N İ S A N

advertisement
2015 – 2016 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI ……………………………… LİSESİ 11. SINIF KİMYA DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI
O C A K
A R A L I K
K A S I M
E K İ M
EYLÜL
Ay
KAZANIMLAR
K
O
N
U
L
A
R
Hafta
Saat
4
4
1
4
2
4
3
4
Asal gaz özellikleri elektron dizilimleriyle ilişkilendirilir.
3. Periyodik sistem ve elektron dizilimleri
4
4
Ardışık iyonlaşma enerjilerinin grup numarasıyla ilişkisi örneklerle gösterilir.
4. Periyodik özellikler
5
4
4. Periyodik özellikler 5. Elementleri tanıyalım • sPeriyodik özellikler arasında metallik/ametallik, atom/iyon yarıçapı, iyonlaşma
bloku • p-bloku • d- ve f-blokları 6. Yükseltgenme
enerjisi, elektron ilgisi, elektronegatiflik ve oksit/hidroksit bileşiklerinin asitlik/bazlık
basamakları 7. Kimyanın sembolik dili ve
eğilimleri irdelenir.
adlandırma “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir”
1
4
Mol kavramını tarihsel gelişimi üzerinden açıklar.
ÜNİTE:2 MOL KAVRAMI 1. Mol kavramı
2
4
Elementler ve bileşikler için mol kütlesi kavramı irdelenir; hesaplamalar yapılır.
2. En basit formül ve molekül formülü
Atatürk’ün Kişiliği”
3
4
Basit kimyasal tepkimelerin denklemlerini yazar ve denkleştirir.
3. Kimyasal tepkimeler ve denklemler
4
4
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir.
4. Kimyasal hesaplamalar
1
4
Gazların betimlenmesinde kullanılan özelliklerini ve bunların ölçülme yöntemlerini ÜNİTE:3 GAZLAR
açıklar
1. Gazların özellikleri
2
4
Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasında ilişki kurar
3
4
4
4
Gazların sıkışma/genleşme sürecindeki davranışlarını sorgulayarak gerçek gaz-ideal
gaz ayrımı yapar
1
4
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını gündelik hayattaki örnekleri üzerinden açıklar
2
4
Sıvı ortamda çözünme olayını kimyasal türler arası etkileşimler temelinde açıklar.
3
4
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir.
4
4
Çözeltilerin koligatif özelliklerini derişimleriyle ilişkilendirir.
ÖĞRENMEÖĞRETME
YÖN. TEKNİK
KULLANILAN
EĞİTİM
TEKNOLOJİLERİ,
ARAÇ VE GEREÇLERİ
ÖDEV
DEĞERLENDİRME
ÜNİTE:1 MODERN ATOM TEORİSİ
Atomun kuantum modeliyle taneciklerin dalga karakteri arasında ilişki kurulur.
1. Atomla ilgili düşünceler kuantum modeli
Tek elektronlu atomlar/iyonlar için ‘orbital’ kavramı elektronların bulunma olasılığı 2. Atomun • Orbital • Kuantum sayıları •
Elektron dizilimleri
ile ilişkilendirilir.
s-, p- ve d-bloku elementlerinin metal/ametal karakteri, iyon yükleri, aktiflikleri ve
3. Periyodik sistem ve elektron dizilimleri
yaptıkları kimyasal bağ tipi elektron dizilimiyle ilişkilendirilir
Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar.
Anlatım,
SoruCevap,
Örnekleme,
Tümevarım,
Problem
Çözme,
animasyon
Ders kitabı,
Akıllı tahta
Slaytlar,
PDF dosyaları,
Yaprak testler
2. İdeal gaz yasası
3. Gazlarda kinetik teori • Difüzyon/efüzyon
4. Gerçek gazlar • Buharlaşma/yoğuşma
5. Gaz karışımları • Kısmı basınç
ÜNİTE:4 SIVI ÇÖZELTİLER
1. Çözücü çözünen etkileşimleri 2. Derişim
birimleri
2. Derişim birimleri
3. Koligatif özellikler
Anlatım,
SoruCevap,
Örnekleme,
Tümevarım,
Problem
Çözme,
animasyon
Ders kitabı,
Akıllı tahta
Slaytlar,
PDF dosyaları,
Yaprak testler
ZÜMRE TOPLANTISINDA BELİRLENEN ÖDEV KONULARI
KASIM AYININ 1. HAFTASINDA ÖDEV ALAN ÖĞRENCİLERE VERİLECEK
SÜRE
1.YAZILI
YOKLAMA
2.YAZILI
YOKLAMA
HAZİRAN
M AY I S
N İ S A N
M A R T
ŞUBAT
Ay
HEDEF VE
DAVRANIŞLAR
K
O
N
U
L
A
R
Hafta
Saat
1
4
Çözeltileri çözünürlük kavramı temelinde sınıflandırır; çözünürlükle ilgili problemleri
4. Çözünürlük
çözer.
