Gençlerin her şeyden önce millete güven vermeleri gereklidir

advertisement
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HASKÖY İLKOKULU 8. SINIF T.C İNKILAP TARİHİ VE
ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ2. DÖNEM 2. SINAVI
ADI
SOYADI
NUMARA
SORULAR
1 Aşağıdakilerden hangisi Türk medeni kanunu ile ilgili değildir?
A) İsviçre’den alınmıştır
B) Mirasta kadın erkek eşitliği sağlanmıştır
C) Kadına da boşanma hakkı verilmiştir
D) Kadına seçme ve seçilme hakkı verilmiştir
2 - Yunanistan,Türkiye,Romanya ve Yugoslavya arasında
- 9 Şubat 1934’te İmzalanmıştır.
-İtalya ve Almanya’nın yayılmacı politikalarına karşı sınırların güvenliğini sağlamak
amaçlanmıştır.
Yukarıdaki özellikleri verilen anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A) Balkan Antantı
B) Milletler Cemiyeti
C) Sadabat Paktı
D) Birleşmiş Milletler
3 II.Dünya Savaşı’nda Ülkeler Mihver Devletler ve Müttefik Devletler olmak üzere iki gruba
ayrılmışlardır.
Aşağıdakilerden hangisinde Mihver Devletler doğru olarak verilmiştir?
A) Almanya-İtalya-Japonya
B)Almanya-Türkiye-İtalya
C) İngiltere-Fransa-SSCB-ABD
D)İngiltere-Fransa-SSCB
4 Demokratik rejimi benimsemiş olan Atatürk 1923’ten sonra bazı partilerin kurulmasına izin
vermiş, ancak çok partili hayata geçilememiştir.
Bunun temel nedeninin aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?
A) Kurulan siyasi parti sayısının az olması
B) Bazı milletvekillerinin asker kökenli olması
C) Henüz gerekli ortamın oluşmamış olması
D) Halk fırkasının yeterli olması
5 . Hıfzısıhha Enstitüsü, hangi alanda çalışmaları yürütmek üzere cumhuriyetinin ilk yıllarında
kurulmuştur?
A) Sağlık
B) Bayındırlık
C) Ticaret
D) Ulaşım
6 Ülkemiz boğazlar üzerindeki tam egemenlik hakkını aşağıdakilerden hangisi ile kazanmıştır?
A) Lozan Barış antlaşması
B) Montrö Boğazlar Sözleşmesi
C) Mudanya Barış Antlaşması
D) İstanbul Antlaşması
7 1970 li yıllarda otomotiv sektöründe gelişmeler yaşanmış ilk yerli otomobil üretilmiştir.Bu
Üretilen ilk otomobile ne ad verilmiştir?
A) Fiat
B) Renault
C) Ford
D)Anadol
8 1945 Yılında Nagazaki ve Hiroşima ya Atom bombası atarak II. Dünya Savaşı nı bitiren devlet
hangisidir?
A)Almanya
B)ABD
C)İngiltere
D)Rusya
9 Mustafa Kemal bir sözünde, "Cahillik yok edilmedikçe yerimizdeyiz. Yerinde duran bir şeyse geriye
gidiyor demektir" demiştir. Mustafa Kemal bu sözü ile aşağıdakilerden hangisinin önemini
vurgulamıştır?
A Kültürün
B Eğitimin
C Ordunun
D Siyasetin
10 Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a geldiği gün anısına kutlanan Atatürk ü Anma Gençlik ve Spor
Bayramını ne zaman kutlarız ?
A 29 Ekim
B 10 Kasım
C 23 Nisan
D 19 Mayıs
11 1. Dünya Savaşının uzamasına neden olan ve 1. Dünya Savaşın da kazandığımız tek cephe
hangisidir?
A)Kafkas Cephesi
B)Irak Cephesi
C)Çanakkale Cephesi
D)Romanya Cephesi
12 Aşağıdaki inkılaplardan hangisi laik devlet düzenine geçişin aşamalarından biri olarak kabul
edilemez?
A- Saltanatın kaldırılması
B- Ankara’nın başkent olması
C- Halifeliğin kaldırılması
D- Tekke ve zaviyelerin kapatılması
13 Türklerin mücadelelerinde haklılığını ortaya koyan uluslar arası ilk belge hangisidir ?
A) Amiral Bristol Raporu
B) General Harlbord Raporu
C) İstanbul Raporu
D) Wilson İlkeleri
14 M.Kemal, hangi cephedeki mücadeleler sırasında askerlerine ; “Ben size savaşmayı değil ölmeyi
emrediyorum!” sözünü söylemiştir ?
