8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi 1.Dönem 1.Yazılı

advertisement
8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi 1.Dönem 1.Yazılı
SORULAR
1) I. Dünya Savaşında Arapların İngilizlerle birlikte Türklere karşı cephe alması aşağıdaki görüşlerden hangisinin
geçerliliğini yitirdiğini gösterir?
a) Milliyetçilik b) İnkılapçılık c) Devletçilik d) Ümmetçilik
2) Avrupa devletlerinin Osmanlı devletini I. Dünya Savaşına sokmaya çalışması Osmanlı Devletinin hangi özelliğinden
kaynaklanmaktadır?
a) Siyasi Yapısı b) Jeopolitik konumu c) Türklük özelliği d) Sosyal yapısı
3) Osmanlı Devleti 19. yy.dan itibaren Avrupa’ daki topraklarının büyük bir kısmını kaybetmiştir. Bunda
aşağıdakilerden hangisi daha etkili olmuştur?
a) Milliyetçilik akımı b) Yeniçeri ocağının kapatılması
c) Eğitim seviyesini düşük olması d) Dış borçların artması
4) Osmanlı Devleti’ ndeki bazı azınlıklar dağılma döneminde ayaklanmalar çıkarmıştır. İlk defa bağımsızlık elde
ettikleri antlaşma hangisidir?
a) Ankara antlaşması b)Edirne antlaşması c) İstanbul antlaşması d) Bükreş antlaşması
5) I. Dünya savaşı sonrası Rusya’ da Bolşevik, Almanya’ da Nazi, İtalya’ da faşist partisi yönetimi ele geçirmiştir. Bu
durum aşağıdaki bilgilerden hangisini destekler?
a) Milliyetçilik fikrinin zayıfladığının b) Azınlıkların bağımsızlık elde ettiğinin
c) Dünya barışının kurulmakta olduğunun d) Yeni rejimlerin ortaya çıktığının
6) Almanya’ nın I. Dünya Savaşında Osmanlı Devletini kendi yanına çekmek istemesinin sebeplerinden hangisi
hemsiyasi hem dini özellik taşımaktadır?
a)Yeni cepheler açılmasını sağlayarak üzerindeki yükü hafifletmek
b) Osmanlı Devleti’ nin ham madde kaynaklarından faydalanmak
c)Halifenin nüfuzundan faydalanmak
d) Osmanlı devletinin askeri gücünden faydalanmak
7) I. Dünya savaşından sonra İtilaf devletleri, yeni kurulan küçük devletlerin kendi kendilerini yönetecek güçte
olmadıkları fikrini yaymaya çalışmışlardır. Bundaki temel amaçları aşağıdakilerden hangisidir?
a) Manda yönetimlerine zemin hazırlamak
b) Azınlıklarda milli bilinci geliştirmek
c) ABD’ nin gücünü ve etkinliğini kırmak
d) Geri kalmış ülkelere yardım etmek
8) Sanayi İnkılabı’ ndan sonra Pazar ve ham madde ihtiyacı artmış, sömürgecilik yarışı hızlanmış ve sonunda devletler
arası bloklaşmalar olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu gelişmelerin doğal sonucudur?
a) Milletler arası barışın sağlanması
b) I. Dünya savaşının çıkması
c) ABD’ nin kurulması
d) Fransız ihtilalinin çıkması
9) İtilaf Devletlerinin Çanakkale Cephesinin açmalarında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulamaz?
a) Rusya’ da çıkan Bolşevik ihtilalini bastırmak
b) İngiltere’ nin Doğu Akdeniz’ deki çıkarlarını korumak
c) Osmanlı Devletini saf dışı bırakmak
d) Rusya ile bağlantı kurmak
10) Osmanlı Devleti’ nin I. Dünya Savaşına girmesinde aşağıdakilerden hangisi daha etkili olmuştur?
a) Balkan Savaşlarından yenik çıkılması
b) Son yıllarda kaybedilen toprakları geri alma düşüncesi
c) Halifenin otoritesinin artırılmak istenmesi
d) Kendisine sığınan iki Alman savaş gemisinin satın alınması
11) İtalyanlarla 18 Ekim 1912’ de imzalanan Uşi antlaşmasının Osmanlı Devleti açısından en önemli sonucu
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Balkan devletlerinin savaşa kışkırtılması
b) Kuzey Afrika’ da son Osmanlı toprağının da kaybedilmesi
c) Osmanlı Devleti’ nin dış politikada yalnız kalması
d) Trablusgarp savaşının sona ermesi
12) I. Rusya’ nın Panislavist politikası
II. Milliyetçilik akımının etkisi
III. Osmanlı Devleti’ nin kaybettiği toprakları geri almak istemesi
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Balkan Savaşlarının çıkmasında etkili olmamıştır?
a) Yalnız I b) Yalnız III. c) I ve II d) II ve III
13) Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı’ nda aşağıdaki cephelerden hangisini kendi açmıştır?
a) Irak b) Filistin – Suriye c) Kanal d) Çanakkale
14) Osmanlı Devleti’ nin I. Dünya Savaşı’ na ittifak Devletlerinin yanında girmesi, aşağıdaki gelişmelerden
hangisinidoğrudan etkilemiştir?
a) ABD’ nin savaşa girmesini
b) Balkanlarda ayaklanma çıkmasını
c) Savaşın daha geniş alana yayılmasını
d) Osmanlı rejiminin değişmesini
15) Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşının siyasi sonuçları arasında yer alır?
a) Komünizm, Nazizm ve faşizm gibi rejimlerin kurulması
b) Silah teknolojisinin gelişmesi
c) Devletler arası siyasi ilişkilerin gelişmesi
d) Ülkelerin sınırlarının değişmesi
16) Aşağıdakilerden hangisi Trablusgarp savaşı’ nın nedenlerinden biri değildir?
a) Avrupa devletlerinin buranın işgaline göz yumması
b) Osmanlı’ nın Tablusgarp ile hiçbir bağlantısının kalmaması
c) İtalya’ nın sanayisi için ham madde arayışı
d) İtalya’ nın on iki adayı işgal etmesi
17) Milliyetçi ayaklanmalar sonucu Osmanlı İmparatorluğundan ayrılarak bağımsızlığını kazanan ilk ulus
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Arnavutluk b) Bulgaristan c) Sırbistan d) Yunanistan
18) Osmanlı Devleti içinde bulunduğu kötü durumdan kurtulabilmek için aşağıdaki yeniliklerden hangisine
başvurmamıştır?
a) Askeri alanda b) Ticari alanda c) Dini alanda d) Siyasi alanda
19) Dağılma döneminde olunmasına rağmen Osmanlı Devleti’ nin toprak kazandığı savaş hangisidir?
a) II. Balkan Savaşı b) Trablusgarp Savaşı c) Çanakkale Savaşı d) I. Balkan Savaşı
20) I. Dünya Savaşında Osmanlı Devleti aşağıdaki cephelerden hangisinde savaşmamıştır?
a) Sakarya Cephesi b) Galiçya Cephesi c) Makedonya Cephesi d) Çanakkale Cephesi
Download