2
4
Çözünürlüğün sıcaklıkla ve basınçla değişimini keşfeder.
3
4
Maddelerin çeşitli sıvılardaki çözünürlüklerinin farklı olmasından yararlanılarak 6. Ayırma ve saflaştırma teknikleri • Özütleme
(ekstraksiyon) • Kristallendirme • Kromatografİ
gerçekleştirilen yaygın ayırma yöntemlerine örnekler verir.
ÜNİTE5:KİMYA VE ENERJİ
4
2
4
3
4
Enerjinin korunumu ilkesini örneklerle açıklar.
3. Termodinamiğin birinci yasası • Sistemlerde
entalpi değişimi
4
4
İç enerji ile entalpiyi ilişkilendirir.
3. Termodinamiğin birinci yasası • Sistemlerde
entalpi değişimi
1
4
Entropinin termodinamik ve istatistik anlamlarını örneklerle açıklar.
4. Entropi • Gibbs serbest enerjisi ve istemlilik
(Termodinamiğin ikinci yasası)
2
4
Fiziksel ve kimyasal değişimlerin istemliliğini irdeler
5. Termodinamiğin üçüncü yasası
3
4
Mutlak entropi kavramını açıklar
5. Termodinamiğin üçüncü yasası”
4
4
Kimyasal tepkimeler ile molekül çarpışmaları arasında ilişki kurar
1
4
2
4
Tepkimelerde dengeyi ileri ve geri tepkime hızlarıyla ilişkilendirir.
4. Kimyasal denge 5. Dengeyi etkileyen faktörler
3
4
Dengeyi etkileyen faktörleri irdeler
4. Kimyasal denge 5. Dengeyi etkileyen faktörler
4
4
5
4
Suyun oto-iyonizasyonu üzerinden pH ve pOH kavramlarını açıklar
- Kuvvetli/zayıf asitler-bazlar • Tampon çözeltiler •
Tuz çözeltilerinde asitlik-bazlık
1
4
Asitlik/bazlık gücü ile ayrışma denge sabitleri arasında ilişki kurar
• Titrasyon • Sulu ortamlarda çözünme, çökelme
ve kompleksleşme dengeleri
2
4
Sulu ortamlarda çözünme, çökelme ve kompleksleşme dengelerini irdeler.
- Çözünme-çökelme dengeleri - Kompleks oluşmaayrışma dengeleri
3
4
Genel değerlendirme
Tüm konular
1. Sistem ve çevre
Kimyasal ve fiziksel değişimlere eşlik eden ısı, mekanik iş ve iç enerji değişimlerini 2. Isı, mekanik iş ve iç enerji • Isı ve sıcaklık
keşfeder.
(Termodinamiğin sıfırıncı yasası)
Tepkime hızına etki eden faktörleri irdeler.
Dengeyi etkileyen faktörleri irdeler
KULLANILAN
EĞİTİM
TEKNOLOJİLERİ,
ARAÇ VE GEREÇLERİ.
ÖDEV
DEĞERLENDİRME
5. Çözünürlüğe etki eden faktörler
1
Sistem ve çevre kavramlarını enerji ve madde alışverişleri esasına göre ilişkilendirir
ÖĞRENMEÖĞRETME
YÖN.TEKNİK
Anlatım,
SoruCevap,
Örnekleme,
Tümevarım
, Problem
Çözme,
animasyon
Ders kitabı,
Akıllı tahta
Slaytlar,
PDF dosyaları,
Yaprak testler
ÜNİTE6:TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE 1.
Maddeler nasıl tepkimeye girer? 2. Tepkime hızları
3. Tepkime hızını etkileyen faktörler
6. Sulu çözelti dengeleri • Suyun oto-iyonizasyonu
ve pH • Asit-baz dengeler)
Anlatım,
SoruCevap,
Örnekleme
,
Tümevarı
m,
Problem
Çözme,
animasyon
Ders kitabı,
Akıllı tahta
Slaytlar,
PDF dosyaları,
Yaprak testler
ÖDEVLER NİSAN AYININ 2. HAFTASINDA TOPLANACAK
SÜRE
Not: Bu yıllık plan 2300 ( Ödev yönet.), Talim ve Terbiye Kurulunun, 01/02/2013 tarih ve 11 sayılı kararı,2488 (Atatürkçülük) ve 2551 (Yıllık plan) sayılı tebliğler dergisinden yararlanılarak yapılmıştır.
İsim:
İsim:
İsim:
İmza:
İmza:
İmza:
Okul Müdürü
1. YAZILI
YOKLAMA
2. YAZILI
YOKLAMA
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards