7. S*n*f Sosyal Bilgiler 2. Dönem 1. Yaz*l* Sorular

advertisement
2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
…. ORTAOKULU
7/A SINIFI SOSYAL BİLGİLER DERSİ
II. DÖNEM I. SINAV SORULARI
Adı:
Soyadı:
Sınıfı:
No:
4
1
Aldığı Not:
Aşağıdaki bulmacayı çözünüz. (10 puan)
1. Osmanlı
devletinin
avrupa
kıtasında fethettikleri topraklarda
ailelerinin rızasıyla alınan erkek
çocuklarının yetiştirilip yönetici,
devlet adamı yapmak amacıyla
uyguladıkları sistem
2. Ortaçağ
Avrupasında
toprak
sahibinin köylüyü köle gibi
kullanıldığı
toprak
sistemi,
feodalite
3. Topraklarını arka arkaya iki yıl boş
bırakanlardan alınan vergi
4. Tımar sisteminin Anadolu Selçuklu
devletindeki ismi
5. 0 (sıfır) rakamını bulan Türk bilim
adamı
2
5
3
2)Aşağıda verilen bilgilerden, doğru olanın karşısına X işareti koyunuz (6 puan)
Coğrafi
Keşifler
AÇIKLAMALAR
1
Gemiler yapılarak yeni kıtalar keşfedilmiştir
2
Katolik kilisesine ve din adamlarına olan güven azalmıştır.
3
Edebiyat, sanat ve bilimsel alanlarda çalışmalar hız
kazanmıştır.
4
Avrupalılar yeni bitki ve hayvan türlerini tanıdılar.
5
6
Rönesans
Reform
Avrupa'da yeni mezhepler (Protestanlık, Kalvenizm ve
Anglikanizm) ortaya çıktı.
İstanbul’un fethinden sonra İtalya'ya kaçan bilginlerin
doğuşunu etkiledikleri olay.
3)Aşağıdaki bilgiler doğrultusunda verilen boş kutulara ilgili kelimeleri / kavramları yazınız. (8 Puan)
Yeniden doğuş anlamına
gelmektedir. Papanın
memleketi olan İtalya’da
ortaya çıkmıştır. Bilim
kültür alanında gelişmeler
olmuştur. Kâğıt ucuzlamış,
kitaplar basılmış, edebiyat
ve sanat alanında
gelişmeler yaşanmıştır
Fatih sultan Mehmet
İstanbul’u fethiyle
Avrupalıların ticaretini
engellemiştir. Aç kalan
Avrupalılar yeni ticaret
yolları ve yeni kıtalar
bulmak için gemiler yapmış
ve okyanuslara açılarak
yeni kıtalar keşfetmiştir
Yeni kıtalar bulan Avrupalı
ülkeler burada buldukları
değerli madenleri
hammaddeleri kendi
ülkelerine getirmiştir. Bu
madenlerle daha hızlı, seri,
ucuz ve fazla üretim
yapmışlardır
Din alanında yapılan köklü
değişiklikler demektir.
Avrupa’da 16. yüzyılda
kiliselerin baskılarına ve
kandırmalarına daha fazla
dayanamayan halk, Martin
Luther liderliğinde kiliseyi
ve din adamlarını eleştirmiş
sert tepkiler
göstermişlerdir
4)Tarihte birçok buluş, farklı medeniyetler
tarafından icat edilmiştir.
Buna göre aşağıda verilen buluş ve uygarlık
eşleşmesindeki seçeneklerden hangisi
yanlıştır?
BULUŞ
MEDENİYET
A)
B)
C)
D)
Para
Hiyeroglif (resim yazısı)
Cam
Tekerlek
Asurlar
Mısırlılar
Fenikeliler
Sümer
5)Örnek: Coğrafi Keşifler - Pusulanın İcadı
I. Ulaşımın kolaylaşması - … … … …İcadı
II. Ticari faaliyetlerin hızlanması -… … … … İcadı
III. Tarihi çağların başlaması
-… … … … İcadı
Bu gelişmelere ortam hazırlayan buluşlar
hangisinde doğru verilmiştir?
I
II
III
A Yazının
Tekerleğin
Takvimin icadı
icadı
icadı
B Tekerleğin
Takvimin
Paranın icadı
icadı
icadı
C Barutun
Yazının
Tekerleğin icadı
icadı
icadı
D Tekerleğin
Paranın
Yazının icadı
icadı
icadı
6)
Biruni
Harezmi
İbn-i Sina
Yukarıdaki İslam bilginleri, Matematik, Tıp,
Astronomi alanında eserler vermiş ve bu
eserler Avrupalılar tarafından uzun yıllar
kullanılmıştır.
