İKT 108 Uluslararası İktisat (Bahar 2013) Araştırma Ödev Kuralları 1

advertisement
İKT 108 Uluslararası İktisat (Bahar 2013)
Araştırma Ödev Kuralları
1. Araştırma ödevi A4 kağıda Times New Roman 12 fontunda yazılacaktır. Ödev minimum 10
maksimum 15 sayfa olmalıdır. Ödev derste 10-15 dakikalık bir sunum ile sunulacaktır. Ödev
sunum öncesinde teslim edilecektir.
2. Araştırma ödevi 5 bölümden oluşmalıdır.
 Giriş
 Araştırma konusunu motive edilmesi (Bu konu neden ilginç ve neden araştırılmalı.)
 Literatüre taraması: İlgili çalışmalar
 Konunun ana fikri ile ilgili ampirik ve/veya teorik argümanlar
 Sonuç
 Referanslar (Referanslar sayfa limitine sayılmaz.)
3. Araştırma ödevi gramer kuralına dikkat edilerek yazılmalıdır.
4. Dönem sonu sınavında sınıfta yapılan sunumlardan en az 4 soru sorulacaktır.
Örnek Sunum Konuları

Uluslararası finansal ve ticari kuruluşlar (IMF, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü)

Türkiye’nin 1970 sonrası liberalleşmesi

Ticari anlaşmalar (NAFTA, Avrupa Birliği..)

Ticaret politikaları (gümrük vergisi,kota, devlet teşvikleri )

Gelişmekte olan ülkelerde ticaret politikaları (Asya mucizesi, Çin, Hindistan)

Yabancı direkt yatırımlar (FDI: foreign direct investment)

Uluslararası Sermaye hareketleri

Sermaye kontrolleri

Kur rejimleri

Optimum Para Birimi Alanları (ör: Avrupa Para Birliği)

Dünyadaki parasal sistemler (Altın Standardı, Bretton Woods)

Parasal Kriz modelleri

Banka Krizleri

Dünyadaki finansal krizler (Asya Krizi, Rusya, Meksika, Arjantin, Japonya, Türkiye)

Varlık değerinde balonlar (asset price bubbles)
Türkiye ile ilgili konular

Yıllara, sektör ve bölgelere göre Türkiye’nin ithalat-ihracat performansı

İthalat ve ihracatçı problemleri

Türkiye’nin ülkeler ve sektörlere göre ticareti

Türkiye'de yabancı direkt yatırımlar (Yıllar, kaynak, ülke ve sektörlere göre)

Dünya ticaretinde Türkiye”nin önemi

WTO ve Türkiye

Yabancı sermaye hareketleri ve Türkiye

Türkiye’nin dış borç durumu

Türkiye’deki kur rejimleri

Enflasyon ve enflasyon hedeflemesi


1970 sonrası liberalleşme
Türkiye’deki finansal krizler (1994, 2000-1)
Download