istanbul medipol üniversitesi uluslararası ekonomi ders çıktı tablosu

advertisement
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
ULUSLARARASI EKONOMİ DERS ÇIKTI TABLOSU
Dersin Kodu ve Adı
ULY223429, ULF223429
Ders Saati
Pazartesi 12:00-14:15 (ULF2); Çarşamba 10:00-12:45 (ULY2)
Bölüm/Program
Uluslararası Lojistik Yönetimi Bölümü, Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Yrd.Doç.Dr. Rana ATABAY
Dersle İlgili Görüşme
Saatleri
Salı 14:00-16:00
Dersin Amacı
Uluslararası Ekonomi, ülkeler arasındaki ekonomik ilişkileri tüm yönleriyle inceleyen bir bilim dalıdır. Uluslararası
ekonomik olayarın kapsamına ise; dış ticaret işlemler, üretim faktörlerinin politikaları, dış ekonomik ilişkilerin
kalkınma üzerindeki etkileri, uluslararası ekonomik birleşmeler ve dünya para sistemi gibi konular girmektedir.
Öğrenme Çıktıları ve
Alt Beceriler
Genel Yeterlilikler
1. Hafta : Uluslararası Ekonomi Nedir?
Uluslararası Ekonominin Konusu - Kapsamı
Uluslararası Ticaret Teorisi (Kapsamı-Doğuşu)
2. Hafta : Mutlak Üstünlük Teorisi (Adam Smith)
Karşılaştırmalı Üstünlük Teorisi (David Ricardo)
3. Hafta : Faktör Donatımı Teorisi (Heckscher – Ohlin Teorisi)
Leontief Paradoksu
4. Hafta :
Uluslararası Ticaret Politikası - Dış Ticaret Politikası
5. Hafta : Uluslararası Ticaret Politikası – Gümrük Tarifeleri - Gümrük Vergisinin Ekonomik Etkileri – Optimum
Gümrük Tarifesi – Dış
Ticarette Korumacılık
(1. Ödev Konusunun Belirlenmesi)
6. Hafta : Dünya Ticaretinin Serbestleştirilmesi : Küresel Ticaret
Dünya Ticaret Örgütü
Haftalara Göre
İşlenecek Konular
7. Hafta :
Gümrük Birlikleri ve Serbest Ticaret Bölgeleri
8. Hafta :
Ara Sınav (Ödev Teslimi)
9. Hafta : Dış Ödemeler Bilançosu – Özellikleri – Ana Hesap Grupları
Dış Açık ve Dış Fazla – Nedenleri – İzlenecek Politikalar
Türkiye’nin Dış Ödemeler Dengesi
(2. Ödev Konusunun Belirlenmesi)
10. Hafta :
Ödemeler Bilançosunun Denkleşmesi : Dış Denkleştirme Politikaları
Harcama Değiştirici Politikalar ( Para Politikası ve Maliye Politikası)
11. Hafta : Ödemeler Bilançosunun Denkleşmesi : Dış Denkleştirme Politikaları
Harcama Kaydırıcı Politikalar
Devalüasyon ve Esneklik Yaklaşımı
Devalüasyonun Etkileri
Öğretim ve
Teknikleri
Dersin Koşulları
12. Hafta :
Açık Ekonomilerde Makro Ekonomi Politikaları : İç ve Dış Ekonomik Denge
13. Hafta :
Dönem Tekrarı
14. Hafta :
Final Sınavı (Ödev Teslimi)
Dersler Türkçe yapılacaktır. Öğrenciler bu dersten, bir dönem sorumlu olacaktır ve değerlendirmeler bu süre için
yapılacaktır. Bu dönem, bu dersten bir vize (ara sınav) ve bir final olmak üzere toplam iki sınav yapılacaktır. Başarı
değerlemesinde, yapılan sınavların yanı sıra, hazırlanacak olan dönem ödevleri ve derse katılım da göz önüne
alınacaktır.
•Bu dersin ön koşul şartı yoktur.
•Öğrencilerin, dönem boyunca derslere %70 devam zorunluluğu vardır.
•Ders, 5 AKTS'dir.
•Bir akademik yıl iki dönemden ve bir dönem 14 haftadan oluşmaktadır. Uluslararası Ekonomi, haftada 3 saatlik
dersler şeklinde yapılacaktır. Öğrencilerin sınıf içinde yapılan çalışmalara aktif olarak katılması beklenmektedir ve bu
Dersin Koşulları
dersler şeklinde yapılacaktır. Öğrencilerin sınıf içinde yapılan çalışmalara aktif olarak katılması beklenmektedir ve bu
katılımlar yıl sonu başarı değerlemesinde dikkate alınacaktır.
•Ödev konuları dönem içinde belirlenecektir. Ödevlerin, gereken ciddiyette ve “gereği gibi” yapılması
beklenmektedir. Ödevlerin, konuyu öğrenmedeki önemi oldukça fazladır. Bu nedenle ödevlere önem verilmesi
gerekmektedir.
Ders Notu Prof. Dr. Halil Seyidoğlu, Uluslararası İktisat – Teori Politika ve Uygulama, Güzem Yayınları, İstanbul, 2015
Kaynaklar Önerilen
•Günlük gazeteler, ekonomi dergileri takip edilecek, ödev hazırlanmasında ve ders anlatımında yararlanılacaktır.
Kaynaklar
Download