Bu bilgiye göre;
I. İslam bilginlerinin bilimsel gelişmelere katkıları
olduğu
II. İslam dininin bilimsel gelişmelere önem
verdiği
III. Avrupalıların İslam dünyasından etkilendiği
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III
7) Bilgi birikiminin oluşması ve bilimin
aktarılmasında;
1.Matbaa
2.Barut
3.Yazı
4. Mum
5.Kâğıt
6.Mürekkep
gibi buluşlardan hangileri etkili olmuştur?
A) 1–2–3–4
B) 2–3–5–6
C) 1–3–5–6
D) 3–4–5–6
8) Aşağıda verilen olayların başladığı yerlerden
hangisi doğru olarak verilmiştir?
REFORM
RÖNESANS
SANAYİ İNKILABI
A) Almanya
Fransa
İngiltere
B) İtalya
Türkiye
İspanya
C) Almanya
İtalya
İngiltere
D) İngiltere
Almanya
İtalya
9) Sanayi İnkılabı sonucunda sanayileşen
ülkelerde büyük fabrikalar kuruldu. İnsan
gücünün yerini makineler almaya başladı.
Böylece mallar hızlı ve seri üretilmeye başladı.
Üretim artışına paralel olarak hammadde ve
Pazar arayışı ortaya çıktı. Sanayileşmiş ülkeler bu
ihtiyaçlarını karşılamak için dünyanın gelişmemiş
ülkelerini, siyasi ve ekonomik egemenlikleri
altına aldılar. Bu durum da devletlerarası rekabet
ve gruplaşmalara yol açtı.
Buna göre sanayi devriminin:
I. Sömürgeciliğin yaygınlaşması
II. Sanayileşen ülkeler arası çıkar çatışmaları
III. Küçük atölyelerin önem kazanması
gibi sonuçlardan hangilerine neden olduğu
savunulabilir?
A) 1– 2
B) 1 – 3
C) 2 – 3
D) 1 – 2 –3
10) Osmanlı Devleti’nde aşağıdaki
uygulamalardan hangisi, toprak gelirlerinde
üretimin sürekliliğini sağlamaya yöneliktir?
A) Sanatkarların yalnızca bir işle uğraşması
B) Üst düzey devlet adamlarına yeni fethedilen
yerlerden toprak dağıtılması
C) Tımarlı sipahilerin orduya asker yetiştirmeleri
D) Topraklarını arka arkaya üç yıl boş
bırakanların topraklarının ellerinden alınması
11) I.İpek Yolu
II.Kral Yolu
III.Baharat yolu
Yukarıda verilen ticaret yollarından hangileri
Anadolu’dan geçer?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I , II ve III
12)Osmanlı Devleti'nde topraktan alınan vergiler
devlet görevlilerine aylık olarak verilirdi. Tımar
sahibi aldığı bu ücretle asker yetiştirmek
zorundaydı. Bu askerler savaş zamanında sefere
çıkar barış zamanında da tarımsal üretimden ve
bulunduğu bölgenin güvenliğinden sorumluydu.
Dirlik sahiplerinin yetiştirdiği askere Tımarlı
Sipahi denirdi.
Verilen bilgiye bakarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A)Tımarlı
sipahilerin
ücretlerini
devlet
bütçesinden aldığı
B)Devletin toprak gelirlerinden elde edilen
vergiyi memurlarına ücret olarak verdiği
C)Tımarlı Sipahilerin askerlikten başka tarımsal
faaliyetlerle de ilgili olduğu
D)Tımar sahiplerinin yetiştirdiği askerlerin
yaşadıkları yerde asayişi sağladığı
Ben Ahiteşkilatına üye bir deri ustasıyım.
Çırak olarak başladığım dericilikte önce
kalfalığa daha sonra da ustalığa geçtim, usta
olunca da kendi dükkânımı açtım. Bizim
teşkilatta ahlaki değerler son derece
önemlidir. Kalitesiz veya pahalıya ürün satan
esnaf, teşkilattan dışlanarak cezalandırılır.
13) Yukarıdaki deri ustasının anlatımına göre
Ahi Teşkilatı ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisine ulaşılamaz?
A) Mesleki eğitim kurumu özelliği taşıdığına
B) Tüketici haklarını koruduğuna
C)Ekonomik yönünün yanı sıra ahlaki yönünün
de olduğuna
D)Kimsesiz ve muhtaç kişileri barındırdığında
14)Aşağıdakilerden hangisi Modern tarım
yöntemiyle tarım yapan toplumlarda görülmez?
