Buluş Yoluyla Öğrenme Stratejisi

advertisement
Öğretim Stratejileri
Sunuş Yoluyla Öğrenme
Buluş Yoluyla Öğrenme
Araştırma İnceleme Yoluyla Öğrenme
Dr. Kerim Karabacak
Model, Strateji, Yöntem ve Teknik Kavramları
O Strateji: Kazandırılmak istenen davranışlara ulaşılması
için yöntem, teknik ve araç-gereçlerin seçilmesine olanak
tanıyan genel bir yaklaşımdır.
O Yöntem: Öğrenme-öğretme sürecinde öğrenciye
kazandırılmak istenen davranışların oluşturulması için
izlenen yol. =Metot
O Teknik: Bir öğretim yöntemini uygulamaya koyma biçimi,
ya da sınıf içinde yapılan işlemlerin bütünü olarak
tanımlanabilir. =Taktik = Etkinlik
.
Model, Strateji, Yöntem ve
Teknik Kavramları
Öğretimde "Strateji" geniş
kapsamlıdır.
Her biri birkaç öğretim "MetodYöntem"ini, onlar da birkaç
öğretim "Teknik-TaktikEtkinlik"leri içerebilir.
Yöntemi bir tasarım, tekniği de
bir uygulama olarak
görebiliriz.
.
Strateji
Yöntem
Teknik
Sunuş Yoluyla Öğrenme Stratejisi
(Anlamlı Öğrenme) (AUSUBEL)
.
Sunuş Yoluyla Öğrenme Stratejisi
O Bilginin aktarılması, kavram, ilke ve genellemelerin
açıklanmasında kullanılmaktadır.
O Bilgilerin düzenlenmiş, sıralanmış olması gerekmektedir.
Öncelikle genel ilke ve kavramlar, ardından ayrıntılı
bilgiler verilir.
O Etkin katılım için öğretmen ile öğrenciler arasında yoğun
bir etkileşim olmalıdır.
O Sunulan bilgiler, bol örneklerle desteklenmelidir.
.
Sunuş Yoluyla Öğrenme Stratejisi
O Sunulan bilgiler, genelden özele doğru (tümdengelim) bir
sıra izlemelidir.
O Anlamlı öğrenmenin olabilmesi için ders sunumunda
aşamalılık ilkesi uygulanmalıdır. (Kolaydan-zora,
bilinenden bilinmeyene)
O Öğrenciler, öğrenmeye karşı istekli ve kararlı olmalıdır.
O Yeni bilgiler, ön bilgilerle anlamlı hale getirilmelidir.
.
Sunuş Yoluyla Öğrenme Stratejisi
O Yeni bilgi ile mevcut bilginin ilişkilendirilmesine köprü
görevi üstlenen ifadelere örgütleyiciler (ön düzenleyiciler)
denir.
• Açıklayıcı örgütleyiciler; daha önce hiç karşılaşılmamış
bir konu hakkında ön bilgi edinilmesini… (Mükemmelik)
• Karşılaştıtıcı örgütleyiciler; benzeşimleri ve zıtlıkları
belirleyerek, yeni gelen bilgileri daha önceki bilgilerle
karşılaştırınayı sağlar. (TSE-Mükemmellik)
.
Buluş Yoluyla Öğrenme Stratejisi
O Öğrenci etkinliğine dayalıdır.
O Bilgiler, özelden genele doğru (tümevarım) bir sıra
izlemelidir.
O Öğretim, öğrencilerin merakını uyandıracak bir problemle
başlar.
O Öğrenciler daha önceden araştırılmış bir gerçeği kendileri
için araştırırlar.
.
Buluş Yoluyla Öğrenme Stratejisi
O Öğrencilerin zihinsel gelişim özelliklerine uygun örnekler
önceden belirlenir.
O Öğrenciye sorulacak sorular kolaydan zora doğru dizilmeli
ve öğrenci kapasitesine göre sorulmalıdır.
O Öğrenci sonuçta ulaştığı genelleme ve tanımlamaları kendi
yapmalıdır.
.
Buluş Yoluyla Öğrenme Stratejisi
Öğretmenin Görevi ;
Öğrenciyi yönlendirmeli ve cevabı ona buldurmaktır.
Yetenekli ve esnek olmalı
Konuyu çok iyi bilmelidir.
Sabırlı olmalıdır.
Öğrencileri sürekli desteklemelidir.
Öğrenci, amacı ve çözüm yöntemlerinin amaca uygun olup
olmadığını bilmelidir.
O Öğretmen öğrencilere seçenekler sunmalı, değişik
yaklaşımlar geliştirmek için yaşantılar sağlamalıdır.
O
O
O
O
O
O
O
•
•
•
Buluş Yoluyla Öğrenme Stratejisi
Bruner’e göre buluş yoluyla öğretimin öğrencilerin zihinsel
gelişmişlik düzeylerine göre üç şekilde uygulanabileceğini
savunur:
Bağımlı buluş yoluyla öğretim: Öğretmen problem ve
çözüm için uygulanacak metotları verir, fakat çözümü
öğrenciye bırakır.
Yarı-serbest buluş yoluyla öğretim: Öğretmen sadece
problem durumunu ortaya koyar, çözüm için kullanılacak
yöntemleri ve çözümü öğrencilere bırakır.
Serbest buluş yoluyla öğretim: Problemi, çözüm yollarını
ve çözümü bulma tamamen öğrenciye bırakılmıştır.
Öğretmen çalışmalar tamamlandıktan sonra gerekli
kontrolleri yaparak öğrencilere geribildirimde bulunur.
Araştırma-inceleme yolu ile öğrenme Stratejisi
(Jhon Dewey)
O Öğrencilerin araştırma ve inceleme yapmalarına ağırlık
veren bir öğretim yaklaşımıdır.
O Öğretmen yol gösterici, yönlendirici, rehber
konumundadır.
O Öğrencilere problem çözme becerisi kazandırılır.
O Öğrenciler problem çözme yoluyla, yaşamlarında
karşılaşacakları diğer problemler için çözüm yolları
öğrenir.
Araştırma-inceleme yolu ile öğrenme Stratejisi
(Jhon Dewey)
Öğretmenin Görevi ;
O Araştırmanın ilk bölümlerinde öğretmenin rolü, problem
durumunu seçmek, problemin çözme sürecinde
anlaşmazlık durumlarında danışmanlık yapmaktır.
O Öğretmenin, problem durumunu ve öğrenci tepkilerini çok
iyi izlemesi ve gerektiğinde müdahaleler yapması gerekir.
Kısaca, öğretim stratejileri:
Sunuş Yoluyla
Genelden özele
bilgi aktarılır
Buluş Yoluyla
Öğrenci problemi
çözmeye çalışır
Araştırma Yoluyla
Öğrenci araştırma
inceleme yapar
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards