5-2 File

advertisement
Ünite -5 bölüm-2
1.Uluslar Arası Kooperatifler birliği
2- Uluslar Arası Çalışma Örgütü
ICA
Uluslararası Kooperatifler Birliği
• Her ülkenin kendi içindeki kooperatifler birliği,
federasyonları yanında, dünyanın en büyük sivil toplum
kuruluşu olan uluslar arası Kooperatifler Birliği ICA
1895 yılında Londra’da kurulmuştur. İlk Milletlerarası
toplantı da bu tarihte ICA tarafından Londra’da
gerçekleştirilmiştir.
• ICA’nın temel amacı, dünya çapında, özerk
kooperatiflerin güçlendirilmesi ve geliştirilmesini
sağlamanın yanında, kooperatifler arasında karşılıklı
yardımlaşmayı ve dayanışmayı sağlayarak
kooperatifçiliğin gelişmesine katkıda bulunmak,
kooperatifler arası bilgi ve tecrübe değişiminin
sağlanması için bilgi derlemek ve kooperatifçiliği
uluslararası alanda tanıtmak, yaygınlaştırmak
savunmak şeklinde özetlenebilir.
2
• Merkezi İsviçre’nin Cenevre Kentinde bulunan ICA’ya 77
ülkeden 200’den fazla üye bulunmaktadır.
• ICA’nın Amerika, Asya Pasifik ve Avrupa’da Bölge
teşkilatları vardır.
• Ülkemiz kooperatifler Avrupa’daki kooperatiflerin üye
oldukları ICA Avrupa Bölgesine kayıtlıdır.
• Bünyesinde tarımdan yapı kooperatiflerine kadar bir
çok kooperatif sektörünü bulunduran ICA’nın
kooperatifçiliğin geniş kitlelere tanıtılmasında rolü
büyüktür düzenli aralıklarla yaptığı global toplantılarda
tavsiye kararları almakta istatiksel bilgileri paylaşmakta
ve sektörün gelişmesi için uluslar arası anlamda
çalışmaktadır.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sektörel olarak;
Uluslararası Tarım Kooperatifleri Örgütü,
Uluslararası Kooperatif Bankaları Birliği,
Dünya Tüketici Kooperatifleri,
Uluslararası Balıkçılık Kooperatifleri Örgütü,
Uluslararası Sağlık Kooperatifleri Örgütü,
Uluslararası Konut Kooperatifleri Örgütü,
Uluslararası Sigorta Kooperatifleri Federasyonu,
Uluslararası Endüstri, Sanat ve Hizmet Kooperatifleri Örgütü,
Uluslararası Turizm Birliği’nden oluşmaktadır.
• Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)
•
•
Kooperatifçilik için önem arz eden bir diğer üst kuruluş ise Uluslararası Çalışma
Örgütü (ILO)’dür.
ILO 1919 yılında, Birinci Dünya Savaşı’na son veren Versay anlaşması kapsamında,
evrensel ve kalıcı bir barışın ancak sosyal adalet temelinde inşa edilebileceği
inancından hareketle kurulmuştur.
•
ILO’nun üç taraflı yapısı, tüm kadınlar ve erkekler için insana yakışır işlerin
yaygınlaştırılması açısından benzersiz bir platform sunmaktadır.
•
Başlıca hedefleri, çalışma yaşamında hakların yaşama geçirilmesi, insana yakışır
istihdam fırsatlarının teşvik edilmesi, sosyal korumanın güçlendirilmesi ve çalışma
yaşamıyla ilgili konularda diyaloğun güçlendirilmesi yanında
Kooperatif faaliyetleri için global olarak İstatistik, araştırma ve bilgi
paylaşımı yapmaktadır.
•
•
ILO’nun en üst düzey karar alma organı olan “Uluslararası Çalışma Konferansı”nın
kooperatifçiliğe ilişkin hedefler, politikalar ile bu kapsamda devletlerin rolü ve
kooperatiflerin teşvik edilmesi için almaları gereken önlemleri ayrıntılı bir şekilde
ele alan 193 sayılı “Kooperatiflerin Teşvik Edilmesi” Tavsiye Kararı kabul edilmiştir. *
• Bu kararla; istihdam yaratma, kaynakların harekete
geçirilmesi, yatırım oluşturma ve ekonomiye katkılarında
kooperatiflerin önemli olduğu, kooperatiflerin değişik
türleriyle tüm insanların tam olarak ekonomik ve sosyal
kalkınmaya katılımlarının teşvik edildiği, küreselleşmenin
kooperatifler için yeni ve farklı baskılar, sorunlar ve fırsatlar
oluşturduğu ve buna bağlı olarak küreselleşmenin
faydalarının daha adaletli dağılımını kolaylaştırmak için
insanlar arasında ulusal ve uluslararası düzeyde daha güçlü
bir dayanışmanın gerekliliği ortaya konulmuştur.
• Ayrıca, dengeli ve adaletli bir toplum için güçlü bir kamu
sektörü ile özel sektörün yanı sıra kooperatiflerin ve diğer
sosyal ve hükümet dışı kuruluşların içinde bulunduğu güçlü
bir sektörün varlığının da gerekli olduğu açık bir biçimde
vurgulanmıştır.
Download