2010-2011 öğretim yılı biyoloji dersi 9

advertisement
2010-2011 ÖĞRETİM YILI BİYOLOJİ DERSİ 9. SINIF I.DÖNEM -2.YAZILI YOKLAMAADI
SOYADI
NO/SINIF
1. Canlı bir dokunun belirli zaman dilimleri arasında yapılan
analiz sonuçlan tabloda verilmiştir.
D) I ve IV
E) III ve IV
4. Aşağıdaki özelliklerden hangisi, bitkilerdeki hücre zarı ile
hücre çeperi arasındaki farklardan değildir?
A) Birinin canlı, diğerinin cansız olması
B) Üzerindeki açıklıkların (porların), farklı büyüklükte
olması
C) Birinin tam geçirgen, diğerinin yarı geçirgen olması
D) Birinin selülozdan, diğerinin lipoproteinden yapılmış
olması
Bu tabloda gerçekleştirilen metabolizma olayı;
I. İnsan karaciğer dokusu
II. Bitkinin yaprak hücresi
III. Şapkalı mantar gövdesi
IV. Bakteri sitoplazması
şeklindeki canlı kısımlarından, hangileri tarafından
gerçekleştirilebilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II, III ve IV
E) I, III ve IV
2. Bir maddenin hücre zarından geçişi sırasında gerçekleşen
olaylar şekilde gösterilmiştir.
Bu madde taşınmasıyla ilgili olarak, aşağıda verilenlerden
hangisi yanlıştır?
A) Taşıyıcı protein ile taşınan maddenin yüzeyi uyumluluk
gösterir.
B) Taşınan madde, yoğunluğunun düşük olduğu tarafa doğru
taşınır.
C) Maddenin taşınmasında görevli olan enzim, tekrar tekrar
kullanılabilir.
D) Taşıma sırasında enerji (ATP) harcanır.
E) Madde taşınırken zarda değişme görülmez.
3. Aşağıda bazı hücre yapıları verilmiştir:
- Çekirdek
- Mitokondri
- Kloroplast
Bu hücresel yapılarla ilgili olarak;
I. Nükleik asit bulunması
II. Enerji üretimi yapılması
III. ETS bulundurma
IV. Çift katlı zarların bulunması
şeklindeki özelliklerden hangileri ortaktır?
A) Yalnız II
B) I ve III
C) II ve III
Naci KARHAN – www.biyolojiokulu.net – Elazığ Anadolu Lisesi
1
E) Birinin madde alınmasını, diğerinin madde atılmasını
sağlaması
5. Bulunduğu ortamla osmotik denge halinde olan bir
hücrede, sakkaroz sentezlenmesi ile aşağıdaki
değişikliklerden hangisi gözlenir?
A) Hücreden su çıkışı olur.
B) Hücrenin ortamıyla yoğunluğu değişmez.
C) Aktif taşıma ile glikoz alınır.
D) Hücrede glikoz yoğunluğu artar.
E) Hücrede fruktoz yoğunluğu artar.
6. Ribozomlarda sentezlenen protein molekülleri, endoplazmik
retikulum kanallarına verilir. Buradan golgi aygıtına geçen
moleküller, hareketli veziküllerle hücre dışına salgılanır.
Buna göre aşağıdaki olaylardan hangisi yukarıdaki işleme
göre gerçekleşmez?
A) Mideye pepsin enzimi salgılanması
B) Bağırsaklara lipaz enzimi salgılanması
C) Kana insülin hormonu verilmesi
D) Hücre içinde lizozom organeli meydana gelmesi
E) Ağız boşluğuna tükürük salgılanması
7. Bir araştırmacı canlı bir yapıdan kesitler almış ve bu kesitleri
elektron mikroskobunda inceleyerek aşağıdaki şekli çizmiştir.
Bu şekle bakılarak, incelenen hücrenin hangi tip hücre
olmadığı söylenebilir?
A) Solunum yapan
B) Fotosentez yapan
C) Salgı yapan
D) Bitki hücresi
E) Ökaryotik hücre
8. Çekirdeğin yapısı ve görevleri ile ilgili, aşağıda verilen
bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Sadece ökaryot hücrelerde zarlı yapıya sahiptir.
B) Yöneticilik görevi, bulundurduğu çekirdekçiklerle sağlanır.
C) Porları hücre zarındaki porlardan daha büyüktür.
D) Nükleik asitler sayesinde hücre bölünmesi sırasında sayısını
artırır.
E) Bazı hücrelerde sayısı birden fazla olabilir.
9. Hücreyle ilgili yapılar ve görevleriyle ilgili olarak, aşağıda
yapılan eşleştirmelerde hangisi yanlıştır?
A) Kloroplast

