Uploaded by User1556

Başlıksız

advertisement
1 Aşağıdaki öğrenme – öğretme yaklaşımlarından hangisi karşısında belirtilen becerinin kazandırılması
için etkili bir yöntem değildir?
Öğretme Öğrenme Yaklaşımı
Beceri
A.
Örnek olay incelemeye dayalı öğretim
Problem çözme
B.
Sunuş yoluyla öğretim
Işbirlikli öğrenme
C.
Bilimsel araştırma yoluyla öğrenme
Eleştirel düşünme
D.
Buluş yoluyla öğretim
Yansıtıcı düşünme
E.
Proje tabanlı öğretim
Bilimsel yöntem süreç becerileri
Kpss 2006 Cevap: b
2 Aşağıdaki yöntem ve tekniklerden hangisi karşısında belirtilen hedef alanının kazandırılması için
etkili bir yöntem değildir?
Öğretme Öğrenme Yaklaşımı
Hedef alanı
A.
Örnek olay
Kavrama
B.
Problem çözme
Analiz
C.
Proje tabanlı öğrenme
Sentez
D.
Deney
Uygulama
E.
Drama
Bilme
Cevap: e
3 Aşağıdaki yöntem ve tekniklerden hangisinin öğrencilere psikomotor (devinimsel) hedef alanlarını
kazandırmadaki etkisi bulunmaz?
A. Gösterip yaptırma
B. Benzetim (simülasyon)
C. Mikro öğretim
D. Örnek olay
E. Deney
Cevap: d
Ø Tüm bilgilerin okulda öğretilebileceği temeline dayanma
Ø Gerekli zaman ve uygun öğretim hizmeti verildiğinde her öğrenci öğrenebilir temel sayıtlısıdır.
Ø Öğrenme derecesini öğrenme için harcanan zamanın, öğrenme için gerekli süreye oranı ile
açıklamaktadır.
Ø Tam öğrenme modeline kaynak olan bir yaklaşımdır.
4 Yukarıda özellikleri verilen öğrenme yaklaşımı ve kuramcısı aşağıdakilerden hangisinde doğru
verilmiştir?
A. Temel öğretim modeli – Glasser
B. Okulda öğrenme modeli – Piaget
C. Temel öğrenme modeli – Skinner
D. Yapılandırmacı öğrenme modeli – Vygotsky
E. Okulda öğrenme modeli – Carroll
Cevap: e
5 Aşağıdakilerden hangisinde eğitim durumlarının (öğretme – öğrenme süreci) değişkenleri tam ve
doğru verilmiştir?
A. Öğrenci – öğretmen – veli
B. Öğrenci – öğretmen – öğretim materyali
C. Öğrenci – öğretmen – çevre
D. Öğrenci – öğretmen – okul yönetimi
E. Öğrenci – öğretmen – öğretim programı
Cevap: e
6 Aşağıda verilen öğretme – öğrenme yaklaşımı / kurucusu eşleştirmesi doğru olarak verilmiştir?
A. Yapılandırmacı öğrenme – Piaget
B. Buluş yoluyla öğrenme – Asubel
C. Sunuş yoluyla öğrenme – Brunner
D. Tam öğrenme – Glasser
E. Programlı öğretim – Bloom
Cevap: a
Bir öğretmen dersin öğrenci kazanımlarına ulaşmak için belirlemiş olduğu yaklaşım düzenlenmesinde,
kullanacağı yöntem – teknik, zaman – süre ve araç – gereçleri düzenlemektedir.
7 Öğretmenin yaptığı bu çalışma aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır?
A. Öğretim programı
B. Ders planı
C. Öğretim stratejisi
D. Program geliştirme
E. Program tasarımı
Cevap: c
Bilginin anlamlı bir biçimde yapılandırılması için tümdengelim yöntemi kullanılabilir. Öğrencilerin
bütünden parçaya doğru yoğunlaşmasının anlamlı öğrenmesinin gerçekleşmesine yardımcı olacağı
savunulmaktadır.
8 Bu düşüncenin temel gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?
A. Öğretim durumlarını ön öğrenmelere göre hazırlamak
B. Öğrenmenin temel kavramlar etrafında gerçekleşmesini sağlamak
C. Eğitim programlarını öğrencilerin beklentilerine göre değiştirmek
D. Araştırma etkinliklerinin gücünü arttırmak
E. Bilgi kaynaklarını sorgulamayı sağlamak
KPSS 2006 Cevap: b
Sunuş yoluyla öğretim stratejisinde bilgiler düzenlidir ve çoğunlukla öğretmenin etkin olduğu bir süreç
izlenir.
9 Sunuş yoluyla öğretme yaklaşımında, dersini monotonluktan uzak tutmak isteyen bir öğretmen
aşağıdakilerden hangisinden kaçınmalıdır?
A. Öğrencilerin sorular sormalarına fırsatlar vermek
B. Konuyu bütün olarak, bölmeden anlatmak
C. Farklı öğretim teknikleri kullanmak
D. Öğretim materyali ve araç gereçlerden yararlanmak
E. Ders sonunda konuyu kısaca özetlemek
KPSS 2005 Cevap: b
10 Buluş yoluyla öğretim yaklaşımında, öğretmenin temel görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A. Öğrencilere bulamayacakları bilgileri bulmalarına yardımcı olma
B. Anlaşılması zor olan konuları anlaşılır hale getirici önlemler alma
C. Öğrencileri grup halinde çalışmaya ve öğrenmeye özendirme
D. Öğrencilere deney, gözlem vb.nin nasıl yapılacağı konusunda yardımcı olma
E. Öğrencilere deneyimler kazandırarak, bilgiye kendilerinin ulaşmasını sağlama
KPSS 2003 Cevap: e
11 Sunuş yoluyla öğretme yaklaşımını etkili bir biçimde kullanmak isteyen bir öğretmen
aşağıdakilerden hangisini öncelikli olarak göz önünde bulundurur?
A. Içeriği düzenli ve anlamlı biçimde sunmaya çalışma
B. Ilke ve genellemeleri dolaylı olarak tanıtmaya çalışma
C. Içeriğin aktarılmasına ayrılan süreyi ekonomik kullanma
D. Sınıfta seviye grupları oluşturma
E. Konuyla ilgili öğrenmeleri bir problem üzerinde örneklendirme
KPSS 2003 Cevap: a
12 Öğrenciler tarafından öğretmenin rehberliğinde konula ilgili örneklerin açıklanmasını,
karşılaştırılmasını ve örnek olmayan durumların ayırt edilmesini, özelliklerini, ilişkilerin ve ilkelerin
vurgulanmasını ve benzer etkinliklerle yeni örneklerin geliştirilmesini içeren öğretim yaklaşımına ne
denir?
A. Sunuş yoluyla öğretim
B. Buluş yoluyla öğretim
C. Tam öğrenme yoluyla öğretim
D. Bireysel öğretim
E. Programlı öğretim
KPSS 2003 Cevap: b
Bazı öğrenme – öğretme yaklaşımlarının açıklamaları aşağıda verilmiştir
I. Ortak bir amaç doğrultusunda, öğrencilerin küçük gruplar halinde, birbirinin öğrenmesine
yardım ederek çalışmalarının sağlandığı öğretme – öğrenme yaklaşımıdır
II. Bilginin, ilke ve genellemelerin etkin bir öğretme – öğrenme süreci için belli bir düzen ve
aşamalık içerisinde aktarılmasını öneren yaklaşım
III. Öğrencilerin kendisinin kavram, ilke ve genellemelere ulaşmasını sağlayacak öğretme
–öğrenme ortamının düzenlenmesi gerekliliğini savunan yaklaşım
13 Bu yaklaşımların isimleri aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A. Işbirlikli öğrenme – buluş yoluyla öğrenme – sunuş yoluyla öğrenme
B. Işbirlikli öğrenme – sunuş yoluyla öğrenme – buluş yoluyla öğrenme
C. Buluş yoluyla öğrenme – sunuş yoluyla öğrenme – işbirlikli öğrenme
D. Buluş yoluyla öğrenme – işbirlikli öğrenme –– sunuş yoluyla öğrenme
E. Sunuş yoluyla öğrenme – buluş yoluyla öğrenme – işbirlikli öğrenme
KPSS 2005 Cevap: b
14 Aşağıdaki yaklaşımların hangisinde öz değerlendirme ve grubun kendi kendini değerlendirmesi
yoluyla süreç hakkında bilgi toplama eğilimi, diğerlerine göre daha az tercih edilir?
A. Yansıtıcı öğrenme
B. Probleme dayalı öğrenme
C. Sunuş yoluyla öğrenme
D. Işbirlikli öğrenme
E. Proje tabanlı öğrenme
KPSS 2005 Cevap: c
Öğretme – öğrenme sürecinde önce öğrencilere belli yaşantılar kazandırılmakta, sonra da öğrencilerden
bu yaşantıları üzerinde düşünerek verilen duruma bir açıklama getirmeleri, soruna çözüm önermeleri,
genellemelere varmaları vb. istenmektedir.
15 Bu yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
A. Tam öğrenme
B. Buluş yoluyla öğrenme
C. Öğretimde proje yöntemi
D. Bireyselleştirilmiş öğretim
E. Sunuş yoluyla öğrenme
KPSS 2002 Cevap: b
Matematik dersinde sınıfta şöyle bir etkileşim gözleniyor.
Öğretmen: tahtaya kim paralelkenar çizmek ister?
Ali: (çizer) öğretmenim çizdim
Öğretmen: bu paralel kenarı dikdörtgene çevirebilir misin? Nasıl çevirebiliriz? (bir süre bekler) Hülya sen
çevirebilir misin?
Hülya: Sol taraftaki üçgeni sağ tarafa taşırız.
Öğretmen: kenar uzunluklarını isimlendirir misiniz? (bir süre bekler) evet Çiğdem sen tahtada gösterebilir
misin? Çiğdem aşağıdaki işlemi yapar.
Öğretmen bu dikdörtgenin alanını nasıl buluruz? Hatırlayın (bir süre bekler) evet Suat sen cevaplayabilir
misin?
Suat: taban uzunluğu ile yüksekliği çarparız.
Öğretmen: peki bu dikdörtgenin alanı aynı zamanda hangi şeklin alanı olur? (bir süre bekler) Deniz sen
söyler misin?
Deniz: paralel kenarın, demek ki paralel kenarın alanını taban uzunluğu ile yüksekliğini çarparak
bulabiliriz.
Öğretmen: evet arkadaşlar paralel kenarın alanı taban uzunluğu ile yüksekliğinin çarpımına eşittir.
16 Yukarıdaki ders uygulaması içerisinde öğretmen en çok hangi yöntem veya yaklaşıma yer vermiştir?
A. Örnek verme
B. Sınıf tartışması
C. Buluş yoluyla öğrenme
D. Problem çözme
E. Sunuş yoluyla öğrenme
KPSS 2001 Cevap: c
17 Bu öğretim sürecinde aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir?
A. Kavramlar arasında ilişki kurma
B. Öğrenci katılımını sağlama
C. Öğrenciye düşünme süresi verme
D. Varılacak noktayı söyleme
E. Öğrenciyi sorularla yönlendirme
KPSS 2001 Cevap: d
18 Bu örnek için aşağıdaki önerilerden hangisine uyulması durumunda öğretimin etkisi en aza iner?
A. Her sorunun sınıftaki gönüllü öğrenciler tarafından ayrı ayrı yanıtlanması istenebilir
B. Öğrencilerin tahtaya gelme yerine oturdukları yerden konuşmaları istenebilir
C. Cevap verebilmeleri için öğrencilere zaman tanınabilir
D. Her öğrencinin kâğıttan paralel kenar kesip bunun üzerinde çalışması sağlanabilir
E. Paralel kenarın alanının nasıl bulunacağı önceden öğrencilere söylenebilir
KPSS 2001 Cevap: e
19 Sunuş yoluyla etkili bir öğretim yapmak isteyen öğretmen, aşağıdakilerden hangisinden
kaçınmalıdır?
A. Sunuşunda bütün öğrencilerin anlayabileceği bir dil kullanma
B. Sadece düz anlatım tekniği kullanarak konunun bütün boyutlarını açıklama
C. Öğrencileri neleri öğrenecekleri konusunda bilgilendirme
D. Sunuşunu ses tonu değişiklikleri, jest ve mimiklerle destekleme
E. Sunuşunu, önemli kısımları toparlayarak bitirme
KPSS 2001 Cevap: b
20 Aşağıdakilerden hangisi buluş yoluyla öğrenme yaklaşımını uygulamaya çalışan bir öğretmenin
yapmaması gereken bir davranıştır?
A. Konuyu değişik örneklerle açıklamak
B. Öğrencilerin dikkatini anlatacağı konu üzerinde toplamak
C. Öğrencileri düşünme süreçlerinden yararlandırmaya özendirmek
D. Ulaşılması gereken sonucu öğrencilere söylemek
E. Öğrencilerden, öğrenilenleri gerekçeleri ile açıklamalarını istemek
KPSS 2001 Cevap: d
21 Kavram haritalarından en çok aşağıdaki kuramlardan hangisine bağlı olarak yürütülen öğrenme
yaklaşımında kullanılır?
A. Buluş yoluyla öğrenme
B. Tam öğrenme
C. Yapılandırmacılık
D. Anlamlı öğrenme
E. Çoklu zekâ kuramı
KPSS 2004 Cevap: d
22 Öğrenciler üzerinde iyi bir disiplin sağlamak aşağıdakilerden hangisiyle daha iyi gerçekleştirilir?
A) Idare tarafından sağlanan sıkı bir denetimle
B) Öğretmenlerin kuracağı sağlam bir otoriteyle
C) Öğrencilere kazandırılacak özdenetim duygusuyla
D) Öğretmen-idare işbirliğiyle
E) Rehber öğretmen- sınıf öğretmeni işbirliğiyle
Doğru Cevap: C
23 Aşağıdakilerden hangisi öğrenme öğretme ortamlarında materyal kullanmanın amaçları arasında
sayılmaz?
A) Sürenin ekonomik kullanımını sağlamak
B) Konuları daha etkili sunmak
C) Dersin hedeflerine ulaşmayı kolaylaştırmak
D) Dikkat çekmek ve güdülemek
E) Öğrencinin derse hazırlık süresini kısaltmak
Doğru Cevap: E
24 Sınıf yönetimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Sınıf yönetimi; sınıftaki kaynakların, öğrencilerin ve zamanın etkili yönetilmesidir.
B) Iyi bir sınıf yönetimi, sınıfta yapılan öğretimin kalitesi ile doğru orantılıdır.
C) Sınıf yönetimi araç, nitelikli bir eğitim ve kazandırılmak istenilen özellikler amaçtır.
D) Sınıf yönetiminde amaç öğrencileri kontrol altında tutmaktır.
E) Sınıf yönetimi, eğitim-öğretim ortamının verimliliğini artırmada etkilidir
Doğru Cevap: D
Bu öğretim yönteminde hem öğretmen, hem de öğrenci aktif durumdadır. Genellikle psiko-motor
becerileri kazandırmak amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Kazandırılacak beceri işlem basamaklarına
ayrılarak öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenmeleri sağlanır.
25 Yukarıda açıklaması verilen öğretim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gösterip yaptırma
B) Deney
C) Problem çözme
D) Tartışma
E) Örnek olay
Doğru Cevap: A
26 Aşağıdakilerden hangisi ipuçlarının özelliklerinden biri değildir?
A) Dikkati sağlar.
B) Öğrenci katılımını sağlar.
C) Öğrenme güçlüğü çekilen konuların öğrenilmesini kolaylaştırır.
D) Öğrenciyi ortaya koyduğu davranışın sonuçlarından haberdar eder.
E) Öğrenciyi hedeften haberdar eder.
Doğru Cevap: D
Sosyoloji dersinde "kuşak çatışması" konusunun işlendiği bir sınıfta öğrencilerden bir tanesi ergen, diğer
iki tanesi anne-baba ve bir tanesi de büyükbaba olur. Aile içerisindeki sorunlar, ilişkiler, çatışmalar,
olayları algılayış biçimleri bu şekilde yansıtılır.
27 Bu etkinlikte uygulanan öğretim tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Benzetim
B) Eğitsel oyun
C) Rol oynama
D) Beyin fırtınası
E) Panel
Doğru Cevap: C
28 Öğretmenin görevi; Planlanmış yaşantılar yoluyla öğrencide davranış değişikliği meydana getirmektir.
Öğretmen bu görevini yerine getirirken ilk olarak ne yapmalıdır?
A) Kazandırılacak hedef davranışları belirlemelidir.
B) Öğrencilerin gelişim özelliklerini tanımalıdır.
C) Eğitim durumlarını düzenlemelidir.
D) Okulun bulunduğu sosyal çevreyi tanımalıdır.
E) Okulun imkanlarını araştırmalıdır.
