Antiepileptikler

advertisement
1
Antiepileptikler
Yrd.Doç.Dr.K.Gökhan Ulusoy
Epilepsi
► %0,5-1
2
sıklıkta, dünyada 50 milyon
hasta
► Çoğunlukla idiyopatik (primer)
► Sekonder
 Kafa
travması
 Enfeksiyon, menenjit
 Tümör
 Hipoglisemi
 Alkol yoksunluk sendromu
 Diğer nörolojik hastalıklar
3
► Genetik
 Otozomal
 Voltaj
dominant
bağımlı iyon kanalları
 GABAA
Nöbet (seizure - tutarık)
► Beyindeki
bir grup nöronun
zaman zaman yüksek frekanslı
deşarjı
► Lokal
başlar ve diğer alanlara
yayılabilir
► Nöbetin
şekli etkilenen beyin
bölgeleri ile ilişkilidir
4
Sınıflama
► Kısmi
(parsiyel)
 Basit
 Kompleks
► Yaygın
(Generalize)
 Tonik-klonik
(grand-mal)
 Absans (petit-mal)
 Myoklonik
 Febril (çocuklarda)
 Status Epileptikus
 Atonik
5
6
► Kısmi
(parsiyel)
 Her
nöbet elektriksel deşarjdan
etkilenen beyin bölgesine göre
farklı
 İlerleyip
yaygın
şekle dönüşebilir
7
► Basit
parsiyel
 Beyinde
tek bir bölgede hiperaktif
nöronlar var
 Elektriksel anomali diğer bölgelere
yayılmıyor
 Sadece ilgili ekstremite - kas
grubunda ya da algıda anormal
aktivite
 Bilinç kaybı olmaz
 Her yaş grubunda
8
► Kompleks
parsiyel
 Bilinç
kaybı
 Çoğu
temporal lob kaynaklı
 Kompleks
duyusal halüsinasyonlar
(deja-vu, jamais-vu, deja entendu)
 Motor
disfonksiyon (çiğneme,
ürinasyon, diare)
 %80
başlangıç yaşı <20
9
►Yaygın
Lokal
(Generalize)
başlar hızla yayılır
Her
iki hemisferde anormal deşarj
Ani
bilinç kaybı
10
► Tonik-klonik
 En
(grand-mal)
sık görülen ve en şiddetli epilepsi
 Tonik
 klonik  postiktal  tükenme
 inkontinans
► Absans
 Kısa
(petit mal)
süreli bilinç kaybı
 Başangıç
 5-10
3-5 yaş, puberteye dek sürer
sn hızlı göz kırpmalar, dalıp gitme
11
► Myoklonik
12
 Kısa
süren, 1-2 dk’da bir tekrarlayan
kasılmalar
 Nadir,
her yaşta olabilir
 Nörotoksisite
 Hipoksi,
üremi, ilaç zehirlenmesi, ensefalit...
► Febril
3
ay – 5 yaş arası
 Yüksek
 Kısa
ateş
süreli tonik- klonik nöbet
Tanı
13
► Spesifik
► EEG
laboratuvar testi yok.
bulgusu hastaların %50
► Gözlem
► Kazanılmış
(idiopatik olmayan)
epilepsi nedenleri ise
araştırılmalıdır.
Tedavi hedefi
Nöbetlerin tamamen
önlenmesi
14
Minimum yan etki
Hayat kalitesini arttırmak
Sosyal hayata devam etmesi
Eşlik eden diğer hastalıkların tedavisi
(depresyon, uyku bozukuğu, anksiyete)
Tedavi süreci
15
► Nöbet
türünün belirlenmesi
► İlaç seçimi
► Uygun kan-ilaç düzeyinin sağlanması
► Klinik takip, gerekirse ilaç değiştirme
 %50-70
monoterapi yeterli (tercih edilen)
 Kalan grubun %10’u 2. ilaç eklenmesinden yarar
görür
► Cerrahi
İlaç tedavisine en iyi yanıt generalize tonikklonik, en kötü yanıt kompleks parsiyel
Antiepileptik ilaçlar
16
İlaç hedefleri
Collapsin response
mediator protein-2
1. Glutamaterjik sinir kavşağı
17
İlaç hedefleri
2. GABAerjik sinir kavşağı
18
Mevcut antiepileptikler
►
Fenitoin
►
Benzodiazepinler
►
Fenobarbital
►
Gabapentin
►
Primidon
►
Vigabatrin
►
Karbamazepin
►
Lamotrijin
►
Okskarbazepin
►
Felbamat, topiramat
►
Etosüksimid
►
Tiagabin
►
Trimetadion
►
Retigabin (ezogabin)
►
Valproik asid
►
Asetazolamid
►
Lakosamid
►
Levatiresetam
►
Rufinamid
►
Topiramat
►
Perampanel
19
Fenitoin-1
►
En eski nonsedatif antiepileptik (1938)
►
Generalize tonik-klonik (GTK-grand mal)
epilepsilerde en sık tercih edilen ilaçtır
►
Muhtemel etki mekanizması:
20

Nöronlarda membran stabilizasyonu,

Stimülasyon eşiğini yükseltir,

Refrakter periyodu uzatır,

Glutamat salıverilmesini , GABA 

Sonuç olarak anormal deşarjların primer odaktan
SSS’nin normal bölgelerine yayılmasını inhibe ederek
epileptik nöbet oluşmasını önler
Fenitoin-2
►
Na+ kanalları üzerine olan etkisi sadece
yüksek frekanslı tekrarlayan uyarılma
bağlıdır.
►
Belirgin sedasyon yapmaz
21
Fenitoin-3
► GI
22
absorpsiyonu yavaş, bireysel farklılık gösterir
 Pik
konsantrasyona ulaşma süresi 3-12 saat
► Mideyi
fazla tahriş eder, yemekten sonra
alınmalı
► Eliminsayonu
 Kolaylıkla
doza bağlı olarak değişken
toksisite oluşabilir !!!
Fenitoin-4
►
Sabit plazma düzeyine ulaşılması 5 gün - 6
hafta
►
Terapötik plazma konsantrasyonu 10-20
μg/mL
►
İlk doz 300 mg/gün; bir seferde en fazla 30 –
40 mg arttırılmalı !
►
Plasma proteinlerine bağlanma %90
►
Atılımın çoğu böbreklerden
►
GTK + Absans epilepside tek başına
kullanılmaz
►
Dekstrozda çöker !
23
Fenitoin-5
► Nörolojik
Yan etkiler
24
bozukluklar
 Nistagmus,
ataksi, dizartri, mental bozukluklar,
delirium ve kusma
► Gingiva
hipertrofisi
%
30, çocuklarda daha sık, nedeni salyaya
salgılanan fenitoin
► Hematolojik
>
bozukluklar
5 yıl % 30-40 folik asid etkinliği ve anemi
► Vitamin
 Uzun
D eksikliği
süreli tedavide çocuklarda raşitizm,
erişkinlerde osteomelasi, ilave vitamin D verilmelidir
Fenitoin-6
► GI
Yan etkiler
sorunlar (aç karna alınmamalı)
► Hirsutizm
► Vit K düzeyinde düşüş (kanama)
► Teratojen etki (ilk üç ay kritik)- fetal
hidantoin senromu
► Tiroid testlerini bozar
25
Fenobarbital-1
26
En eski antiepileptiklerden
► Muhtemel etki mekanizması:
 Retiküler aktive edici sistem depresyonu
ve kısmen buna bağlı oluşan sedasyon ile
primer odaktan çıkan deşarjların beyinde
yayılmasını önleyerek epileptik nöbetleri
önler.
 Elektriksel deşarjlara karşı stimülasyon
eşiğini yükseltir.
 N ve L tipi Ca++ kanallarını bloke eder
 GABAA reseptölerinde allosterik
modülasyon
 Glutamat salıverilmesini inhibe eder
►
Fenobarbital-2
27
►
Oral yoldan kullanılır. GI kanaldan tamamen fakat
yavaş şekilde absorbe edilir.
►
10-40 μg/mL
►
% 20-25’i böbreklerden değişmeden atılır
Özellikle bebeklerde ve okul öncesi çağdaki
çocuklarda GTK epilepsiye karşı kullanılır.
Absans epilepsi tedavisinde kullanılmaz,
nöbetleri daha da sıklaştırır. !
Fenotine göre daha kolay tolere edildiğinden
çocuklarda bu ilaca tercih edilir.
Sedatif etkisi okul öncesi çocuklar için sakınca
oluşturmaz.
►
►
►
►
Fenobarbital-3
►
►
►
►
►
►
Yan etkiler
Nörolojik ve psişik yan tesirler

Sedasyon

Uyuşukluk

Baş dönmesi

Ataksi

Nistagmus

Diplopi
Allerjik cilt döküntüleri
Anemi
Raşitizm ve osteomalazi
K vitamini eksikliği
Çekilme sendromu
28
Primidon
29
►
Fenobarbitalin dezoksi türevidir
►
Vücutta büyük kısmı fenobarbitale dönüşür ancak ön-ilaç
değil, etki mekanizması daha çok fenitoine benzer
►
Diğer aktif metaboliti: fenil metil malonamid
►
Oral kullanlır. GI kanaldan absorpsiyonu tam ve hızlıdır.
►
Pik plazma konsantrasyonuna fenitoin ve fenobarbitalden
daha hızlı ulaşır (2-4 saat).
►
8- 12 μg/mL
►
Fenobarbitalin kullanıldığı epilepsilerin tedavisinde
fenobarbitalin yerine, fenobarbital veya fenitoin ile
kombine kullanılır.
►
Yan tesirleri fenobarbital ile aynıdır.
30
2. Ders. Hoca genel olarak
okudu. Ek söyledikleri yeşil
yazılar
Karbamazepin-1
31
Parsiyel ve karışık tip epilepsilerde ilk tercih
► GTK epilepsilerde fenitoinin alternatifi olarak kullanılır,
etkinliği daha düşüktür
► Etki mekanizması da fenitone benzer
►
►
►
Yan tesirlerinin daha az olması ve eliminasyonunun
bireysel değişkenlik göstermemesi nedeni ile fenitoine
tercih edilir.
Antimanik ve antidepresan etkileri de vardır.
Karbamazepin-2
32
Oral kullanılır
► Tedavinin başlangıcında eliminasyonu
yavaştır (30-35 saat).
► 3-4 haftalık kullanım sonrası metabolize
(KC’de)
eden enzim sisteminin otoindüksiyonuna
bağlı olarak metabolizması hızlanır ve
yarılanma ömrü 12 saate kadar
(çocuklarda 3 saat) iner.
► 4-8 μg/mL (bunun üstünde ve altında ise
ona uygun doz artırıp veya azaltırız)
► Trigeminus nevraljisinin tedavisinde tek
başına veya fenitoinle kombine olarak
oldukça etkilidir.
►
Karbamazepin-3
► GI
Yan etkiler
33
sorunlar
 Bulantı,
► Nörolojik
kusma, karın ağrısı, iştahsızlık, diyare
sorunlar
 Uyuşukluk,
ataksi, baş dönmesi, diplopi, nistagmus,
yaşlılarda mental retardasyon
► Antikolinerjik
etkiler
 Ağız
kuruluğu, midriyasis, yakın görmede bozulma,
idrar retansiyonu
► Allerjik
cilt bozuklukları
 Stevens-Johnsson
sendromu, sistemik lupus
eritomatozus benzeri reaksiyon
Karbamazepin-4
Yan etkiler
► Kemik
34
iliği depresyonu ve lenfadenopati
(seyrek) Kan-ilaç düzeyi ile beraber tam kan sayımı da yapmamız gerekiyor
► Hiponatremi
► Kardiyovasküler
sorunlar
 Hipertansiyon,
sol ventrikül yetmezliği,
kardiyovasküler kollaps (seyrek)
► Teratojenite
Gebelerde kesinlikle tercih etmiyoruz
Okskarbazepin
karbamazepin
35
okskarbazepin
Sadece O eklenmiş
►
KI baskılanması yan etkileri daha az
►
Karbamazepin %100 KC metabolize edilirken
okskarbazepin %60-90
►
Önilaçtır, KC’de aktif formu olan likarbazepine çevrilir
►
%3 hiponatremi riski  takip
►
Oral kontraseptiflerin etkinliğinde 
Etosüksimid-1
36
Absans nöbeti daha çok çocuklarda görülür-dalma
nöbeti
►
Absans (Petit-Mal) epilepsi tedavisinde en çok
tercih edilen ilaçlardır. Eski zamanların TUS sorusu
►
Talamik nöronlarında düşük eşikli T tipi Ca++
kanalları inhibe eder
►
Oral yoldan GI sistemden tam ve hızlı absorbe
edilir.
►
Büyük kısmı karaciğerde metabolize edilerek atılır.
►
5 saatte plazma pik konsantrasyonuna ulaşır.
►
Dokularda birikmez.
►
Plazma proteinlerine fazla bağlanmaz.
Etosüksimid-2
37
► 60-100
μg/mL
► GI sorunlar
 Bulantı,
► Nörolojik
kusma, iştahsızlık
sorunlar
 Uyuşukluk,
letarji, öfori, Parkinsonizm belirtileri,
fotofobi, baş dönmesi, baş ağrısı
► Allerjik
reaksiyonlar
 Stevens-Johnsson
sendromu, ürtiker, eozinofili,
lupus eritamatozus, lökopeni, trombositopeni,
► Aplastik
anemi, pansitopeni
Trimetadion
►
►
►
►
►
38
Sadece absans epilepsi tedavisinde, etosüksimidi
tolere edemeyenlerde
GTK epilepsilerde nöbetleri sıklaştırırlar ve
kullanılmamalıdırlar. !! GTK-genelde tonik klonik
Korteksteki fokal deşarjların korteks boyunca
yayılmasını engellemez, fakat korteksten talamusa
doğru yayılmasını önlerler. Bu özelliği ile fenitoinden
ayrılır. Fakat diğer etkileri fenitoine benzer
Oral yoldan tam ve süratli emilir.
Yan Etkileri:

Sedasyon

Uyuşukluk

Fotofobi

Allerjik kemik iliği depresyonu ve fatal aplastik anemi (nadir)
Valproik Asid-1
39
Klinikte en sık kullanılan antiepileptik ilaç
►
Absans nöbetlerde tek başına etosüksimid kadar
etkilidir,
►
Myoklonik nöbetlerde ve absans+GTK’da kullanılır,
►
Febril nöbetlerde diazepam ve fenobarbitale
alternatif
Febril nöbet deyince akla gelen
►
Bipolar bozukluk
►
Migren proflaksisi
►
Nöroleptik ilaç tedavisinde gözlenen tardif
diskineziyi düzeltir.
Valproik Asid-2
40
► Kimyasal
yapısı bakımından
GABA’ya benzer, postsinaptik
GABA etkinliğini artırır
► Nöron
membranlarında bulunan K+
kanallarını açarak
hiperpolarizasyon yapar
► NMDA
etkinliğini bloke eder
► Histon
deasetilazı inhibe eder (gen
ekspresyonunda değişiklik)
Bu etkisinden dolayı teratojeniktir. İlk trimestrde kesinlikle tercih etmiyoruz
Valproik Asid-3
► GI
kanaldan hızlı absorbe edilir.
Yemekten sonra alınırsa absorpsiyonu
yavaşlar fakat azalmaz.
► Pik konsantrasyona 2 saatte ulaşır
► Plazma proteinlerine % 90-95
oranında bağlanır.
Antiepileptik kons. (Bipolar
► 50-100 μg/mL hastalarda farklı kons.)
► Aspirin bu bağlanmayı azaltarak
serbest fraksiyonun konsantrasyonunu
artırır ve ilacın metabolizmasını inhibe
eder. Kanda miktarı artar, o zaman da toksikasyon olabilir
41
Valproik Asid-4
► GI
Yan etkiler42
sorunlar
 Bulantı,
► Santral
kusma, karın krampı, diyare
sinir sistemi ile ilişkili sorunlar
 Uyuşukluk,
► Trombosit
 Kanama
► Geçici
sedasyon
agregasyonunu inhibe eder
zamanında uzama
saç dökülmesi
Valproik Asid-5
Yan etkiler43
► Hepatotoksisite En önemli yan etki
 Doza
bağımlı değil, nadiren fatal hepatit
► Ketoasidoz
 Karaciğerde
koenzim A’yı bağlayarak yağ
asitlerinin beta oksidasyonunu inhibe ederek
► Üre
sentezi inhibisyonuna bağlı olarak
ensefalopati
► Teratojenite
Benzodiazepinler-1
Yeşil reçete ile satılır
► Diazepam
► Lorazepam
► Klonazepam
► Klorazepat
dipotasyum
44
Benzodiazepinler-2
►
►
Diazepam İlk tedavi tercihimiz

Status epileptikus, febril nöbetler

Bebek ve çocuklarda rektal kullanılır
Lorazepam

►
►
Diazepam’a benzer, daha uzun etkili
Klonazepam

Absans ve myoklonik epilepside etkili

Uzun etki süreli

Zamanla tolerans gelişir

Ani bırakılırsa rebound nöbet oluşabilir
Klorazepat dipotasyum

Kompleks parsiyel nöbetlere takviye amaçlı kullanılır
Bütün ilaçlarda zamanla tolerans gelişir ve bağımlılık oluşur. İlaç birden
kesilirse yoksunluk sendromu, rebound nöbetler görülür.
45
Benzodiazepinler-3
Yan etkiler
46
Anksiyolitik, sedatif etkilerinden dolayı SSS yan
etkileri daha fazladır
► Uyuşukluk
(% 50)
► Ataksi (% 25)
► Nistagmus
► Dizartri
► Agresif davranışlar ve huzursuzluk
► Hiperkinezi
► Solunum depresyonu (nadir)
► Çekilme sendromu
Gabapentin ve Pregabalin-1
47
Antiepileptik ilaçlar birden fazla etki mekanizmasına sahip
►
GABA analogları ancak GABA reseptörleri ile
etkileşmezler. GABA salıverilmesini arttırabilir (?)
►
Sodyum kanalları üzerine de herhangi bir etkisi
gösterilememiştir.
►
Voltaj bağımlı Ca++ kanallarını bloke ettiği
düşünülmektedir.
►
Glutamat salıverilmesini azaltır
Gabapentin ve Pregabalin-248
►
Kısmi ve GTK nöbetlerin yardımcı
tedavisinde kullanılır.
►
Nöropatik ağrı tedavisi için de onay
almıştır.
►
Bipolar depresyon, mani ve hipomani
tedavilerinde de etkili bulunmuştur.
►
Metabolize edilmez.!
►
Yan etkileri bakımından güvenli bir ilaç
olarak kabul edilir.

Sedasyon, baş dönmesi, ataksi ve
nistagmus dışında ciddi bir yan etkisi
bildirilmemiştir.
Vigabatrin
49
GABA’ya benzer
► Kan-beyin engelini kolaylıkla geçer.
► GABA’yı inaktive eden enzimi, GABAtransaminazı, geri dönüşümsüz bir şekilde bloke
eder, GABA etkinliğini artırır
► Parsiyel epilepside tedaviye eklenebilir.
► İnfantil spazmlarda kullanılması kontrendike !!
► En önemli yan etkisi görme alanı bozukluğudur.
Her üç hastadan birinde görülebilir. !!
► Bu yan etkisi nedeni ile vigabatrin tedavisi
altındaki hastaların görme alanlarının dikkatle
izlenmesi gerekir.
►
Tiagabin
50
GABA analoğu, kan-beyin engelini rahat
geçen bir ilaçtır.
► Nöronlarda ve gliada GABA gerialımını inhibe
eder.
► Ekstrasellüler GABA konsantrasyonunu artırır.
► Beyinde GABA aracılı sinaptik cevapları
güçlendirir ve süresini uzatır.
► Diğer ilaçlara cevap vermeyen parsiyel
nöbetlerin tedavisinde bu ilaçlara ilave olarak
kullanılır.
► Plazma yarılanma ömrü kısadır.
► En önemli yan etkisi sedasyondur.
►
Retigabin (ezogabin [ABD])
► Voltaj
► Klinik
► Yan
bağımlı K+ kanallarını açar, IPSP 
çalışma kısıtlı
tesirler
 İdrar
retansiyonu
 Mavi
cilt
 Çift
görme, retinada pigment değişikliği
51
Lamotrijin
52
►
Fenitoine benzer olarak voltaja bağımlı Na+ kanallarını
belirgin biçimde inhibe eder
►
Hızlı deşarjlar sergileyen nöron membranlarında
stabilizasyona yapar ve anormal deşarjları durdurur.
►
Glutamat salıverilmesini inhibe eder
►
Parsiyel epilepsilere, GTK ve myoklonik nöbetlere karşı tek
başına veya diğer antiepileptiklere eklenerek kullanılabilir.
►
Bipolar bozukluk tedavisinde lityum kadar etkilidir.
►
En sık görülen yan etkisi cilt döküntüleridir (%3). Bazen
anjiyoödem ve Stevens-Johnson sendromu gibi ciddi
döküntülü durumlara neden olabilir.
Felbamat
53
►
NMDA reseptörleri, Ca++ ve Na+ kanallarını inhibe
eder.
►
Özellikle parsiyel nöbetlere ve sekonder olarak
generalize olan tonik-klonik nöbetlere karşı kullanılır.
►
Çocuklarda görülen Lennox-Gastaut sendromuna
karşı da etkilidir (başka bir amaçla çocukta
kullanılmaz).
►
Yan etkileri:
►

Bulantı, irritabilite ve uykusuzluk

Aplastik anemi ve hepatite neden olabilir.
Diğer antiepileptik ilaçlarla klinik bakımdan önemli
etkileşmeler gösterir
Lennox-Gastaut sendromu
Kalıtsal genetik geçişlidir







2-6 yaş arasında
Sık (her gün) ve değişik formda
nöbetler
En sık noktürnal tonik nöbet
Gelişme geriliği, psikolojik ve
davranışsal sorunlar
Epilepsili çocukların %5’i
Valproik asid, felbamat, klonazepam,
rufinamit
Steroidler
54
Rufinamid
Adı aklınızda kalsa yeter
►
Etki mekanizması ?
►
Lennox-Gastaut sendromunda kullanılır
►
►
>4 yaş
Tedaviye dirençli epilepsilerde takviye
olarak kullanılabilir
55
Lakosamid
56
► Na+
kanallarının yavaş inaktivasyonunu
geciktirir.
► Epileptik
odaktaki depolarize ya da uzun
süreden beri aktif olan nöronları baskılar
► Kısmi
(parsiyel) nöbetlerde ve
► Diabetik
nöropatide kullanılır
Levatirasetam





57
Sinaptik vezikül glikoprotein 2A (SV2A)’ya
bağlanır, nörotransmitter salıverilmesini engeller
Parsiyel nöbetlerde monoterapi ya da
yardımcı
Myoklonik ve tonik-klonik nöbetlerde yardımcı
tedavi
Bipolar, Tourette, otizm, anksiyete bozukluğu ve
nöropatik ağrıda da kullanılabilir.
Yan tesir: Depresyon, halüsinasyon, intihar
düşüncesi, ateş, çift görme.
Topiramat
58
►
Kullanım güvenliği ve farmakokinetiği ile ilişkili
bilgiler sınırlı
►
Hızlı Na+ kanallarını ve AMPA reseptörlerini bloke
ederken GABA-erjik aktivitede artış yapar.
►
Terapötik spektrumu fenitoine benzerdir.
►
Yan etkisinin az olması başlıca avantajı
►
Gözde miyopiye ve dar açılı glokoma neden
olabilir.
►
Teratojenik etkisi vardır.
Farmakokinetik
59
► Oral
biyoyararlanım gabapentin ve retigabin
hariç %80’in üstünde
► Proteine
bağlanma karbamazepin, valproik
asit, fenitoin, tiagabin, retigabin ve
perampanel hariç %50’nin altında
► Çoğu
KC’de metabolize, böbrekte olanlar:
 Gabapentin,
pregabalin, topiramat, vigabatrin
Status epileptikus
Acillerde bahsedilecek. Anında müdahele edilmesi
gereken durum. İlk seçenek Diazepam. İv kullanılır
►
Diazepam iv. 20-30 mg (yetişkin)

►
Fenitoin iv. 13-18 mg/kg, max. 50 mg/dk
infüze

►
Solunum depresyonu, kardiyovasküler yetmezlik
yönünden dikkat – takip
Kardiyak ritm, kan basıncı takibi
Fenobarbital iv. 100-200 mg

Solunum depresyonu – takip, entübasyon
Narkotik benzeri ilaç olduğu için solunum
depresyonu yapar. Takip edilmeli
60

Aşağıdakilerin hangisinde bir anti epileptik ilaç,
etki mekanizması ile birlikte verilmemiştir?
(Anti epileptik ilaç Etki mekanizması)
A) Vigabatrin GABA aminotransferaz inhibisyonu
B) Tiagabin GABA geri alım inhibisyonu
C) Lamotrigin Na+ kanallarının inaktivasyonu
D) Nitrazepam GABA ile kontrol edilen klor kanalı
aktivitesinde artış
E) Gabapentin GABA reseptör agonisti

TUS 2010 Nisan
Cevap E
61
62

Aşağıdaki ilaçlardan hangisi GABA amino
transaminaz enzimini inhibe ederek antikonvülsan
etki gösterebilir?
A)Vigabatrin
B) Klonazepam
C) Etosüksimid
D) Karbamazepin
E) Fenobarbital

TUS 2009 Eylül
Cevap A

Aşağıdaki antiepileptik ilaçlardan hangisi, etkisini iyon kanalları
63
üzerinden göstermez?
A) Fenitoin
B) Karbamazepin
C) Valproik asit
D) Okskarbazepin
E) Tiagabin

Nisan TUS 2012
Cevap E
Özet-1
İlaç
Sınava çalışırken bakarsınız dedi!!
64
Etki Mek.
Klinik uyg.
Toks.& yan Etki
Fenitoin
Na kanalları
üzerinden nöronların
yüksek frekanslı
ateşlemesinin blokajı,
Glutamat sinaptik
salınımı azaltır
Generalize tonikklonik nöbetler,
parsiyel nöbetler
Diplopi, ataksi,
gingival
hiperplazi,hirşutizm,nö
ropati
Primidon
Fenitoine benzer
Generalize tonikklonik nöbetler,
parsiyel nöbetler
Sedasyon, bilişsel
sorunlar, ataksi,
hiperaktivite
Fazik GABA A
reseptör yanıtlarını
artırır, eksitatör
sinaptik yanıtı azaltır
Generalize tonikklonik nöbetler,
parsiyel nöbetler,
Myoklonik nöbetler,
sataus epilepticus
Sedasyon, bilişsel
sorunlar, ataksi,
hiperaktivite
Fenobarbital
Özet-2
İlaç
Etosüksimid
Karbamazepin
Diazepam
65
Etki Mek.
Klinik uyg.
Toks.& yan Etki
Düşük eşikli Ca
akımlarını azaltır (Ttipi)
Absans Nöbetleri
Bulantı, baş ağrısı,
hiperaktivite
Voltaj bağımlı Na
kanalları üzerinden
nöronların yüksek
frekanslı ateşlemesinin
blokajı, Glutamat
sinaptik salınımı azaltır
Generalize tonikklonik nöbetler,
parsiyel nöbetler
Bulantı, diplopi, ataksi,
hiponatremi, baş
ağrısı
GABA A yanıtlarını
potansiyalize eder
status epilepticus
Sedasyon
Özet-3
İlaç
66
Etki Mek.
Klinik uyg.
Toks.& yan Etki
Klonazepam
GABA A yanıtlarını
potansiyalize eder
Absans Nöbetleri,
myoklonik nöbetler,
infantil spazmlar
Sedasyon
Gabapentin
Presinaptik voltaj
bağımlı Ca kanalları
üzerinden eksitatör
iletimi azaltır,
Generalize tonikklonik nöbetler,
parsiyel nöbetler,
jeneralize nöbetler
Uyuklama, baş
dönmesi, ataksi
Pregabalin
Presinaptik voltaj
bağımlı Ca kanalları
üzerinden eksitatör
iletimi azaltır,
Parsiyel nöbetler
Uyuklama, baş
dönmesi, ataksi
Özet-4
İlaç
67
Etki Mek.
Klinik uyg.
Toks.& yan Etki
Vigabatrin
GABA transaminazı
geri dönüşümsüz
inhibe eder
Parsiyel nöbetler
, infantil spazmlar
Uyuşukluk, baş
dönmesipsikozlar,
görme alanı kaybı
Valproik Asit
Nöronların yüksek
frekanslı
ateşlemelerini bloke
eder
Generalize tonikklonik nöbetler,
parsiyel nöbetler,
jeneralize nöbetler,
absans nöbetler,
myoklonik nöbetler
Bulantı, tremor, kilo
alma, saç dökülmesi,
hepatotoksisite,
teratojenik
Lamotrijin
Voltaj bağımlı Na
kanallarının uzamış
inaktivasyonu, voltaj
bağımlı Ca kanalları
üzerinden, glutamat
salınımı azalması
Generalize tonikklonik nöbetler,
parsiyel nöbetler,
jeneralize nöbetler,
absans nöbetler
Diplopi, baş dönmesi,
baş ağrısı, deri
döküntüsü
Özet-5
İlaç
68
Etki Mek.
Klinik uyg.
Toks.& yan Etki
Levatirasetam
Sinaptik SV2A üzerine
etkili
Generalize tonikklonik nöbetler,
parsiyel nöbetler,
jeneralize nöbetler,
Sinirlilik, baş dönmesi,
depresyon
Retigabin
K kanalının açılmasını
artırır
parsiyel nöbetlerin ek
tedavisi,
Baş dönmesi,
uyuklama, konfüzyon,
bulanık görme
Rufinamid
Voltaj bağımlı Na
kanallarının uzamış
inaktivasyonu,
Lennox-Gastaut
sendromu ek tedavisi
Uyuklama, kusma,
pireksi, diyare
Özet-6
İlaç
69
Etki Mek.
Klinik uyg.
Toks.& yan Etki
GAT-1 selektif blokajı
GABA geri alım blokajı
parsiyel nöbetler,
Sinirlilik, baş dönmesi,
depresyon
Topiramat
Fosforilasyon ile
birden fazla etki
Generalize tonikklonik nöbetler,
parsiyel nöbetler,
jeneralize nöbetler,
absans nöbetler,
migren,
uyuklama, kognitif
yavaşlama,
konfüzyon,
paresteziler
Lakosamid
Na kanallarının yavaş
inaktivasyonunu artırır,
Generalize tonikklonik nöbetler,
parsiyel nöbetler
baş dönmesi, baş
ağrısı, bulantı
Tiagabin
Download