A) Sulama ve gübrelemeye önem verilir
B)Hayvan gücüne dayalı tarım yerine makineye
dayalı(traktör, biçerdöver vs.)tarım tercih edilir
C)Tarla nadasa bırakılır
D)İlaçlama yöntemi ve kaliteli tohum tercih edilir
15)Osmanlı devletindeki dirlik toprakları;
I. Padişah ve ailesine ayrılan topraklar
II.Vali,komutan gibi devlet adamlarına ait toprak
III. Halka, topraksız köylüye dağıtılan topraklar
Yukarıda verilen dirlik topraklarının doğru
sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
I
II
III
A Has
Tımar
Zeamet
B Tımar
Çiftbozan
Has
C Has
Zeamet
Tımar
D Öşür
Haraç
Cizye
16) Ben Fatih Sultan Mehmet Han; külliyemde
bina ve inşa ettirdiğim aşevinde şehitlerin
yakınları ve İstanbul’un fakirleri yemek yesinler.
Ancak yemek yemeye veya almaya kendileri
gelmeyenlerin yemekleri görevliler tarafından
akşam vakti ve kimse görmeden kapalı kaplar
içerisinde evlerine götürülsün.
Fatih Sultan Mehmet Han’ın anlattıklarına
bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Sosyal devlet anlayışının olduğuna
B) Toplumsal dayanışmanın önemsendiğine
C) Halkın ihtiyaçlarının karşılandığına
D) Sınıf farklılıklarının arttığına
I- Üst düzey devlet yöneticiler ve Devlet memuru
yetiştiren Devşirme kökenli çocukların alınıp
yetiştirildiği saray okuludur
II- Dini ve pozitif bilimlerin okutulduğu,
Osmanlı’nın üniversite düzeyinde temel eğitim
kurumlarıdır
III – Usta çırak ilişkisi içinde meslek öğreten ve
ahlaklı-dürüst insan yetiştirmeyi amaçlayan
okullardır
17)Yukarıda Osmanlıda meslek okullarının
tanımları verilmiştir. Bu okullar sırasıyla
hangileridir?
I
II
III
A)
B)
C)
D)
Medrese
Enderun
Ahilik
Enderun
Ahilik
Medrese
Enderun
Ahilik
Enderun
Ahilik
Medrese
Medrese
18) Osmanlı Devleti'nde hastane, kütüphane,
kervansaray, medrese ve mekteplerin ihtiyaçları
vakıflar aracılığıyla karşılanmıştır. Vakıflar Osmanlı Devleti'nde ve daha önce kurulan Türkİslam devletlerinde toplumsal yardımlaşma ve
dayanışmayı sağlamıştır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinin vakıflarla
ilgili olduğu söylenemez?
A) Toplumun yararına çalıştıkları
B) Devlete verilen vergilerle oluşturuldukları
C) Türk - İslam devletlerinde de görüldüğü
D) Sağlık ve eğitim gibi alanlarda yardımlaşmayı
sağladığı
19) Bir kişinin meslek seçerken dikkat etmesi
gereken hususlar arasında aşağıdakilerden
hangisi yoktur?
A) Ne istediğini bilerek seçmesi
B) İnsanlarla iletişimi olmayan meslekleri
seçmesi
C) Kişilik özelliklerine ve yeteneklerine uygun
olması
D) İlgi ve isteklerine uygun olması
20) Aşağıda çocuklar ve kişisel özellikleri verilmiştir. Çocuklar hakkındaki bilgileri okuyarak
seçmeleri gereken meslekle eşleştiriniz. (2x4=8 puan)
Yeni yerler keşfetmeyi
seven, iletişim yeteneği
kuvvetli, anlatmayı seven
biri insanım.
Müzik dinlemeyi seven,
enstrüman çalan,
insanların ilgisini çekmeyi
seven bir insanım.
Plan ve çizim yapmayı
seven, detaylı düşünen
bir insanım.
2
1
Ayla
Öğretmen
Kaan
Yeni bilgiler öğrenip
bunu arkadaşlarımla
paylaşmayı çok seven
bir insanım.
4
3
Zehra
Ses sanatçısı
Umut
Turist rehberi
21) Aşağıdaki ifadelerin yanına cümle doğruysa “D”, yanlış ise “Y” yazınız (4 puan)
1
•Osmanlıda ticareti geliştirmek amacıyla Han,
Kervansaray gibi yapılar inşa edilmiştir.
2
•Tıp biliminin kurucusu Ali Kuşçu'dur.
3
4
•Osmanlıda ilk Medrese I.Murat zamanında Edirne'de
inşa edilmiştir
•Süveyş Kanal Projesi Osmanlı Devletinde Kızıldeniz
ile Akdenizi birbirine bağlamak ve bu sayede Akdeniz
ticaretini tekrar canlandırmak için yapılmıştır .
BAŞARILAR DİLERİM
Mimar
Download