Önsöz - nobel akademik yayıncılık

advertisement
Önsöz
B
u çalışma1 uzun bir araştırma ve arşiv taramasına dayanan doktora tez
çalışmamdan oluşturulmuş olmakla birlikte Osmanlı döneminde Konya’nın
mali yapısı ve merkezi yönetimle mali ilişkilerini ele almaktadır. Ayrıca bu çalışmada Konya Şer’îye sicilleri (KŞS) ve Başbakanlık Osmanlı Arşivinde (BOA)
ulaşılan belge ve defterler doğrultusunda ele alınan dönemin Konya’sı hakkında,
bazı ekonomik tespitler yapılmaya çalışılmaktadır. Bu nedenle Karaman Eyâletinin
paşa sancağı olan Konya’da bulunan Vali, kadı, âyan ya da naiblere gönderilen
ferman berat ya da buyruldular yani kısaca merkezi otorite ile taşra teşkilâtı arasında gerçekleştirilen yazışmalar incelenmiştir. Çalışmanın sınırları kronolojik olarak
18. yüzyıl olarak çizilmiştir. Zaman zaman konu itibariyle geriye ve ileri atıflar
yapılmakla birlikte esas inceleme alanı 18. yüzyıldır.
Osmanlı kentlerinin genel karakteristik özelliklerinin ortaya çıkarıldığı çalışmalar içerisinde Konya şehrinin tarihi, kültürü, sanatı vb. ile ilgili yapılan ve farklı
zaman dilimlerini içeren çeşitli araştırmalar oldukça fazla iken ekonomisi üzerine
yapılan çalışmalar ise görece azdır. Bu doğrultuda bu çalışma Konya’nın iktisadi
tarihine katkıda bulunmayı da amaçlamaktadır. Bununla birlikte başta İbrahim H.
Konyalı olmak üzere, Selçuk Üniversitesi Tarih Bölümünde görev yapan akademisyenlere, tez çalışmaları ile katkıda bulunan yüksek lisans ve doktora öğrencilerine
ve Konya’nın iktisadi tarihine ışık tutmak adına önemli çalışmalar yapan ve bu çalışmanın da konusunun belirlenmesinde ve hazırlanması sürecinde önemli katkıları
bulunan Abdulkadir Buluş’a teşekkürlerimi borç bilirim. Özellikle Buluş’un “Konya
Sanayi Tarihi” adlı çalışması Konya’nın ekonomik tarihi hakkında önemli bilgiler
içermekte ve bu çalışmam açısından da yol gösterici nitelikte olmuştur. Ayrıca tez
çalışmamım hazırlanış süreci boyunca ve daha sonra kitap haline getirilmesi aşamasında değerli fikirleri ile bana önderlik eden, zaman ve yardımlarını esirgemeyen, çalışmamda tarih ile diğer disiplinleri birleştirmem konusunda önemli katkılar
sağlayan M.Okan Taşar’a; akademik hayatım boyunca maddi ve manevi desteği
ile her zaman yanımda olan, tez sürecimde tüm stresimi, sıkıntımı çeken, asla pes
etmemem gerektiğini bana öğreten eşim, en iyi arkadaşım ve yoldaşım Mustafa
Göktuğ Kaya’ya; bugünlere gelmemde en büyük emeğe sahip olan değerli anneme,
babama, kardeşime ve tüm aileme sonsuz teşekkürlerimi sunarım.
Perihan Hazel KAYA
Konya, Nisan 2017
1
Bu çalışma, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalında Doç.Dr.M.Okan
TAŞAR danışmalığında 2016 yılında tamamlanan“18. Yüzyılda Konya’nın Mali Yapısı ve Merkez
Maliyesi İle İlişkisi” adlı doktora tez çalışmasından hazırlanmıştır.
Download