iktisada giriş ı

advertisement
DERS ÖĞRETİM PLANI
Dersin Adı
İKTİSADA GİRİŞ I
Dersin Kodu
IKT 101
Dersin Türü
ZORUNLU
Dersin Seviyesi
LİSANS
Dersin AKTS Kredisi
5
Haftalık Ders Saati (Teorik)
3
Haftalık Uygulama Saati
Haftalık Laboratuar Saati
Dersin Verildiği Yıl
1
Dersin Verildiği Yarıyıl
1
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Sistemi
ÖRGÜN EĞİTİM
Eğitim Dili
TÜRKÇE
Dersin Önkoşulu Olan Dersler
YOK
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
YOK
Staj Durumu
YOK
Dersin Amacı
Bu dersin temel amacı mikroekonomideki temel konuların tanıtılması ve
öğrencilere lisans ve lisansüstü orta ve ileri düzeydeki mikro ekonomi dersleri
için gerekli altyapı oluşturulmasıdır.
İktisadın temel kavram ve ilkelerini tanımlar ve diğer
bilim dalları üzerindeki rolünü açıklar
İktisadı tanımlar ve mikroekonomi ile makroekonomi
ayırımını yapabilir
Öğrenme Çıktıları
Arz ve talep analizi, esneklikler, üretim ve maliyetleri
tanımlar ve aralarındaki ilişkiyi açıklar
Tam rekabet, tekel, tekelci rekabet ve oligopolün temel
özelliklerini açıklar
Farklı iktisadi değişkenler arasındaki ilişkiyi tanımlar
İktisadi konuları grafikler, tablolar ve yazılarla açıklayabilir
Hem teori hem de uygulamada iktisadi konuları tanımlar
Düşüncelerini daha açık ve kapsamlı bir şekilde ifade edebilir
Ekonominin temel ilkeleri, arz, talep ve piyasa dengesi, esneklik ve
uygulamaları, tüketici ve firma dengesi, tam rekabet, tekel, tekelci rekabet ve
oligopol, üretim faktörleri.
Dersin İçeriği
KONULAR
Hafta
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği (16 Hafta)
Teorik Dersler
Ders
Kitabı/Malzemesi/Önerile
n Kaynaklar
Değerlendirme
1
Ekonomi nedir?
2
Ekonomik Sorun, Ödev
3
Arz ve Talep, Ödev
4
Esneklik, Ödev
5
Fayda ve Talep, Ödev
6
Tüketici Teorisi-I, Ödev
7
Tüketici Teorisi-II, Ödev
8
Vize Sınavı
9
Üretici Teorisi, Ödev
10
Üretim ve Maliyetler, Ödev
11
Tam Rekabet, Ödev
12
Monopol, Ödev
13
Monopolcü Rekabet, Oligopol
14
Üretim Faktörleri
Eğitim Öğretim Yöntemleri
15
16
Michael Parkin 2010; Economics (9th edition), Pearson, Addison Wesley
Yarıyıl (yıl) içi etkinlikleri
Sayısı
Katkı Yüzdesi, %
Ödev
Proje
Sunum/Seminer
Kısa sınav
X
40
Ara Sınav
X
60
Toplam
100
Yarıyıl (yıl) içi etkinliklerinin Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl (yıl) Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM
100
Dersin Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Etkinlikleri Çerçevesinde İşyükünün Hesaplanması
Etkinlikler
Sayısı
Süresi (saat)
Toplam
(saat)
Teorik Ders (sınav haftası dâhil; 14xtoplam ders saati)
14
3
42
Sınıf Dışı Ders Çalışma(ön çalışma, pekiştirme, literatür
taraması, okuma)
14
6
84
Ara Sınava Hazırlık
1
10
10
Yarıyıl Sonu Sınavına Hazırlık
1
10
10
Toplam İşyükü (s)
-
-
146
Toplam İşyükü/30(s)
-
-
146/30
Dersin AKTS Kredisi
-
-
4.86
Ödevler
Proje
Sunum/Seminer
Alan Çalışması(Staj/Klinik Çalışması/Laboratuar/Gezi-gözlem)
İşyükü
PROGRAM VE ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİSİ
Program Çıktıları
Öğrenme
Çıktıları
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6
ÖÇ7
ÖÇ8
Katkı Düzeyi:
1 Çok düşük 2Düşük
3 Orta
4 Yüksek
5 Çok yüksek
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
Download