Fizikokimya I

advertisement
EK-1
DERS BİLGİ FORMU
ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ
DERS BİLGİLERİ
Adı
Kodu
Dili
Fizikokimya I
KİM4118
Türkçe
Türü
Zorunlu/
Seçmeli
Zorunlu
Yarıyılı
T+U
Saati
Kredisi
AKTS
V
4+0
4
7
Öğrenci Genel Kimya I, II ve Kimyacılar İçin Matematik derslerini almış olmalıdır
Ön Koşul Dersleri
Ders Sorumluları
Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir ALLI
Ders Sorumlu Yardımcıları
Bölüm Araştırma Görevlileri
Dersin Amacı
Fizikokimyanın temel konu ve kavramlarının öğretilmesi, kimyasal olayların temelini
oluşturan ilkeler, bilimsel yasalar ve kuramların, kimyasal ve fiziksel değişime eşlik eden
enerji ve termodinamik niceliklerin kavranması dersin temel hedefleridir.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Gerçek gazların çeşitli temel denklemlerini bilir
2) Basınç ve ideal gazı tanımlayabilir Graham diffuzyon yasasının elde edilmesi için
Maxwel kurallarını kullanır
3) kapalı açık sistemde enerji dönüşüm kurallrını açıklayabilir.
4) termodinamik kurallarını fizisel ve kimyasal proseslere uygulayabilir.
5) entalpi entropi ve gibs serbest enerji değişimini hesaplayabilir
6) Reaksiyon düzeninin belirlenmesi; entegre hız yasaları, yarı ömürleri sıfırıncı, birinci,
ikinci veya n. dereceden reaksiyonların denklemlerini elde edebilir.
DERS PLANI
Hafta
Ön Hazırlık
1
2
3
4
Konular/Uygulamalar
Kimyanın ve fizikokimyanın temel kavramları ve
yasaları
Sistem ve hal değişkenleri
Hal denklemleri ve özellikleri
Metod
Teorik
Teorik
Teorik
Teorik
7
8
Ideal gazlar
İdeal gaz karışımları
İdeal gaz ve karışımlarına ilişkin temel yasalar ve
bağıntılar
Kinetik gaz kuramı
Arasınav
9
10
Kinetik gaz kuramının sonuçları ve pratik uygulamaları
Termodinamiğin temel yasaları, Enerji türleri
Teorik
Teorik
11
12
Termodinamiğin 1. yasası, İç enerji
Entalpi
Teorik
Teorik
13
Termodinamiğin 2. yasası, Entropi
Sabit sıcaklık ve sabit basınçta ısınma ısıları ve temel
eşitlikler
Teorik
5
6
14
Teorik
Teorik
Teorik
Teorik
KAYNAKLAR
Ders Kitabı veya Notu
Diğer Kaynaklar
1- Fizikokimya, Yüksel SARIKAYA, Gazi Kitabevi,5. Baskı, Ankara, 2004
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Katkı Yüzdesi
Etkinlik Türleri
Ara Sınav
%30
Kısa
-
ınav
Ödev, Proje
%10
Yarıyıl Sonu Sınavı
%60
Toplam
%100
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
Program Çıktıları
No
Katkı Düzeyi
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2
Ortaöğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan, kimya alanında en güncel
bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel
kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmak, bunları
kullanabilmek,
Kimya alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle
değerlendirmek, karmaşık problem ve konuları belirlemek ve analiz edebilmek,
tartışmalar yapabilmek, kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilmek,
Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, kimya ile ilgili konularda
bilgilendirmek, onlara düşüncelerini problemlerini ve çözüm yöntemlerini açık bir
biçimde yazılı ve sözlü aktarabilmek,
Öğrenmeyi öğrenme becerileri ve eleştirel düşünceyle, ileri düzey çalışmaları
bağımsız olarak yürütebileceğini gösterebilmek,
Kimya alanındaki uygulamalarda, karşılaşabileceği öngörülemeyen karmaşık
durumlarda sorumluluk alarak çözüm üretebilmek,
Kimya ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine
yönelik etkinlikleri planlayıp yönetebilmek,
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte
bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek,
Kimya alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında
bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözetme bilgi ve bilincine sahip olmak,
İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile çevre
koruma konularında yeterli bilgi ve bilince sahip olmak,
Elde edilen verileri istatistiki olarak değerlendirip yorumlayabilme yeteneğine sahip
olmak.
Ders Dışı
Sınavlar
4
5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Ders İçi
3
İş Yükü (Saat)
Ders Saati ( 14 x Haftalık Ders Saati)
14×4=56
Ödev
14×3=42
Araştırma
14×3=42
Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları
14×4=56
Diğer Faaliyetler
-
Ara Sınav (Ara Sınav Sayısı x Ara Sınav Süresi)
2x1=2
Yarıyıl Sonu Sınavı
2x1=2
Toplam İş Yükü
210
Toplam İş Yükü / 30 (s)
Dersin AKTS Kredisi
7
7
Download