y*ll*k plan - files.eba.gov.tr

advertisement
2015 – 2016 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI ADANA TEPEBAĞ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 11. SINIF KİMYA DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ
YILLIK PLANI
SÜRE
Ay
Hafta
KAZANIMLAR
E K İ M
3
2
2
2
2
2
K A S I M
L
A
Asal gaz özellikleri elektron dizilimleriyle ilişkilendirilir.
3. Periyodik sistem ve elektron dizilimleri
Ardışık iyonlaşma enerjilerinin grup numarasıyla ilişkisi örneklerle gösterilir.
4. Periyodik özellikler
4. Periyodik özellikler 5. Elementleri tanıyalım • sPeriyodik özellikler arasında metallik/ametallik, atom/iyon yarıçapı, iyonlaşma
bloku • p-bloku • d- ve f-blokları 6. Yükseltgenme
enerjisi, elektron ilgisi, elektronegatiflik ve oksit/hidroksit bileşiklerinin asitlik/bazlık
basamakları 7. Kimyanın sembolik dili ve
eğilimleri irdelenir.
adlandırma “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir”
2
2
Mol kavramını tarihsel gelişimi üzerinden açıklar.
ÜNİTE:2 MOL KAVRAMI 1. Mol kavramı
2
2
2
Elementler ve bileşikler için mol kütlesi kavramı irdelenir; hesaplamalar yapılır.
2. En basit formül ve molekül formülü
Atatürk’ün Kişiliği”
3
2
2
Basit kimyasal tepkimelerin denklemlerini yazar ve denkleştirir.
3. Kimyasal tepkimeler ve denklemler
4
2
2
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir.
4. Kimyasal hesaplamalar
1
2
2
Gazların betimlenmesinde kullanılan özelliklerini ve bunların ölçülme yöntemlerini ÜNİTE:3 GAZLAR
açıklar
1. Gazların özellikleri
2
2
2
Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasında ilişki kurar
3
2
2
Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar.
2
2
2
2
Gazların sıkışma/genleşme sürecindeki davranışlarını sorgulayarak gerçek gaz-ideal
gaz ayrımı yapar
1
2
3
4
2
2
2
2
2
2
ORTAK
SINAVLAR
OKUL
• Elektron dizilimleri
1
4
DEĞERLENDİRME
R
s-, p- ve d-bloku elementlerinin metal/ametal karakteri, iyon yükleri, aktiflikleri ve
3. Periyodik sistem ve elektron dizilimleri
yaptıkları kimyasal bağ tipi elektron dizilimiyle ilişkilendirilir
4
A R A L I K
U
2
2
2
O C A K
N
2
4
2
O
ÜNİTE:1 :MODERN ATOM TEORİSİ
Tek elektronlu atomlar/iyonlar için ‘orbital’ kavramı elektronların bulunma olasılığı 1. Atomla ilgili düşünceler 2. Atomun
kuantum modeli • Orbital • Kuantum sayıları
ile ilişkilendirilir.
2
1
K
Saat
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını gündelik hayattaki örnekleri üzerinden açıklar
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir.
Çözeltilerin koligatif özelliklerini derişimleriyle ilişkilendirir.
ÖĞRENMEÖĞRETME
YÖN. TEKNİK
KULLANILAN
EĞİTİM
TEKNOLOJİLERİ,
ARAÇ VE GEREÇLERİ
PROJELER
VERİLE
CEK
2. İdeal gaz yasası
3. Gazlarda kinetik teori • Difüzyon/efüzyon
4. Gerçek gazlar • Buharlaşma/yoğuşma
5. Gaz karışımları • Kısmı
OCAK ADANANIN KURTULUŞU
ÜNİTE:4 SIVI ÇÖZELTİLER
Sıvı ortamda çözünme olayını kimyasal türler arası etkileşimler temelinde açıklar.
İDARESİNİN
BELİRLEDİĞİ
TARİHTE
YAPILACAK
1. Çözücü çözünen etkileşimleri 2. Derişim
birimleri
2. Derişim birimleri
3. Koligatif özellikler
Anlatım,
SoruCevap,
Örnekleme,
Tümevarım,
Problem
Çözme,
animasyon
Ders kitabı,
Akıllı tahta
Slaytlar,
PDF dosyaları,
Yaprak testler
HAZİRAN
M AY I S
N İ S A N
M A R T
ŞUBAT
Ay
HEDEF VE
DAVRANIŞLAR
K
O
N
U
L
A
R
Hafta
Saat
1
2
2
Çözeltileri çözünürlük kavramı temelinde sınıflandırır; çözünürlükle ilgili problemleri
4. Çözünürlük
çözer.
2
2
2
Çözünürlüğün sıcaklıkla ve basınçla değişimini keşfeder.
3
2
2
Maddelerin çeşitli sıvılardaki çözünürlüklerinin farklı olmasından yararlanılarak 6. Ayırma ve saflaştırma teknikleri • Özütleme
(ekstraksiyon) • Kristallendirme • Kromatografİ
gerçekleştirilen yaygın ayırma yöntemlerine örnekler verir.
1
2
2
Sistem ve çevre kavramlarını enerji ve madde alışverişleri esasına göre ilişkilendirir
2
2
2
3
2
2
Enerjinin korunumu ilkesini örneklerle açıklar.
3. Termodinamiğin birinci yasası • Sistemlerde
entalpi değişimi
4
2
2
İç enerji ile entalpiyi ilişkilendirir.
3. Termodinamiğin birinci yasası • Sistemlerde
entalpi değişimi
1
2
2
Entropinin termodinamik ve istatistik anlamlarını örneklerle açıklar.
4. Entropi • Gibbs serbest enerjisi ve istemlilik
(Termodinamiğin ikinci yasası)
2
2
2
Fiziksel ve kimyasal değişimlerin istemliliğini irdeler
5. Termodinamiğin üçüncü yasası
3
2
2
Mutlak entropi kavramını açıklar
5. Termodinamiğin üçüncü yasası”
4
2
2
Kimyasal tepkimeler ile molekül çarpışmaları arasında ilişki kurar
1
2
2
2
2
2
Tepkimelerde dengeyi ileri ve geri tepkime hızlarıyla ilişkilendirir.
4. Kimyasal denge 5. Dengeyi etkileyen faktörler
3
2
2
Dengeyi etkileyen faktörleri irdeler
4. Kimyasal denge 5. Dengeyi etkileyen faktörler
4
2
2
5
2
2
Suyun oto-iyonizasyonu üzerinden pH ve pOH kavramlarını açıklar
- Kuvvetli/zayıf asitler-bazlar • Tampon çözeltiler •
Tuz çözeltilerinde asitlik-bazlık
1
2
2
Asitlik/bazlık gücü ile ayrışma denge sabitleri arasında ilişki kurar
• Titrasyon • Sulu ortamlarda çözünme, çökelme
ve kompleksleşme dengeleri
2
2
Sulu ortamlarda çözünme, çökelme ve kompleksleşme dengelerini irdeler.
ÖĞRENMEÖĞRETME
YÖN.TEKNİK
KULLANILAN
EĞİTİM
TEKNOLOJİLERİ,
ARAÇ VE GEREÇLERİ.
ÜNİTE5:KİMYA VE ENERJİ
Anlatım,
SoruCevap,
Örnekleme,
Tümevarım
, Problem
Çözme,
animasyon
Ders kitabı,
Akıllı tahta
Slaytlar,
PDF dosyaları,
Yaprak testler
ÜNİTE6:TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
1. Maddeler nasıl tepkimeye girer?
2. Tepkime hızları
3. Tepkime hızını etkileyen faktörler
Anlatım,
SoruCevap,
Örnekleme
,
Tümevarım,
Dengeyi etkileyen faktörleri irdeler
6. Sulu çözelti dengeleri • Suyun oto-iyonizasyonu
ve pH • Asit-baz dengeler)
Problem
Çözme,
animasyon
DEĞERLENDİRME
ORTAK
SINAVLAR
OKUL
İDARESİNİN
BELİRLEDİĞİ
TARİHTE
YAPILACAK
5. Çözünürlüğe etki eden faktörler
1. Sistem ve çevre
Kimyasal ve fiziksel değişimlere eşlik eden ısı, mekanik iş ve iç enerji değişimlerini 2. Isı, mekanik iş ve iç enerji • Isı ve sıcaklık
keşfeder.
(Termodinamiğin sıfırıncı yasası)
Tepkime hızına etki eden faktörleri irdeler.
ÖDEV
Ders kitabı,
Akıllı tahta
Slaytlar,
PDF dosyaları,
Yaprak testler
PROJELER NİSAN AYININ 2. HAFTASINDA TOPLANACAK
SÜRE
- Çözünme-çökelme dengeleri - Kompleks oluşmaayrışma dengeleri
Not: Bu yıllık plan 01.07.2015 tarih 29403 sayılı T.D. , talim ve terbiye kurulunun, 01/02/2013 tarih 11 sayılı kararı (müfredat). 2488 (Atatürkçülük) ve 2551 (yıllık plan) sayılı tebliğler dergisinden yararlanılarak yapılmıştır.
İsim: NURHAN CEVHER
İsim : ERDAL SÜMER
İsim : AYLİN HOZATLI
HAYRUNNİSA ÇEÇEN ÜSTÜNDAĞ
İmza:
İmza:
İmza:
Okul Müdürü
2
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards