PowerPoint Sunusu

advertisement
YGS’YE HAZIRLIK
DENEMESi #6
Protein Miktarı
1) Canlılar soylarının devam ettirebilmek için üreyerek yeni
bireyler meydana getirir.
2)
Bir hücrede belli bir zaman sürecinde
protein miktarında meydana gelen
değişim, yandaki grafikte gösterilmiştir.
Bu üreme olaylarıyla ilgili olarak;
I. Bakterinin ikiye bölünerek kendine benzer yeni hücreler
oluşturması, bir eşeysiz üreme şeklidir.
II. Eşeyli üreme; aynı türe ait iki farklı cinsiyetteki canlının üreme
hücrelerinin birleşmesiyle yeni bir canlı meydana gelmesidir.
III. Eşeyli üreme ile çoğalma hem bir hücreli hem de çok hücreli
canlıların çoğalması sırasında görülebilir.
Zaman
Bu hücrede aynı zaman sürecinde, aşağıda verilen grafiklerdeki
değişmelerden hangisi gerçekleşir?
A)
B)
Aminoasit Miktarı
Glikojen Miktarı
Şeklindeki ifadelerden hangileri söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
Zaman
E) I, II ve III
Zaman
Oluşan su miktarı
Glikozit bağı sayısı
C)
D)
Zaman
E)
Zaman
Peptit bağı sayısı
Zaman
3) Bir şapkalı mantarın hücreleri, ışık mikroskobu ile incelenecek
olursa, aşağıdaki yapılardan hangisi görülmez?
4) Hücre zarından madde alışverişi yapılırken, gerçekleşen bazı
olaylar şunlardır:
A) Mitokondri
- Maddenin alınması sürecinde, zarda bulunan bazı enzimler görev
yapmıştır.
B) Hücre çeperi
C) Çeşitli plastitler
- Bu madde alışverişi yöntemi, çepere sahip olan hücrelerde
gözlenmez
D) Golgi cisimciği
- Hücre içine madde alınması sırasında ATP enerjisi harcanır.
E) Hücre zarı
- Bu özelliklerin tamamı aşağıdaki madde alış verişi şekillerinden
hangisinde görülür?
A) Ekzositoz
B) Fagositoz
C) Difüzyon
D) Aktif Taşıma
E) Osmoz
5) Aşağıdaki reaksiyonlarda, karbondioksitin kanda taşınması
sırasında gerçekleşen bazı olaylar verilmiştir.
Karbonik anhidraz
CO2 + H2O
H2CO3
6) Canlılarda gözlenen;
I. Kloroplastlarda ışık enerjisini kimyasal bağ enerjisine
dönüştürülmesi
II. Lökoplastlarında nişasta depolaması
III. Dehidrasyon reaksiyonlarında ATP kullanma
Karbonik anhidraz
Bu reaksiyonları sağlayan enzim için;
IV. Yapılarında tilakoid zar bulundurma
I. Tersinir olarak çalışabilir
V. Hücre zarının yapısında yağ bulundurma
II. Sıcaklık değişmelerinden etkilenir
Gibi özelliklerden hangileri bütün ototrof canlılar için ortak olur?
III. Belirli bir pH aralığıdnda daha iyi aktivite gösterebilir.
A) Yalnız III
İfadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
B) I ve II
D) I, II ve IV
C) III ve V
E) I, II, III ve V
7) Yandaki soy ağacında
8) Böcekçil bitkiler için;
koyu renkle gösterilen bireyler
I. Fotosentez yaparak karbondioksit ve sudan organik madde
sentezi yapabilirler.
aynı fenotiptedir.
Buna göre bu karakterin ortaya
II. Yakaladıkları böcekleri sindirerek onların azotlu maddelerinden
faydalanabilirler.
çıkmasını;
III. Azot tuzları bakımından fakir olan topraklarda yaşayabilirler.
I. X kromozomuna bağlı çekinik
Şeklindeki açıklamalardan hangileri doğrudur?
II. Otozomal çekinik
A) Yalnız I
D) II ve III
III. Eş baskın
Genlerden hangileri sağlar?
A) Yalnız II
B) Yanız III
D) II ve III
B) I ve II
C) I ve II
E) I, II ve III
C) Yalnız II
E) I, II ve III
9) Diploit hücrelerden gametler oluşurken;
I. Homolog kromozomların zıt kutuplara çekilmesi
10) Belirli ve sabit miktarda sübstratın bulunduğu bir ortamda,
enzim miktarı sürekli olarak artırılıyor.
II. Kardeş kromatitlerin ayrılması
Buna göre reaksiyon hızındaki değişme, aşağıdaki grafiklerden
hangisindeki gibi olur?
III. Sentriyollerin iğ ipliklerini oluşturması
A)
B)
Tepkime hızı
Tepkime hızı
IV. Sitokinezin boğumlanma ile oluşması
Durumlarından hangileri bitkisel hücrelerde meydana gelmez?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) I, III ve IV
C) III ve IV
E) I, II, III ve IV
Enzim miktarı
C)
Enzim miktarı
D)
Tepkime hızı
Tepkime hızı
Enzim miktarı
E)
Enzim miktarı
Tepkime hızı
Enzim miktarı
11) Nükleik asitler aşağıda belirtilen özelliklerden hangisine sahip
oldukları için yönetici molekül olarak kabul edilirler?
A) Yapılarında 5 karbonlu deoksiriboz şekeri bulundurma
B) Nükleotitlerden oluşma
C) Fosfat atomu içerme
D) Hücrelere gerekli olan proteinlerin sentezlenmesini sağlama
E) Çekirdek içinde bulunma
12) Ekzoparazit olan bir canlı, üzerinde yaşadığı konak canlıdan;
I. Glikoz
II. ATP
III. Protein
IV. Aminoasit
Moleküllerinden hangilerini alamaz?
A) Yalnız II
B) III ve IV
C) I, II ve IV
D) II, III ve IV
E) II ve III
13) Bit bitki hücresinde hücre zarından madde geçişi sırasında enerji
harcandığı gözleniyor.
Yukarıda verilen madde taşınması,
I. Pinositoz
II. Aktif Taşıma
III. Fagositoz
IV. Ekzositoz
Şeklindeki olaylardan hangisi olabilir?
A) Yalnız II
B) I ve III
D) I, II ve III
C) II ve IV
E) II, III ve IV
Download