uluslararası *l**k*ler

advertisement
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
1.
Birinci Dünya Savaşı sonunda yenik devletlerle ağır şartlar içeren anlaşmalar
I.
yapılması.
II.
Almanya’nın Versay Antlaşması’na aykırı olarak Ren Bölgesi’ne asker çıkarması.
III.
Fransa ve Almanya’nın yayılmacı bir politika izlemesi.
IV.
Japonya’nın Avrupa devletlerini Asya’dan çıkarmak istemesi.
V.
Milletler Cemiyeti’nin etkisizliği.
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri II. Dünya Savaşı’nın nedenleri arasında sayılamaz?
A) I
B) III ve V
C) III
D) II ve IV
E) I ve II
2. 1929’da başlayan Dünya Ekonomik Bunalımı başta Amerika’nın kuzeyi ve Avrupa
olmak üzere, Türkiye’de ve dünyanın geri kalanında da olumsuz etkilerini
hissettirmiştir. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin dünyada yaşanan bu ekonomik
krize karşı aldığı önlemler arasındadır?
I. İzmir İktisat Kongresi’nin düzenlenmesi
II. İhraç mallarının kalite kontrolünü artırma
III. Koruyucu gümrük politikasını benimseme
A) I
B) II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III
1
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
3.
I.
ABD, Batı Avrupa’nın tekrar eski ekonomik ve siyasal gücüne kavuşmasını
hedefliyordu.
II.
SSCB Türkiye ve boğazları kontrol altına alırsa, Irak ve İran yoluyla petrol
bakımından zengin Orta Doğu’ya girebilir, üç kıtanın ticaret yollarını denetim
altına alabilirdi. ABD, hem Türkiye’ye, hem de Yunanistan’a destek vererek bu iki
devletin Sovyet tehdidinden uzaklaştırılmasını hedefliyordu.
III.
Yunanistan’a 300.000.000, Türkiye’ye 100.000.000 dolarlık yardım yapıldı ve
doktrine göre Yunan ve Türk personelinin ABD’de eğitilmesi öngörülüyordu.
IV.
Almanya, İtalya ve Fransa da Truman Doktrini’ne dahil edildi.
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri Truman Doktrini için söylenemez?
A) II
B) III
C) IV
D) III ve IV
E) I ve II
2
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
4.
I.
Komünist Enternasyonal ya da Üçüncü Enternasyonal olarak da bilinir.
II.
Komünist partilerin birliğini sağlamak amacıyla 1919’da kuruldu.
III.
Stalin tarafından feshedildi.
IV.
Tüm Avrupa’da parti faaliyetlerini eşgüdümlü hale getirmeyi amaçlayan ve
1947’de Polonya’da kurularak 1956’ya kadar varlığını sürdürmüş olan Komünist
Enformasyon Bürosudur.
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri “Komintern” için söylenebilir?
A) IV
B) II
C) I-II-III
D) I-III-IV
E) III
5.
I.
Marshall Planı’nda ekonomik tamir üzerine vurgu yapılmaktadır.
II.
Truman Doktrini yoluyla gelen yardımların aksine Marshall Planı içinde
Türkiye’ye küçük bir yer ayrılmıştır.
III.
Bu yardımların nerede kullanılacağı ABD tarafından belirleniyordu.
IV.
Gerek Truman Doktrini gerekse Marshall Planı Türkiye’nin her alanda bağımsız
bir hale gelmesine doğru gidilen yolda önemi bir kilometre taşıdır.
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri Truman ve Marshall yardımlarıyla ilgili olarak
söylenemez?
A) II
B) IV
C) II ve III
D) I-II-III
E) III ve IV
3
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
6. Batı sınırlarını Balkan Antantı ile güvence altına alan Türkiye, İtalya’nın Ortadoğu’ya
yönelik tehditlerine karşı doğu sınırının güvenliğini sağlamak için aşağıdakilerden
hangisine katılmıştır?
A) Milletler Cemiyeti’ne
B) Kellog Paktı’na
C) Bağdat Paktı’na
D) Sadabat Paktı’na
E) NATO’ya
7. 1950’li yıllar Türkiye’nin Ortadoğu’ya yönelik dış politikasında ciddi değişiklikler
yaşandığı yıllardır. Bu çerçevede aşağıdakilerden hangisi bu dönemde Türkiye’nin
bölgeye yönelik politikası için söylenebilir?
A) Türkiye bölgedeki gelişmeleri Soğuk Savaş mantığı ve Batı gözüyle takip etti.
