lise 1 tarih dersi 2014-2015 2.dönemi 1.yazılı soru ve

advertisement
1.Yukarıdaki Türkiye haritasında Anadolu’da kurulmuş olan mede-niyetlerin kuruluş
yerleri gösterilmiştir. Ancak medeniyetlerin kuruluş yerlerinde hata yapılmıştır. Aşağıdaki
hangi iki medeniyetin kuruluş yerleri değiştirilirse hata düzeltilmiş olur?
A) Hititler-Urartular B) İyonyalılar- Lidyalılar
C) Frigyalılar- Urartular D) Frigyalılar- Lidyalılar
E) İyonyalılar- Hititler
2) “Toplumların yaşayış, gelenek, örf ve adetlerini inceleyen” bilim dalı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Arkeoloji B) Etnografya C) Nümizmatik
D) Heraldik E) Kronoloji
3) Aşağıdaki olaylardan hangisi Tarihi çağların başlangıcı olarak kabul edilmez?
A) Kadeş Antlaşması (Mö. 1280) B) İstanbul’un Fethi ( MS. 1453)
C) Kavimler Göçü ( M.S. 375) D) Fransız İhtilali (M.S 1789)
E) Yazının İcadı (M.Ö. 3200)
4) – Bu dönem M.Ö. 8000- 5500 yılları arasında yaşanmıştır.
-- Tarımsal faaliyetler ve balıkçılık ilk kez bu dönemde başlamıştır.
--- Toprak ve seramikten çanak çömlek yapımı ilk kez bu dönemdedir.
---- Ticaret faaliyetleri ilk kez bu dönemde başlamıştır.
Yukarıda bazı özellikleri verilen tarihi çağ aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tunç Çağı B) Eski Taş(Paleolitik- Kaba taş)
C) Bakır (Kalkolitik) Çağı D) Yeni Taş(Neolitik- Cilalı taş)
E) Orta Taş(mezolitik- Yontma taş)
5) Aşağıdakilerden hangisi Mezopotamya da kurulmuş uygarlıklardan değildir?
A) Akadlar B) Asurlular C) Babiller D) Sümerler E) Persler
6) Aşağıda Sümerlilerle ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Anadolu’da ilk kez siyasi birlik sağlamışlardır.
B) Pankuş denilen danışma meclisleri vardır.
C) Tarihte ilk kez yazıyı(Çivi yazısı) icat etmişlerdir.
D) Mısırlılarla Kadeş antlaşmasını imzaladılar.
E) Tarihte ilk kez tarih yazıcılığını (anallar) başlatmışlardır.
7) – Orta Mezopotamya’da kurulmuşlardır.
- Tarihte bilinen ilk büyük askeri imparatorluğu kurmuşlardır.
- Tarihte ilk kez sürekli ve düzenli ordu kurmuşlardır.
Yukarıda bazı özellikleri verilen devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Urartular B) Akadlar C) Babiller D) Fenikeliler E) Persler
8) Sümer tapınaklarına Ziggurat adı verilirdi. Bu tapınaklar yedi kattan oluşurdu ve en üst
kat rasathane(gözlemevi) olarak kullanılırdı. Bu bilgilere bakılarak Sümerlerde hangi
bilimin geliştiği söylenebilir?
A) Astronomi B) Tıp C) Geometri
D) Matematik E) Fizik
9) Makedonya Kralı İskender’in Doğu Seferi sonucu doğu kültürü ile batı kültürünün
sentezi olan uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yunan Uygarlığı
B) Mısır Uygarlığı
C) Hrıstiyan Uygarlığı D) Helen Uygarlığı
E) Ege Uygarlığı
10) Urartuların mezarlarını oda ve ev biçiminde yapıp içine çeşitli eşyalar koymaları
aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A) Barış içinde yaşadıklarının
B) Mimarlıkta geliştiklerinin
C) Hayatın ölümden sonra da devam ettiğine inandıklarının
D) Birden fazla tanrıya inandıkların
E) Ticarette değiş-tokuş usulünü kullandıklarının
11) Anadolu’da MÖ 2000 yıllarına ait ilk yazılı belgelere Kayseri - Kültepe’de
rastlanılmıştır. Bu belgelerin Asurlu tüccarlara ait ticari ve hukuki metinler olduğu
görülmüştür.
