trablusgarp ve balkan savaşları

advertisement
TRABLUSGARP VE BALKAN SAVAŞLARI
TRABLUSGARP SAVAŞI (1911-1912)
Nedenleri

İtalya’nın siyasi birliğini geç tamamlayıp hammadde arayışına geçmesi

Osmanlı Devleti’nin Trablusgarp’ı koruyacak gücünün olmaması

İngiltere ve Fransa’nın,
çıkarmamaları
-
İtalya’nın Osmanlı Devleti’ne verdiği ültimatomların Osmanlı Devleti tarafından geri
çevrilmesi üzerine 1911 Eylül’de İtalya Trablusgarp’ı işgal etmiştir.
-
Osmanlı Devleti, bunun üzerine Enver Paşa, Mustafa Kemal, Süleyman Askeri, Fethi
Bey gibi gönüllüleri Trablusgarp’a göndermiştir.
-
Mustafa Kemal’in Derne ve Tobruk’ta, Enver Paşa’nın Bingazi’de başarılar elde
etmesi üzerine, İtalya, Osmanlı Devleti’ni zorlamak adına Rodos ve On İki Adayı
işgal etmişlerdir.
-
Bu esnada, Balkan Savaşları çıkınca Osmanlı mecburen
kalmıştır.
-
İtalya ve Osmanlı arasında18 Ekim 1912 tarihinde Uşi (Ouchy) Antlaşması
imzalanmıştır.
-
Buna göre;

Trablusgarp ve Bingazi İtalya’ya bırakılmıştır.

Rodos ve On İki Ada geçici olarak (Balkan savaşları bitene kadar) İtalya’ya
bırakılmıştır.
İtalya’
ya
Trablusgarp’a
doğru
ilerlerken
ses
barış yapmak zorunda
Not: Osmanlı Devleti Kuzey Afrika’daki son toprağını kaybetmiştir.
BALKAN SAVAŞLARI (1912-1913)
I.BALKAN SAVAŞI
Nedenleri

Fransız İhtilali’nin yaymış olduğu milliyetçilik akımının etkisi

Rusya’nın Panislavzm düşüncesinden dolayı Balkan ülkelerine destek vermesi

Osmanlıların Balkanlardan çıkarılmak istenmesi
-
Rusya’nın desteği ile Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ ittifak
kurmuşlardır.
-
Osmanlı Devleti yenilmiş, Londra Antlaşması imzalanmıştır.
-
Bu antlaşmaya göre;

Midye-Enez çizgisinin batı kısmı hariç bütün Balkan toprakları Osmanlı’nın
elinden çıkmıştır.

Yunanistan, Selanik, Makedonya’nın bir kısmı ve Girit’i almıştır.

Bulgaristan, Dedeağaç, Kırklareli, Kavala ve Edirne’yi almıştır.
Not: Arnavutluk fırsattan yararlanıp bağımsızlığını ilan etmiştir.
Bab-ı Ali Baskını (1913)

İttihat ve Terakki Partisi, I. Balkan Savaşı yenilgisini bahane ederek askeri bir darbe
sonucu Kamil Paşa Hükümeti’ni devirmiştir.

Yerine İttihatçı Mahmut Şevket Paşa hükümeti kurulmuştur.

Bab-ı Ali Baskını ile İttihat ve Terakki dönemi başlamıştır.

İttihatçılar, I. Dünya Savaşı sonuna kadar başta kalmışlardır.
II. BALKAN SAVAŞI
Nedenleri

I. Balkan Savaşı sırasında Osmanlı’dan alınan toprakların paylaşımı noktasında
Balkanlarda anlaşmazlık çıkması

Daha fazla toprak aldığı iddiasıyla Bulgaristan’a karşı diğer Balkan devletlerinin
ittifak oluşturması
-
Osmanlı Devleti, bu savaşı fırsat bilerek kaybettiği toprakları almak üzere savaşa
katılmıştır.
-
Edirne ve Kırklareli Osmanlı tarafından geri alınmıştır.
-
İlk savaşta olmayan Romanya da bu savaşa katılmıştır.
-
Bulgaristan savaşı kaybederek büyük hezimet yaşamıştır.
-
II. Balkan Savaşı sonrası şu antlaşmalar imzalanmıştır:
Bükreş Antlaşması (1913)

Bükreş Antlaşması ile Balkan Devletleri kendi aralarında savaşa son verdiklerini ilan
etmişlerdir.

Bulgaristan’ın Londra Antlaşması’nda aldığı topraklar Balkan Devletleri arasında
paylaşılmıştır.
İstanbul Antlaşması (1913)

İstanbul Antlaşması, Osmanlı ile Bulgaristan arasında imzalanmıştır.

Antlaşmaya göre, Edirne ve Kırklareli Osmanlı’ya bırakılmış, Meriç nehri sınır kabul
edilmiştir.

Bulgaristan’daki Türk azınlığa dil ve din açısından ayrıcalıklar tanınmıştır.
Atina Antlaşması (1913)

Atina Antlaşması, Osmanlı ile Yunanistan arasında imzalanmıştır.

Buna göre, Gökçeada ve Bozcaada hariç diğer Ege adaları Yunanistan’a terk
edilmiştir.

Girit, Selanik ve Yanya’nın Yunanistan’a ait olduğu kabul edilmiştir.
İstanbul Antlaşması (1914)

Antlaşma, Osmanlı ve Sırbistan arasında imzalanmıştır.

Antlaşmaya göre, Sırbistan ile Osmanlı arasında sınır kalmadığı için oradaki
Müslüman halka azınlık statüsü tanınmıştır.
Not: Balkan Savaşları sonucunda Osmanlı Devleti’nin Ege denizi ve Balkan
hakimiyeti son bulmuştur. Osmanlıcılık fikri iflas ederek Türkçülük fikri hızla
yayılmaya başlamıştır.
I. DÜNYA SAVAŞI
-
I. Dünya Savaşı, sonuçları itibariyle dünyanın büyük bir kısmını etkilemiştir.
-
Avrupa’dan başlayarak dünyanın değişik bölgelerine yayılan bu savaşı, bir çok nedene
dayandırmak mümkündür.
Nedenleri
Ekonomi Alanında Gelişmeler

I. Dünya Savaşı’nın en önemli nedeni ekonomik yayılmadır.

Coğrafi Keşifler sonucunda, Avrupa’da yaşanan zenginlik, kültürel, bilimsel ve
teknolojik gelişmeleri beraberinde getirmiştir.

Bu gelişmeler, XIX. yüzyılda Sanayi İnkılabına yol açmıştır.

Sanayi İnkılabı, hızlı bir makineleşme süreci başlatarak Avrupa’nın seri üretime
geçmesini sağlamıştır.

1880 sonrası, ekonomik gelişmelerin durmasına bağlı olarak sömürgecilik yarışı
başlamıştır.

İlk olarak, Fransa ve İngiltere sömürgecilik yarışına girmişlerdir.

XIX. yüzyılda Rusya, bu yüzyılın sonlarında Almanya ve İtalya, sömürgecilik yarışına
dahil olmuşlardır.

Bu durum, İngiltere ve Fransa’da rahatsızlık uyandırmıştır.

1890’larda Almanya’nın Güneydoğu Avrupa ve Ön Asya’da etkinliğini arttırması,
İngiltere’nin bu etkinliği yok etmeye yönelik politikalar oluşturmasına neden olmuştur.
Avrupa’da Almanya-Fransa Anlaşmazlığı

Almanya, birliğini sağlama aşamasında 1871 yılında gerçekleşen savaşta Fransa’yı
mağlup etmiştir.

Savaş sonrası Almanya, Fransa’dan kömür yatakları açısından önem taşıyan AlsaceLoraine bölgesi için yüklü miktarda savaş tazminatı almıştır.

Fransa, bu olayı büyüterek ulusalararası bir sorun haline getirmiştir.

Almanya’nın güçlenmesi, Fransa’yı tehdit ettiğinden Fransa, Almanya’ya karşı
müttefik bulma yolunu seçmiştir.
Balkanlarda Rusya- Avusturya Anlaşmazlığı

Rusya, Akdeniz’e açılmak amacıyla Panislavizm politikası ile Balkanlardaki nüfuzunu
arttırmaya çalışmıştır.

Rusya’nın bu politikasının, doğrudan Avusturya’yı etkilemesi sonucu iki ülke arasında
gerginlik ve rekabet ortaya çıkmıştır.
Dinsel ve Kültürel Yayılma

Sömürgeci devletler, sömürgelerini ekonomik bakımdan sömürürken, bu bölgelerde
varlıklarını devam ettirmek amacıyla din ve kültürlerini misyonerler aracılığıyla
yaymaya çalışmışlardır.

Bu durum, ülkeler arası dini ve kültürel çatışmaların zeminini oluşturmuştur.
Milliyetçilik Akımı

Fransız İhtilali sonrası ortaya çıkan milliyetçilik akımı, tüm dünyada etkisini
göstermiştir.

Milletlerin kendi kaderlerini tayin etme düşüncesi milli devlet kurma fikrini gündeme
getirmiş, bağımsızlık savaşları yaygınlaşmıştır.

Milliyetçilik fikri, en fazla çok uluslu imparatorlukları etkilemiştir.

Osmanlı, Rusya, Fransa, İngiltere ve Avusturya gibi çok etnili devletler bu durumdan
etkilenmiştir.
Askeri Alanda Gelişmeler

Endüstri Devrimi sonucu teknolojinin gelişmesi askeri alanda da önemli gelişmelere
olanak sağlamıştır.

Makineli tüfek, uzun menzilli toplar, devletlerin askeri gücünü arttırmıştır.

Demiryollarının gelişimi, asker ve silah sevkiyatını hızlandırmıştır.

Haberleşme olanakları artmıştır.

Askeri alandaki bu gelişmeler, herhangi bir bölgenin işgalini kolaylaştırmıştır.

I. Dünya Savaşı öncesi, teknolojik gelişmelere paralel, devletler silahlanma politikası
üzerinde durmuşlardır.

Almanya’nın silahlanma konusundaki aşırılığı, diğer Avrupa devletlerini de
tetiklemiştir.

Böylece, Avrupa’da silahlanma yarışı başlamıştır.
Bloklaşma

Almanya, birliğini tamamladıktan sonra Avrupa’da üstünlük kurma eğilimi
göstermiştir.

Bu eğilim, Almanya’nın müttefik edinmeye çalışmasıyla devam etmiştir.

Bu nedenle, 1879’da Avusturya ile ittifak kurulmuştur.

1881’de bu ittifaka, İtalya’da katılmıştır.

Böylece, Üçlü İttifak bloğu kurulmuştur.

Almanya’nın bu çalışmaları, Fransa ve Rusya ittifakına neden olmuştur. (1894)

1904 yılında Fransa ve İngiltere dostluk antlaşması imzalamıştır.

1907 tarihinde İngiltere ve Rusya aralarındaki sorunları çözerek Fransa’nın da dahil
olduğu Üçlü İtilaf bloğunu oluşturmuşlardır.

Bu iki blok arasındaki rekabet, Avrupa’da gerginliği tırmandırmıştır.
Download