Doğru Cevap: A
29 Aşağıdakilerden hangisi öğretim sürecinde örnek olay yönteminin kullanılmasının en önemli
gerekçesidir?
A) Öğrenciler bildiklerini kavradıklarını gerçek bir duruma uygulama şansına sahip olurlar.
B) Öğrencilere birlikte çalışma olanağı sağlaması
C) Öğrencilere kendi öğrenmelerini gerçekleştirme sorumluluğu verme
D) Örnek olayda temel bir sorunun bulunması
E) Öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirmesi
Doğru Cevap: A
30 Aşağıdakilerden hangisi sınıf içerisinde olumsuz davranışları ile kendisini ifade eden bir öğrenciye karşı
uygulanabilecek düzeltici yaklaşımlardan biri değildir?
A) Görmezden gelme
B) Olumlu davranışlar üzerinde durma
C) Görev ve sorumluluk verme
D) Öğrenciyi anlamaya çalışma
E) Velisine şikayet etme
Doğru Cevap: E
31 Sunuş yoluyla öğretim ve buluş yoluyla öğretim stratejileri ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi
yanlıştır?
A) Sunuş yolu öğretmen, buluş yolu öğrenci merkezlidir.
B) Sunuş yolunda tümevarım, buluş yolunda tümdengelim yaklaşımları kullanılır.
C) Sunuş yolunda öğrenci pasif, buluş yolunda aktiftir.
D) Sunuş yolunda bilgiler hazır bir şekilde sunulur, buluş yolunda öğrenci kendisi keşfeder.
E) Sunuş yolu ilk düzey öğrenmelerde, buluş yolu kavrama ve üzeri öğrenmelerin gerçekleştirilmesinde
kullanılır.
Doğru Cevap: B
32 Aşağıdakilerden hangisi öğretimde planlı çalışmanın yararlarından birisi değildir?
A) Öğretmen ve öğrencileri dağınıklıktan kurtarır.
B) Eğitim - öğretim değerlendirilmesinin lam ve güvenilir olmasını sağlar.
C) Amaçları gerçekleştirecek en uygun yöntem, teknik, araç ve gereçlerin seçilmesini derslere hazırlıklı
girilmesini sağlar.
D) Konuların ne zaman ve ne kadar süre içinde işleneceğinin zaman sırasına göre düzenlenmesini sağlar.
E) Öğrenci sorumluluğu ve katılımını sağlar.
Doğru Cevap: D
33 Bilişsel alanın bilgi, duyuşsal alanın alma ve tepkide bulunma, devinişsel alanın uyarılma basamağı ile
ilgili hedef ve davranışların kazandırılmasının hedeflendiği strateji hangisidir?
A) Sunuş
B) Buluş
C) Araştırma - inceleme
D) Tam öğrenme
E) Programlı öğretim
Doğru Cevap: B
34 "Bir öğretmen dersini işlerken önce bilgi düzeyindeki kavramları sınıfa anlatıyor ve her bir kavram ile
ilgili yaşamdan en az iki örnek veriyor" bu öğretmenin izlemeye çalıştığı strateji hangisidir?
A) Sunuş
B) Buluş
C) Araştırma - inceleme
D) Tam öğrenme
E) Programlı öğretim
Doğru Cevap: D
35 Araştırma soruşturma yoluyla öğretim stratejisine ilişkin olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Bu stratejide örnek olay, problem çözme, rol oynama, gösteri, gezi -gözlem yaratıcı drama, gibi
teknikler kullanılır.
B) Örneklerle ilgili değişik durumları denenceleri öğrenciler tartışarak kendileri kurmalı
C) Kurulan denenceleri öğrenciler test etmeli
D) Öğrenciler yaparak yaşarak öğrenme etkinliğini kullanmalı
E) Bu stratejide sözlü ifade becerilerini geliştirici teknikler kullanılmadır.
Doğru Cevap: C
36 Buluş yoluyla öğretim stratejisini kullanan bir öğretmenin öğrencileri, en az bilişsel alanın hangi
aşamasına sahip olması gerekir?
A) Bilgi
B) Kavrama
C) Uygulama
D) Analiz
E) Sentez
Doğru Cevap: D
37 Türkçe dersinde cümlenin öğeleri kavramını sunuş yoluyla öğretim stratejisini kullanarak veren bir
öğretmenin bu stratejide gerçekleştirmesi gereken en son aşama hangisidir?
A) Öğeler kavramına ilişkin bilgilerin verilmesi
B) Öğeler kavramına ilişkin özelliklerin belirlenmesi
C) Öğrencilerden olumlu örnekler istenmesi
D) Öğeler kavramına ilişkin olumlu örnekler vermesi
E) Öğeler kavramına ilişkin öğrencilerden olumsuz örnekler istemesi
Doğru Cevap: B
38 Öğretim etkinliklerini planlayan, zamanın tamamını eğitsel değeri olan etkinliklerle geçirmeyi
hedefleyen bir öğretmen, öğretim ilkelerinden hangisinin gereklerini getirmeye çalışmaktadır?
A) Ekonomiklik
B) Öğrenciye görelik
C) Açıklık
D) Güncellik
E) Bütünlük
Doğru Cevap: E
39 Öğretim sürecinde önemli olan bireyin gereksinimlerine cevap verebilen ilgi ve ihtiyaçlarına uygun
bilgilerin öğretilmesidir.
Bu görüş aşağıdaki öğretim ilkelerinden hangisini ifade etmektedir?
A) Bütünlük
B) Ekonomiklik
C) Açıklık
D) Yaşama dönüklük
E) Aktivite
Doğru Cevap: C
40 Maddi imkanlardan yoksun başarılı öğrencilerin öğrenimlerini sürdürmelerini sağlamak amacıyla,
parasız yatılılık, burs ve kredi verilmesi Türk Milli Eğitiminin hangi ilkesi kapsamında yapılmaktadır?
A) Genellik ve eşitlik
B) Ferdin ve toplumun ihtiyaçları
C) Fırsat ve imkan eşitliği
D) Laiklik
E) Bilimsellik
Doğru Cevap: C
41 Buluş yoluyla öğretim stratejisinde aşağıdakilerden hangisine yer verilmez?
A) Öğrencilerden örnek durumlar isteme
B) Dönüt - düzeltme kullanma
C) Konuyla ilgili zıt örnekler verme
D) Öğrencinin derse etkin katılımını sağlama
E) Bilgi birimini doğrudan açıklama
Doğru Cevap: E
42 Öğrencinin öğrenmesini engelleyen durumların gözlenmesi ve giderilmeye çalışılması, öğrenci ilgi ve
ihtiyaçlarının, gelişim dönemlerinin dikkate alınması, kişisel özelliklerin belirlenerek uygulamaların buna
göre gerçekleştirilmesi hangi öğretim ilkesini kapsamaktadır?
A) Hedefe görelik
B) Öğrenciye görelik
C) Hayatilik
D) Açıklık
E) Güncellik
Doğru Cevap: B
43 Öğretimde en kısa zamanda, en az emekle ve en yüksek verimi elde etmek esas olmalıdır.
Bu düşünce hangi öğretim ilkesini açıklamaktadır?
A) Hedefe görelik
B) Açıklık
C) Öğrenciye görelik
D) Ekonomiklik
E) Bütünlük
Doğru Cevap: D
44 Yeni konuya başlamadan önce konu ile ilgili ön öğrenmeleri hatırlatan, konuyu anlamayan, eksik
anlayan öğrencilerin öğrenme eksikliklerini gideren ve öğrencinin ön koşul öğrenmelerini dikkate alan bir
öğretmen aşağıdaki öğretim ilkelerinin hangisinin gereklerini yerine getirmektedir?
A) Somuttan-soyuta
B) Yakından-uzağa
C) Bilinenden-bilinmeyene
D) Öğrenciye görelik
E) Açıklık
Doğru Cevap: E
45 Eğitim ve öğretim adına bütün yapılacaklar, çocuğun gelişim dönemlerine göre yapılmalıdır. Yapılacak
öğretim etkinliğini, öğrencinin gelişim, özellikleri ilgi ve ihtiyaçları belirler.
Bu görüş ile vurgulanan öğretim ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Somuttan - soyuta
B) Güncellik
C) Hedefe görelik
D) Öğrenciye görelik
E) Yaşama dönüklük
Doğru Cevap: A
46 Öğretimde ne kadar çok eşya ve maddeden yararlanılırsa, konuların öğrenilmesi de o kadar kolaylaşır.
Öğretim etkinlikleri öğrencilerin birden fazla duyu organını öğretim sürecinde aktif kılabilmeli.
Bu görüş ile ifade edilen öğretim ilkesi hangisidir?
A) Bilinenden - bilinmeyene
B) Somuttan - soyuta
C) Yaşama dönüklük
D) Öğrenciye görelik
E) Aktivite
Doğru Cevap: E
Insanlar doğal olarak bilmek isterler. Bu istek doğal bir itici güçtür. Bu güç öğretimi de canlı tutar. Ancak
bilme isteğinin başlangıç noktasını belirlemek çoğu zaman zor olmaktadır. "Öğrenmek istiyorum fakat
nereden başlayacağımı bilemiyorum" sözünü hepimiz duymuşuzdur. Eğer bir başlangıç noktası
belirlenecekse bunu insanın eğilimleri ve yaşadığı ortam belirlemelidir.
47 Buna göre öğretimin başlangıcını belirleyen en temel öğretim ilkeleri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bireysellik - Hayatilik
B) Sosyallik - Bütünlük
C) Aktiflik - Aktüalite
D) Bireysellik - Yakından uzağa
E) Etkin katılım - Bireysellik
Doğru Cevap: D
Lokman Hekim'e, "Bilgeliği kimden öğrendin?" diye sorduklarında ondan şu cevabı almışlar, "Körlerden
öğrendim. Çünkü onlar elindeki değnekle tam araştırmadan adım atmazlar. Bacakları yerin sağlam
olduğundan emin olduktan sonra adım atarlar. Bundan dolayı ben de bir şey yapacağım zaman düşünür,
faydalı ise konuşur, yararlı ise yaparım. Faydasız ise bırakmayı ve susmayı tercih ederim."
48 Bu durum, hangi öğretim, model ya da stratejisine uygun bir örnektir?
A) Beyin temelli öğrenme
B) Buluş yoluyla öğrenme
C) Sunuş yoluyla öğrenme
D) Araştırma - inceleme yoluyla öğrenme
E) Model olarak öğrenme
Doğru Cevap: E
49 Aşağıdakilerden hangisi dönüt'ün öğrenme-öğretme sürecine sağladığı yararlardan biri değildir?
A) Öğrenci katılımını sağlaması
B) Hataların düzeltilmesine imkan tanıması
C) Hedef davranışlarla ilgili ön bilgileri hatırlatması
D) Güdülemeyi sağlaması
E) Öğrenciye ortaya koyduğu davranışın sonuçları hakkında bilgi vermesi
Doğru Cevap: C
50 Aşağıdakilerden hangisi dersin giriş etkinlikleri kısmında yapılan uygulamalardan biri değildir?
A) Dikkat çekme
B) Hedeften haberdar etme
C) Güdüleme
D) Ön koşul öğrenmelerin hatırlatılması
E) Performansı ortaya çıkarma
Doğru Cevap: E
51 Aşağıdakilerden hangisi anlatım yönteminin yararlarından biri değildir?
A) Kalabalık gruplarda etkin bir şekilde kullanılabilir olması
B) Ekonomik olması
C) Soyut kavramların öğretilmesinde kullanılabilir olması
D) Üst düzeyde öğrenme becerisi kazandırabilmesi
E) Uygulamasının kolay olması
Doğru Cevap: D
I. Bilgileri aşamalılık dahilinde sunma
ll. Ders kitabını takip etme
lll. Çoğunlukla anlatım yöntemini kullanma
IV. Konuyu öğrenci ihtiyaçlarına göre belirleme
V. Öğretim etkinliklerini öğrenci ile birlikte belirleme
52 Yukarıdaki etkinliklerden hangileri öğretmen merkezli öğretimin yapıldığı sınıflarda yapılan
uygulamalardır?
A) I, II ve V
B) II, IV ve V
C) I, II ve IV
D) III, IV ve V
E) I, II ve III
Doğru Cevap: E
53 Öğrencilerin konu ile ilgili ön öğrenmelerinin olmadığı bir durumda aşağıdaki öğretim yaklaşımlarından
hangisi kullanılmalıdır?
A) Sunuş
B) Buluş
C) Tam öğrenme
D) Işbirlikçi
E) Araştırma-inceleme
Doğru Cevap: A
I. Öğretmenin örnekler vermesi
II. Öğrencilerin örnekleri açıklaması
III. Öğretmenin zıt örnekler vermesi
IV. Öğrencilerin ilke, kavram ve genellemeleri keşfetmesi
54 Yukarıda basamaklarından bir kısmı verilen öğrenme-öğretme yaklaşımı hangisidir?
A) Buluş
B) Sunuş
C) Tam öğrenme
D) Işbirlikçi öğrenme
E) Araştırma - Inceleme
Doğru Cevap: A
I. Ön koşul öğrenme düzeyinin belirlenmesi
II. Hedeflerin belirlenmesi
III. içeriğin belirlenmesi
IV. Tamamlayıcı öğretim etkinliklerinin yapılması
V. Ünite ya da konunun işlenmesi
VI. Değerlendirmenin yapılması
55 Tam öğretim modeline göre öğretim etkinlikleri gerçekleştirilirken yukarıdaki aşamaların doğru
sıralaması hangi seçenekte verilmiştir?
A) I - II - III - IV - V - IV
B) II - I - III - V - IV - VI
C) II - III - I - IV - V - VI
D) I -III - II - V - IV - VI
E) III - II - I - V - IV - VI
Doğru Cevap: E
56 Öğretimde öğrencinin ilgi ve ihtiyaçlarının dikkate alınması gerekir. Öğrenciye kazandırılacak beceriler
onun günlük yaşamdaki bir ihtiyacına cevap verebilecek özellikte olmalı.
Yukarıda ifade edilen görüş hangi öğretim ilkesi kapsamındadır?
A) Ekonomiklik
B) Bütünlük
C) Yaşama dönüklük
D) Hedefe görelik
E) Açıklık
Doğru Cevap: C
57 Dersin işlenişinde öğretmenin önce örnekleri sunduğu, öğrencilerin bu örneklerden hareketle ilke
kavram ve genellemelere ulaştıkları öğretim yaklaşımı hangisidir?
A) Işbirlikçi
B) Tam öğrenme
C) Programlı öğrenme
D) Araştırma yoluyla öğrenme
E) Buluş
Doğru Cevap: E
58 Öğretmenin iletişim sürecinde kullandığı dilin, öğretim etkinliklerinin, içeriğin açık ve anlaşılır olması
aşağıdaki öğretim ilkelerinden hangisi ile ilgilidir?
A) Açıklık
B) Güncellik
C) Hayatilik
D) Bütünlük
E) Somuttan- soyuta
Doğru Cevap: A
59 Aşağıdaki yöntem ve tekniklerden hangi ikisi öğrencide bağımsız çalışabilme becerisini geliştirir?
A) Sergi - Benzetim
B) Ödev - Proje
C) Ödev - Oyun
D) Proje - Benzetim
E) Ödev - Rol yapma
Doğru Cevap: B
60 Öğrencinin bir konuyu öğrenebilmesi için o alanla ilgili bilişsel ve duyuşsal giriş özelliklerine sahip
olması gerekir.
Bu tanım aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
A) Dikkat çekme
B) Güdüleme
C) Transfer
D) Hazır bulunuşluk
E) Katılım
Doğru Cevap: D
61 Öğretilecek olan her davranışın sırayla öğretilmesine ve böylece hiçbir davranışın atlanmamış
olmasına çalışılır. Bir basamak öğrenilmeden bir diğer basamağa geçilemez.
Bu özellik aşağıdaki yaklaşımlardan hangisinin kullanımı ile sağlanmış olur?
A) Tartışma
B) Gösteri
C) Programlı öğrenme
D) Benzetim
E) Mikro öğretim
Doğru Cevap: C
62 Aşağıdakilerden hangisi probleme dayalı öğrenme senaryolarında bulunması gereken özelliklerden biri
değildir?
A) Ilgi çekici ve merak uyandırıcı olması
B) Öğretmenin tercihlerine uygun olması
C) Araştırmayı gerektirmesi
D) Çok yönlü düşünmeyi gerektirmesi
E) Değişik çözüm yollarını içermesi
Doğru Cevap: B
63 Aşağıdaki yöntem ve tekniklerden hangisi öğrencilere sosyal beceriler kazandırmada diğerlerine
oranla daha az etkilidir?
A) Rol yapma
B) Soru - cevap
C) Yaratıcı drama
D) Eğitsel oyunlar
E) Altı şapkalı düşünme
Doğru Cevap: B
64 Proje temelli öğretim sürecinde kullanılacak projelerde aşağıdaki özelliklerden hangisinin bulunması
zorunlu değildir?
A) Birden fazla disiplin alanının bulgularından yararlanma
B) Günlük hayata ve ihtiyaçlara uygun olması
C) Öğrencileri farklı kaynaklardan araştırmaya sevk etmesi
D) Öğrencilerin sadece bireysel olarak yapabilecekleri özellikte olması
E) Üst düzey zihinsel becerileri kullanmayı gerektirmesi
Doğru Cevap: D
65 Örnek olay yönteminin uygulanmasında öğrencilerin aşağıdaki etkinliklerden hangisini
gerçekleştirmeleri diğerleri kadar önemli değildir?
A) Neden-sonuç ilişkilerini belirleme
B) Bilgileri transfer etme
C) Bilgiyi yeniden üretme ve düzenleme
D) Problem çözme
E) Konunun ana hatlarını çıkarma
Doğru Cevap: E
Öğretim sürecinde öğrencileri bir konu üzerinde düşünmeye yöneltmek, düşüncelerini ifade etmelerine
olanak tanımak, iyi anlaşılmayan noktaların ortaya çıkarılması ve düzeltilmesi için fırsatlar yaratmak ve
pekiştirmek amacıyla kullanılır.
66 Yukarıda özellikleri sıralanan yöntem ya da teknik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Örnek olay
B) Problem çözme
C) Benzetim
D) Tartışma
E) Eğitsel oyunlar
Doğru Cevap: D
Beyin fırtınası tekniğinden istenen sonucun alınabilmesi için bir takım özelliklere dikkat etmek gerekir.
67 Aşağıdaki durumların hangisinde beyin fırtınası tekniğinden istenen sonuç alınmaz?
A) Herkesin katılımı sağlanırsa
B) Değerlendirme en sona bırakılırsa
C) Geçerliliği olmayan fikirler süreç içerisinde elenirse
D) Sınırlayıcı olmayan bir yaklaşım kullanılırsa
E) Öğrencilerin kendilerini güvende hissettikleri bir ortam oluşturulursa
Doğru Cevap: C
• Daha çok öğretmen eğitiminde kullanılır.
• Dersler 5-15 dakika sürelerde gerçekleştirilir ve kaydedilir.
• Kaydedilen süreç sınıf içinde izlenerek tartışılır.
• Öğrenci sayısının az olmasına dikkat edilir.
68 Yukarıda özellikleri sıralanan öğrenme-öğretme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Beyin fırtınası
B) Mikro öğretim
C) Benzetim
D) Rol yapma
E) Örnek olay
Doğru Cevap: B
69 Aşağıdakilerden hangisi gösteri tekniğinin faydalarından biridir?
A) Birden fala duyu organına hitap etmesi
B) Her konuyu aktarmada kullanılabilmesi
C) Kalabalık gruplarda etkili olması
D) ön hazırlık gerektirmemesi
E) Uygulanmasının kolay olması
Doğru Cevap: A
70 Aşağıdaki yöntem ve tekniklerin hangisi kullanıldığında öğrencinin öğretim sürecine katılımı en aza
inmiş olur?
A) Tartışma
B) Örnek olay
C) Anlatım
D) Proje
E) Problem çözme
Doğru Cevap: C
71 Soru cevap tekniği kullanan bir öğretmenin, öğrencinin verdiği yanlış cevaba karşı yapması gereken ilk
uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
A) Öğrenciyi cezalandırmak
B) Ipuçlarını kullanarak öğrencinin sonuca ulaşmasını sağlamak
C) Soruyu başka bir öğrenciye yöneltmek
D) Öğrenciye cevaplandırabileceği başka bir soru sormak
E) Doğru cevabı kendisinin söylemesi
Doğru Cevap: B
72 Hayatta yaşanması muhtemel bir olayın sınıf ortamına getirilerek çözümlenmesinde kullanılabilecek
en uygun yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Problem çözme
B) Tartışma
C) Proje
D) Deney
E) Örnek olay
Doğru Cevap: E
73 Öğretimde araç-gereç kullanımı ile ilgili olarak ifade edilenlerden hangisi doğrudur?
A) Öğretimi karmaşık bir süreç haline getirir.
B) Çok zaman gerektirir.
C) Öğretmenin sınıf içindeki önemini azaltır.
D) Birçok duyu organını öğretim sürecinde aktif kılar.
E) Öğrencilerin sosyalleşmesini sağlar.
Doğru Cevap: D
74 Aşağıdakilerden hangisi gösterip yaptırma yönteminin ayırt edici bir özelliğidir?
A) Öğrenci merkezlidir.
B) Kısa sürede çok sayıda bilgi aktarılır.
C) Üst düzey düşünme becerilerini kazandırır.
D) Bilimsel tutum kazandırır.
E) Psiko-motor öğrenmelerin gerçekleştirilmesinde kullanılır.
Doğru Cevap: E
75 Tehlikeli ve maliyeti yüksek bir öğretim etkinliği gerçekleştirecek olan bir öğretmenin seçmesi gereken
öğretim tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mikro öğretim
B) Benzetim
C) Beyin fırtınası
D) Altı şapka
E) Rol yapma
Doğru Cevap: B
76 Aşağıdakilerden hangisi öğretmenin yöntem seçimini etkileyen faktörlerden birisi değildir?
A) Maddi imkanlar
B) Dersin hedefleri
C) Öğrenci sayısı
D) Okul yönetiminin beklentileri
E) Okulun olanakları
Doğru Cevap: D
77 Soru cevap tekniği uygulayan bir öğretmen bu tekniği amacına uygun olarak kullanabilmek için
aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?
A) Soruyu cevaplamakta güçlük çeken öğrenciler için ipuçları kullanmalıdır.
B) Soruyu sorduktan sonra öğrencilere düşünmeleri için süre verilmelidir.
C) Cevaplama işlemine akademik başarısı yüksek öğrencilerden başlamalıdır.
D) Akademik başarısı düşük öğrencilere cevaplayabilecekleri özellikte soru sormalıdır.
E) Bazen doğrudan öğrencinin ismini söyleyerek soruyu yöneltmelidir.
Doğru Cevap: C
78 Sınırlı bir süre içerisinde yoğun bir içeriği kalabalık bir gruba aktarmak zorunda olan bir öğretmenin
kullanması gereken öğretim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tartışma
B) Anlatım
C) Örnek olay
D) Problem çözme
E) Gösterip yaptırma
Doğru Cevap: B
79 Tartışma yönteminin kullanıldığı durumlara ilişkin olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Bir konu ile ilgili karşılıklı görüşler ortaya konulurken kullanılır.
B) Demokratik yaşam alışkanlığı becerilerini kazandırmada kullanılır.
C) Tekrar ve pekiştirme çalışmalarında kullanılır.
D) Öğrencilerin belirlenen konuda kendi duygu ve düşüncelerini ifade etmesinde kullanılır.
E) Ilk düzey öğrenmelerin gerçekleştirilmesinde kullanılır.
Doğru Cevap: E
80 Öğrencilerine düşünme ve konuşma alışkanlığı kazandırmak isteyen bir öğretmen aşağıdaki öğretim
tekniklerinden hangisini kullanmalıdır?
A) Soru-cevap
B) Gösteri
C) Benzetim
D) Rol yapma
E) Düz anlatım
Doğru Cevap: A
81 Öğrencilerine sistematik ve empatik düşünebilme becerisi kazandırmak isteyen bir öğretmenin hangi
tekniği kullanması daha uygun olur?
A) Rol yapma
B) Altı şapka
C) Beyin fırtınası
D) Benzetim
E) Yaratıcı drama
Doğru Cevap: B
82 Vatandaşlık ve insan haklan dersinde "Başkalarının haklarına saygı duyabilme" hedef davranışını
öğrenciye kazandırmak isteyen bir öğretmenin kullanabileceği en uygun yöntem aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Problem çözme
B) Gösterip yaptırma
C) Deney
D) Anlatım
E) Örnek olay
Doğru Cevap: E
83 Anlatım yönteminin uygulanmasında yapılan öğretimin kalitesini artırmak için bir takım önlemler
almak gerekir.
Aşağıdakilerden hangisi bu önlemlerden biri değildir?
A) Açık ve anlaşılır bir dil kullanmak
B) Anlatımı örneklerle desteklemek
C) Sözel olarak verilen mesajı beden diliyle desteklemek
D) Konuyu öğrenciye anlattırmak
E) Soru-cevap ile öğrenci katılımını sağlamak
Doğru Cevap: D
84 12. - 14. Soruları aşağıda sıralanan özelliklere göre cevaplayınız.
