Hicret , Muharrem Aşura

advertisement
HICRET VE MUHARREM
Kıymeti bilinmeyen iki nimet:






Kur’an-ı Kerim’de zamanın öneminin bir sûre ile
vurgulanması gerçekten anlamlıdır:
َ ‫س‬
‫سر‬
‫َوا إلعَ إ‬
‫ان لَ ِفي ُخ إ‬
َ ‫اْلن‬
ِ ‫صر ِ ِإ َّن إ‬
Sevgili Peygamberimiz de;
ُ ‫الص َحةُ َوا إلفَ َرا‬
ٌ ُ‫ان َم إغب‬
‫غ‬
ِ َّ‫ير ِم َن الن‬
ِ :‫اس‬
ٌ ‫يه َما َك ِث‬
ِ َ ‫ِن إع َمت‬
ِ ‫ون ِف‬
“İki nimet vardır ki insanların çoğu bunların
değerinden habersizdirler. Bunlar sağlık ve boş
zamandır.”[1] buyurmak suretiyle zamanın ve
sağlığın önemine dikkat çekmiştir.
[1] Buhâri, Rikâk, 1; VII, 170;
Mübarek gün ve geceler


Her dinin, milletin kutsal
veya diğer zaman
dilimlerinden farklı kabul
ettiği kendine özgü belirli
gün ya da ayları vardır.
Yüce Dinimiz İslâm’da da
bu tür gün, gece ve aylar
vardır.
Zaman ve Önemi
Zamanı, gerektiği şekilde değerlendirebilenler hem
dünyada hem de âhirette huzuru yakalayacaklardır.


Şüphesiz insan için en değerli mefhumlardan birisi
de zamandır. Çünkü her şey zaman içinde var
olmakta, gelişmekte ve yine zaman içinde yok
olmaktadır.
İnsan hayatında önemli bir
yere sahip olan ilim, amel,
servet ve diğer birçok değer,
zaman içinde elde edilebilmektedir.
Allah katında ayların sayısı onikidır.


ُّ ‫ِإ َّن ِعدَّة َ ال‬
ِ‫ب ه‬
ِ ‫ور ِعندَ ه‬
‫س َم َاوات‬
َ ‫عش ََر‬
َّ ‫اّلل يَ ْو َم َخلَقَ ال‬
ِ ‫ش ْه ًرا ِفي ِكتَا‬
َ ‫اّلل اثْنَا‬
ِ ‫ش ُه‬
ْ َ ‫ين ْالقَ ِيه ُم فَالَ ت‬
ْ‫س ُك ْم َوقَا ِتلُوا‬
ُ ‫ض ِم ْن َها أ َ ْربَعَةٌ ُح ُر ٌم ذَ ِل َك ال ِده‬
َ ُ‫ظ ِل ُمواْ ِفي ِه َّن أَنف‬
َ ‫َواأل َ ْر‬
َ‫اّلل َم ََ ْال ُمت َّ ِقين‬
َ ‫ْال ُم ْش ِر ِكينَ َكآفَّةً َك َما يُقَاتِلُونَ ُك ْم َكآفَّةً َوا ْعلَ ُمواْ أ َ َّن ه‬
Doğrusu, Allah katında ayların sayısı oniki aydır. Gökleri
ve yeri yarattığı günkü Allah yazısında (böyle
yazılmıştır). Bunlardan dördü haram aylardır. Bu da doğru
olan dinin hükmüdür. Bu sebeple bunlar hakkında
nefislerinize haksızlık yapmayınız. Müşrikler size karşı
topyekün savaştıkları gibi siz de onlara karşı topyekün
savaş açın. Ve iyi bilin ki, Allah müttakilerle beraberdir.
(Tevbe, 36)
HZ. PEYGAMBER(S.A.V.)
Veda Haccı sırasında Mina’da irad ettiği hutbede şöyle buyurdu:
‫ا ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلقل هللا السموات واالارض السنة اثنا عشر‬
‫شهرا منها اربعة حرم ثالث متواليات ذو القعدة و ذو الحجة والمحرم ورجب مضر‬
‫الذى بين جمادى وشعبان‬
“İşte zaman, hakikaten Allah teala’nın gökleri ve yeri yarattığı
günkü durumu gibi bir devre girdi: Yıl on iki aydır. Bunlardan
dördü haramdır ki; üçü birbirinin ardında Zilkade, Zilhicce
Muharrem, biri de Cumâdâ ile Şa’ban arasındaki Receb’dir.” [1]
[1] Buhârî, Tesîru Süre 9, 8; V, 204; Müslim, Kasâme, 29; II, 1305.
HARAM AYLAR.
“Haram aylar” Cahiliye devri uygulamasına göre, hürmet
edilmesi gereken, savaş yapılması ve kan dökülmesi yasak
olan Kameri aylar demektir. “Haram aylar” nitelemesinin,
bu aylarda yapılacak ibadetlere daha çok sevap, günahlara
ise daha çok ceza verilecek olmasına dayandığı da ifade
edilmiştir.[1]
Bu aylardan Muharrem birinci, Recep yedinci, Zilkade
on birinci ve Zilhicce de on ikinci aydır.
[1] Cassâs, Ebu Bekir Ahmed b. Ali er-Râzî, Akmâmu'l-Kur'ân, II, 110-111.
Muharrem Ayını önemli kılan özellikler