Oksijen üretimi
B) Çekirdek

Bölünme
C) Ribozom

Protein sentezi
D) Lizozom

Selüloz sentezi
E) Golgi aygıtı

Salgılama
13. Bir hücrede bulunabilen organik moleküllerden bazıları
şunlardır:
I. Glikojen
II. Galaktoz
III. Amino asit
IV. Gliserol
V. ATP
Bu moleküllerden hücre zarındaki porlardan geçebilenler ve
geçemeyenler aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
14. Bir molekülün
difüzyonla hücre zarından hücre içine geçebilmesi için,
I. Dış ortamda daha yoğun bulunması
II. Por büyüklüğünden daha küçük olması
III. Suda veya yağda çözünebilmesi
10. Hücrelerde madde taşınmasında etkili olan;
- Difüzyon
- Osmoz
- Aktif taşıma
Şeklindeki olayların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Enzimlerin görev yapması
B) Sadece canlı yapılarda gerçekleşmeleri
C) Taşıyıcı moleküllerin görev yapması
D) Uygun sıcaklıkta maksimum düzeyde gerçekleşmeleri
E) Yüksek yoğunluktan düşük yoğunluğa doğru madde
geçişinin sağlanması
11. Mitokondri ve kloroplastın yapı ve fonksiyonlarıyla ilgili
olarak, aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır.
A) Mitokondri zarı geçirgen, kloroplast zarı geçirgen değildir.
B) Her iki organelinde kendine özgü DNA'sı vardır.
C) Mitokondride krista, kloroplastta granalar bulunur.
D) ATP sentezi için; mitokondrilerde oksijene, kloroplastlarda
ise ışığa ihtiyaç vardır.
E) Her iki organelin de, sıvı kısımlarında ribozom organeli
bulunur.
12. Glikoz yoğunluğu kendisiyle aynı olan ortama bırakılan bir
hayvan hücresi ortamdan;
I. Difüzyon
II. Aktif taşıma
III. Fagositoz
şeklindeki madde geçişi yöntemlerinden hangilerini
gerçekleştirerek glikoz alabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III
Naci KARHAN – www.biyolojiokulu.net – Elazığ Anadolu Lisesi
2
gibi durumlardan hangileri zorunludur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III
15. Endositoz ve ekzositoz olayları için;
I. Madde geçişi sırasında enerji harcama
II. Çift yönlü olarak gerçekleşme
III. Hücre içine madde alma
şeklindeki özelliklerden hangileri ortaktır?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
16. Hücre içine ve dışına madde alışverişi ile ilgili bazı olaylar
şunlardır:
I. Aktif taşıma
II. Difüzyon
III. Endositoz
IV. Ekzositoz
Bu olaylardan hangileri gerçekleşirken, hücre zarının
büyüklüğünde değişme gözlenir?
A) Yalnız III
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve IV
E) III ve IV
17. Soğan zarı ve dil epiteli hücrelerinin yapıları aşağıdaki
şekillerde karşılaştırılmıştır.
20. Yönetici moleküllerden olan mRNA ile ilgili,
I. Protein sentezinde kalıp olarak görev yapar.
II. Hücre içinde sentezlenen proteinlerin yapısına katılır.
III. Yapısında urasil, adenin, guanin ve sitozinli nükleotitler
bulunur.
şeklindeki açıklamalardan hangileri doğru olur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III
Buna göre, bu hücrelerle ilgili olarak, aşağıda verilenlerden
hangisi yanlıştır?
A) Bitki hücresi yaşlı bir hücredir.
B) Bitki hücresinin metabolizması yavaştır.
C) iki hücrenin de bölünme hızı aynıdır.
D) iki hücrede de farklı yapılar bulunur.
E) İki hücrede ökaryot özelliktedir.
21. Bir canlının DNA nükleotitlerinin % 18'ini adenin nükleotit
oluşturursa, bu DNA'da [G + S] oranı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) % 21
B) % 26
C) % 36
D) % 50
E) % 64
18. Bir dipeptit molekülünün oluşumu ve yıkımı sırasında
gerçekleşen olaylar şekilde gösterilmiştir.
22. Aşağıdaki tabloda canlı hücrelerde görev yapan RNA
çeşitlerine ait bazı özellikler verilmiştir.
Burada gösterilen maddeler ve olaylar hakkında, aşağıda
verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) X olayı sadece ribozomlarda, Y olayı ise hücrenin farklı
kısımlarında gerçekleşebilir.
B) Dipeptitin yıkımını sağlayan enzim, aynı dipeptitin
sentezinde de kullanılır.
C) Y olayında kullanılan B maddesi suyu, X olayında kullanılan
A maddesi ise ATP enerjisini gösterir.
D) Dipeptitin sentezini sağlayan enzimler, aynı amino asitlerin
dipeptite bir kez daha eklenmesinde de kullanılabilir.
E) Y olayı, hücre içinde veya hücre dışında gerçekleşirken ATP
enerjisi gerektirmez.
19. İnsan vücudunda görev yapan organik moleküllere ait;
I. Canlı yapısına katılmak
II. Yapısında azot bulundurmak
III. Enerji verici olarak kullanılma.
IV. Hücre içinde sentezlenmek
gibi özelliklerden hangileri protein, karbonhidrat ve yağlar
için ortak olabilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) I, III ve IV
E) II, III ve IV
Naci KARHAN – www.biyolojiokulu.net – Elazığ Anadolu Lisesi
3
Bu tabloda numara ile gösterilen yerlere aşağıdakilerin
hangileri yazılmalıdır?
23. Sağlıklı bir insanın vücudunda, görev yapan bütün enzimler
için;
I. Reaksiyonun gerçekleştirilmesi sırasında, ATP enerjisi
kullanma
II. Aynı reaksiyon çeşidinin gerçekleşmesinde, tekrar tekrar
kullanılabilme
III. Hem hücre içinde, hem de hücre dışında reaksiyonu
gerçekleştirme
şeklindeki özelliklerden hangileri ortaktır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III
24. Aşağıda bazı biyolojik reaksiyonlar verilmiştir
Bu reaksiyonlarla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi
yanlıştır?
A) Birinin ürünü diğerinin substratıdır.
B) Reaksiyonlarda farklı enzimler görev yapar.
C) Enzimler takım halinde çalışırlar.
D) Reaksiyonların tamamı yıkım reaksiyonlarıdır.
E) Oluşan ürünler protein sentezinde kullanılır.
25. Aşağıda verilenlerden hangisi bitki hücresini hayvan
hücresinden ayıran bir özelliktir?
A) Aktif taşıma ile madde alışverişi yapması
B) Proteinlerin amino asitlere yıkılması
C) Glikozdan nişasta sentezi
D) Yağ sentezlenmesi
E) DNA ların kendini eşlemesi
26. Aşağıda vitamin eksikliği sonucu ortaya çıkan bozukluklar
verilmiştir.
- Deride yaralar, saç dökülmesi
- Sinirsel bozukluk
- Kansızlık
- Yorgunluk ve baş ağrısı
Bu durumların ortaya çıkmasına aşağıdaki vitaminlerden
hangileri neden olur?
A) Yalnız B
B) A – K
C) C – K
D) E – K
E) A – D
27. Hayvanlarda ve insanda;
I. Protein
II. Mineral
III. Vitamin
maddelerinden hangilerinin eksikliği sonucu metabolik
bozukluklar ortaya çıkar?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
28. Büyük moleküller, küçük moleküllerin (monomer) aralarında
bağ yaparak birleşmeleriyle oluşur. Moleküllerde görülen
bağlar şunlardır:
Naci KARHAN – www.biyolojiokulu.net – Elazığ Anadolu Lisesi
4
I. Fosfodiester
II. Peptit
III. Glikozit
IV. Ester
Bu bağlardan hangileri iki monomeri bir arada tutmaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve III
D) II ve IV
E) I, II ve IV
29. Organik besin çeşitlerine ait bazı özellikler şunlardır:
- Enerji verici olarak kullanılma
- DNA şifresine göre sentezlenme
- Düzenleyici olarak kullanılma
Bu özelliklerin tamamı,
I. Protein
II. Yağ
III. Karbonhidrat
gibi organik besinlerin hangilerinde görülür?
A) Yalnız l
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III
30. Canlıların temel bileşenlerinden olan inorganik moleküllerle
ilgili,
I. Bütün çeşitlerinin yapısında karbon, hidrojen ve oksijen
elementleri birlikte bulunur.
II. Fotosentez sonucu bitki hücrelerinde üretilebilirler.
III. Genellikle besinlerle birlikte dış ortamdan alınırlar.
şeklindeki açıklamalardan hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III
CEVAP ANAHTARI
SN A B C
1 A B C
2 A B C
3 A B C
4 A B C
5 A B C
6 A B C
7 A B C
8 A B C
9 A B C
10 A B C
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
Not: Her sorunun doğru cevabı 3.3 puandır.
Naci KARHAN
Ders Öğretmeni
Naci KARHAN – www.biyolojiokulu.net – Elazığ Anadolu Lisesi
5
Download