A Grubu - mustafa can

advertisement
Adı Soyadı :
Numarası :
2009 – 2010 ÖĞRETİM YILI SAKARYA ANADOLU İHL ve İHL
İ10 A SINIFI II. DÖNEM I. KİMYA YAZILISI
-AI. Aşağıdaki bilgileri doğru “D” veya yanlış “Y” olarak doldurunuz. (Her soru 10 puan)
(
) 4 gram Ca(Kalsiyum) ile 4 gram O(Oksijen) birleşerek 8 gram CaO bileşiği oluşur (Ca:40 gr/mol, O:16 gr/mol).
(
) Elementlerin periyodik cetvelde atom kütlerlerinin ondalık sayılar şeklinde virgüllü olmasının sebebi, her elementin izotoplarından
oluşmadır.
(
) Günümüzde kullandığımız periyodik cetvelde atomların diziliş sırası, atom numaralarına göredir.
(
) Geçiş elementleri olarak bilinen grubun elektron dizilişleri s orbitalinde son bulur.
(
) 4A grubun elementleri sadece +4 yükseltgenme basamağına sahip bileşikler oluşturabilir.
II. Aşağıda ifadelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz? (Her soru 10 puan)
1. Aynı elementin atom numaraları(proton sayıları) aynı, kütle numaraları(veya nötron sayıları) farklı atomları birbirlerinin……………….dır.
2. Normal şartlar altında(NŞA) bir mol gaz ……………..………………………. Litre hacim kaplar.
3. Periyodik cetvelde alkali metaller, ……………………………….. grubuna denir.
4. Periyodik cetvelde atom hacimleri aynı periyotta, soldan sağa ………………………………………………..…………………………………………..
5. Gaz halindeki bir atomun bir elektron aldığında, ortaya saldığı enerjiye …………………………………. ………………………………………………………..
III. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız? (Her soru 5 puan)
X+ ve X2+ aynı elementin iyonları olduğuna göre;
I. Kimyasal ve fiziksel özellikleri farklıdır.
II. X2+ nun iyon çapı, X+ nun iyon çapından küçüktür.
III. Birim elektron başına düşen çekim kuvvetleri farklıdır.
ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I, II D) II, III E) I, II ve III
1.
Bir elementin periyodik sistemdeki yerini bulmak için hangisi
kullanılamaz?
A) Proton sayısı B) Atom numarası C) Çekirdek yükü
D) Nötr hâldeki elektron sayısı
E) Kütle Numarası
3.
2. Aşağıdaki iyonlardan hangisinin çapı en küçüktür?
A)802+
B)9FC)11Na+ D) 12Mg2+
E) 13AI3+
4. Periyodik sistemle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Her periyot bir alkali metalle başlar.
B) Birinci periyotta 2 element vardır.
C) 7. periyot, 16 gruptan oluşur.
D) Benzer kimyasal özellik gösterenler, aynı grupta bulunur.
E) Aynı periyottaki elementlerin baş kuantum sayıları aynıdır.
E) Kütle numarası
IV. Aşağıda verilen problemlerin 6 tanesini çözünüz. (Her soru 10 puan)
1.
Aşağıda verilen maddelerin mol kütlelerini hesaplayınız? (O: 16, N:14, Ca: 40, S: 32 gram/mol)
Bileşik
SO2
Ca(NO3)2
Mol Kütlesi
2.
34X
atomunun elektron dizilişlerini yazarak periyodik cetveldeki yerlerini belirtiniz.
3.
3,01x1022 tane He kaç moldür ?
4.
4 gram CH4 gazı kaç moldür? (C:12,H:1 g/mol)
5.
NŞA’da 1,12 lt hacim kaplayan N2 kaç moldür ?
6. Yandaki periyodik sistemde yerleri belirtilen elementlerle ilgili olarak aşağıdaki
tespitleri yapınız.
a. Atom çapı en büyük olan element: …………………………………………………..
b. Metal olanlar: …………………………………………………..
c. Birinci iyonlaşma enerjisi en küçük olan element: …………………………………………
d. X ile Y arasında oluşacak bileşik: …………………………………………………..
7.
Tabloda 3 elementin iyonlaşma enerjileri sıra ile
verilmiştir. Bu elementlerin değerlik elektron
sayılarını ve periyodik cetveldeki nerede
olabileceklerini yazınız.
İyonlaşma enerjileri (kkal/mol)
Element
1.
2.
3.
4.
Y
250
2100
2350
3960
A
210
395
1925
3690
D
450
510
670
2190
Yapısında 0,6 mol C atomu içeren C2H6 için aşağıdaki soruları cevaplayınız:
a) C2H6 kaç moldür?
b) Kaç mol atom içerir?
8.
Muvaffakiyetler Dilerim | Mustafa CAN
Download