9.Sınıf Tarih 1.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları

advertisement
RİYAD UTO 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TARİH 9 DERSİ I.DÖNEM II.YAZILI SORULARI
ADI:
SOYADI:
SINIF-NO:
----------------------------------------------------------B--------------------------------------------------------------------9) Makedonya Kralı İskender’in Doğu Seferi sonucu doğu
kültürü ile batı kültürünün sentezi olan uygarlık aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Yunan Uygarlığı
B) Mısır Uygarlığı
C) Hrıstiyan Uygarlığı D) Helen Uygarlığı
E) Ege Uygarlığı
1)
10) Urartuların mezarlarını oda ve ev biçiminde yapıp içine çeşitli
eşyalar koymaları aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
Yukarıdaki Türkiye haritasında Anadolu’da kurulmuş olan medeniyetlerin kuruluş yerleri gösterilmiştir. Ancak medeniyetlerin
kuruluş yerlerinde hata yapılmıştır. Aşağıdaki hangi iki
medeniyetin kuruluş yerleri değiştirilirse hata düzeltilmiş olur?
A) Hititler-Urartular
B) İyonyalılar- Lidyalılar
C) Frigyalılar- Urartular
D) Frigyalılar- Lidyalılar
E) İyonyalılar- Hititler
2) “Toplumların yaşayış, gelenek, örf ve adetlerini inceleyen”
bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Arkeoloji
B) Etnografya
C) Nümizmatik
D) Heraldik
E) Kronoloji
3) Aşağıdaki olaylardan hangisi Tarihi çağların başlangıcı olarak
kabul edilmez?
A) Kadeş Antlaşması (Mö. 1280) B) İstanbul’un Fethi ( MS. 1453)
C) Kavimler Göçü ( M.S. 375)
D) Fransız İhtilali (M.S 1789)
E) Yazının İcadı (M.Ö. 3200)
4) – Bu dönem M.Ö. 8000- 5500 yılları arasında yaşanmıştır.
-- Tarımsal faaliyetler ve balıkçılık ilk kez bu dönemde başlamıştır.
--- Toprak ve seramikten çanak çömlek yapımı ilk kez bu dönemdedir.
---- Ticaret faaliyetleri ilk kez bu dönemde başlamıştır.
Yukarıda bazı özellikleri verilen tarihi çağ aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Tunç Çağı
B) Eski Taş(Paleolitik- Kaba taş)
C) Bakır (Kalkolitik) Çağı
D) Yeni Taş(Neolitik- Cilalı taş)
E) Orta Taş(mezolitik- Yontma taş)
5) Aşağıdakilerden hangisi Mezopotamya da kurulmuş
uygarlıklardan değildir?
A) Akadlar B) Asurlular C) Babiller D) Sümerler E) Persler
6) Aşağıda Sümerlilerle ilgili verilen bilgilerden hangisi
doğrudur?
A) Anadolu’da ilk kez siyasi birlik sağlamışlardır.
B) Pankuş denilen danışma meclisleri vardır.
C) Tarihte ilk kez yazıyı(Çivi yazısı) icat etmişlerdir.
D) Mısırlılarla Kadeş antlaşmasını imzaladılar.
E) Tarihte ilk kez tarih yazıcılığını (anallar) başlatmışlardır.
7) – Orta Mezopotamya’da kurulmuşlardır.
- Tarihte bilinen ilk büyük askeri imparatorluğu kurmuşlardır.
- Tarihte ilk kez sürekli ve düzenli ordu kurmuşlardır.
Yukarıda bazı özellikleri verilen devlet aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Urartular B) Akadlar C) Babiller D) Fenikeliler E) Persler
8) Sümer tapınaklarına Ziggurat adı verilirdi. Bu tapınaklar yedi
kattan oluşurdu ve en üst kat rasathane(gözlemevi) olarak
kullanılırdı. Bu bilgilere bakılarak Sümerlerde hangi bilimin
geliştiği söylenebilir?
A) Astronomi
B) Tıp
C) Geometri
D) Matematik
E) Fizik
A) Barış içinde yaşadıklarının
B) Mimarlıkta geliştiklerinin
C) Hayatın ölümden sonra da devam ettiğine inandıklarının
D) Birden fazla tanrıya inandıkların
E) Ticarette değiş-tokuş usulünü kullandıklarının
11) Anadolu’da MÖ 2000 yıllarına ait ilk yazılı belgelere
Kayseri - Kültepe’de rastlanılmıştır. Bu belgelerin Asurlu
tüccarlara ait ticari ve hukuki metinler olduğu görülmüştür.
Bu bilgiye göre;
I. Anadolu ile Mezopotamya arasındaki ticaret kültürel
etkileşimi hızlandırmıştır.
II. Anadolu’da kurulan uygarlıklar Asurlulardan etkilenmiştir.
III. Anadolu ile Mezopotamya arasındaki ticaret belirli bir düzen
içinde yürütülmemiştir.
Yukarıdaki yargılardan hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
12) Hitit Devletinde; çalınan malın karşılığı (bedeli) mal ile
ödetilir, köleler mal ve mülk edinebilirdi. Ayrıca aile yapısını
koruyan yasalar çıkarılmıştı.
Bu bilgilere göre;
I. Hititlerde gelişmiş bir hukuk sistemi vardır
II. Özel mülkiyet hakkı sadece soylulara aittir.
III. Hukuk sistemi insani öğeler taşımaktadır.
Yukarıdaki yargılardan hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız III
C) I, II ve III
D) I ve II
E) I ve III
13) Anadolu Medeniyetlerinin oluşumunda çevresindeki
medeniyetlerin etkisi oldukça fazladır.
Aşağıdakilerden hangisi bu etkiye örnek teşkil etmez?
A) Urartuların kendilerine ait resim yazısını kullanması
B) Helenler döneminde Bergama’nın bilim ve kültür merkezi
haline gelmesi
C) Asurlu tüccarların çivi yazısını Anadolu’ya taşıması
D) Fenike alfabesinin İyon, Lidya ve Frigyalılar tarafından
kullanılması
E) Sümerlerin edebi eserlerinin Hititçe’ye çevrilmesi
14)
I. Tales’ in güneşin tutulma zamanını hesaplaması
II. Koloniler kurulması
III. Kademeli olarak demokrasiye geçilmesi
IV. Ticaretin gelişmesi
V: Paranın kullanılması
Yukarıdakilerden hangisi İyonya’ da bilimsel çalışmalar
yapıldığına kanıt olarak gösterilebilir?
A) V
B) IV
C) III
D) II
E) I
15) Aşağıdaki ilkçağ uygarlıklarındaki gelişmelerden hangisinde
23) Urartu devletinin kralları, ülkenin çeşitli yerlerinde su
dinin toplumsal hayattaki etkisinden söz edilemez?
A) Sümerlilerde toprağın, tanrılarının malı sayılması ve
rahiplerin gözetiminde işlenmesi
B) Ziggurat denilen tapınakların gözlemevi olarak da
kullanılması
C) Hititlerdeki analların (yıllıklar) tanrılarına hesap verme
düşüncesi ile yazılması
D) Anadolu’da eli silah tutan her erkeğin savaş zamanı orduya
katılmak zorunda olması
E) Yunan medeniyetinde tanrılarının öfkesini yatıştırmak,
yardımlarını sağlamak amacını güden spor, müzik ve şiir
yarışmalarının düzenlenmesi
kanalları ve barajlar inşa etmişlerdir.
Uygulanan bu politika öncelikle aşağıdakilerden hangisini
sağlamaya yöneliktir?
A) Sınırların güvenliği
B) Ülkedeki asayişi
C) Merkezi yönetimi
D) Mimari alanda ilerlemeyi
E) Tarımda canlılığı
16) Aşağıdakilerden hangisi Babiller devleti ile ilgili verilen
yanlış bir bilgidir?
A) Başkentleri Babil kentidir.
B) Mimari açıdan gelişmişlerdir.(Asma bahçesi ve Babil kulesi)
C) Tarihte bilinen ilk kütüphaneyi kurmuşlardır.
D) Babil kralı Hammurabi kanunları ünlüdür.
E) Kudüs’ü ele geçirerek Yahudileri Babil’e sürmüşlerdir.
17) Aşağıda bazı buluşlar ve o buluşları yapan devletler
eşleştirilmiştir. Eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Pusulanın icadı --- Çin Uygarlığı
Alfabenin icadı --- Fenikeliler
Ay esaslı takvimin icadı ---- Asurlular
Paranın icadı ------ Lidyalılar
Güneş esaslı takvimin icadı ---- Mısırlılar
18)
Büyük İskender’in Ölümünden sonra Anadolu’da Selevkos
Krallığı kurulmuştur. Selevkos Krallığının parçalanmasıyla da
Anadolu’da çeşitli krallıklar kurulmuştur. Aşağıda verilen krallıklardan
hangisi Selevkos krallığı dağıldıktan sonra Anadolu’da kurulan bir
krallık değildir?
A) Pontus Krallığı B) Miken Krallığı
C) Bergama Krallığı
D) Bitinya Krallğı
E) Kapadokya Karallığı
19) – Asklepion sağlık merkezini kurmuşlardır.
- 200 000 ciltlik büyük bir kütüphane oluşturmuşlardır.
- Dünyaca ünlü Zeus Tapınağını yapmışlardır.
- Parşömen kâğıdını icad etmişlerdir.
Yukarıda özellikleri verilen medeniyet aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Bergama Krallığı
B) Frigyalılar
C) Medler
D) Hint Uygarlığı
E) İbraniler
20) I- Gök Tanrı dinine inanmışlardır.
II- Altın ve gümüş işçiliğinde gelişmişler.( Bozkırların Kuyumcusu)
III- Yöneticilerine Firavun unvanı verilirdi.
IV- İlk Posta teşkilatını kurmuşlardır.
Yukarıda İskitler ile ilgili verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?
A) I ve III
B) II ve IV C) I ve IV D) II ve III
E) III ve IV
21) – İlk çağ uygarlıkları içerisinde ilk defa tek tanrılı dine
inanan uygarlıktır.
- Bu medeniyetten kalma en önemli eser Süleyman Mabedi’dir.
- Tanrılarına Yahova, Kutsal kitaplarına Tevrat denir.
Yukarıda özellikleri verilen medeniyet aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Fenikeliler
B) İbraniler
C) Babiller
D) Elamlar
E) Hititler
22) Orta Asya’dan gelen Ariler’in getirdiği Kast Sistemi nedeniyle
siyasi birlik oluşturamamışlardır. Ayrıca Verimli toprakları ve zengin
yer altı kaynakları nedeniyle sürekli dışarıdan istilalara uğramışlardır.
Yukarıda bahsedilen medeniyet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yunan Medeniyeti B) Girit Medeniyeti C) Çin Medeniyeti
D) Hint Medeniyeti E) Mısır Medeniyeti
24) Aşağıdakilerden hangisi, İlkçağ’ da Anadolu’ da ileri bir
sosyal yaşamın varlığını kanıtlayan gelişmelerden biri olarak
değerlendirilemez?
A) Devletin en yüksek makamlarına atanma hakkının sadece
soylulara ait olması.
B) Pek çok suçun cezasının tazminatla ödenebilmesi ve ölüm
cezasının çok seyrek uygulanması
C) Kölelerin para karşılığı özgür sınıfına geçebilmesi
D) Mülkiyet hakkının güvence altına alınması
E) Hititlerde resmi nikâhla aile hukukunun korunması
25) Mısır Medeniyeti ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden
hangisi yanlıştır?
A) Mısır’da ilk yerleşmeler Nil Nehri kıyılarında olmuştur.
B) İlk Demokratik yönetim anlayışı burada başlamıştır.
C) Hititlilerle Kadeş Antlaşmasını imzalamışlardır.
D) Ölen kralları için ünlü pramitleri İnşa etmişlerdir.
E) İlk hiyeroglif yazısını (Resim) ve papirüs kağıdını icad
etmişlerdir.
Not: Her sorunun doğru cevabı 4 puan olup süre 40’dır.
Abdullah DENİZLİ
Ders Öğretmeni
≈≈Cevaplarını cevap Anahtarına işaretlemeyi UNUTMA!.. ≈≈
Adı Soyadı:
Sınıfı:
NO : ……….
CEVAP ANAHTARI
1. (A)
2. (A)
3. (A)
4. (A)
5. (A)
6. (A)
7. (A)
8. (A)
9. (A)
10. (A)
11. (A)
12. (A)
13. (A)
14. (A)
15. (A)
(B)
(B)
(B)
(B)
(B)
(B)
(B)
(B)
(B)
(B)
(B)
(B)
(B)
(B)
(B)
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(E)
(E)
(E)
(E)
(E)
(E)
(E)
(E)
(E)
(E)
(E)
(E)
(E)
(E)
(E)
16. (A)
17. (A)
18. (A)
19. (A)
20. (A)
21. (A)
22. (A)
23. (A)
24. (A)
25. (A)
B
(B)
(B)
(B)
(B)
(B)
(B)
(B)
(B)
(B)
(B)
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(E)
(E)
(E)
(E)
(E)
(E)
(E)
(E)
(E)
(E)
RİYAD UTO 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TARİH 9 DERSİ I.DÖNEM II.YAZILI SORULARI
ADI:
SOYADI:
SINIF-NO:
-------------------------------------------------------- A -----------------------------------------------------------------1. Mısırlılarda ahret inancı vardı. Yani ölümden sonra yaşamın
devam ettiğine inanılırdı. Bu nedenle ölülerini mumyalarlardı.
Bu bilgilere bakılarak Mısırlılarda hangi bilimin geliştiği
söylenebilir?
A) Astronomi
B) Coğrafya
C) Geometri
D) Matematik
E) Tıp ve eczacılık
2. Hitit Devletinde; çalınan malın karşılığı (bedeli) mal ile
ödetilir, köleler mal ve mülk edinebilirdi. Ayrıca aile yapısını
koruyan yasalar çıkarılmıştı.
Bu bilgilere göre;
I. Hititlerde gelişmiş bir hukuk sistemi vardır
II. Özel mülkiyet hakkı sadece soylulara aittir.
III. Hukuk sistemi insani öğeler taşımaktadır.
Yukarıdaki yargılardan hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız III
C) I ve III
D) I ve II
E) I, II ve III
3. Anadolu’da MÖ 2000 yıllarına ait ilk yazılı belgelere Kayseri
- Kültepe’de rastlanılmıştır. Bu belgelerin Asurlu tüccarlara ait
ticari ve hukuki metinler olduğu görülmüştür.
Bu bilgiye göre;
I. Anadolu ile Mezopotamya arasındaki ticaret kültürel
etkileşimi hızlandırmıştır.
II. Anadolu’da kurulan uygarlıklar Asurlulardan etkilenmiştir.
III. Anadolu ile Mezopotamya arasındaki ticaret belirli bir düzen
içinde yürütülmemiştir.
Yukarıdaki yargılardan hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
4. Aşağıdaki ilkçağ uygarlıklarındaki gelişmelerden hangisinde
dinin toplumsal hayattaki etkisinden söz edilemez?
A) Anadolu’da eli silah tutan her erkeğin savaş zamanı orduya
katılmak zorunda olması
B) Ziggurat denilen tapınakların gözlemevi olarak da
kullanılması
C) Hititlerdeki analların (yıllıklar) tanrılarına hesap verme
düşüncesi ile yazılması
D) Sümerlilerde toprağın, tanrılarının malı sayılması ve
rahiplerin gözetiminde işlenmesi
E) Yunan medeniyetinde tanrılarının öfkesini yatıştırmak,
yardımlarını sağlamak amacını güden spor, müzik ve şiir
yarışmalarının düzenlenmesi
5. Aşağıda bazı buluşlar ve o buluşları yapan devletler
eşleştirilmiştir. Eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Güneş esaslı takvimin icadı ---- Mısırlılar
B) Ay esaslı takvimin icadı ---- Asurlular
C) Paranın icadı ------ Lidyalılar
D) Pusulanın icadı --- Çin Uygarlığı
E) Alfabenin icadı --- Fenikeliler
6. “ Eski paraları ve paralar üzerindeki bilgileri inceleyen”
bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Arkeoloji
B) Etnografya
C) Kronoloji
D) Heraldik
E) Nümizmatik
7. Aşağıdaki olaylardan hangisi Tarihi çağların başlangıcı olarak
kabul edilmez?
A) Fransız İhtilali (M.S 1789) B) İstanbul’un Fethi ( MS 1453)
C) Kavimler Göçü ( M.S 375) D) Kadeş Antlaşması (M.ö 1280)
E) Yazının İcadı (M.Ö. 3200)
8. Büyük İskender’in Ölümünden sonra Anadolu’da Selevkos Krallığı
kurulmuştur. Selevkos Krallığının parçalanmasıyla da Anadolu’da
çeşitli krallıklar kurulmuştur. Aşağıda verilen krallıklardan hangisi
Selevkos krallığı dağıldıktan sonra Anadolu’da kurulan bir krallık
değildir?
A) Pontus Krallığı B) Bitinya Krallğı C) Bergama Krallığı
D) Kapadokya Karalığı
E) Miken Krallığı
9. Lidyalılarla ilgili aşağıda bazı bilgiler verilmiştir.
- İlk kez parayı bulmuşlardır.
- Başkent Sard’ da serbest Pazar kurmuşlardır.
- Kral Yolu’ nu yapmışlardır.
Bu bilgilere bakılarak Lidyalılar için aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir?
A) Şehir devletleri halinde yaşadıkları
B) Ticari alanda geliştikleri
C) Tek tanrı inancının yaygın olduğu
D) Mimaride ilerledikleri
E) Bilim ve teknikte ilerlemiş oldukları
10. I- İlk Posta teşkilatını kurmuşlardır.
II- Altın ve gümüş işçiliğinde gelişmişler.( Bozkırların Kuyumcusu)
III- Yöneticilerine Firavun unvanı verilirdi.
IV- Gök Tanrı dinine inanmışlardır.
Yukarıda İskitler ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
A) I ve III B) II ve III C) I ve IV D) II ve IV E) III ve IV
11. Mısır Medeniyeti ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden
hangisi yanlıştır?
A) İlk Demokratik yönetim anlayışı burada başlamıştır.
B) Mısır’da ilk yerleşmeler Nil Nehri kıyılarında olmuştur.
C) Hititlilerle Kadeş Antlaşmasını imzalamışlardır.
D) Ölen kralları için ünlü piramitleri İnşa etmişlerdir.
E) İlk hiyeroglif(Resim) yazısını ve papirüs kâğıdını icat etmişlerdir.
12. Aşağıdakilerden hangisi, İlkçağ’ da Anadolu’ da ileri bir
sosyal yaşamın varlığını kanıtlayan gelişmelerden biri olarak
değerlendirilemez?
A) Kölelerin para karşılığı özgür sınıfına geçebilmesi
B) Pek çok suçun cezasının tazminatla ödenebilmesi ve ölüm
cezasının çok seyrek uygulanması
C) Devletin en yüksek makamlarına atanma hakkının sadece
soylulara ait olması.
D) Mülkiyet hakkının güvence altına alınması
E) Hititlerde resmi nikâhla aile hukukunun korunması
13. Orta Asya’dan gelen Ariler’in getirdiği Kast Sistemi nedeniyle
siyasi birlik oluşturamamışlardır. Ayrıca Verimli toprakları ve zengin
yer altı kaynakları nedeniyle sürekli dışarıdan istilalara uğramışlardır.
Yukarıda bahsedilen medeniyet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yunan Medeniyeti B) Girit Medeniyeti C) Hint Medeniyeti
D) Çin Medeniyeti E) Mısır Medeniyeti
14. – Bu dönem M.Ö. 8000- 5500 yılları arasında yaşanmıştır.
-- Tarımsal faaliyetler ve balıkçılık ilk kez bu dönemde başlamıştır.
--- Toprak ve seramikten çanak çömlek yapımı ilk kez bu
dönemdedir.
---- Ticaret faaliyetleri ilk kez bu dönemde başlamıştır.
Yukarıda bazı özellikleri verilen tarihi çağ aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Yeni Taş(Neolitik- Cilalı taş)
B) Tunç Çağı
C) Eski Taş(Paleolitik- Kaba taş)
D) Bakır (Kalkolitik) Çağı
E) Orta Taş(mezolitik- Yontma taş)
23. I. Tales’ in güneşin tutulma zamanını hesaplaması
II. Koloniler kurulması
III. Kademeli olarak demokrasiye geçilmesi
IV. Ticaretin gelişmesi
V: Paranın kullanılması
Yukarıdakilerden hangisi İyonya’ da bilimsel çalışmalar yapıldığına
kanıt olarak gösterilebilir?
A) I
15. Yukarıdaki Türkiye haritasında Anadolu’da kurulmuş olan
medeniyetlerin kuruluş yerleri gösterilmiştir. Ancak medeniyetlerin kuruluş yerlerinde hata yapılmıştır. Aşağıdaki hangi iki
medeniyetin kuruluş yerleri değiştirilirse hata düzeltilmiş olur?
A) Hititler-Urartular
B) Urartular - Lidyalılar
C) Frigyalılar- İyonyalılar
D) Frigyalılar- Lidyalılar
E) İyonyalılar- Hititler
16. Aşağıda Hititler ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Pankuş denilen danışma meclisleri vardır.
B) Anadolu’da ilk kez siyasi birlik sağlamışlardır.
C) Mısırlılarla Kadeş antlaşmasını imzaladılar.
D) Tarihte ilk kez tarih yazıcılığını (anallar) başlatmışlardır.
E) Tarihte ilk kez yazıyı(Çivi yazısı) icat etmişlerdir.
17. Aşağıdakilerden hangisi Mezopotamya da kurulmuş
uygarlıklardan değildir?
A) Medler B) Asurlular C) Babiller
D) Sümerler E) Akadlar
18. Makedonya Kralı İskender’in Doğu Seferi sonucu doğu
kültürü ile batı kültürünün sentezi olan uygarlık aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Yunan Uygarlığı
B) Mısır Uygarlığı
C) Helen Uygarlığı
D) Hrıstiyan Uygarlığı
E) Ege Uygarlığı
19. – İlk çağ uygarlıkları içerisinde ilk defa tek tanrılı dine inanan
uygarlıktır.
- Bu medeniyetten kalma en önemli eser Süleyman Mabedi’dir.
- Tanrılarına Yahova, Kutsal kitaplarına Tevrat denir.
Yukarıda özellikleri verilen medeniyet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fenikeliler
B) Elamlar
C) Babiller
D) İbraniler
E) Hititler
20. Sümer kralı Urgakina bir kitabesinde:“Kölelik devrine son
verdiğini ve özgürlüğü sağladığını” bildirmektedir.
Urgakina’nın ulaşmak istediği temel amaç aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Uluslar arası ticareti gerçekleştirmek
B) Sosyal eşitsizliği kaldırmak
C) Ticareti canlandırmak
D) Çok tanrılı inanışı kaldırmak
E) Tarımı canlandırmak.
21. – Orta Mezopotamya’da kurulmuşlardır.
- Tarihte bilinen ilk büyük askeri imparatorluğu kurmuşlardır.
- Tarihte ilk kez sürekli ve düzenli ordu kurmuşlardır.
Yukarıda bazı özellikleri verilen devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Frigler B) Medler C) Akadlar D) Fenikeliler E) Persler
B) II
C) III
D) IV
24. Anadolu Medeniyetlerinin oluşumunda çevresindeki
medeniyetlerin etkisi oldukça fazladır.
Aşağıdakilerden hangisi bu etkiye örnek teşkil etmez?
A) Sümerlerin edebi eserlerinin Hititçe’ye çevrilmesi
B) Helenler döneminde Bergama’nın bilim ve kültür merkezi
haline gelmesi
C) Asurlu tüccarların çivi yazısını Anadolu’ya taşıması
D) Fenike alfabesinin İyon, Lidya ve Frigyalılar tarafından
kullanılması
E) Urartuların kendilerine ait resim yazısını kullanması
25. Urartuların mezarlarını oda ve ev biçiminde yapıp içine
çeşitli eşyalar koymaları aşağıdakilerden hangisinin
göstergesidir?
A) Barış içinde yaşadıklarının
B) Mimarlıkta geliştiklerinin
C) Birden fazla tanrıya inandıkların
D) Hayatın ölümden sonra da devam ettiğine inandıklarının
E) Ticarette değiş-tokuş usulünü kullandıklarının
Not: Her sorunun doğru cevabı 4 puan olup süre 40’dır.
Abdullah DENİZLİ
Ders Öğretmeni
Adı Soyadı:
Sınıfı:
NO : ……….
CEVAP ANAHTARI
1. (A)
2. (A)
3. (A)
4. (A)
5. (A)
6. (A)
7. (A)
8. (A)
9. (A)
10. (A)
11. (A)
12. (A)
13. (A)
14. (A)
15. (A)
(B)
(B)
(B)
(B)
(B)
(B)
(B)
(B)
(B)
(B)
(B)
(B)
(B)
(B)
(B)
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(E)
(E)
(E)
(E)
(E)
(E)
(E)
(E)
(E)
(E)
(E)
(E)
(E)
(E)
(E)
16. (A)
17. (A)
18. (A)
19. (A)
20. (A)
21. (A)
22. (A)
23. (A)
24. (A)
25. (A)
22. – Asklepion sağlık merkezini kurmuşlardır.
- 200 000 ciltlik büyük bir kütüphane oluşturmuşlardır.
- Dünyaca ünlü Zeus Tapınağını yapmışlardır.
- Parşömen kâğıdını icad etmişlerdir.
Yukarıda özellikleri verilen medeniyet aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Mısır Uygarlığı B) Bergama Krallığı C) Sümerler
D) Hint Uygarlığı
E) İbraniler
E) V
A
(B)
(B)
(B)
(B)
(B)
(B)
(B)
(B)
(B)
(B)
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(E)
(E)
(E)
(E)
(E)
(E)
(E)
(E)
(E)
(E)
Cevaplar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
B gurubu
C
B
A
D
E
C
B
A
D
C
D
E
A
E
D
C
C
B
A
E
B
B
E
A
B
A gurubu
E
C
D
A
B
E
D
E
B
B
A
C
C
A
B
E
A
C
D
B
C
B
A
E
D
Derleme Sorular
1. M.Ö.2000 yıllarına doğru Anadolu’ daki devletlerin
Asurlularla ticaret yaptıkları anlaşılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu duruma kanıt olarak gösterilebilir?
A) Kayseri Kültepe tabletlerinin Asurlu tüccarlara ait olması
B) Anadolu’ da yerleşik hayata geçilmesi
C) Lidyalıların parayı basması
D) Hititlerin Mezopotamya’ da yapılan kanunlardan
faydalanması
E) İyonlyalıların Ege ve Karadeniz’ de koloniler kurmaları
2) İlkçağlarda Fenikeliler, arazileri tarım faaliyetleri için uygun
olmayan Lübnan ve Suriye’ nin Akdeniz kıyı kesiminde
yaşamışlardır. Kolonicilik yaparak ticarette gelişmişlerdir.
Bu durum Fenikelileri aşağıdakilerden hangisine zorlamıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Tek tanrılı inançları benimsemeye
Alfabeyi kullanmaya
Denizcilik faaliyetlerine
Yazılı kanunlar yapmaya
Toplumda sınıflaşmalar yapmaya
3) Mısırlılar, hayatın ölümle bitmediğine, insanların öldükten
sonra da yaşayacaklarına inanmışlar, öldükten sonra yaşamanın
şartı olarak cesedin bozulup dağılmamasını kabul etmişlerdir.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumdan dolayı Mısır’ da milli bir
sanat haline gelmiştir?
A ) Labirent
B) Oymacılık
C) Mimarlık
D) Mumyacılık
E) Madencilik
4) İyonyadaki şehirler önceleri krallar, M.Ö. 500’ den sonra
asillerin kurduğu oligarşik, son olarak da demokratik
hükümetler tarafından yönetilmiştir.
Bu bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A)
B)
C)
D)
E)
İyonyalıların çok tanrılı dinlere inandıklarına
İyonya’ da aşamalı olarak demokrasiye geçildiğine
İyonya’ da bilimin geliştiğine
Anadolu’ nun kültür merkezi haline geldiğine
İyonyalıların Batı Anadolu’ da yaşadıklarına
5) İlkçağ’ daki uygarlıklardan bazıları mezarlarını oda ve ev
şeklinde yapıp içine çeşitli eşyalar koymuşlardır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
Buna bakılarak ilkçağ uygarlıklarıyla ilgili aşağıdakilerden
hangisi söylenebilir?
A)
B)
C)
D)
E)
Yazıyı kullandıkları
Hukuk alanında gelişme kaydettikleri
Parayı kullandıkları
Şehir devletleri halinde yaşadıkları
Ölümden sonra hayatın devam ettiğine inandıkları
6) I. Ticaretin gelişmesi
II. Koloniler kurulması
III. Kademeli olarak demokrasiye geçilmesi
IV. Tales’ in güneşin tutulma zamanını hesaplaması
V: Paranın kullanılması
Yukarıdakilerden hangisi İyonya’ da bilimsel çalışmalar
yapıldığına kanıt olarak gösterilebilir?
A) V
B) IV
C) III
D) II
E) I
7) Fenike, Yunan ve İyon ilkçağ şehir devletlerinin yurtları
dışında yaşam kaynakları arayışı için gerçekleştirdikleri koloni
hareketleri aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?
A)
B)
C)
D)
E)
Farklı uygarlıkların etkileşimlerinin hızlanmasına
Akdeniz siyasi birliğine
Doğu – Batı çatışmasının bitmesine
Asker gereksinimin azalmasına
Demokratik nitelikli yönetimlerin oluşmasına
8) Savaşların ve ticaretin kültürel etkileşimde büyük payı
vardır.
A)
B)
C)
D)
E)
Çok tanrılı dinlerin yaygınlaştığının
Anadolu’ da dinin sosyal hayata etkisinin az olduğunun
Dinin devlet kontrolü altında tutulduğunun
Prenslerin yetkilerinin kısıtlandığının
Rahiplik makamının etkisinin azaldığının
11) Uratu devletinin kralları, ülkenin çeşitli yerlerinde su
kanalları ve barajlar inşa etmişlerdir.
Uygulanan bu politika öncelikle aşağıdakilerden hangisini
sağlamaya yöneliktir?
A)
B)
C)
D)
E)
Sınırların güvenliği
Ülkedeki asayişi
Merkezi yönetimi
Mimari alanda ilerlemeyi
Tarımda canlılığı
12) Hititlerin ilk yıllarında krallar hanedan üyeleri arasından
ülkenin ileri gelenleri tarafından seçilirdi. Talepinuş yatpığı
anayasa ile kralın kendisinden sonra başa geçecek prensi seçme
hakkına sahip olmasını sağlamıştır.
Talepinuş bu değişiklikle aşağıdakilerden hangisini
amaçlamıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Kralın yetkilerini kısıtlamayı
Ülkenin hanedan üyeleri arasında paylaştırılması
Prensler arasında taht kavgasını bitirmeyi
Hitit halkının yönetime katılmasını
Sınırların güvenli hale gelmesini
Bu görüşü aşağıdakilerden hangisi desteklemez?
A) İskender’ in Asya seferi sonucunda Hellenistik kültürün
oluşması
B) Mısırlıların güneş takvimini icat etmeleri
C) Haçlı seferleri sonucunda teknik buluşların Avrupa’ ya
geçmesi
D) Asurlu tüccarlar sayesinde Anadolu’ da tarih çağlarının
başlaması
E) Talas Savaşı’ ndan sonra Türklerin Müslümanlığı kabul
etmesi
9) Eskiçağ topluluklarından günümüze kadar insanlığın maddi
ve manevi değerlerinden oluşan uygarlık yine insanlığın ortak
malıdır.
Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi uygarlığın
gelişmelerinde en önemli etken olduğu savunulabilir?
A)
Sanayi Devriminin geç yapılması
B)
Toplumların demokratik yapıyı benimsemeleri
C)
Askeri çalışmaların başarıya ulaşması
D)
Önemli uygarlık merkezlerinin Akdeniz çevrelerinde
kurulması
E)
Toplumlar arası etkileşimin ve bilgi alış – verişinin
gerçekleşmesi
10) İlkçağ’ da Anadolu’ da rahiplik makamına prenslerden biri
getirilmiştir.
13) Hint toplumu çeşitli sınıflardan oluşurdu. Kast örgütünün
katı kuralları sınıflar arasında geçişi engelliyordu. Babadan
oğula geçen kastlar arasında diyalog yok denecek kadar azdı.
Bu paragrafta anlatılan durumun, Hint uygarlığında yarattığı
en önemli olumsuzluk aşağıdakilerden hangisidir?_
A)
B)
C)
D)
E)
Ekonomik gelişmeyi durdurmuşlardır.
Hindistan’da güçlü bir devlet kurulmamıştır.
Ülke istilaya açık bir durumdadır.
Hintlilerin bir ulus haline gelmesi engellenmiştir.
Ülkede özgün eserler ortaya çıkmamıştır.
14) Aşağıdakilerden hangisi, İlkçağ’ da Anadolu’ da ileri bir
sosyal yaşamın varlığını kanıtlayan gelişmelerden biri olarak
değerlendirilemez?
A) Hititlerde resmi nikahla aile hukukunun korunması
B) Pek çok suçun cezasının tazminatla ödenebilmesi ve ölüm
cezasının çok seyrek uygulanması
C) Kölelerin para karşılığı özgür sınıfına geçebilmesi
D) Mülkiyet hakkının güvence altına alınması
E) Soyluların devletin en yüksek makamlarına atanma hakkına
sahip olması
15) Yunan şehir devletlerinden Atina ve Sparta’ nın uzak
ülkelerde kolonicilik faaliyetleri yürüterek koloniler
kurmalarının en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Büyük Yunana imparatorluğunun kurulması
B) Uluslar arası ticaretin yavaşlaması
C) Yunan dili ve kültürünün değişik yerlere yayılması
D) Pozitif bilimlerde gelişmeler olması
E) Yunan kültürünün yayıldığı bölgelerde etkisiz kalması
1)İlkçağ medeniyetleri arasındaki ticari ilişkileri araştıran bir
araştırmacı aşağıdaki tarihe yardımcı bilimlerden hangisine
başvurursa konuyla ilgili bilgilere daha kolay ulaşır?
A) Filoloji
B) Arkeoloji C) Nümizmatik
D) Diplomatik E) Kronoloji
2)Eski Mısır’da, bir yandan tarım ürünlerinden alınan vergilerin
hesaplanması matematiğin, Nil nehrinin taşma zamanının
hesaplanması astronominin ve Nil sularının taşmasıyla bozulan
arazi sınırlarının saptanması da geometrinin gelişmesinde etkili
olmuştur.
Yukarıdaki bilgilere göre bilimsel gelişmeler ile aşağıdakilerden
hangileri arasındaki ilişki vurgulanmıştır?
d) Deniz ticaretiyle uğraşmaları
e) Okuma – yazma oranının yüksek olması
7)Hititlerin bazı özellikleri şunlardır.
—Toplumun fazla dindar olması rahiplerin etkisini azaltmıştır.
—Asurlular ile yapılan ticaret sonunda çivi yazısı öğrenilmiştir.
—Kendilerine toprak verilen soylular asker yetiştirmek ve
savaşa katılmak zorundadır.
Bu özellikler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
a) Halk sosyal sınıflara ayrılmıştır.
b) Toprak sistemine dayalı ordu oluşturulmuştur.
c) Ekonomik ilişkiler kültürel gelişmeye katkıda bulunmuştur.
d) Tarih çağlarına geçilmiştir.
e) Rahip-kral anlayışı yönetime hâkimdir.
8)Özel mülkiyet kavramının ilk defa Sümerlerde oluşması
aşağıdakilerden hangisini de beraberinde getirmiştir?
A) Dinsel inanışlar ve siyasal gelişmeler
B) Doğa olayları ve ekonomik gelişmeler
C) Kültürel gelişmeler ve doğa olayları
D) Siyasal gelişmeler ve teknik gelişmeler
E) Ekonomik ilişkiler ve dinsel inanışlar.
a) Ordu teşkilatının güçlenmesini
b) Bilimsel çalışmaların yapılmasını
c) Halkın sınıflara ayrılmasını
d) Yazılı kanunların yapılmasını
e) İç karışıklıkların sona ermesini
3)İlkçağ Uygarlıkları’nda medeniyetin gelişim seyri
düşünüldüğünde aşağıdaki olaylardan hangisinin günümüz
medeniyetinin gelişimine daha fazla katkıda bulunduğu
söylenebilir?
9)Dünyanın en eski yerleşim alanlarından olan Mezopotamya,
defalarca istilaya uğrayarak birçok uygarlığın çıktığı bölge
olmuştur. Mezopotamya’nın bu denli seçkin bir yer olmasının
en önemli nedeni nedir?
a) Paranın bulunması
b) Yerleşik hayata geçiş
c) Demirin bulunup işlenmeye başlaması
d) Yazının bulunması
e) Savaşlar ve antlaşmalar.
a) Asya, Avrupa ve Afrika gibi üç kıtayla iç içe olması.
b) Elverişli coğrafi koşullara sahip olması.
c) Zengin yeraltı kaynaklarının bulunması.
d) Mısır – Fenike gibi çağdaş uygarlık merkezlerine yakın
olması.
4)
I. Çevresi doğal engellerle çevrili olduğundan istilalara az
uğramıştır.
II. daha çok kendi iç dinamiği ile kalkınmış, diğer uygarlıkları
etkilemiştir.
Yukarıda sözü edilen uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?
10)Frigyalılar tarım ve hayvancılıkla uğraştılar komşu ülkelerle
ekonomik ilişkilere girmediler. Bir anlamda içine kapanık bir
devlet olarak varlıklarını sürdürdüler. Buna göre Frigyalılarla
ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılır?
a) Mezopotamya
Anadolu
b) Roma
c) Mısır d) Yunan
e)
5)
I. Alfabenin İcadı – Fenikeliler.
II. Çivi yazısının icadı – Sümerler
III. Paranın İcadı – Lidyalılar
IV. Resim yazısının icadı – Mısır
V. İlk yazılı kanunlar - Yunanlılar
Yukarıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
a) I
b) II
c) III
d) IV
e) V
a) Yaşamlarının temel dayanağı olan tarım ve hayvancılığı
yasalarla korudular.
b) Ticari rekabet olmadığı için barış içinde yaşadılar.
c) Anadolu’da konut mimarisini başlattılar.
d) Komşu ülkelerin yaşamlarından etkilendiler.
11)Aşağıdakilerden hangisi Doğu Anadolu’da Van Gölü
dolaylarında devlet kuran Urartuların yerleşik yaşadıklarına
kanıt olarak gösterilebilir?
a) Tuşpa şehrini başkent seçmeleri.
b) Güçlü bir ordu kurmaları.
c) Komşu ülkelerle ticaret yapmaları.
d) İki tür yazı kullanmaları.
6) Yunan şehir devletleri arasında siyasi birlik olmamasına
rağmen, kültür birliği vardır.
Bunu sağlayan en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?
12)Anadolu’da Karain Mağarası, Çayönü, Çatalhöyük gibi
yerlerde araştırma yapan bir bilim adamı aşağıdaki bulgulardan
hangisine rastlayamaz?
a) Bağımsız yaşama isteği
b) Yunan şehirlerinin kalkınmış olmaları
c) Olimpiyatlar düzenleyerek yarışmalar yapmaları
a) Taş ve madenden yapılmış araç gereçler.
b) Değirmen taşları.
c) Süs ve takı eşyaları.
d) Üzerinde yazı bulunan tabletler.
C) Dini yapısıyla
D) Tarihi geçmişiyle
E) Etnik yapısıyla
13)
I. Kral Yolunun yapılması.
II. Güneş yılı takviminin yapılması.
III. İlk paranın kullanılması.
IV. Yazılı hukuk döneminin başlaması.
V. Tarih yazıcılığının başlaması.
Yukarıda verilen olaylardan hangileri Anadolu tarihiyle
ilgilidir?
3) Alişar höyüğünde yapılan kazılarda kerpiçten bir surla
çevrili kale, kalenin etrafında evler, evlerin içindeki çeşitli
bölümlerde çanak çömlek parçaları, bakır ve gümüşten yapılmış
süs eşyaları, kömürleşmiş buğday tanecikleri bulunmuştur.
Bu yerleşim yeri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) I, III, V
b) I, II, V,
c) II, IV, V
d) II, III, V
14)Sümerler, yıldız kümelerini ve oluşturdukları burçları ilk kez
buldular. İnsan yaşamını burçlarla ilişkilendirdiler.
Bu tür çalışmalar Sümerlerin hangi bilim dalı ile uğraştıklarını
gösterir?
a) Tarih
b) Fizik
c) Matematik
d) Astronomi
15)Urartuların mezarlarını oda biçiminde yapıp içine çeşitli
eşyalar koymaları aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
a) Mimarlıkta geliştiklerinin
b) Öldükten sonra dirilmeye inandıklarının
c) Barış içinde yaşadıklarının
d) Ticarette değiş-tokuş usulünü uyguladıklarının
16)Hititlerde tarih yazıcılığı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden
hangisi tarafsız bir tarih anlayışının göstergesidir?
a) Yıllıkların, Kralların yaptıkları işler konusunda bilgi vermek
için yazılması.
b) Yıllıkların özellikle ünlü Kralların dönemleri hakkında bilgi
vermesi.
c) Kralların zaferleri yanında yenilgilerinin de yazılmış olması.
d) Yıllıkların edebi bir dille yazılmış olması.
1) Mezopotamya’ da insanlar taş bulamadıkları
için ev ve tapınakları kerpiçten (ağaçtan)
yapmışlardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun neden olduğu
sonuçlardan birisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Tarımın gelişmesi
Siyasal birliğin kurulması
Silah yapımının geliştirilmesi
Dayanıklı tarihi eserler bırakılamaması
Hayvancılık için elverişli ortamın olmaması
2) - Fenikeliler tarımdan ziyade coğrafi konumlarından dolayı
deniz ticaretinde geliştiler.
- Mezopotamya’ da Asurlular kral yolu sayesinde ticarette
geliştiler, ticaret kolonileri kurdular.
- Çinlilerin, topraklarının durumu ve ülkelerinin bulunduğu
yerden dolayı başlıca gelirleri ticaretti.
Bu bilgilere bakılarak bir devletin ekonomisinin
aşağıdakilerden hangisiyle doğrudan ilgili olduğu söylenebilir?
A) Siyasi yapısıyla
B) Coğrafi konumuyla
A)
B)
C)
D)
E)
Madeni işlemeyi bildikleri
Yerleşik yaşama geçtikleri
İhtiyaçları için araç gereç yaptıkları
Savunma önlemleri aldıkları
Başka toplumlarla ticaret yaptıkları
4) Hititler Aral denilen yıllıklarda:
I. Çivi yazısını kullanmışlardı.
II. Sade bir dil kullanmışlardı.
III. Tanrılara hesap verme anlayışındadırlar.
IV. Kralların başarıları yanında başarısızlıklarını da
yazmışlardır.
Yukarıdakilerden hangileri, Aralların tarafsız tarih yazıcılığını
başlattığının kanıtıdır?
A) I, II
D) I, IV
B) II, III
E) I, III
C) III, IV
5) Sümer kralı Urgakina bir kitabesinde:
“Kölelik devrine son verdiğini ve özgürlüğü sağladığını”
bildirmektedir.
Urgakina’nın ulaşmak istediği temel amaç aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Uluslar arası ticareti gerçekleştirmek
Halk egemenliğini gerçekleştirmek
Ticareti canlandırmak
Çok tanrılı inanışı kaldırmak
Sosyal eşitsizliği kaldırmak
6) Hititlerde kraldan sonra en çok sayılan Tavannana denilen
ana kraliçeydi. Tavannananın yönetim işlerinin yanında, ilahi
ödevleri de vardı, kralın yokluğunda tapınaktaki ayine başkanlık
ederdi.
Bu bilgiler doğrultusunda aşağıdakilerden hangisine
ulaşılabilir?
A) Anadolu’ da köleliğe son verildiğinin
B) Kraliçelerin sınırsız yetkilere sahip olduğuna
C) Kraliçenin dini ve siyasi güç elde ettiğinin
D) Kraliçenin siyasi yetkilerden yoksun bırakıldığından
E) Anadolu’ da kadınların siyasi alanda daha yetkili
olduklarının
7) Lidyalılarla ilgili aşağıda bazı bilgiler verilmiştir.
- İlk kez parayı bulmuşlardır.
- Başkent Sard’ da serbest Pazar kurmuşlardır.
- Kral Yolu’ nu yapmışlardır.
uygulanması
E) İyon şehir devletlerinin Anadolu’ nun batısında kurulması
Bu bilgilere bakılarak Lidyalılar için aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir?
A)
B)
C)
D)
E)
Şehir devletleri halinde yaşadıkları
Bilim ve teknikte ilerlemiş oldukları
Ticari alanda geliştikleri
Mimaride ilerledikleri
Tek tanrı inancının yaygın olduğu
8) Sümerler M.Ö.3000’lerde yazıyı bulmuşlardır. Anadolu’ ya
yazı Tunç Devrinde Asurlu tüccarlar tarafından (Kayseri –
Kültepe tabletleri ) getirilmiştir.
Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi çıkartılabilir?
A) Anadolu’ da yazının Mezopotamya’ dan önce kullanıldığına
B) Tarih öncesi devirlerin bölgelere göre farklı zamanda
yaşandığına
C) Anadolu’ da tarih öncesi devirlerin sırasıyla yaşandığına
D) Sümerlerin bakır devrini yaşamadığına
E) Mezopotamya ve Anadolu’ da tarih öncesinin beraber
bittiğine
9) Hititlerde Aral denilen yıllıklarda kralların zaferleri kadar
yenilgileri de yazılmıştır.
Bu durum Hititlerin Arallarda aşağıdakilerden hangisine önem
verdiklerini göstermektedir?
A)
B)
C)
D)
E)
Olayların objektif anlatılmasına
Neden – sonuç ilişkisine
Yıllıkların çivi yazısıyla yazıldığını
Yıllıkların sade bir dille yazılmasına
Yıllıkların önemli krallar dönemini içerdiğine
10) I. Romalıların Avgustos tapınağı
II. Hititlerin İvriz kabartmaları
III. İyonların Apollo tapınağı
IV. Urartuların Van Kalesi Anadolu’ da bulunan eserlerdir.
Bu bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Anadolu’ nun önemli ticaret yollarında bulunduğuna
B) Perslerin Anadolu’ ya hakim olduklarına
C) Anadolu’ daki sanat eserlerinin batı bölgelerinde yer
aldığına
D) Anadolu’ da değişik medeniyetlerin hüküm sürdüğüne
E) Lidyalıların parayı bastıklarına
11) İyonya ve Yunanistan’ da özgür düşüncenin varlığı
felsefenin doğmasını ve bilimin gelişmesine uygun bir ortam
hazırlamıştır.
Bu yerlerde özgür düşüncenin doğmasında aşağıdakilerden
hangisinin daha etkili olduğu savunulabilir?
A)
B)
C)
D)
Karadeniz ve Akdeniz’ de koloniler kurmaları
Çok tanrılı dinlere inanmaları
Perslerin egemenliği altına girmeleri
Yunan ve iyon şehir devletlerinde demokrasinin
12) Anadolu medeniyetlerinden biri olan iyonlarda özgür
düşünce ortamı sağlanmıştır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisini engellemiştir?
A)
B)
C)
D)
E)
Astronomik ilerlemesini
Felsefenin doğuşunu
Sanat ve bilimdeki gelişmeleri
İnsanların düşüncelerini serbestçe ortaya koymalarını
Dogmatik düşüncelerin yaygınlaşmasını
Download