7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 1.Yazılı Sınavı İNDİR

advertisement
ADI:
SOYADI:
2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
POZANTI İMAM HATİP ORTAOKULU
7.SINIF SOSYAL BİLGİLER 2.DÖNEM 1.YAZILI SINAVI
SINIFI:
NO:
PUAN:
İtalya - Baharat Yolu - Tekerlek – Harezmî – İngiltere – Haçlı Seferleri - İpek Yolu - Matbaa
İbni Sina - Ümit Burnu - Yazı - Güney Burnu Aşağıdaki boşluklara yukarıda verilen kelimelerden sadece uygun olanlarını yazınız.
1-Tarihi dönemlerin başlamasını, bilgilerin kalıcılığını ve aktarımını büyük ölçüde sağlayan buluş ……………………… dır.
2-‘’El Kanun’’ adlı kitabıyla Avrupa’da ‘’Avicenna’’ olarak tanınan, tıp alanında büyük çalışmalar ve buluşlar yapmış Türk-İslam
bilginimiz ……………………………… dır.
3- Orta Asya’yı boydan boya kat ederek Avrupa’ya ulaşan ve yüzyıllarca ticaret yapılmak amacıyla kullanılan yolun adı
………………………………… dur.
4- Afrika’nın en güneyinde bulunan ve Bartelmi Diaz’ın keşfiyle Hint-Deniz yolunun açılmasına sebep olan yerin adı
………………………………… dur.
5- Sanayi İnkılabı dünyada ilk olarak …………………………’de ortaya çıkmıştır.
6- Aşağıda bazı icatların özellikleri verilmiştir.
 Yapılan bu icat ile Tarih Çağları başlamış oldu.
 Zaman kavramı bu icatla daha kolay hesaplanmaya
başladı.
 Ticarette yaşanan sıkıntılar çözüldü.
Verilen bu özellikler ile aşağıdaki bilimsel icatlar
eşleştirildiğinde hangi seçenek boşta kalır?
A) Yazı
B) Kağıt
C) Takvim
D) Para
7-Tarihte birçok buluş, farklı medeniyetler tarafından icat
edilmiştir.
Buna göre aşağıda verilen buluş ve uygarlık
eşleşmesindeki seçeneklerden hangisi yanlıştır?
BULUŞ
UYGARLIK
A) Para
Asurlar
B) Pusula
Çin
C) Cam
Fenikeliler
D) Tekerlek
Sümer
8- III. Selim döneminde Viyana, Paris, Londra gibi Avrupa‘nın
önemli başkentlerinde daimi elçilikler açılmıştır.
Bu durumun temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Avrupa ülkeleri ile ticaret yapmak
B) Avrupa devletleri ile savaş yapmak
C) Avrupa’daki gelişmeleri yakından izlemek
D) Avrupa’da yeni devletlerin kurulmasını sağlamak
9- Lale Devrinde (1718-1730) yapılan aşağıdaki
yeniliklerden hangisi sağlık alanındadır?
A) İlk çiçek aşısının yapılması.
B) İlk Osmanlı matbaasının getirilmesi.
C) İlk itfaiye örgütünün kurulması.
D) İlk kağıt fabrikasının açılması.
10- Aşağıdaki buluşlardan hangisi insanların bilgi
birikimlerini sonraki kuşaklara aktarmalarını
kolaylaştırmıştır?
A) Tekerlek
B) Yazı
C) Mum
D) Ateş
11-Coğrafi Keşifler'in aşağıdaki sonuçlarından hangisi,
Osmanlıların yapılan keşiflerden olumsuz yönde
etkilenmesine neden olmuştur?
A) Hıristiyanlığın farklı bölgelerde yayılması
B) Ticaret yollarının yön değiştirmesi
C) Avrupalıların yeni bitki türlerini öğrenmeleri
D) Avrupa'dan Amerika kıta sına göç yaşanması
12- 15 ve 16. yüzyıllarda önce Italya'da başlayıp daha sonra
diğer Avrupa ülkelerine yayılan edebiyat, sanat ve bilim
alanındaki yenilik ve gelişmelere Rönesans denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Rönesans Hareketleri
ile ilgili değildir?
A) Leonardo Da Vinci’nin Mona Lisa adlı tabloyu yapması
B) Cervantes’in Don Kişot adlı eseri yazması
C) Skolâstik düşüncenin yıkılması
D) Martin Luther’in kiliseye 95 maddelik bildiri asması
‘’Birkaç yol geçtik. Çok sayıda köy gördük. Bu köylerde
bizi çok iyi ağırladılar, yemek verdiler. Yolcuları
rahatlatmak ve yedirmek âdeti Müslümanların en şerefli
adetlerindendir.’’
13- Yukarıdaki metinde Türklerin hangi özelliğinden
bahsedilmektedir?
A) Hoşgörülü olmak
B) Geleneklere bağlılık
C) Misafirperverlik
D) Çalışkanlık
14- VIII. ve XI. Yüzyıllarda İslam dünyasında yetişen Biruni,
Harezmî, İbni Sina gibi bilim adamlarının eserleri, Avrupa
dillerine çevrilerek üniversitelerde okutulmuştur.
Bu bilgiye göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) İslam bilginleri bilimsel gelişmeye katkı yapmıştır.
B) İslam dini bilim alanında çalışmayı teşvik etmiştir.
C) İslam bilginlerinin eserleri Batı’da kabul görmüştür.
D) Çağdaş uygarlık tümüyle İslam bilginlerinin eseridir.
15- Avrupa'da XV. yüzyıl sonlarından itibaren;