Bu bilgiye göre;
I. Anadolu ile Mezopotamya arasındaki ticaret kültürel etkileşimi hızlandırmıştır.
II. Anadolu’da kurulan uygarlıklar Asurlulardan etkilenmiştir.
III. Anadolu ile Mezopotamya arasındaki ticaret belirli bir düzen içinde yürütülmemiştir.
Yukarıdaki yargılardan hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
12) Hitit Devletinde; çalınan malın karşılığı (bedeli) mal ile ödetilir, köleler mal ve mülk
edinebilirdi. Ayrıca aile yapısını koruyan yasalar çıkarılmıştı.
Bu bilgilere göre;
I. Hititlerde gelişmiş bir hukuk sistemi vardır
II. Özel mülkiyet hakkı sadece soylulara aittir.
III. Hukuk sistemi insani öğeler taşımaktadır.
Yukarıdaki yargılardan hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I, II ve III
D) I ve II
E) I ve III
13) Anadolu Medeniyetlerinin oluşumunda çevresindeki medeniyetlerin etkisi oldukça
fazladır.
Aşağıdakilerden hangisi bu etkiye örnek teşkil etmez?
A) Urartuların kendilerine ait resim yazısını kullanması
B) Helenler döneminde Bergama’nın bilim ve kültür merkezi haline gelmesi
C) Asurlu tüccarların çivi yazısını Anadolu’ya taşıması
D) Fenike alfabesinin İyon, Lidya ve Frigyalılar tarafından kullanılması
E) Sümerlerin edebi eserlerinin Hititçe’ye çevrilmesi
14)
I. Tales’ in güneşin tutulma zamanını hesaplaması
II. Koloniler kurulması
III. Kademeli olarak demokrasiye geçilmesi
IV. Ticaretin gelişmesi
V: Paranın kullanılması
Yukarıdakilerden hangisi İyonya’ da bilimsel çalışmalar yapıldığına kanıt olarak
gösterilebilir?
A) V
B) IV
C) III
D) II
E) I
15) Aşağıdaki ilkçağ uygarlıklarındaki gelişmelerden hangisinde dinin toplumsal hayattaki
etkisinden söz edilemez?
A) Sümerlilerde toprağın, tanrılarının malı sayılması ve rahiplerin gözetiminde işlenmesi
B) Ziggurat denilen tapınakların gözlemevi olarak da kullanılması
C) Hititlerdeki analların (yıllıklar) tanrılarına hesap verme düşüncesi ile yazılması
D) Anadolu’da eli silah tutan her erkeğin savaş zamanı orduya katılmak zorunda olması
E) Yunan medeniyetinde tanrılarının öfkesini yatıştırmak, yardımlarını sağlamak amacını
güden spor, müzik ve şiir yarışmalarının düzenlenmesi
16) Aşağıdakilerden hangisi Babiller devleti ile ilgili verilen yanlış bir bilgidir?
A) Başkentleri Babil kentidir.
B) Mimari açıdan gelişmişlerdir.(Asma bahçesi ve Babil kulesi)
C) Tarihte bilinen ilk kütüphaneyi kurmuşlardır.
D) Babil kralı Hammurabi kanunları ünlüdür.
E) Kudüs’ü ele geçirerek Yahudileri Babil’e sürmüşlerdir.
17) Aşağıda bazı buluşlar ve o buluşları yapan devletler eşleştirilmiştir. Eşleştirmelerden
hangisi yanlıştır?
A) Pusulanın icadı
--Çin Uygarlığı
B) Alfabenin icadı --Fenikeliler
C) Ay esaslı takvimin icadı ---- Asurlular
D) Paranın icadı ------ Lidyalılar
E) Güneş esaslı takvimin icadı ---- Mısırlılar
18) Büyük İskender’in Ölümünden sonra Anadolu’da Selevkos Krallığı kurulmuştur.