B) Türkiye bölgedeki gelişmeler karşısında kendisini Batı bloğunun bölgede aktif ve
etkin bir üyesi olarak gördü.
C) Türkiye’nin bu tavrı bölgedeki Arap devletleri tarafından “Emperyalist Batı’nın
sözcülüğünü” yapmak olarak algılandı.
D) Türkiye bu dönemde Ortadoğu politikasında Batı’nın bir müttefiki olarak
Batı’dan daha çok Batıcı bir tavır takındı.
E) Türkiye’nin bölgeye yönelik ilgisi azaldı.
4
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
8.
I.
Türkiye, Yunanistan NATO’nun askeri kanadından ayrıldıktan sonra koşulların
değiştiği, Yunanistan’ın aynı koşullarla geri dönemeyeceği, komuta kontrol
alanlarının Türkiye’nin isteklerine göre yeniden tespit edilmesi gerektiğini
söyleyerek karşı çıkmış ve hiçbir zaman onaylamamıştır.
II.
12 Eylül döneminde Kenan Evren tarafından imzalanmış olup, Yunanistan’ın
NATO’nun askeri kanadına tekrar geri dönmesini hiçbir güvence istemeden kabul
ederek Türkiye’nin elindeki önemli bir kozu kaybetmesine neden olmuştur.
III.
Kısa bir süre sonra Yunanistan’da seçimlerin yapılacak olması ve sosyalistlerin
işbaşına geleceği ihtimali General Rogers’ın planı ivedi bir şekilde uygulamasını
gerektirmiştir.
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri General Rogers’ın adıyla anılan plan hakkında
söylenemez?
A) II
B) I ve II
C) I
D) II-III
E) I-II-III
5
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
9.
Romanya Başbakanı Stoica tarafından Balkan ülkeleri arasında kültürel ve
I.
ekonomik işbirliğini geliştirmek amacıyla 1957’de ortaya atılmıştır.
II.
Romanya, Arnavutluk, Bulgaristan, Yunanistan, Yugoslavya ve Türkiye’ye
önerilmiş ve Türkiye ile Yunanistan öneriyi kabul etmiştir.
III.
Yugoslavya tüm Balkan devletlerinin üye olması koşuluyla öneriyi kabul edeceğini
söylemiştir.
IV.
Plan 1990 yılına kadar yürürlükte kalmıştır.
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri Stoica Planı için söylenemez?
A) I ve IV
B) II
C) III
D) IV
E) I-II-III
10.
I.
Almanya ile Saldırmazlık Antlaşması imzalaması,
II.
İngiltere Başbakanı Churchill ile Adana Konferansı’nı gerçekleştirmesi
III.
Almanya’ya krom satışı gerçekleştirmesi
IV.
ABD’den Ödünç Verme ve Kiralama yardımı alması.
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri II. Dünya Savaşı sırasında Türkiye’nin Müttefik
Güçlerle ilişkilerinin bozulmasına ortam hazırlamıştır?
A) I
B) II
C) III ve IV
D) I ve II
E) I ve III
6
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
11. II. Dünya Savaşı boyunca Türkiye “savaş dışı” durumunu korumuş, ancak, 1945’te
Müttefiklerin savaşı kazanacağı kesinleşince Türkiye Mihver Grubu’na savaş ilan
etmiştir. Türkiye’nin bu tutumunun nedeni aşağıdakilerden hangisinde açıklanmıştır?
A) Toprak elde etme
B) ABD’den ek yardım alabilme
C) Uluslararası organizasyonlara girişini kolaylaştırma
D) Boğazlar komisyonunu kaldırma
E) Sovyetler Birliği ile gerginlikleri giderme
12.
I.
ABD’nin yıllar boyunca Türkiye’nin en sağlam müttefiki olması nedeniyle
Türkiye ABD’ye danışmadan böyle bir karar almamalı ve uygulamamalıdır.
II.
Müdahalenin iki NATO üyesi ülke olan Türkiye ile Yunanistan arasında bir
çatışmaya yol açma olasılığına karşı böyle bir çatışma NATO tarafından
istenmemektedir.
III.
ABD tarafından verilen askeri yardımın Türkiye tarafından veriliş amaçlarından
ayrı gayelerde kullanılması için ABD’nin onayını alması gerekir.
IV.
Türkiye tarafından Kıbrıs’a yapılacak askeri bir müdahale SSCB’nin soruna
doğrudan karışmasına neden olabileceği için böyle bir durumda NATO ülkeleri
Türkiye’yi savunma yükümlülüğü altındadır.
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri 5 Haziran 1964’te Başkan Johnson’un Başbakan
İnönü’ye Kıbrıs sorunu ile ilgili göndermiş olduğu mektupta yer almaz?
A) I
B) I-II
C) I-II-III
D) IV
E) IV-III
7
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
13. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği’ne katılmak isteyen aday devletlerden yerine
getirmeleri istenilen “Kopenhag Kriterleri “ arasındadır?
A) Ülke içinde kültür birliğini sağlamak
B) Farklı etnik gruplara ülke içinde yer vermemek
C) İstikrarlı ve kurumsallaşmış bir demokrasiye sahip olmak
D) Ekonominin temelini ticarete dayandırmak
E) Kimyasal ve nükleer silahlara sahip olmak
14.
I.
İkili ilişkilerde uzun yıllar derin bir yara açmış olup bu dönemde Türkiye’nin
NATO üyeliğinden ayrılması gerektiği şeklinde görüşler ortaya atılmıştır.
II.
Türk Dış Politikası’nda çok yönlülüğe geçiş sürecinde önemli bir kilometre taşı
olmuştur.
III.
Türkiye ABD’nin uluslararası alandaki girişimlerini gözü kapalı desteklemeyi bir
kenara bırakarak, bu girişimlerin Türkiye’nin amaç ve çıkarlarına uyup
uymadığını sorgulamaya başlamıştır.
IV.
Johnson Mektubu Olayı, Türk ordusunun silahlarının büyük bölümünün ABD
kaynaklı olmasının olumsuzluğunu ortaya koymuş olup bunu engellemek
amacıyla Türkiye bir yandan silah satın aldığı ülkelerin sayısını artırmış, diğer
yandan da yerli silah üretimine önem vermiştir.
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri Johnson Mektubu Olayı’nın sonuçları arasındadır?
A) I
B) II-III
C) I-II-III
D) I-II-III-IV
E) III-IV
8
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
15.
I.
Türkiye psikolojik olarak geride kalmışlık duygusu yaşamaya başlamıştır.
II.
Yunanistan ile Türkiye’nin ihraç ürünleri büyük ölçüde benzeşse de Yunanistan bu
ürünleri AET’ye gümrüksüz-kotasız olarak sokacağından Türkiye’nin ihraç dengesi
bozulacaktı.
Yunanistan’ın AET’ ye girmesiyle birlikte Ankara ile Atina arasındaki sorunlar
III.
Yunanistan tarafından AET’ ye taşınabilir ve böylece AET bu sorunların çözümü
için Türkiye’ye karşı siyasal ya da ekonomik yaptırımlar sunabilirdi.
Yukarıdakilerden hangisi/ hangileri Yunanistan’ın AET’ye tam üyeliği sonrası
Türkiye’nin AET’ye tam üyelik başvurusunda bulunmasında etkili olmuştur?
A) II
B) III
C) II-III
D) I-II-III
E) I
16. Lozan Antlaşması sonucu oluşturulan Boğazlar Komisyonu, Montrö Boğazlar
Sözleşmesi’nde kaldırılmış ve komisyonun görevleri ve yetkileri Türkiye’ye
bırakılmıştır. Lozan Antlaşması’nın bu maddesine göre aşağıdaki seçeneklerden
hangisi elde edilen kazanımlar arasında yer almaz?
A) Türkiye’nin sınırları genişlemiştir.
B) Ülke savunması güçlenmiştir.
C) Egemenlik hakları tanınmıştır.
D) Türkiye’nin dış etkinliği artmıştır.
E) Türkiye’nin yetkileri üzerindeki sınırlama kalkmıştır.
9
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
17. Aşağıdakilerden hangisi 1930’lu yıllarda Türk-Yunan ilişkilerinde yaşanan dostluk
döneminde meydana gelen gelişmeler arasında değerlendirilemez?
A) Her iki ülkedeki azınlıkların yaşam koşullarını dönemsel olarak olumlu yönde
etkilemiştir.
B) Rum okul ve derneklerine uygulanan baskı kaldırıldı.
C) Batı Trakya’daki Müslüman okullarında Latin harfleriyle eğitime geçildi ve
Türkiye’den kitap ve öğretmen getirilmesi kolaylaştırıldı.
D) Ege’de Yunanistan tek taraflı kararlarla hava sahasını ve karasularını genişletti ve
dönemin dostluk ortamı içinde Türkiye bu kararlara karşı çıkmadı.
E) İlişkilerin normalleştiği bu dönemde dahi Yunanistan Batı Trakya’da bulunan ve
Ankara karşıtı kişilere destek vermeyi sürdürmüştür.