I) Üst düzey düşünme becerileri kazandırır.
II) Öğrenciler öğrendiklerini kavradıklarını gerçek bir duruma uygulama şansı bulurlar.
III) Yaratıcı ve eleştirel düşünebilme becerilerini geliştirir.
IV) Bilimsel yöntemi kullanmayı ve bilimsel tutum kazandırır.
V) Sunum kamera ile kaydedilir.
VI) Herhangi bir konuda kendi duygu ve düşüncelerini ifade etmelerine imkan sağlar.
VII) Psikomotor öğrenmelerin gerçekleştirilmesinde kullanılır.
VIII) Uygulama öncesi deneyim kazandırır.
IX) Hoşgörülü olma, fikirlere saygı duyma becerilerini geliştirir.
85 12 Sıralanan özelliklerden hangisi ya da hangileri mikro öğretimin özelliklerindendir?
A) V ve VIII
B) II ve III
C) V ve VII
D) VII ve VIII
E) VI ve VII
Doğru Cevap: A
86 13 Sıralanan özelliklerden hangisi ya da hangileri problem çözme yönteminin özelliklerindendir?
A) Yalnız III
B) II, III ve VII
C) Yalnız IV
D) I, III, IV ve VI
E) I, III ve IV
Doğru Cevap: E
87 14 Sıralanan özelliklerden hangisi ya da hangileri tartışma yöntemine ait özelliklerdir?
A) I, II ve VIII
B) III ve V
C) VI ve IX
D) IV ve VI
E) VI ve VIII
Doğru Cevap: C
I. Her öğrencinin kendi hızında öğrenmesi
II. Öğrenciye istediği kadar tekrar şansı vermesi
III. Belirli bir senaryo üzerinde bireysel ya da grupla çalışılması
IV. Öğrenmelerle ilgili öğrenciye anında dönüt sağlanması
V. Öğretim sürecinin mekanikleşmesi
88 Yukarıdaki özelliklerden hangisi programlı öğretime ait değildir?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Doğru Cevap: C
89 Aşağıdakilerden hangisi problem çözme yönteminin yararlarından biri değildir?
A) Öğrencilere çok yönlü düşünme alışkanlığını kazandırır.
B) Sorumluluk alma bilinçlerini geliştirir.
C) Uygulamada öğrencinin aktif olmasını sağlar.
D) Öğrenmeye karşı ilgi düzeyini artırır.
E) Zamandan tasarruf sağlar.
Doğru Cevap: E
90 Gösterip yaptırma yönteminin öncelikli kullanış amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Problem çözme becerilerini geliştirmek
B) Psiko-motor becerileri geliştirmek
C) Üst düzey düşünme becerilerini geliştirmek
D) Öğrencileri gerçek yaşam sorunları ile yüz yüze getirmek
E) Dinleme becerilerini geliştirmek
Doğru Cevap: B
91 Öğrencileri gerçek yaşam problemi ile yüz yüze getirmek, karar vermek, seçme ve problem çözme
becerilerine katkıda bulunmak isteyen bir öğretmenin yararlanabileceği en uygun yöntem / teknik
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Benzetim
B) Örnek olay
C) Beyin fırtınası
D) Altı şapka düşünme
E) Tartışma
Doğru Cevap: B
92 Soru-cevap tekniğinin kullanımına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Sorular, açık ve anlaşılır olmalıdır.
B) Öğrenciyi düşünmeye yöneltecek sorular sorulmalıdır.
C) Sorular sık sık tekrar edilmelidir.
D) Sorular dersin amaçları doğrultusunda olmalıdır.
E) Cevabı içinde açık seçik belli olan sorular sormaktan kaçınılmalıdır.
Doğru Cevap: C
93 Rol oynama tekniğini etkili bir şekilde kullanmak isteyen bir öğretmen aşağıdaki davranışların hangisini
yapmamalıdır?
A) Öğretmen rolleri ve olayı açık bir şekilde tanımlamalıdır.
B) Amaçlarla rollerin bağlantısı çok iyi belirlenmelidir.
C) Uygulamaları aşamalı olarak yerine getirmelidir.
D) Uygulamanın sonucunda mutlaka geri dönüt verilmelidir .
E) Uygulamaları gönüllü öğrencilerle gerçekleştirmelidir.
Doğru Cevap: E
94 Öğrencilerin bir olayı gerçekmiş gibi ele alıp üzerinde eğitici çalışmalar yapmalarına olanak sağlayan
öğretim tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rol yapma
B) Gösteri
C) Örnek olay
D) Mikro öğretim
E) Benzetim
Doğru Cevap: E
95 Aşağıdakilerden hangisi proje temelli bir öğrenmenin öğrenciye kazandırdığı özellik değildir?
A) Üst düzey düşünme becerilerini geliştirir.
B) Öğrencilere birlikte çalışma alışkanlığı kazandırır.
C) Yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirir.
D) Temel öğrenmeleri gerçekleştirmesini sağlar.
E) Zaman yönetimi becerisini geliştirir.
Doğru Cevap: D
96 Aşağıdakilerden hangisi programlı öğretimin sınırlılıklarından biri değildir?
A) Sınıfta hakimiyet zorlaşabilir.
B) Öğrenciler arasındaki etkileşimi azaltabilir.
C) Her alanda uygulamak güçtür.
D) Öğretimi mekanik bir süreç haline getirebilir.
E) Değerlendirmenin daha ön plana çıkmasına yol açabilir.
Doğru Cevap: A
97 Aşağıdakilerden hangisi programlı öğretimin yararlarından bir tanesidir?
A) Öğrenciler bilgileri, tecrübeleri birleştirmeyi öğrenirler.
B) Her öğrenci kendi hızında istediği kadar tekrar yaparak öğrenir.
C) Öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirir.
D) Üst düzey düşünme, problem çözme becerilerini geliştirir.
E) Işbirliği, paylaşma, dayanışma duygularını geliştirir.
Doğru Cevap: B
98 Bilgi üniteleri, adım adım öğrenciyi ilerlemeye yöneltecek bir şekilde düzenlemelidir. Bunlar bir
ünitenin öğrenilecek en küçük birimini oluşturmalıdır.
Yukarıdaki açıklama programlı öğretimin hangi ilkesini açıklamaktadır?
A) Küçük adımlar
B) Başarı
C) Kademeli ilerleme
D) Etkin katılım
E) Bireysel hız
Doğru Cevap: A
99 Bir ders planında öğretmenin hedef ve hedef davranışlara yer vermesinin temel amacı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Öğretimi değerlendirmek
B) Öğrencileri motive etmek
C) Öğretimi planlı hale getirmek
D) Öğrencilere dönüt sağlamak
E) Öğrenci katılımını sağlamak
Doğru Cevap: C
100 Aşağıdakilerden hangisi mikro öğretim tekniğinin uygulama basamaklarından biri değildir?
A) Dersin işlenmesi ve videoya kaydedilmesi
B) Ders planının yapılması
C) Dersin video kayıtlarının izlenmesi
D) Dersin değerlendirmesinin grup tarafından yapılması
E) Hipotezlerin oluşturulması
Doğru Cevap: E
101 Müzik dersinde öğrencilerine gitar kullanmayı öğreten bir öğretmen öğrencilerin öğrenmelerini
gerçekleştirmek için aşağıdaki yöntem ve ya tekniklerden hangisini kullanmalıdır?
A) Problem çözme
B) Proje
C) Örnek olay
D) Gösterip-yaptırma
E) Benzetim
Doğru Cevap: D
102 Öğretim sürecinde öğretim uygulamaları gerçekleştirilirken sunulacak içeriğin bireyin ihtiyaç
duyduğu, günlük yaşantısındaki ihtiyacına cevap verebilecek, bilgilerin öğretilmesi esas alınmalıdır.
Yukarıdaki açıklamalar genel öğretim ilkelerinden hangisi kapsamında gerçekleşmektedir?
A) Somuttan soyuta
B) Açıklık
C) Yaşama dönüklük
D) Ekonomiklik
E) Bütünlük
Doğru Cevap: C
103 Yapılacak bir öğretim etkinliği ile öğrencide birden fazla hedef davranışın oluşturulması
sağlanmalıdır. Öğretim etkinlikleri gerçekleştirilirken en kısa zamanda, en az emekle en yüksek verim elde
edilmelidir.
Yukarıdaki görüş hangi öğretim likesi kapsamında değerlendirilir?
A) Bütünlük
B) Ekonomiklik
C) Yaşama yakınlık
D) Somuttan soyuta
E) Güncellik
Doğru Cevap: B
104 Öğretimde öğrencinin ilgi ve ihtiyaçlarının dikkate alınması gerekir. Öğrenciye kazandırılacak
beceriler onun günlük yaşamdaki bir ihtiyacına cevap verebilecek özellikte olmalı.
105 Yukarıda ifade edilen görüş hangi öğretim ilkesi kapsamındadır?
A) Ekonomiklik
B) Bütünlük
C) Yaşama dönüklük
D) Hedefe görelik
E) Açıklık
Doğru Cevap: C
106 Öğretmenin iletişim sürecinde kullandığı dilin, öğretim etkinliklerinin, içeriğin açık ve anlaşılır olması
aşağıdaki öğretim ilkelerinden hangisi ile ilgilidir?
A) Açıklık
B) Güncellik
C) Hayatilik
D) Bütünlük
E) Somuttan - soyuta
Doğru Cevap: A
107 Öğretmen öğretim etkinliklerini düzenlerken günlük yaşamdan örneklendirerek, öğrencilerin
görerek, işiterek, dokunarak bütün duyu organlarına hitap eden etkinliklere yer vermelidir.
Yukarıda vurgulanan etkinliklerde hangi öğretim ilkeleri vurgulanmaktadır?
A) Hayatilik
B) Açıklık
C) Ekonomiklik
D) Güncellik
E) Aktivite
Doğru Cevap: B
108 Işlediği konuya ilişkin öğrencinin yaşadığı çevre, ilçesi, ili, bölgesi şeklinde bir sıra izleyen öğretmen
hangi öğretim ilkesinin gereklerini yerine getirmektedir?
A) Bilinenden-bilinmeyene
B) Somuttan-soyuta
C) Yaşama yakınlık
D) Açıklık
E) Yakından-uzağa
Doğru Cevap: E
109 Derse başlarken öğrencinin neleri bildiğinin ortaya çıkarılması ve öğretim etkinliklerinin düzenlemesi
hangi öğretim ilkesinin dikkate alındığının göstergesidir?
A) Açıklık
B) Somuttan-Soyuta
C) Güncellik
D) Bilimsellik
E) Bilinenden-Bilinmeyene
Doğru Cevap: E
110 Öğrenci sosyal bir varlık olarak doğal ve toplumsal bir çevrede yaşar. ihtiyaçları bu çevreden
karşılanır. Bu nedenle işlenecek konularda öğrencinin yaşamından örneklerin seçilmesi, konuların
yaşantısı ile ilişkilendirmesi, yapılan öğretimin öğrenci için anlamlı olmasını sağlayacaktır.
Yukarıda vurgulanan özellikler aşağıdaki öğretim ilkelerinden hangisi kapsamında gerçekleştirilmektedir?
A) Hayatilik
B) Açıklık
C) Ekonomiklik
D) Bilimsellik
E) Güncellik
Doğru Cevap: A
111 Bir öğretim etkinliği sırasında genel konuların başlangıcının yakın çevreden alınması ve daha uzak
örneklere, problemlere geçilmesi aşağıdaki ilkelerden hangisi ile ifade edilir?
A) Ekonomiklik
B) Güncellik
C) Açıklık
D) Yakından-uzağa
E) Yaşama yakınlık
Doğru Cevap: D
112 Öğretim etkinliklerinde "yaşama dönüklük" ilkesini kullanmayı tercih eden bir öğretmen
aşağıdakilerden hangisine daha çok ağırlık verir?
A) Zamanı etkili yönetmeye
B) Standart bir program uygulamaya
C) Öğretimi öğrenci yaşantısı ile ilişkilendirmeye
D) Işbirlikçi uygulamalara
E) Bireysel farklılıklara
Doğru Cevap: C
113 Öğretimde ne kadar çok eşya ve maddeden yararlanılırsa, konuların öğrenilmesi de o kadar
kolaylaşır. Öğretim etkinlikleri öğrencilerin birden fazla duyu organını öğretim sürecinde aktif kılabilmeli.
Bu görüş ile ifade edilen öğretim ilkesi hangisidir?
A) Bilinenden-bilinmeyene
B) Somuttan-soyuta
C) Yaşama dönüklük
D) Öğrenciye görelik
E) Aktivite
Doğru Cevap: B
114 Yeni konuya başlamadan önce konu ile ilgili ön öğrenmeleri hatırlatan, konuyu anlamayan, eksik
anlayan öğrencilerin öğrenme eksikliklerini gideren ve öğrencinin ön koşul öğrenmelerini dikkate alan bir
öğretmen aşağıdaki öğretim ilkelerinin hangisinin gereklerini yerine getirmektedir?
A) Somuttan-soyuta
B) Yakından-uzağa
C) Bilinenden-bilinmeyene
D) Öğrenciye görelik
E) Açıklık
Doğru Cevap: C
115 Eğitim ve öğretim adına bütün yapılacaklar, çocuğun gelişim dönemlerine göre yapılmalıdır.
Yapılacak öğretim etkinliğini, öğrencinin gelişim, özellikleri ilgi ve ihtiyaçları belirler.
Bu görüş ile vurgulanan öğretim ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Somuttan-soyuta
B) Güncellik
C) Hedefe görelik
D) Öğrenciye görelik
E) Yaşama dönüklük
Doğru Cevap: D
116 Öğretimde en kısa zamanda, en az ernekle ve en yüksek verimi elde etmek esas olmalıdır.
Bu düşünce hangi öğretim ilkesini açıklamaktadır?
A) Hedefe görelik
B) Açıklık
C) Öğrenciye görelik
D) Ekonomiklik
E) Bütünlük
Doğru Cevap: D
117 Öğrencinin öğrenmesini engelleyen durumların gözlenmesi ve giderilmeye çalışılması, öğrenci ilgi ve
ihtiyaçlarının, gelişim dönemlerinin dikkate alınması, kişisel özelliklerin belirlenerek uygulamaların buna
göre gerçekleştirilmesi hangi öğretim ilkesini kapsamaktadır?
A) Hedefe görelik
B) Öğrenciye görelik
C) Hayatilik
D) Açıklık
E) Güncellik
Doğru Cevap: B
118 Öğretim sürecinde önemli olan bireyin gereksinimlerine cevap verebilen ilgi ve ihtiyaçlarına uygun
bilgilerin öğretilmesidir.
Bu görüş aşağıdaki öğretim ilkelerinden hangisini ifade etmektedir?
A) Bütünlük
B) Ekonomiklik
C) Açıklık
D) Yaşama dönüklük
E) Aktivite
Doğru Cevap: D
119 Öğretim etkinliklerini planlayan, zamanın tamamını eğitsel değeri olan etkinliklerle geçirmeyi
hedefleyen bir öğretmen, öğretim ilkelerinden hangisinin gereklerini getirmeye çalışmaktadır?
A) Ekonomiklik
B) Öğrenciye görelik
C) Açıklık
D) Güncellik
E) Bütünlük
Doğru Cevap: A
120 Aşağıdaki öğretim ilkelerinden hangisi Skinner'in programlı Öğrenme ilkelerinden küçük adımlar ile
doğrudan ilgilidir?
A) Etkin katılım
B) Ekonomiklik
C) Somuttan soyuta
D) Bütünlük
E) Sosyallik
Doğru Cevap: C
121 Konuyu öğrencinin düzeyine göre ayarlayan, açık ve anlaşılır bir dil kullanan, örneklerle açıklayan,
öğrencinin çok sayıda duyu organına hitap eden ve değişik materyallerden yararlanan öğretmenin
dikkate aldığı öğretim ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bütünlük
B) Ayanilik
C) Hayatilik
D) Güncellik
E) Aşamalılık
Doğru Cevap: B
122 Felsefe dersinde öğrenciler derste öğrendiği bilgilerin gereksiz olduğunu ve hiçbir işe yaramayacağını
düşünmüşlerdir. Bunun üzerine içerik yeniden düzenlenmiş ve öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçları dikkate
alınmış, kullanışlı ve yararlı bilgilere öncelik verilmiş, öğrencinin yaşadığı çevre koşulları göz önünde
bulundurulmuştur.
Içerik düzenlemede aşağıdaki öğretim ilkelerinden hangisine öncelik verilmiştir?
A) Basitten karmaşığa
B) Özelden genele
C) Yaşama uygunluk
D) Somuttan soyuta
E) Basitten karmaşığa
Doğru Cevap: C
123 Sunuş yoluyla ders işiemek isteyen öğretmen dersin başında kavram haritalarından yararlanmış ve
konuyla ilgili genel bilgileri verdikten sonra ayrıntılı bilgileri açıklamıştır.
Öğretmenin yararlandığı öğretim ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Analoji
B) Açıklık
C) Somuttan soyuta
D) Tümden gelim
E) Tüme varım
Doğru Cevap: D
124 Aycan öğretmen, öğrencilerin tüm duyu organlarına hitap edecek ve onları süreç içerisinde etkin
tutabilecek yaparak yaşayarak öğrenmelerine fırsatı verecek ve davranışları kalıcı hale getirecek etkinlik
planlamıştır.
Aycan öğretmenin planladığı etkinlikte ön plana çıkan öğretim ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Güncellik
B) Bilimsellik
C) Bütünlük
D) Aşamalılık
E) Aktivite
Doğru Cevap: E
125 Eğitim durumları düzenlenirken öğrencinin sınıftaki öğrenme yaşantılarıyla diğer yaşantıları arasında
ilişki kurulması gerekir. Bir derste öğrenilen bilginin başka bir zamanda, mekanda ve derste kullanılması
kalıcılığı artırır.
Öğrenme yaşantılarının tutarlı olması ve birbirini desteklemesi aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilişkilidir?
A) Dayanışıklık
B) Ekonomiklik
C) Güncellik
D) Bilimsellik
E) Aşamalılık
Doğru Cevap: A
126 Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyine uygun etkinlik düzenleyen, etkinlikleri aşamalı bir şekilde
uygulayan bir öğretmeni n yararlandığı öğretim ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Güncellik
B) Genelden özele
C) Basitten karmaşığa
D) Ekonomiklik
E) Yaşama uygunluk
Doğru Cevap: C
127 "Güneş Sistemleri" ünitesini işlerken derste konuyla ilgili model, maket, resim gibi öğretim materyali
kullanan bir öğretmen hangi öğretim ilkesini dikkate almaktadır?
A) Aktüalite
B) Yaşama uygunluk
C) Somuttan soyuta
D) Bilinenden bilinmeyene
E) Öğrenciye görelik
Doğru Cevap: C
128 Aycan Öğretmen, atandığı okulda önceki öğretim yılındaki bir ünitenin işlenemediğini öğrenmiştir.
Yeni öğretim yılında öğreteceği konunun işlenemeyen ünitenin kazanımlarıyla ilgili olması nedeniyle,
eksik öğrenmelere ilişkin, öğrencilerinin hazırbulunuşluk düzeylerini belirlemeye çalışmıştır.
Aycan Öğretmen'in bu süreçte dikkate aldığı, öğretim ilkesi hangisidir?
A) Bütünlük
B) Hedefe görelik
C) Ekonomiklik
D) Yaşama yakınlık
E) Öğrenci düzeyine uygunluk
Doğru Cevap: E
129 Derslerinde işlenen konuları gerçek yaşam problemleriyle ilişkilendirmek amacıyla örnek olay
yöntemine yer veren bir öğretmenin öncelikle göz önünde bulundurduğu öğretim ilkesi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Ekonomiklik
B) Tümdengelimsel
C) Hayatilik
D) Öğrenciye yönelik
E) Somuttan soyuta
Doğru Cevap: C
130 Neslihan Öğretmen'in, 5. sınıf matematik dersinde üçgen konusunu işlerken, öncelikle öğrencilerin
daha önce öğrendikleri "Kare ve Dikdörtgen" konusundan örnekler ve açıklamalar verip yeni konuyla
ilişkilendirmelerini sağlaması hangi öğretim ilkesiyle açıklanabilir?
A) Öğrenciye görelik
B) Açıklık (Ayanilik)
C) Güncellik (Aktüalite)
D) Bilinenden bilinmeyene
E) Tümdengelimsel
Doğru Cevap: D
131 Öğretmen öğrencilerle etkili iletişim kurmada, mesajın hangi özelliğine öncelikle dikkat etmelidir?
A) Açık, net ve anlaşılır olma
B) Beden diliyle ifadesi
C) Dolaylı olarak anlatım
D) Sözel olarak iletme
E) Göz teması kurma
Doğru Cevap: A
132 Fen Bilimleri dersinde "Canlılar Dünyasını Tanıyalım" temasını işleyen bir öğretmenin Türkçe
dersinde hayvanları, bitkileri ve doğal güzellikleri konu alan metinlere, aosyal bilgiler dersinde de canlılar
arasında etkileşim konusuna yer vermesi aşağıdaki öğretim ilkelerinden hangisini dikkate aldığı
söylenebilir?
A) Güncellik (Aktüalite)
B) Somuttan soyuta
C) Hedefe görelik
D) Açıklık
E) Bütünlük
Doğru Cevap: E
133 Kars'ta görev yapan bir öğretmenin, "Türkiye'de Hayvancılık" ünitesini işlerken öğretim
programlarında yer verilen küçükbaş hayvancılığı anlatmak yerine Erzurum-Kars bölgesinde yetiştirilen
büyükbaş hayvancılığı anlatmayı tercih etmesi, hangi öğretim ilkesine göre öğrenme-öğretme sürecini
planladığını gösterir?
A) Tümdengelimsel
B) Bugünden geçmişe
C) Basitten karmaşığa
D) Yakından uzağa
E) Transfer edilebilme
Doğru Cevap: D
134 Aşağıdaki öğretme-öğrenme etkinliklerinden hangisi "transfer bilgi" ilkesine en uygun yaklaşımdır?
A) Öğrendiği bilgileri diğer öğrencilere anlatma
B) Derste çözülen problemlerin çözümlerinin doğruluğunu kontrol etme
C) Derste dinlediği bilgileri düzenli olarak not etme
D) Farklı problemlerin çözümünde derste öğrenilenleri kullanma
E) Ders kitabından öğrendiği bilgileri tekrar etme
Doğru Cevap: D
135 Aşağıdakilerden hangisi eğitim durumlarını (öğrenme ortamlarını) düzenlemede dikkat edilecek
ilkelerden birisi değildir?
A) Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine uygun yöntem ve teknikleri uygulama
B) Ilgiyi ve dikkati dağılacak uyarıcıları kontrol etme
C) Öğrencilerin tamamen serbest olacağı ortamları oluşturma
D) Öğretim materyallerini, araç ve gereçlerini etkili kullanma
E) Öğrenme ortamını işbirlikli çalışmaya uygun hazırlama
Doğru Cevap: C
136 Özellikle ilköğretim düzeyindeki öğrencilerde bilişsel öğrenmeler için en etkili ve verimli öğrenme
yolu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Deneme - yanılma
B) Dinleyerek öğrenme
C) Okuyarak öğrenme
D) Modelden öğrenme
E) Yaparak yaşayarak öğrenme
Doğru Cevap: E
137 Aşağıda verilen öğretim ilkelerinden açıklaması eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Aktüalite ilkesi / Öğrenme konuları ile güncel olay ve sorunlar ilişkilendirilmelidir.
B) Tümdengelim ilkesi / Öğrenme konularının örnek olay ve bilgilerden genel kural ve bilgilere doğru
verilmelidir.
C) Açıklık ilkesi / Anlatım açık, net ve anlaşılır olmalıdır.
D) Hayatilik ilkesi / Öğretme-öğrenme etkinlikleri öğrencinin yaşamla bağlantısını kurmalıdır.
E) Örenciye görelik ilkesi / Öğrenme-öğretme sürecindeki tüm etkinlikler öğrencinin gelişim özellikleri,
bireysel farklılıkları, ilgi ve güdülerine yönelik olmalıdır.
Doğru Cevap: B
138 Öğrenci düzeyine uygunluk ilkesinin sınıf içinde etkili bir biçimde uygulanması için aşağıdakilerden
hangisine öncelik verilmelidir?
A) Öğretmenin öğretim sürecinin dışında kalması
B) Içeriğin açık, net ve anlaşılır bir biçimde sunulması
C) Grupla çalışma tekniklerinin uygulanması
D) Öğrenciler arası etkileşimin artması
E) Öğrencilerin hazırbulunuşluk durumunun dikkatine alınması
Doğru Cevap: E
139 Öğretme-öğrenme etkinliklerinde duyu organlarının etkinliği arttıkça öğrenmelerin kalıcılığı da artar.
Yukarıdaki ifade aşağıdaki öğretim ilkelerinden hangisinin en önemli olduğuna işaret eder?
A) Açıklık
B) Hayatilik
C) Somuttan soyuta
D) Yaparak yaşayarak öğrenme
E) Bilinenden bilinmeyene
Doğru Cevap: D
HAZIRLAYAN :
MEHMET AKIF ERDEN
160400084
4/D-Gündüz
Download