Güvenli İlaç Hazırlama Dağıtım ve Taşıma Talimatı

advertisement
T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
GÜVENLİ İLAÇ HAZIRLAMA, DAĞITIM ve
TAŞIMA TALİMATI
Doküman No
001/TL-002
İlk Yayın Tarihi
Revizyon No
Revizyon Tarihi
Sayfa No
: ITF-ECZ-PR:
: 00
:
:1/4
1. AMAÇ
Temini ve teslimatı İstanbul Tıp Fakültesi Eczanemizce yapılan ve yatan/günübirlik hastalara
kullanılmak üzere bölümlere gönderilecek ilaçların ilaç güvenliği ilkelerine uygun olarak
hazırlanması ve ulaştırılmasını sağlamaktır.
2. KAPSAM
Bu talimat; ilaçların eczane görevlileri tarafından güvenli olarak hazırlanmasını ve dağıtımını
kapsar.
3. SORUMLULAR
Bu talimatın uygulanmasından tüm eczane çalışanları ve ilgili birim personeli sorumludur.
4. TANIMLAR
Hassas terazi: 0.5 gr’a hassas toz ve granül şeklinde ilaçların tartılasını sağlayabilecek
terazileridir.
Tablet Kutusu: Hastane ambalajına sahip olmayan, tablet yada draje şeklindeki ilaçların tek
tek kesilerek saklandığı kutulardır.
Taşıma Birimi: Eczane birimince oluşturulan ve bölümlerin haftalık ihtiyaçlarının bir defada
bölüme transferini gerçekleştiren birimdir
İlaç Hazırlama Tablası: Genellikle 50X50 cm boyutlarında ve 2 cm yüksekliğinde, ilaçların
hazırlanması sırasında her bir elemanın önünde bulunan ve ilaçların yere ya da kontamine
alana düşmesini engelleyen tablalardır.
Haftalık Toplu İlaç İhtiyacı: İstemi üst yazı ile yapılan ve istemlerinin eczane tarafından
belirlenmiş teslim günlerinden bir gün önce eczaneye ulaşması gereken, servislerin gün içinde
sıkça kullandıkları ve fazla miktarda talep edilmiş ihtiyaçlardır.
İlaç Kutusu: Tablet ve draje formundaki ilaçların içinde saklandığı her ilaca ve ilacın farklı
dozuna özgü ayrılmış, temizliğinin kolayca yapılabileceği kaplardır.
HAZIRLAYAN:
GÖZDEN GEÇİREN:
ONAYLAYAN:
….. SÜREÇ SORUMLUSU
BİRİM YÖNETİCİSİ/HASTANE
KALİTE TEMSİLCİSİ
HAGED/KALİTE DİREKTÖRÜ
T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
GÜVENLİ İLAÇ HAZIRLAMA, DAĞITIM ve
TAŞIMA TALİMATI
Doküman No
001/TL-002
İlk Yayın Tarihi
Revizyon No
Revizyon Tarihi
Sayfa No
: ITF-ECZ-PR:
: 00
:
:2/4
5. UYGULAMALAR
5.1.
Genel İlkeler
5.1.1. İlaç hazırlama işlemi sadece bu işi için ayrılmış bölümde gerçekleştirilir.
5.1.2. İlaçlar; geniş, vücut mekaniğine uygun yükseklikte ve kolay temizlenebilir bir materyalin
kullanıldığı, çok iyi aydınlatılmış ve havalandırılmış alanlarda hazırlanır.
5.1.3. İlaç hazırlama alanı günde 2 kez dezenfekte edilir.
5.1.4. İlaç hazırlama ile görevli personel mutlaka beyaz önlük giyer, maske takar ve “El
HijyeniTalimatı”na uygun olarak ellerini yıkadıktan sonra eldiven takar, saçlarını bone
ile toplar ve bu görevi sırasında başka bir işle uğraşmaz.
5.1.5. İlaçlar mutlaka hazırlama tablası üzerinde ambalajlanır.
5.1.6. İlaçlar şişelerinden ilaç kaşıkları ile alınır.