18. 30 Mayıs 1953 tarihli Sovyet Notası’yla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) Nota, Stalin sonrası ortaya koyulan “barış içinde bir arada yaşamak” yaklaşımının bir
sonucudur.
B) Nota sonrası dönem Türkiye-SSCB ilişkilerinin normalleştiği bir sürecin başlangıcıdır.
C) Nota’da SSCB Türkiye’den hiçbir toprak isteği bulunmadığını belirtmiştir.
D) Boğazlar konusunda SSCB’nin görüşlerini gözden geçireceği ifade edilmiştir.
E) SSCB Boğazlar ve toprak talepleri konusundaki isteklerini yinelemiştir.
10
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
19. Türkiye, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’nı uluslararası anlaşmaların kendisine verdiği
hakka dayanarak yapmıştır. Buna göre Türkiye’nin tutumu ile ilgili aşağıdaki
yargılardan hangisi /hangilerine ulaşılabilir?
I. Müdahale kararının uluslararası hukuka uygun olduğu
II. Akdeniz’de yayılmacı bir politika izlediği
III. Müttefiklerle birlikte hareket ettiği
A) I
B) II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
20. 39 yıl aradan sonra 1959 yılının Aralık ayında Moskova’ya giden heyetin başında
bulunan siyasetçi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Başbakan Adnan Menderes
B) Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu
C) Sağlık Bakanı Lütfi Kırdar
D) Cumhurbaşkanı Celal Bayar
E) Dışişleri Genel Sekreteri Melih Esenbel
11
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
21.
I.
Sosyal sınıflar arasındaki eşitsizlik
II.
Amerikan Devrimi’nin etkisi
III.
Siyasal liberalizmin öncülüğünü yapan Voltaire, Diderot, Jean Jacques Rousseau
gibi aydınların düşünsel etkisi
IV.
Fransız ekonomisinin kötü durumu.
V.
Fransa Kralı 14. Louis’nin liberal yönetimi ve burjuva sınıfına ödünler vermesi.
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri 1789 tarihli Fransız İhtilali’nin sosyal, ekonomik, siyasi ve
fikri sebepleri arasında gösterilemez?
A) V
B) I-II-III
C) II-III
D) IV-V
E) III-V
22.
I.
Fransa Merkez Bankası açıldı.
II.
Yargıçlar hükümet tarafından atandı.
III.
İlk Fransız Medeni Kanunu çıkarıldı.
IV.
Memurların daha iyi yetişmesini sağlamak için ortaöğretim kuruluşlarının yönetimi
devlete verildi. Bugünkü anlamda liseler kuruldu.
V.
Soylular vergiden muaf tutuldu.
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri Napolyon döneminde yapılan reformlar arasında yer
almaz?
A) I ve II
B) II-III-IV
C) IV
D) V
E) I ve III
12
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
23. Aşağıdakilerden hangisi Viyana Kongresi’nin sonuçları arasında yer almaz?
A) Hollanda ile Belçika birleştirilerek, Fransa’nın Flander düzlüklerine doğru olası
genişlemesine karşı koyabilecek güçlü bir devlet kurulmak istendi.
B) Sayıları 39’a indirilen Alman devletleri, gevşek bir Germen Konfederasyonu
biçiminde örgütlendi.
C) İngiltere ve Avusturya gizli bir anlaşma yaparak bundan böyle devrimleri
bastırma kararı aldılar.
D) Napolyon’un yarattığı Varşova Büyük Dükalığı’ndan, Rus Çarı’nın hükümdarı
olduğu, anayasalı ve Dükalığın topraklarına sahip yeni bir Polonya kuruldu.
E) Fransa, İhtilal’den önceki sınırlarına çekildi.
24. Aşağıdakilerden hangisi İngiltere’nin Fransa’yı yenerek Kuzey Amerika’nın büyük
bir kısmını ele geçirdiği savaştır?
A) Yüzyıl Savaşları
B) Güller Savaşı
C) 30 Yıl Savaşları
D) Yedi Yıl Savaşları
E) Waterloo Savaşı
25.
I.
Birey ve devlet ilişkisi
II.
Siyasi ve medeni haklar
III.
Birey-Kilise ilişkileri
IV.
Anayasacılık
V.
Kutsal otorite
Yukarıdakilerden hangileri Aydınlanma Dönemi aydınlarının işledikleri konular arasında
yer alır?
A) I ve V
B) III ve V
C) I-II-V
D) I-II-IV
E) II-IV-V
13
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
26. 1807’de Fransa ve Rusya arasında imzalanan Tilsit Anlaşması’nın önemi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rusya İsveç’e ait Finlandiya’yı Fransa’ya geri verecekti.