A) Sakarya Savaşı
B) II.İnönü Savaşı
C) Çanakkale Cephesi
D) Kafkas Cephesi
15 Aşağıdakilerden hangisi Atatürk dönemi Milli dış politikamızın amaçlarından biri değildir?
A) Yurtta ve dünyada barışı sağlamak.
B)Geçmişten ders alıp geleceği kavramak.
C)Bütün devletlerle iyi ilişkiler kurmak
D)Yeni topraklar kazanmak
16 Türkiye ile İngiltere arasında Musul sorunuyla ilgili görüşmeler 1924 yılında başladı. Karşılıklı
görüşmelerden bir sonuç alınamayınca konu İngilizler tarafından Milletler Cemiyeti'ne götürüldü.
Bu arada İngilizler, Türkiye-Irak sınırında bazı karışıklıklar çıkararak Şeyh Sait İsyanı'nın çıkmasında
etkili oldular.
Bu bilgilere göre Şeyh Sait İsyanını İngiltere'nin desteklemesinin amacı aşağıdakilerden
hangisidir?
A)Türkiye’de yeniliklerin yapılmasını engellemek
B) Müslüman ülkelerle Türkiye'nin arasında gerginlik çıkarmak
C) Musul sorununu kendi çıkarları doğrultusunda çözümlemek
D) Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne üyeliğini engellemek
17 Nutuk"ta önce, 1919'da İstanbul ve Anadolu'nun içinde olduğu durum tasvir edilmiş, sonra da
alınan kararlar doğrultusunda hangi adımların atıldığı, bu sırada ne tür engellerle karşılaşıldığı ve
bu engellerin nasıl aşıldığı detaylı bir şekilde anlatılmıştır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Nutuk’un kapsamı içindeki olaylarından birisi değildir ?
A) Kongrelerde yapılanlar ve alınan kararlar
B) TBMM’ye karşı çıkan isyanlar
C) Anadolu’da kurulan direniş cemiyetlerinin faaliyetleri
D) Çok partili hayata nasıl geçtiğimiz
18 -) İkinci Dünya Savaşı sonrasında;
* BM kurulmuş,
* Ekonomik alanda hızla ilerleme başlamış,
* Savaş karşıtı düşünceler artmış,
* İki kutuplu dünya düzeni oluşmuştur.
Yukarıda verilen bilgilere göre İkinci Dünya Savaşı’nın hangi alanda etkili olduğu söylenemez?
A) Toplumsal
B) Ekonomik
C) Siyasal
D) Dini inançlar
19 I Savaş ve barışta halkın can ve mal güvenliğini sağlamak
II İç ve dış düşmanlara karşı gerekli tedbirleri almak
III Devletin aldığı kararların anayasaya uygunluğunu denetlemek
Verilenlerden hangileri Türk Silahlı kuvvetlerinin görevlerindendir?
A) I
B) I ve II
C) II ve III
D) I ,II ve III
20 Körfez Savaşı Irak'ın hangi ülkeye saldırması ile başlamıştır?
A) İran
B) Suriye
C) Kuveyt
D) İsrail
21 İkinci Dünya Savaşının sona ermesinden sonra Amerika ve Rusya etrafında meydana gelen
kutuplaşma dönemine verilen isim hangisidir?
A) Soğuk Savaş Dönemi
B) Stratejik Dönem
C) İnsan Hakları Dönemi
D) Ulusal Mücadele Dönemi
22 Cumhuriyetin ilk yıllarında, Fransa ile Türkiye arasında Osmanlıdan kalan 'Dış Borçlar' kanunu
konusunda anlaşmazlık yaşanmıştır.
Bu sorunun aşağıdakilerden doğrudan ilgisi vardır?
A) ekonomik
B) askeri
C) kültürel
D) siyasi
23 Atatürkün ''Yurta Sulh, cihanda sulh.'' sözü Cumhuriyetin değişmez prensiblerindendir.
Buna göre Atatürk'ün aşağıdakilerden hangisinin önemini vurguladığı söylenebilir?
A) askeri işbirliğinin
B) ekonomik rekabetin
C) ulusal egemenliğinin
D) barış düşüncesinin
24 Türkiye dünya barışının korunmasında gösterdiği gayretlerden dolayı 1932 yılında Milletler
Cemiyeti'ne üyelik için resmen davet edilmiştir
Bu gelişme aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?
