nın
Lehistan’a girmesi üzerine Macar ve Lehliler Osmanlıya sığınmış, Avusturya ve Rusya mültecileri geri istemesine rağmen Osmanlı Devleti bu isteği
reddederek bunu bir raporla Avrupa’ya taşıyıp Avrupa meselesi haline getirmiştir. İngiltere ve Fransa mülteciler meselesinde Osmanlı Devleti’nden
yana tavır almıştır.
Bu durum Osmanlı Devleti’nin aşağıdaki siyasi olaylardan hangisinde
Avrupalı devletlerin desteğini almasında etkili olmuştur?
A)Kırım Savaşı
B)Mısır sorunu
C)Boğazlar sorunu
D)Azınlık sorunu
E)93 Harbi
2
www.lideruzaktanegitim.com
H
İ
R
TA
i
l
’
5
1
AVI -
SIN
EME
DEN
1
7. XIX. yüzyıl Osmanlı siyasetçi ve düşünürlerinden olan Prens Sabahattin
“Adem-i Merkeziyetçilik ve kişisel teşebbüs ve yerinden yönetim” adını
verdiği siyasi düşünceyi ileri sürmüş ve Osmanlı uyruklarına federasyon
hakkının tanınmasını savunmuştur. Ancak böyle bir hakkın tanınmasının
ülkeyi bölebileceği belirtilerek bu düşünce eleştirilmiştir.
Bu eleştirilerin aşağıdaki hangi siyasi hareket tarafından gelmesi beklenebilir?
A)İttihatçılık
B)İtilafçılık
C)Osmanlı Demokrat
D)İslamcılık
E)Batıcılık
8. Osmanlı Devleti’nde 1839 ile 1876 yılları arasında yaşanan döneme “Tanzimat Dönemi” adı verilir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi uygulamaları
arasında gösterilemez?
A)Bank-ı Dersaadetin kurulması
B)Maarif-i Umumu Nezareti’nin kurulması
C)Darülfünun’un açılması
D)İlk kez telgrafın kullanılması
E)İlk kağıt paranın basılması
9. II. Mahmut Dönemi’nde memurlara kılık-kıyafet zorunluluğu getirilerek asker ve memurların giysilerinin yerli kumaştan yapılmasına karar verilmiştir.
Bu doğrultuda da Haliç kıyısında feshane, Beykoz’da ayakkabı fabrikası ve
Hereke’de çuha fabrikası açılmıştır.
Buna göre yine II. Mahmut dönemindeki aşağıdaki gelişmelerden
hangisi ile bu çalışmalar arasında çelişki olduğu söylenebilir?
A)Hünkar İskelesi Antlaşması
B)Kütahya Antlaşması
C)Sened-i İttifak Sözleşmesi
D)Tımar sisteminin kaldırılması
E)Balta Limanı Ticaret Sözleşmesi
www.lideryayin.com
3
H
İ
R
TA
i
l
’
5
1
INAVI
ME S
DENE
-1
10. Osmanlı Devleti’nde, devlete ait bir vergi gelirinin önceden ihale edilerek
kişilere satılmasına iltizam, iltizam alan kişiye mültezim denirdi.
Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Fermanı ile kaldırılan iltizam sisteminin yerine uygulamaya konulmuştur?
A)Muhassıllık
B)Mutasarrıflık
C)Müşirlik
D)Tahsildarlık
E)Mütesellimlik
11. Hukuk devleti tüm etkinliklerinde hukukun üstünlüğü ilkesine dayalı ve yargı denetimine bağlı kalan devlettir. Hukuk devletinin ilk ve önemli varlık
nedeni ise içinde yaşattığı insanlara can güvencesi sağlamasıdır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin “hukuk devleti”ne geçişini sağlayan bir adım olduğu savunulamaz?
A)Açık yargılama hakkının getirilmesi
B)Tanzimat Fermanı ile herkesin yasalar önünde eşit sayılması
C)Kanun-i Esasi’de yapılan değişikliklerle hükümetin meclise karşı sorumlu
hale getirilmesi
D)Divan-ı Hümayun’un kaldırılması
E)Müsadere uygulamasının kaldırılarak özel mülkiyet hakkının getirilmesi
12. Rauf Orbay’ın “Hamidiye Kahramanı” olarak anılmasını sağlayan olay
aşağıdakilerden hangisidir?
A)Trablusgarp Savaşı
B)I. Balkan Savaşı
C)II. Balkan Savaşı
D)Çanakkale Savaşı
E)I. Dünya Savaşı
4
www.lideruzaktanegitim.com
Download