5.1.7. Bir ilaca ait ilaç kaşıkları başka bir ilaç için kullanılamaz.
5.1.8. İlaç kutuları ve ilaç kaşıkları gün sonunda mekanik temizlikten sonra uygun dezenfektan
solüsyonla dezenfekte edilir, durulanıp kurulanır.
5.1.9. Toz, granül, damla, pomat şeklinde olan ve ayrıca multidoz kullanımı mümkün olan
insilün ve heparin gibi ürünler eczanede hasta bazında paketlenmez, birime orjinal
ambalajı ile gönderilir.
5.1.10. Her ne koşulda olursa olsun hiç bir ilaç şişesinin ağzı açık bırakılmaz.
5.1.11. İlaca özel uyarılar söz konusu ise ilaç kutularının üzerine uyarı etiketleri yapıştırılır.
5.2.
Tablet ve Kapsüllerin Ön Hazırlığı
5.2.1. Blister şeklinde ambalajlanmış ilaçlar tek tek kesilerek o ilaca ait ilaç kutusuna
yerleştirilir.
5.2.2. Kesme işlemi ilaçların zarar görmemesi için çok dikkatle yapılır. Blisteri soyulmuş ya da
hastane ambalajı şeklinde olan ilaçlar, ilacın hava ile teması ve kontaminasyonu söz
konusu olabileceğinden kutuya konmaz, ayrıca paketlenir (minik poşetle) saklanır.
Paketin üzerine ilacın adının, lot numarasının, son kullanma tarihinin yazılı olduğu bir
etiket yapıştırılır.
5.2.3. Farklı lot ve parti numarasına sahip ilaçlar aynı ilaç kutusuna konmaz.
5.2.4. İlaç kutusunun içindekinin tamamı bitene kadar ilacın orjinal etiketi de ilaç kutusunun
içinde saklanır.
HAZIRLAYAN:
GÖZDEN GEÇİREN:
ONAYLAYAN:
….. SÜREÇ SORUMLUSU
BİRİM YÖNETİCİSİ/HASTANE
KALİTE TEMSİLCİSİ
HAGED/KALİTE DİREKTÖRÜ
T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
GÜVENLİ İLAÇ HAZIRLAMA, DAĞITIM ve
TAŞIMA TALİMATI
Doküman No
001/TL-002
İlk Yayın Tarihi
Revizyon No
Revizyon Tarihi
Sayfa No
: ITF-ECZ-PR:
: 00
:
:3/4
5.2.5. Şayet tabletin doz ayarlaması yapılmak için kırılması gerekli ise kırma işlemi eczanede
yapılmaz.
5.2.6. Hastane ambalajında olan ilaç orjinal hastane ambalajında muhafaza edilir.
5.2.7. Gün ışığından korunması gereken ilaçlar için koyu renkte poşetler kullanılır.
5.3.
İlaçların Dağıtıma Hazırlanması
5.3.1. Bölümce yapılan ilaç istemleri karşılanırken, ilacın dozu, veriliş yolu, özellikli reçete ya
da konsültasyon gerekip gerekmediği, gerekiyorsa konsültasyonun (konsültasyonun
zamanı konsülte edilen ve istenen doz vb.) detayları eczacı tarafından incelenir.
İnceleme sonunda uygunsuzluk söz konusu değilse eczacı ilacı onaylar. Şayet
uygunsuzluk söz konusu ise bölüme durumu bildirir ve gerekli düzeltmeleri ister.
5.3.2. Onaylanmış ilaçların dökümünü gösteren liste 2 nüsha olarak hazırlanır ve ilaç etiketleri
HBYS’den alınır.
5.3.3. Liste ve etiketler ilaç hazırlama bölümüne gönderilir.
5.3.4. İlaçlar, hazırlama bölümünde hasta bazlı hazırlanır ve etiketlenir. Etiket üzerinde ilacın
adı, formu, dozu ve SKT yer alır.
5.3.5. Büyük hacimli ilaçlar (örneğin serumlar, mamalar) en son hazırlanır.
5.3.6. Soğuk zincire tabi ilaçlar hazırlanırken “Soğuk Zincir İlaçların Kontrolü Talimatı” nda
belirtilen ilkeler gözetilir, önceden hazırlanmaz ve bekletilmez. Bu ilaçlar için çıktı
üzerine kırmızı kalemle uyarı işareti konulur.
