İSTEMLİLİK: Başladıktan sonra sürekli dış etki gerektirmeyen

advertisement
İSTEMLİLİK: Başladıktan sonra sürekli dış etki gerektirmeyen olaylardır.
İSTEMSİZ:Bir olayın devam etmesi için sürekli dış etki gerektiren olaylara denir
EKZOTERMİK İSTEMLİLİK
 Demirin paslanması
 Asit ve baz tepkimeleri
 Yanma olayları(Azotun hariç)
EKZOTERMİK İSTEMSİZ
 Gazların suda çözünmesi
ENDOTERMİK İSTEMLİLİK
Çamaşırların kuruması
Buzun erimesi
Alkolün buharlaşması
ENDOTERMİK İSTEMSİZ
Elektroliz
ENTROPİ:






Kullanılmayan termal enerjidir.
Düzensizliğin ölçüsüdür.
S harfiyle gösterilir.
Olasılık fonksiyonudur
Hal fonksiyonudur.
Entropi farklı sistemin ilk ve son haline bağlı olup iki hal arasında izlenen
yola bağlı değildir.
 Düzensizlik artarsa ∆S>0
 Düzensizlik azalırsa ∆S<0
ENTROPİ ARTIŞI
1-Sıcaklık artarsa entropi artar.
I- 25 0C 1 mol He gazı
II- 40 0C 1 mol He gazı
2-Kimyasal tepkimelerde gaz moleküllerinin sayısının artması
CaCO3(k)→ CaO (k) + CO2(g)
3- Hal değişimlerinde;
KATI → SIVI → GAZ
4- KATI < SIVI < SUDA ÇÖZÜNMÜŞ KATI < SUDA ÇÖZÜNMÜŞ GAZ < GAZ
5- Basınç arttıkça entropi azalır
1 atm 25 0C 1 mol SO2(g)
1 atm 250C 1 mol SO2(g)
6-Kompleks yapıdaki moleküllerin entropileri daha fazladır
CaCO3 > CaO
71 mol X gazı
2 mol X gazı
Sabit hacim ve sıcaklıkta gaz miktarı arttıkça entropi azalır.
TERMODİNAMİĞİN 2.YASASI
İSTEMLİ OLAYLARDA EVRENİN ENTROPİSİ ARTAR
∆S evren = ∆S sistem + ∆Sortam
∆S ortam = -∆H/ T
∆S evren > 0
İstemli
∆S evren < 0
∆S evren= 0
İstemsiz
Denge
∆S sistem = ∆Sü- ∆Sg
TERMODİNAMİĞİN 3 YASASI
Mutlak sıfır noktasında moleküller sadece
titreşim

hareketi yaparlar, bu durumda 0°K'dekikusursuz bir
kristalin entropisi 0'dır.
 Mutlak sıfır noktasına inmek mümkün değildir
 Katı halde madde O K sıcaklığında hareketi tamamen durmuştur.
GİBBS SERBEST ENERJİ
Kullanılabilir termal enerjidir.G sembolü ile gösterilir.
ΔG = ΔHsistem – T.ΔSsistem
ΔG < 0 ise olay kendiliğinden gerçekleşir yani istemlidir.
ΔG = 0 ise sistem dengededir.
ΔG > 0 ise olay kendiliğinden gerçekleşmez yani
istemsizdir.
 Bir bileşiğin elementlerinden standart koşullarda oluşumu sırasında
ölçülen serbest enerjisine, oluşan bileşiğin standart oluşum serbest
enerjisi adı verilir.
 ΔG° ile gösterilir.
 Elementlerin standart serbest oluşum enerjileri sıfırdır.
 Bir tepkimenin ΔG° standart serbest enerji değişimi;
 ΔG°tepkime = ΔG°ürünler – ΔG°girenler
ÇALIŞMA SORULARI
1.SORU:
2.SORU:
3.SORU:
I. Buz dolapları
II. Jeneratörler
III. Klimalar
Yukarıda verilenlerden hangileri termodinamiğin
hayatımızdaki uygulamalarına örnek olabilir?
A) Yalnız III
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
günlük
4.SORU:
5.SORU:
ÇÖZÜM:
6.SORU:
Download