1-Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri mitokondri ve kloroplast

advertisement
1-Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri mitokondri ve
kloroplast için ortak değildir?
6-
A)çift zar taşıma
-Zarsızdır
-tüm canlı hücrelerde bulunur
-yapısında RNA ve protein bulunur
Yukarıdaki verilen bilgiler hangi organelindir?
B)protein senteziyapma
C)ATP üretme
A)lizozom
B)sentrozom C)ribozom
D)koful
E)kromoplast
D)DNA taşıma
7- Aşağıdakilerden hangisi çekirdeğin kısmı değildir?
E)oksijenli solunum yapma
2-Aşağıdakilerden hangisi yanlış eşleştirilmiştir?
A)çekirdek zarı
B) ribozom
C)kromatin
D)çekirdekçik
E) çekirdek plazması
A)ribozom-protein sentezi
8-
B)golgi-salgılama
Yukarıdaki verilen bilgiler hangi taşıma şeklinindir?
C)hücre zarı-madde alış,verişi
D)lizozom-fotosentez
E)koful-boşaltım
3-Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri hücre zarı için
yanlıştır?
A)seçici yarı geçirgendir
C)içinde fosfolipit bulunur
D)por denen delikleri vardır
E)genelde hücrenin en dış kısmındadır
I-lizozom
II-lökoplast
III-sentrozom
A)yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D)I-II
E) I-II-III
I-Mikrotübül
II-mikroflament
III-araflament
Yukarıdaki hücre iskeleti elemanlarını ince olandan
kalın olana doğru sıralayınız?
A)I-II-III
B)I-III-II
D)II-III-I
A)mitokondri-krista bulundurma
B)kloroplast-stroma bulundurma
C)koful- çift zarlı olma
D)endoplazmik retikulum- tek zarlı olma
E)lizozom-otoliz olayı
10- Aşağıdakilerden hangisi turgor basıcıyla ilgili doğru
bir açıklamadır?
Yukarıdakilerden hangisi veya hangilerinin bulunması
o hücrenin bitki hücresi olduğunun kesin kanıtıdır?
5-
A)aktif atşıma
B)pasif taşıma
C)endositoz
D)ekzositoz
E)difüzyon
9- Aşağıdakilerden hangisi yanlış eşleştirilmiştir?
B)birim zar modelindedir
4-
-enerji harcanır
- küçük moleküller taşınır
C)II-I-III
E)III-II-I
A)çözünmüş maddelerin su çekme özlelliğinden
kaynaklanan basınçtır
B) hücrenin su çekme kuvvetidir
C)aşırı yoğun ortamda hücrenin yaptığı basınçtır
D)hücrenin saf suda parçalanmasıdır
E) hücredeki suyun hücre zarına veya çeperine
uyguladığı basınçtır
Download