5.3.7. Aynı bölüme ait hastaların ilaçları o bölümün büyük ilaç kutularına konur.
5.3.8. Uyuşturucu ilaçlar servis kutularına konmaz.
5.3.9. İlaçları hazırlayan eczane görevlisi çıktıya parafını atar.
5.3.10. Servislere ait kutulara konulmuş ilaçların son kontrolü sorumlu eczacı tarafından yapılır,
çıktı sorumlu eczacı tarafından da paraflanır.
5.3.11. Servis kutularının karışmamasına özen gösterilir.
5.3.12. Birim mini depolarına gönderilmek üzere hazırlanan ilaçlarda da aynı ilkeler gözetilir.
5.3.13. Hasta başına çıkılan ürünler ilgili birim personeli tarafından; toplu çıkış yapılan ürünler
ilaç taşıma birimi tarafından birime ulaştırılır.
HAZIRLAYAN:
GÖZDEN GEÇİREN:
ONAYLAYAN:
….. SÜREÇ SORUMLUSU
BİRİM YÖNETİCİSİ/HASTANE
KALİTE TEMSİLCİSİ
HAGED/KALİTE DİREKTÖRÜ
T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
GÜVENLİ İLAÇ HAZIRLAMA, DAĞITIM ve
TAŞIMA TALİMATI
Doküman No
001/TL-002
İlk Yayın Tarihi
Revizyon No
Revizyon Tarihi
Sayfa No
: ITF-ECZ-PR:
: 00
:
:4/4
5.3.14. Eczane tarafından hazırlanmış olan ilaçların hazırlığı bittiğinde birime telefonla haber
verilerek teslim alınması ya da ilaç taşıma birimi tarafından birime götürülmesi sağlanır.
5.3.15. Birim personeli/taşıma birimi görevlisi ilaçları tek tek sayarak teslim alır ve çıktıyı
paraflar. Sayma işlemi sırasında gerekirse bir eczane görevlisi eşlik eder.
5.3.16. İlaç dökümünü gösteren listenin bir örneği eczanede kalır, bir örneği ilaçlarla birlikte
birime gönderilir.
5.3.17. Toplu çıkış yapılan ürünlerde TİF düzenlenir, bir örneği ezanede kalır, bir örneği birime
gönderilir.
5.4.
İlaçların Taşınması ve Teslimi
5.4.1. İlaçları 10-15 dakika içinde ilgili birime ulaştırılması önerilir.
5.4.2. Taşıma işlemi ilaçların birim sorumlularına tam ve eksiksiz olarak teslim edilmesi ile
sonlanır. Ürünleri birimlerde hemşire kontrol ederek teslim alır.
5.4.3. Toplu çıkış yapılan ürünlerde ilaç dökümünü gösteren çıktı, taşıma görevlisi ve teslim
alan birim görevlisi tarafından karşılıklı imzalanır. Bu ürünler taşıma görevlisi tarafından
tek tek yüksek sesle okunup sayılarak teslim edilir.
5.4.4. Hasta başına çıkılan ürünlerde teslim alan birim görevlisi çıktıyı imzalar.
5.4.5. Herhangi bir eksiklik ya da fazlalık söz konusu ise durum çıktı üzerinde tespit edilir ve
aynı gün içinde düzeltme gerçekleştirilir.
5.4.6. Uyuşturucu ilaçlar “Uyuşturucu İlaçların Kontrolü Talimatı”na uygun olarak eczacı
tarafından bölüme teslim edilir.
6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR
6.1.
El Hijyeni Talimatı
6.2.
Soğuk Zincir İlaçların Kontrolü Talimatı
6.3.
Uyuşturucu İlaçların Kontrolü Talimatı
HAZIRLAYAN:
GÖZDEN GEÇİREN:
ONAYLAYAN:
….. SÜREÇ SORUMLUSU
BİRİM YÖNETİCİSİ/HASTANE
KALİTE TEMSİLCİSİ
HAGED/KALİTE DİREKTÖRÜ
Download