Muharrem ayı, dini, sosyal ve tarihi önemi haiz olaylara
sahne olmuştur. Bu durum Muharrem ayını, İslam kültürü
açısından daha da ön plana çıkarmaktadır.
HİCRET
AŞURA
Peygamberler ve Çektikleri
Çileler…


Yüce Allah, emir ve yasaklarını insanlara tebliğ etmek
üzere peygamberler göndermiştir. Görevleri sadece
insanları doğru yola ulaştırmak olan bu kutlu elçilerin
hemen hepsi, pek çok işkence ve zulme maruz
kalmışlardır.
Bazısı öldürülmüş, bazısı yurtlarından göçe zorlanmış,
bazıları da toplumdan soyutlanarak baskı altında
tutulmuşlardır.
PEYGAMBERLER VE DAVET



Halbuki bu kutlu elçiler, gönderildikleri toplum için
rahmet, şefkat ve sevgi kaynağı idiler.
Onlara gönül kapılarını kapatan toplum, aslında
insanî fazilet ve erdemlere kapısını kapatmaktaydı.
Allah elçilerini bağrına basan toplumlar ise, insanî
erdemlere, aydınlığa
kucak açmaktaydı.
Alemlere Rahmet Muhammed Mustafa..

Allah elçilerinin sonuncusu,
alemlere rahmet olarak
gönderilen Peygamberimiz
Hz. Muhammed de insanları,
şirki ve küfrü, vahşet ve
zulmü terk edip sadece Yüce
Yaratana ibadete, adalete,
merhamete, insanî erdemlere
davet etmekteydi.
Hz. Peygamber ve Daveti

Mekkeli müşrikler bütün
insanlığa rahmet olarak
gönderilen bu Yüce Elçi’ye
akla hayale gelmedik
işkence ve zulmü reva
gördüler. O’na kucak açma,
O’nunla insanlık onuruna
yeniden ulaşma yerine; O’nu
dışladılar, hayatına
kastettiler.
Mekke Müşrikleri nin
Müslümanları boykotu ve hicret
HİCRET


Bu ağır baskılar altında tebliğ ve davet görevini
yerine getiremeyeceğini anlayan Kainatın Efendisi,
Miladi 622 yılında Mekke’den Medine’ye hicret etti.
Bu hicret asla bir kaçış olmadığı gibi; sıradan bir
göç de değildi.
HİCRET NEDİR ?




Hicret; İslâm davasının hedefe giden yolunda bir dönüm
noktasıdır.
Hicret; İslam toplumunun teşkilatlanması, bir güç haline
gelmesi ve çevresine kendini kabul ettirmesi sürecinin ilk
adımı olmuştur.
Hicret; her vesile ile birlik, beraberlik ve dayanışmayı
vurgulayan İslam’ın hayat bulmasına yol açan önemli bir
olaydır.
Hicret; imanın maddi güç karşısında kazandığı zaferin
simgesidir.
HİCRET NEDİR ?




Hicret, Allah rızası için; anadan, babadan, yardan,
diyardan, maldan, mülkten hatta candan, evlattan
vazgeçişin, ibretli ve meşakkatli kıssasıdır.
Hicret; her şeylerini Allah için, göz kırpmadan terk eden
Mekkeli Muhacirler ile onları bağırlarına basan, muhtaç
oldukları halde onları kendilerine tercih eden Medineli
Müslümanların, Ensarın destanıdır.
Bu destanda fedakarlık, kardeşlik, ahde vefa, birlik ve
beraberlik, değerlerin paylaşımı, özgürlük aşkı, adalet,
saygı ve hoşgörü temel konulardır.
Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimizin
Medine'ye hicreti bu değerlerin insanlığa yeniden
kazandırılması yolunda verilen mücadelenin en önemli
aşamasıdır.
Hicretin mükafatı:


ِ ‫س ِبي ِل ه‬
‫اّلل ِبأ َ ْم َوا ِل ِه ْم‬
َ ‫الَّ ِذ‬
َ ‫ين آ َمنُواْ َو َها َج ُرواْ َو َجا َهدُواْ فِي‬
َ ‫َوأَنفُ ِس ِه ْم أ َ ْع‬
ِ ‫ظ ُم دَ َر َجةً ِعندَ ه‬
‫ون‬
َ ‫اّلل َوأ ُ ْولَ ِئ َك ُه ُم ْالفَا ِئ ُز‬
Yüce Kitabımız Kur’an bu mükafatı: "İman edip
hicret edenlerin ve Allah yolunda mallarıyla,
canlarıyla cihat eden kimselerin mertebeleri, Allah
katında daha üstündür. İşte onlar, başarıya erenlerin
ta kendileridir." Tevbe, 9/20. ayetiyle dile
getirmektedir.
Bizim hicretimiz nasıl olmalı…

Günahlarla, isyanlarla kirlenen gönül dünyamızın,
kulluğa, itaate, ibadete yönelmesinin de bir hicret
olduğunu unutmayalım.
Muharrem Ayı.

Sözlükte “Haram kılınan, yasaklanan, saygı duyulan
manalarına muharrem; Savaşmanın haram kabul
edildiği dört aydan birinin adıdır.
Hicri Aylar ‫األشهر الهجرية‬
Muharrem
Safer
Rebiül
evvel
Rebiül
ahir
Cemaziyel
evvel
Cemaziy
elahir
Recep
Şaban
Ramazan
Şevval
Zilkade
‫محرم‬
‫صفر‬
‫ربيع‬
‫األول‬
‫ربيع الثاني‬
‫جمادى األولى‬
‫جمادى‬
‫الثانية‬
‫رجب‬
‫شعبان‬
‫'رمضان‬
‫شوال‬
‫ذو القعدة‬
Zilhicce



Peygamberimiz (a.s.) ise "Müslüman müslümanın kardeşidir,
ona zulmetmez",6
"Sizden biriniz kendisi için sevip arzu ettiği şeyi mümin
kardeşi için de sevip arzu etmedikçe (gerçek anlamda) iman
etmiş olamaz"7 buyurmuştur.
Allah ve Peygamberin bu emir ve tavsiyelerine uyarak
birbirimizi sevelim, Rabbimizi, Peygamberimizi ve O'nun aile
fertlerini ve ashabını da sevelim. Bu sevgi, Müslümanların
müşterek heyecanıdır. Peygamberi, aile fertlerini ve ashabını
sevmenin en büyük göstergesi, onların yolundan gitmek ve
onlar gibi Kur’ân ve Sünnete uygun bir hayat
yaşayabilmektir.
6- Buhârî, Mezalim, 3b III, 98.
7- Buhârî, Îmân, 7. I, 9.
Hicri Takvim

Hicretten on altı yıl sonra 638 yılında, Hz. Ömer
(r.a.)'in emriyle Medine'de bir meclis toplanarak Hz.
Ali'nin (r.a.) teklifi ve mecliste bulunanların kabulü ile
Hz. Muhammed (s.a.s.)'in Mekke'den Medine'ye
hicreti, İslâm tarihinin başlangıcı ve muharrem ayının
da bu yılın ilk ayı olması kararlaştırılmıştır.
Muharrem Ayı

Resûlullah (s.a.v.)’in: "Ramazan ayından sonra en
faziletli oruç Allah’ın ayı olan muharrem ayıdır. Farz
namazdan sonra en efdal namaz da gece namazıdır“
(Müslim, Sıyam 202,)
Muharrem



Bir adamın; "Ey Allah'ın Resûlü! Ramazandan sonra
hangi ayda oruç tutmamı tavsiye edersiniz?"
sorusuna
"Ramazan dışında da oruç tutmak istersen
muharrem ayında tut. Çünkü o Allah'ın ayı’dır. O
ayda bir gün vardır ki, Allah onda bir kavmin
günahlarını affetti, bir başka kavmin günahını da
affedecek“
(Tirmizi, Savm 40, (741))
Hicri Yılbaşı…


Bu günler hicri yılbaşı olması hasebiyle nefis
muhasebesi yapmak, tövbe etmek yeni yılın
hakkımızda hayır getirmesini dilemek ve
kendimize çeki düzen vermek de bizim yapmamız
gereken davranışlardandır.
Ayrıca ehl-ü iyalimize karşı o günde cömert
davranması, tasaddukta bulunması, ihtiyaçlarını
görmesi de sünnet-i seniyyedendir,(Suyûtî, Cami'üsSağîr, 6, 235.)
Hicri Yılbaş ve Muhasebe
"Hep birlikte Allah'ın ipine sarılın
ve parçalanıp bölünmeyin”




Bu acı olayın tasvibi mümkün değildir. Müslümanlara
düşen görev, bu tür olayların tekrarlanmasını
önleyecek bir bilinç ve anlayışa sahip olmak,
kardeşlik, birlik ve beraberliği koruyabilmek ve
yüce Allah'ın;
ْ‫اّلل َج ِميعًا َولَ تَفَ َّرقُوا‬
ِ ‫ص ُمواْ ِب َح ْب ِل ه‬
ِ َ ‫َوا ْعت‬
"Hep birlikte Allah'ın ipine / Kur'ân'a sımsıkı sarılın
ve parçalanıp bölünmeyin"
(Al-i İmran, 103)
“Müminler ancak kardeştir.”




Hepimizin Allah'ı, Peygamberi, kitabı, kıblesi, vatanı
ve bayrağı birdir. Bu birlik, birbirimize sevgi ve
saygı bağları ile bağlanmamızı gerektirir.
Kardeş olarak yaşamamız Rabbimizin ve
Peygamberimizin bir emridir.
ٌ ‫ون ِإ ْخ َوة‬
َ ُ‫ِإنَّ َما ْال ُمؤْ ِمن‬
Yüce Allah, "Müminler ancak kardeştirler”
(Hucurat,10)
Amin





Allah Teâlâ bizleri bu
günlerden gereği gibi istifade
edenlerden eylesin.
İstifade yollarını bizlere açsın.
Rızası doğrultusunda
hayatımızı idame ettirsin.
Gönlümüzü vesile yollarından
uzak tutmasın.
Amin...
Download