Matbaanın yaygınlaşması

Rönesans Hareketleri

İncil'in ulusal dillere tercüme edilmesi gibi gelişmeler
yaşanmıştır.
Bu gelişmelerin aşağıdakilerden hangisinin
gerçekleşmesinde etkili olduğu savunulabilir?
A) Coğrafi Keşifler
B) Fransız İhtilali
C) Sanayi Devrimi
D) Reform Hareketleri
16- Sanayi İnkılâbı’yla birlikte üretim için gerekli ham
maddeye ve üretilen malların satılacağı pazarlara olan
gereksinim artmıştır.
Bu durum Avrupa devletlerinin aşağıdakilerden hangisine
yönelmelerine neden olmuştur?
A) Halkın yönetime katılmasını sağlamaya
B) Sömürgecilik faaliyetlerine hız vermeye
C) Merkezi otoriteyi güçlendirmeye
D) Dini hoşgörüyü artırmaya
17- Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti'nde
uygulanan tımar sisteminin sağladığı yararlar arasında
gösterilemez?
A) Üretimde sürekliliğin sağlanması
B) Tarımda özelleştirmenin sağlanması
C) Vergilerin düzenli olarak toplanması
D) Hazineye yük olmadan asker beslenmesi
18- Aşağıdakilerden hangisi Türk kültürünün Avrupa’yı
etkilemesine örnek verilemez?
A) Türk halı ve kilimlerinin 14. ve 15. yüzyıllarda saraylarda
motif olarak kullanılması.
B) İkinci Viyana Kuşatması sırasında Mehter’den esinlenen
Mozart’ın “Türk Marşı”nı bestelemesi.
C) Avrupalı ressamların Harem’i konu alan tablolar yapması.
D) İbrahim Müteferrika ve Sait Efendi tarafından matbaanın
Osmanlı’ya getirilmesi.
21- Osmanlı toprak yönetim sistemlerinden biri olan tımarda
devletin asıl sahibi devlettir. Savaşta yararlılık gösteren
komutanlara topraklar verilir ve bunun karşılığında “cebelü”
adı verilen atlı ve zırhlı asker beslerlerdi. Tımar sahibi
kendisine verilen topraklar üzerindeki vergiyi toplardı.
Buna göre aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Devlet üretimi denetim altına almış ve üretimin sürekliliğini
sağlamıştır.
B) Tımar sistemi devlet hazine ağır bir yük getirmiştir.
C) Devlet vergi toplama yükünden kurtulmuştur.
D) Savaşa hazır sürekli bir ordu bulundurulmuştur.
22- Coğrafi Keşiflerin aşağıda bahsedilen sonuçlarından
hangisi Osmanlı ekonomisini olumsuz etkilemiştir?
A) Kilise ve Papaya duyulan güven azaldı.
B) Keşfedilen yerlerde Hıristiyanlık yayıldı.
C) Ticaret yolları yön değiştirdi.
D) “Messen” adı verilen sanat-edebiyatta zevk alan bir sınıf
doğdu.
23-Reform sonucunda;
I- Hıristiyanlıkta mezhep birliği bozulmuştur.
II-Katolik Kilisesi kendisini yenilemek zorunda kalmıştır.
III- Okullar kilisenin elinden alınmıştır.
Yukarıda verilen sonuçlardan hangisi ya da hangileri
Avrupa’da laik eğitimin başlamasını sağlamıştır?
A) Yalnız III
B) I ve II
C) I, II ve III
D) Yalnız I
24-Aydınlanma Çağında;
 Newton, yerçekimi kanunu bulmuş,
 Galileo, dünyanın güneş çevresinde döndüğünü
savunmuş,
 Kopernik, Güneş sisteminin varlığını ispatlamıştır.
Yukarıda verilen gelişmelerin aşağıdakilerden hangisi
sayesinde yapıldığı söylenemez?
A) Akıl
B) Deney
C) Skolastik Düşünce
D) Gözlem
İnebahtı Yenilgisi(1571) - Çeşme Baskını (1770)
Navarin Olayı (1827)
- Sinop Baskını(1853)
“Haçlı Seferleri sırasında Avrupa’ya
götürülen …………….. geliştirilmesi Coğrafi
Keşiflerin başlamasını sağlamıştır.”
19-Yukarıda verilen gelişmelerin ortak özelliği
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Osmanlı donanmasının zafer kazandığı yerler.
B) Osmanlı donanmasını Karadeniz’in egemenliği için yaptığı
mücadeleler.
C) Osmanlı donanmasının zarara uğradığı yerler.
D) Osmanlı donanmasının Akdeniz’in egemenliği için
mücadele ettiği yerler.
20- Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin
denizlerdeki faaliyetlerine örnek verilemez?
A) Kıbrıs adasının Alınması
B) Girit adasının alınması
C) Preveze Deniz Savaşı
D) II. Viyana Kuşatması
25- Yukarıdaki cümledeki boşluk aşağıdaki hangi kelime
ile tamamlanmalıdır?
A) Pusulanın
B) Matbaanın
C) Barutun
D) Camın
----------------------------------------------------------------JOKER SORU
26- Osmanlı Devletinde;
 Osman Gazi döneminde bakır para,
 Orhan Gazi döneminde gümüş para
 Fatih Sultan Mehmet döneminde altın para bastırılmıştır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisini gösterir?
A) Osmanlı en gelişmiş zamanını Orhan Gazi döneminde
yaşamıştır.
B) Osmanlı ekonomisi giderek güçlenmiştir.
C) Osmanlı toprakları genişlemiştir.
D) Osmanlı merkezi yönetime önem vermektedir.
NOT: Her soru 4 puandır. Süre 40 dakikadır.
Başarılar Dilerim.
Zeki DOĞAN-Sosyal Bilgiler Öğretmeni
www.zekidogan.net
Download