OLAYA MARUZ KALAN KİŞİ:

advertisement
TRANSFÜZYON MERKEZİ KAN VE KAN ÜRÜNLERİNİN MİAT
TAKİPLERİ TALİMATI
Döküman No
TH.TL.04
Yayın Tarihi
01.08.2011
Revizyon No
01
Revizyon Tarihi
Nisan-2013
Sayfa No
1/1
1.0 AMAÇ
Transfüzyon merkezinde bulunan kan ve kan ürünlerinin son kullanım aşamasına geçmeden ,mümkün olan en kısa
sürede kullanıma sunmak.
2.0 KAPSAM
Kızılay Bölge Kan Merkezi, Transfüzyon Merkezi.
3.0 KISALTMALAR
BKM : Bölge Kan Merkezi
TM : Transfüzyon Merkezi
4.0 SORUMLULAR
 Kızılay Bölge Kan Merkezi Sorumluları,
 Transfüzyon Hekimi,
 Transfüzyon hemşiresi.
5.0 TANIMLAR
Transfüzyon: Sağlık sorunu sebebiyle ihtiyacı olan hastaya tam kan ya da kan bileşeni naklini ifade eder.
Transfüzyon Merkezi: Acil durumlar dışında kan bağışçısından kan alma yetkisi olmayan temin edilen kanı veya
bileşenini transfüzyon için çapraz karşılaştırma ve gerek duyulan diğer testleri yaparak hastalara kullanılması
maksadıyla hazırlayan birimi ifade eder.
6.0 FAALİYET AKIŞI
 BKM den mümkün olan en taze kan ve kan ürünleri almak,
 Gelen ürünleri miat sırasına koymak, miadı sona yakın olan öncelikli kullanıma sunmak
 Stok dolabı ve HBYS de günlük miat takibini yapılmalıdır.
 Zaman aşımı olan kan ve kan ürünlerini imha edilmeli ve nedenleri ile ilgili düzeltici ve önleyici faaliyet
yapılmalıdır.
HAZIRLAYAN
KONTROL EDEN
YÜRÜRLÜK ONAYI
Download