Selevkos Krallığının parçalanmasıyla da Anadolu’da çeşitli krallıklar kurulmuştur. Aşağıda
verilen krallıklardan hangisi Selevkos krallığı dağıldıktan sonra Anadolu’da kurulan bir
krallık değildir?
A) Pontus Krallığı B) Miken Krallığı
D) Bitinya Krallğı
C) Bergama Krallığı
E) Kapadokya Karallığı
19) – Asklepion sağlık merkezini kurmuşlardır.
- 200 000 ciltlik büyük bir kütüphane oluşturmuşlardır.
- Dünyaca ünlü Zeus Tapınağını yapmışlardır.
- Parşömen kâğıdını icad etmişlerdir.
Yukarıda özellikleri verilen medeniyet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bergama Krallığı
B) Frigyalılar
C) Medler
D) Hint Uygarlığı
E) İbraniler
20) I- Gök Tanrı dinine inanmışlardır.
II- Altın ve gümüş işçiliğinde gelişmişler.( Bozkırların Kuyumcusu)
III- Yöneticilerine Firavun unvanı verilirdi.
IV- İlk Posta teşkilatını kurmuşlardır.
Yukarıda İskitler ile ilgili verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?
A) I ve III
B) II ve IV
C) I ve IV
D) II ve III
E) III ve IV
21) – İlk çağ uygarlıkları içerisinde ilk defa tek tanrılı dine inanan uygarlıktır.
- Bu medeniyetten kalma en önemli eser Süleyman Mabedi’dir.
- Tanrılarına Yahova, Kutsal kitaplarına Tevrat denir.
Yukarıda özellikleri verilen medeniyet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fenikeliler
B) İbraniler
C) Babiller
D) Elamlar
E) Hititler
22) Orta Asya’dan gelen Ariler’in getirdiği Kast Sistemi nedeniyle siyasi birlik
oluşturamamışlardır. Ayrıca Verimli toprakları ve zengin yer altı kaynakları nedeniyle
sürekli dışarıdan istilalara uğramışlardır.
Yukarıda bahsedilen medeniyet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yunan Medeniyeti B) Girit Medeniyeti C) Çin Medeniyeti
D) Hint Medeniyeti
E) Mısır Medeniyeti
23) Urartu devletinin kralları, ülkenin çeşitli yerlerinde su kanalları ve barajlar inşa
etmişlerdir.
Uygulanan bu politika öncelikle aşağıdakilerden hangisini sağlamaya yöneliktir?
A) Sınırların güvenliği
B) Ülkedeki asayişi
C) Merkezi yönetimi
D) Mimari alanda ilerlemeyi
E) Tarımda canlılığı
24) Aşağıdakilerden hangisi, İlkçağ’ da Anadolu’ da ileri bir sosyal yaşamın varlığını
kanıtlayan gelişmelerden biri olarak değerlendirilemez?
A) Devletin en yüksek makamlarına atanma hakkının sadece soylulara ait olması.
B) Pek çok suçun cezasının tazminatla ödenebilmesi ve ölüm cezasının çok seyrek
uygulanması
C) Kölelerin para karşılığı özgür sınıfına geçebilmesi
D) Mülkiyet hakkının güvence altına alınması
E) Hititlerde resmi nikâhla aile hukukunun korunması
25) Mısır Medeniyeti ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Mısır’da ilk yerleşmeler Nil Nehri kıyılarında olmuştur.
B) İlk Demokratik yönetim anlayışı burada başlamıştır.
C) Hititlilerle Kadeş Antlaşmasını imzalamışlardır.
D) Ölen kralları için ünlü pramitleri İnşa etmişlerdir.
E) İlk hiyeroglif yazısını (Resim) ve papirüs kağıdını icad etmişlerdir.
Cevap Anahtarı
1
C
2
B
3
A
4
D
5
E
6
C
7
B
8
A
9
D
10
C
11
D
12
E
13
A
14
E
15
D
16
C
17
C
18
B
19
A
20
E
21
B
22
B
23
E
24
A
25
B
Download