A) ekonomik kalkınmaya önem verdiğinin
B) halkın yönetimde etkiliğinin artığının
C) tek parti yönetiminin kurulduğunun
D) devletler arası saygınlığının arttığının
25 Ortadoğu ve Asya'da faaliyet gösteren terör örgütleri zamanla faaliyet alanlarına Amerika ve
Avrupa ülkelerinide eklemişlerdir ve sivil halklar üzerinde saldırılar gerçekleştirmişlerdir.
Yukarıdaki metne göre ulaşabileceğimiz en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Terör en fazla Amerikayı etkilemiştir
B) Avrupa teröre destek vermiştir
C) Terör Asya ve Ortadoğuda amacına ulaşmıştır.
D) Terör zamanla en uzak ülkeleri bile etkileyebilir ve ordaki masum insanlara zararlar verebilir
26 Türkiye Dünya haritasında önemli bir yere sahiptir. Sebebi de, iki kıtayı bir birine
bağlamasıdır.Türkiye nin üzerinde bulunduğu ve bir birine bağladığı kıtalar hangi seçenekte doğru
verilmiştir?
A)Amerika-Antartika
B)Asya-Avrupa
C) Afrika-Okyanusya
D)Amerika-Asya
27 *sadık millet olarak bilinen
*19. y.y da İngiltere ve Rusya nın bağımsızlık vaatleriyle ayaklanan
*Günümüzde sözde soykırım iddialarıyla ülkemize tehdit oluşturan devlet hangisidir?
A)Yunanistan
B)Bulgaristan
C)Ermenistan
D)Gürcistan
28 Türk Ordusu nun temeli olan onluk sistem hangi hükümdar tarafından kurulmuştur
A)Mete Han
B)Alp Arslan
C)Teoman
D)Osman Bey
29 II. Dünya Savaşından sonra ABD ve Batı Avrupa, SSCB ile Doğu Bloğu ülkeleri kendi savunma
anlaşmalarını imzalayarak kendi aralarında örgütlerini kurdular bu örgütler hangi seçenekte doğru
verilmiştir?
A)NATO-Varşova Paktı
B)ABD-SSCB
C)BM-AB
D)Kafkaslar-Körfez
30 Türkiye nin ilk siyasi partisi olan ve Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan parti hangisidir?
A)Milli Kalkınma Partisi
B)Demokrat Parti
C)Cumhuriyet Halk Fırkası
D)Terakkiperver Halk Fırkası
31 Atatürk’ün yazdığı eserler arasında en önemlilerinden biride Nutuk’tur. Nutuk’un Türk tarihinin
önemli eserleri arasında sayılmasındaki en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir?
A) Edebi nitelik taşıması
B) İlginç olaylara yer vermesi.
C) Kurtuluş Savaşını bütün ayrıntılarıyla belgelere dayalı olarak anlatması
D) Birçok bilimsel soruna açıklık getirmesi
32 Atatürk’e: “Ordu ve para yok” dediklerinde O: “Kurulur ve bulunur” yanıtını vermiştir. Bu olay,
Ataürk’ün hangi kişisel özelliğini yansıtmaktadır?
A) Ümitsizliğe yer vermemesi
B) Alçak gönüllülüğünü
C) Yöneticiliğini
D) İleri görüşlülüğünü
33 Mustafa Kemal, Londra Konferansı’nda bir ba­şarı elde edilemeyeceğini bildiği halde TBMM
konferansa katılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in bu davranışının temel amacı
olarak gösterilebilir?
A Barışçı olduğunu dünya kamuoyuna göstermek
B Mustafa Kemal ile İstanbul Hükümeti arasında gerginlik olmadığını kanıtlamak
C Konferansa katılımın zorunlu olması
D İtilaf Devletleri arasında anlaşmazlık çıkarma
Gençlerin her şeyden önce millete güven vermeleri gereklidir. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
NOT: 9. SORU 4 KALAN SORULAR 3 ER PUANDIR BASARILAR
DERS ÖGETMENI ÜNAL ÇOMAK
1d 2a 3a 4c 5a 6b 7d 8b 9b 10d 11c 12 b 13a 14c 15d 16c 17d 18d 19b 20c 21a 22a 23d 24d
25d 26b 27c 28a 29a 30c 31c 32a 33a
Download