w w w .kam u aktif.co m

advertisement
1. Uygurlar, II. Göktürk Devleti’ne son vererek
(744) bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir.
Uygurların merkezi Ötüken’dir.
Cevap D
10. Devleti 1878 Berlin Antlaşması ile BosnaHersek’in yönetimini geçici olarak Avusturya’ya
bırakmıştır.
Cevap A
2. 1256’da Alamut Kalesi’ni alarak Batinileri
ortadan kaldıran devlet İlhanlılar’dır.
Cevap E.
11. Osmanlı Devleti Balkan Savaşları sonunda
Bulgaristan ile 1913 İstanbul Antlaşması,
Yunanistan ile Atina Antlaşması’nı imzalayarak
kaybettiği yerlerde kalan Türklere azınlık
statüsü kazandırmıştır.
Ancak Balkan ülkelerinin kendi aralarında
imzaladığı Bükreş Antlaşması’nda Osmanlı
Devleti taraf olmamıştır.
Cevap D
3. Medrese: Eğitim kurumu (okul)
İmarethane: Aşevi
Külliye : Bir camiyi merkez alan icinde
imarethane, medrese, kutuphane, carşı,
hamam, han gibi
birimleri iceren yapı topluluğudur.
Arasta: Ahi carşısı
Derbent: Kopru, yol, gecit
12. 1. Dünya Savaşı’nda İngilizlerin desteklediği
Şerif Hüseyin’e karşı gerçekleştirdiği Medine
Müdafaası ile Çöl Kaplanı adı ile anılan Türk
komutanı Ömer Fahrettin Paşa’dır.
Cevap B
Cevap C
4. Osmanlı Devleti’nde kardeşinden sonra tahta
geçen ilk padişah I. Mustafa’dır. I. Ahmet ölünce
tahta kardeşi I. Mustafa geçmiştir.
Cevap B
www.kamuaktif.com
13. Belirtilen karar ile ulusal bağımsızlık ve ulusal
5. Osmanlı Devleti’nde Venedik vatandaşları
arasındaki hukuki davalara bakan ve elçilik yapan
görevli Balyostur. Venediklilere bu hakkı ilk kez
Fatih Sultan Mehmet vermiştir.
Cevap A
birlik ilkelerinin önemi vurgulanmıştır. Dış baskılar
sonucu Hristiyan halka ayrıcalıklar vermek
ulusal bağımsızlığımızı ve birliğimizi bozacaktır.
Ancak halkın kendi kendini yönetmesi anlamına
gelen ulusal egemenlik ilkesi üzerinde durulmamıştır.
Cevap D
14. Ankara, Cumhuriyetin ilanından önce
6. Türk Plastik Cerrahisinin Babası’ olarak kabul
edilen ‘Cerrahiyet’ül Haniyye, Mücerrebname adlı
eserleri bulunan, deneysel farmokolojisinin önderi
kabul edilen ünlü tıp bilgini Sabuncuoğlu
Şerafettin’dir.
Cevap B
başkent olmuştur (13 Ekim 1923). Bu sebeple
Cumhuriyetin ilanı ile yapılan düzenlemeler
arasında değildir.
Cevap E
15. Mukaddes (Kutsal) İttifak Kararları"
olarak da bilinen Amasya Genelgesine bu ismi
veren komutan ve devlet adamı Ali Fuat
Cebesoy’dur.
7. Osmanlı Devleti denge politikasını ilk kez
Fransa’ya karşı kullanmıştır.
Cevap D
Cevap D
8. Ceride-i Mehakim-i Adliye: Adliye Nazırlığı
dönemde İzmir’e Doğru Gazetesi'ni çıkarmasıdır.
Meclis-i Ali Tanzimat: Tanzimat Meclisi
Şurayı Devlet : Danıştay
Divan-ı Muhasebat: Sayıştay
Divan- Ahkam-ı Adliye: Yargıtay
Cevap E
Cevap E
9. Osmanlı’da Tanzimat’a kadar şeriye, cemaat
ve konsolosluk mahkemeleri görev yapmıştır.
Nizamiye ve ticaret mahkemeleri ise ilk defa
Tanzimat Dönemi’nden itibaren görev
yapmışlardır.
Cevap C
engelleyen kapitülasyonların kaldırılması
16. Hüseyin Vasıf Bey’in milli mücadeleye verdiği
desteğin en önemlisi, Balıkesir'de bulunduğu
17. Milli Mücadele Hazırlık Dönemi'nde
siyasi, mali, ve : adli gelişmemizi
~1~
kararı Misakı Milli' de geçmiştir.
Cevap C
18. Atatürk "Kemal" ismini Selanik Askeri
26. Soğuk Savaş döneminde Zeki Müren, Müzeyyen
Rüştiyesi'nde eğitim alırken almıştır.
Senar ve Neşet Ertaş gibi önemli sanatçılar Türk
Cevap B
müziğinin farklı dallarına damgasını vurmuştur.
Cevap E
19. 9. Ordu Müfettişi olarak 19 Mayıs 1919
tarihinde Samsun'a gönderilen Osmanlı
27. Orta Doğu coğrafyasında;
*Fırat
*Dicle
*Asi
*Nil
*Şeria
gibi su kaynaklan Orta Doğu devletleri arasında
sorunlara neden olmuştur.
CEVAP: C
subayı Mustafa Kemal, bu görev
süresinde;
* Samsun Raporu
* Havza Genelgesi
* Amasya Genelgesi
belgelerini yayınlamıştır.
Cevap A
20. Mustafa Kemal bu sözü Kütahya Eskişehir yenilgisinden sonra söylemiştir.
21. Kemal Tahir “Yol Ayrımı” eserinde Türkiye’de
Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kuruluş yıllarını konu
edinmiştir.
Cevap B
www.kamuaktif.com
Cevap E
22. I. Babamız Atatürk
II. Bozkurt
III. Kanatsız Kuşlar
Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatından kesintiler
sunar.
Cevap E
23. Türkiye'nin bağımsızlığında etkili olan en önemli
diplomatik gelişmeler olan Mudanya Ateşkes ve
Lozan Antlaşmalarını Türkiye adına heyet başkanı
olarak İsmet Bey imzalamıştır.
Cevap A
24. * İtalya’dan -> Ceza Kanunu
*Almanya’dan Deniz Ticareti ve Ceza
Mahkemesi Kanunlarını
*İsviçre’den —> İcra - iflas, Borçlar, Medeni
Kanunlarını
*Fransa’dan - * İdare Hukukunu
Cevap D
25. Türkiye olimpiyatlarda ilk madalyayı 1936 yılında
Berlin’de yapılan güreş müsabakaları sonucunda
Ahmet Kireçci’nin başarısıyla almıştır. Ahmet Kireçci
bronz madalya almıştır. Yine bu olimpiyatlarda
Yaşar Erkan da altın madalya almıştır.
Cevap C
~2~
Download