ﻗَﺎلَ رَﺳُﻮلُ ﷲِ ﺻَﻠﱠﻰ ﷲُ ﻋَﻠَﯿْﮫِ وَﺳَﻠﱠﻢَ :

advertisement
İLİ
: MUŞ
TARİH : 09.10.2015
‫ض‬
ِ ْ‫ﺳﺒِﯿ ِﻞ ا ّ ِ ﯾَﺠِ ْﺪ ﻓِﻲ اﻷ َر‬
َ ‫وَ ﻣَﻦ ﯾُﮭَﺎﺟِ ﺮْ ﻓِﻲ‬
‫ﺳﻌَﺔً ﻧﻮَ َم ﯾَﺨْ ﺮُ جْ ﻣِ ﻦ ﺑَ ْﯿﺘِ ِﮫ‬
َ َ‫ﻣُﺮَ ا َﻏ ًﻢ َﻛﺜِﯿﺮا ً و‬
ُ‫ا ُﻣﮭَﺎﺟِ ﺮً إِﻟَﻰ ا ّ ِ وَ رَ ﺳُﻮ ِﻟ ِﮫ ﺛ ُ ﱠﻢ ﯾُﺪْرِ ْﻛﮫُ ا ْﻟﻤَﻮْ ت‬
ً‫ﻓَﻘَ ْﺪ وَ ﻗَ َﻊ أ َﺟْ ﺮُ هُ ﻋَﻠﻰ ا ّ ِ وَ ﻛَﺎنَ ا ّ ُ رﱠ ﺣِ ﯿﻤًﺎا َﻏﻔُﻮر‬
:‫ﺳﻠﱠ َﻢ‬
َ َ‫ﻋﻠَ ْﯿ ِﮫ و‬
َ ُ‫ﺻﻠﱠﻰ ﷲ‬
َ ِ‫ﻗَﺎ َل رَ ﺳُﻮ ُل ﷲ‬
‫ﺷﮭْﺮ ا ﱠ ِ اﻟﻤﺤﺮﱠ ُم‬
َ َ‫ﺼﯿَﺎمِ ﺑ ْﻌﺪَ رَ ﻣﻀَﺎن‬
ّ ِ ‫ﻀ ُﻞ اﻟ‬
َ ‫أ َ ْﻓ‬
‫ﻀ ِﺔ اﻟﺼﱠﻼ ِة اﻟﻠﱠ ْﯿ ِﻞ‬
َ ‫ﻀ ُﻞ ﺻَﻼة ُ ﺑَﻌْﺪ اﻟﻔَﺮِ ﯾ‬
َ ‫وَ أ َ ْﻓ‬
HİCRİ YILBAŞI
Muhterem Müminler!
Hutbemin başında okuduğum ayeti kerimede Yüce Mevla
şöyle buyurmuştur.”Kim Allah yolunda hicret ederse,
yeryüzünde gidecek birçok güzel yer ve genişlik bulur.
Kim Allah ve Resulüne hicret ederek evinden çıkar da,
sonra kendisine ölüm yetişirse, artık onun ecri ve sevabı
Allah’a kalmıştır. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet
edicidir.”(1)
Peygamberimiz (sav) efendimiz hadisinde
şöyle buyurmaktadır.” Ramazan ayından sonra en faziletli
oruç, şehrullah olan Muharrem ayı orucudur. Farz
namazdan sonra en efdal namaz da gece namazıdır.” (2)
Hicret, Peygamberimiz (sav) efendimiz ve onun güzide
ashabının İslam’ı tebliğ ve yaşamak için miladi 622
tarihinde Mekke den Medine ye göç etmesidir. Hicret, aynı
zamanda günahtan, hatadan, kusurdan, eksiklikten beri olma,
arınma anlamlarına gelmektedir. Bu yönüyle hicret, yeniden
doğuş ve hakla bütünleşmedir. Küfürden, batıldan kaçış
değil, bilakis bunlarla daha iyi mücadele etmek ve Hakkı
hâkim kılmak için müsait bir mekân bulmaktır.
Aziz Cemaat!
Hicret, Mekke de doğan İslam’ın Medine’yi Münevvere den
tüm dünyaya yayılmasına vesile olmuştur. Müslümanların
maddi ve manevi yönden güç kazanmalarına, miladi 630
tarihinde Mekke’nin fethedilmesine ve ka’benin putlardan
temizlenmesine imkân sağlamıştır. Peygamberimiz (sav)
efendimiz Medine ye intikalinde küba köyünde bir mescit
yaptırdı. Bu İslam tarihinde ilk mescit olup, Kur’an-ı
Kerimde takva mescidi olarak geçmektedir. Buradan Medine
nin merkezine giden efendimiz, 7 ay kadar Hz Eyyub’un
evinde istirahat edip Mescidi Nebevi tamamlanınca kendisi
için yapılan hücreyi saadetlerine yerleştiler. Muhacirlerle
Ensar kardeş olup kaynaştılar. Mekeden gelen ashabla
Medine’deki ashabın oluşturduğu topluluğun bünyesinde
Peygamberimiz (sav) efendimizin kurduğu İslam devleti,
dünya insanlığına örnek olmuştur ve model olmaya devam
etmektedir. Zira huzur ve mutluluk İslam’dadır.
Değerli kardeşlerim!
Hz Fatıma validemiz Peygamberimiz (sav) efendimize
gelerek” Ey Allah’ın Resulü bana sürekli yapacağım bir
amel söyle der. Peygamberimiz de ona “Hicret et. Zira onun
sevabının dengi yoktur” buyurdular.(3) Bu hadisin
mealinden anlıyoruz ki,İslam da hicretin önemi ve değeri
büyüktür. Onun sayesinde kulluk şuuruna erebiliyoruz.
Günah ve hatalardan arınıp kendimizi yenileyebiliyoruz.
Doğruyu, gerçeği, hakkı görebiliyoruz
Kıymetli kardeşlerim!
1 Muharrem 622 tarihi, Hz Ömer (ra) ın hılafeti zamanında
hicri (İslami) yılın başlangıcı olarak kabul edilmiştir. 14.10.
2015 tarihinde yeni hicri yıla girmiş olacağız inşallah. Bu yıl
Müslümanlara aittir. Muharrem ayı haram aylardan biri olup,
bu ayda tutulan orucun Ramazan ayı dışında ki aylardan
daha faziletli olduğu peygamberimiz tarafından haber
verilmiştir. Bu ayın onuncu gününe aşure günü adı
verilmiştir. Aşure günü oruç tutmak mütehaptır. Bizler o gün
oruç tutacağımız zaman, 9-10 veya 10-11 muharrem olarak
tutmalıyız. Peygamber efendimizin tavsiyeleri bu şekildedir.
Muharrem ayının onuncu günü şu tarihi olaylar meydana
gelmiştir. Allah, Hz Adem (as) ın tövbesini kabul etti. Hz
İdris Peygamber semayua çıkarıldı. Hz Nuh Peygamberin
gemisi cuda dağına indirildi. Hz İbrahim peygambere
halilululah ismi verildi. Nemrutun ateşinden kurtuldu. Hz
Sülaymanın tövbesi kabul edildi. Hz Eyyup peygambere
sıhhat ihsan edildi. Hz Musa (as) Firavun’un zulmünden
kurtuldu. Hz Yunus (as) balığın karnından kurtuldu. Hz İsa
semaya yükseltildi. Ümmeti Muhammet için mükerrem
kılındı. Hz peygamberimizin sevgili torunu Hz Hüseyin’in
72 yakınıyla beraber kerbelada aşure günü şehit
edilmişlerdir. İslam âlemini üzüntüye iten bu tür elim
olayların tekerrür etmemesini temenni ederken, Yüce
Mevla’mız, yeni Muharrem ayı ve hicri 1437 yılını,
hatalardan, günahlardan arınmaya, gerçekleri kavramaya,
İslami şuurla şuurlanmaya bizleri vesile eylesin.
Hazırlayan : Tahsin ÖTGÜÇ
Müftü Yardımcısı
Redaksiyon: İl İrşat Kurulu
_______________________________________________
1.Nisa /100
2.Müslim, Siyam, 202
3.Nesai, Sünen, Bey’at, 14
Download