Teori Uygulama HUK255 Türkiye Ekonomisi 3 2

advertisement
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
2. Sınıf Güz Dönemi
Dersin Kodu
Dersin Adı
HUK255
Türkiye Ekonomisi
Yarıyıl
3
Ders Saati
Teori
2
Uygulama
0
Kredisi
AKTS
2
2
Dersin Düzeyi
Dersin Kategorisi
Dersin Dili
Ön Koşul
Öğrenim Sistemiz
Staj
Lisans
Seçmeli ders
Türkçe
Yok
14 Hafta - (haftada 2 saat teorik)
Yok
Dersin Amacı
Türkiye ekonomisinin geçmişi ve bugünkü durumu ile ilgili bilgi vermektir. Cumhuriyet döneminde yaşanmış ve ileride
karşılaşılması olası iktisadi olayları anlama, yorumlama ve sorunlara çözüm üretebilme yeteneğini kazandırmaktır
Dersin İçeriği
Türkiye’de iktisat politikası oluşum süreçlerini ve bu süreçleri etkileyen ülke içi sosyal, politik ve ekonomik faktörleri Türkiye
ekonomisini bölgelerin sosyo-iktisadi dinamikleri ile birlikte değerlendirebilir, bölge ekonomilerini karşılaştırmalı olarak analizi,
Türkiye’nin dünyadaki yerini ve dünyada gelişen olayların Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerini değerlendirilmesi, Türkiye
ekonomisinde yaşanan krizlerin nedenleri ve sonuçlarını analizi, Makroekonomik göstergelerin anlamlarını ve bu göstergelerdeki
gelişmelerin ekonomi üzerindeki etkilerini değerlendirebilir. Bu bilgiler çerçevesinde, Türkiye Ekonomisi’nin potansiyelini, fırsat
ve sorunlarını analiz edebilir. Reel ve mali sektörler arasındaki karşılıklı etkileşimi değerlendirebilir
Hafta
1 Hafta
2 Hafta
3 Hafta
4 Hafta
5 Hafta
6 Hafta
7 Hafta
8 Hafta
9 Hafta
10 Hafta
11 Hafta
12 Hafta
HAFTALIK DETAYLI DERS KONULAR
Konular
Önerilen Kaynaklar
1923-38 Dönemi Türkiye Ekonomisi
1939-50 Dönemi Türkiye Ekonomisi; İkinci Dünya Savaşı yıllarında
ve sonrasında Türkiye’de ve Dünya’da gelişmeler
1950-1960 Döneminde Liberal Kalkınma politikası; uygulamalar ve
sonuçları
1960-1978 Dönemi; İlk Üç Kalkınma Planları döneminde ekonomide
gelişmeler, kazanımlar ve geleceğe aktarılan sorunlar. İthal ikameci
sanayileşme modelinin uygulanması ve sonuçları
1970’li yıllarda Petrol şokları sonucu dünyada ve Türkiye’de
yaşanan sorunlar. Türkiye’nin iç sorunları ve 1970’li yıllarda yaşanan
ekonomik bunalım. 24 Ocak İstikrar Programı, 1980’ li yıllarda
Ekonomik Serbestleşme Uygulamaları
1990’lı yıllarda Türkiye Ekonomisi; 5 Nisan 1994 Kararları ve
kronikleşen ekonomik bunalım 2000’li Yıllarda Türkiye Ekonomisi:
Enflasyonla Mücadele Programı, Kasım 2000, Şubat 2001 Krizleri
ve Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı, Küresel Finansal Kriz
ortamında Türkiye
2000’li Yıllarda Türkiye Ekonomisinde Temel Ekonomik Sektörler
1980-2012 Döneminde Tarım Sektörü; Gelişme, sorunlar ve
politikalar (Arasınav)
Sanayi Sektörü: 2000’li yıllarda Türkiye’nin sanayileşmede ulaştığı
aşama. Öne çıkan sanayi dalları, sanayinin güçlü ve zayıf yönleri,
sanayileşme modelleri, Devletin ve özel sektörün sanayileşmedeki
rolleri
1980-2012 Döneminde Dış Ekonomik İlişkilerde Gelişmeler; Dış
ticaret ve hizmet ticaretinde, sermaye hareketlerinde gelişmeler. Dış
ekonomik İlişkilerde serbestleşme, küreselleşme sürecine katılım, AB
1980-2012 Döneminde Sermaye Piyasası: Bankacılık Sektörü.
Merkez
Bankasının
özerkliği
para politikası
uygulamaları
1980-2012
Döneminde
KamuveKesimi:
Kamu maliyesi,
kamuve
maliyesinde disiplin ve ekonomik istikrarın sağlanmasında katkısı.
13 Hafta
14 Hafta
2000’li Yıllarda Türkiye’de Nüfus, İşgücü ve İstihdam Sorunları
Türkiye’de Gelir Dağılımı; 2000’li yıllarda fonksiyonel ve bireysel
gelir dağılımında gelişmeler, gelir dağılımını iyileştirme politikaları
ve sonuçları
15 Hafta
Yarıyıl sonu sınavı
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlikler Faaliyetler
Sayı
14
Ders Süresi (Teorik)
0
Uygulama
14
Ders Dışı (Öncesi/Sonrası Hazırlık) Çalışma Süresi
0
Sunum Seminer Hazırlama
1
Ara Sınavına Hazırlık
1
Arasınav
1
Final Sınavına Hazırlık
1
Final
Süre (Saat)
2
0
1
0
2
1
4
1
Toplam İş Yükü
Tüm Derslerin Toplam Süresi /Bu Derse ayrılan Süre(Saat)
DERSİN AKTS KREDİSİ
Toplam (İş Yükü)
28
0
14
0
2
1
4
1
50
2
2
Download