B) İki devlet Avrupa’da nüfuz alanları kurma konusunda anlaştılar. Rusya,
Fransa’nın İngiltere’ye karşı başlattığı “kıta ablukasına” katılacaktı.
C) Prusya’nın batı sınırları Elbe Nehri oluyor, Elbe ile Ren nehirleri arasında kurulan
Vestfalya Krallığı’nın başına Rus Çarı I. Aleksander geçiriliyordu.
D) Tilsit Anlaşması’nın en önemli noktası Napolyon açısından çok ağır şartlar
içermesidir.
E) Rusya, Fransa ve Osmanlı Devleti arasında aracılık edecek ve her iki devlet Osmanlı
topraklarını aralarında bölüşeceklerdi.
27. Alman Genelkurmay Başkanı General Schliffen’in kendi adını taşıyan planı
aşağıdakilerden hangisinde açıklanmıştır?
A) Çıkacak bir savaşta Almanya Fransa ve Rusya ile aynı anda savaşarak her iki gücü de
saf dışı bırakacaktı.
B) Bu plan; doğu ve batı olmak üzere iki cephede savaşmak durumunda kalan
Almanya için öncelikle batı cephesinde Fransa üzerine stratejik taarruz etmek,
doğuda ise Rusya cephesinde stratejik savunmada kalmak anlamına gelecekti.
C) Savaşta Almanya, İngiltere’yi yanına çekip, Rusya’ya karşı savaşacaktı.
D) Almanya Fransa ve Rusya’yı birbirine düşürecekti.
E) Fransa ve Rusya arasında bir ittifak kurulmasına öncülük edecekti.
14
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
28.
I.
Papa’nın temsilcisi bulunmadığı için ilk seküler anlaşma özelliği taşımaktadır.
II.
Kilisenin gücü sınırlandırılmış, Augsburg Barışı’nın hükümleri yenilenmiş ve
Almanya’da Katoliklik, Protestanlık ve Kalvinizm geçerli mezhepler haline
gelmişti.
III.
Kutsal Roma İmparatorluğu güçlenmiş ve İmparatorun yetkileri artırılmıştır.
IV.
Westphalia Barışı sonrası Avrupa’daki üstünlük İngiltere’ye geçmiştir.
Yukarıdakilerden hangileri Westphalia Barışı ile ilgili olarak söylenemez?
A) I-II
B) III ve IV
C) I-II-IV
D) II ve IV
E) I ve IV
29. Alman ulusal birliğinin kurulmasının uluslararası politika açısından en önemli sonucu
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fransa ve Avusturya güçlenmiştir.
B) Viyana Kongresi ile kurulmuş olan Avrupa güç dengesi temelinden bozulmuştur.
C) Viyana Kongresi ile kurulan sistem devam etmiştir.
D) Birlik sonrasında, Almanya’da liberal ekonomi hakim hale geldi.
E) Ulusal birliğini kuran Almanya’da toprak sahipleri (Junkerler) güçlerini yitirdiler.
30. Aşağıdakilerden hangisi Napolyon’un Mısır seferinin nedenidir?
A) Fransa’nın Mısır’a sempati duyması ve Mısır’ın Osmanlı egemenliğinden ayrılmak
istemesi.
B) İngiltere ile Osmanlı Devleti’ne karşı ittifak kurmak istemesi.
C) Mısır’ın zenginliği ve bu zenginliğin Fransa’ya refah getireceği inancı.
D) Adasında yenemediği İngiltere’yi, sömürgelerinden vurmak istemesi, bu nedenle
İngiltere’nin sömürgelerine uzanan yolu kesmek istemesi.
E) Napolyon’un III. Selim’e karşı beslediği şahsi düşmanlık.
15
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
31. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi “I. Üç İmparatorlar Ligi” nin sona ermesinin
nedenidir?
A) Alman Birliği’nin kurulması
B) ABD ve Rusya arasındaki rekabet
C) 1877-78 Osmanlı-Rus savaşının sonucunda Rusya ve Avusturya-Macaristan
İmparatorluğu’nun, Balkan topraklarının paylaşılmasında anlaşamaması.
D) Almanya ve Rusya arasındaki anlaşmazlık.
E) Rusya ve İngiltere arasındaki sömürü yarışı.
32.
I. Fransa’da ölüm cezası kaldırıldı.
II. Esir ticareti yasaklandı.
III. Avusturya’da toprak köleliği yasaklandı.
IV. İşçi hakları iyileştirildi.
V. Fransa’da Cumhuriyet ilan edilip, sosyal demokrasi anlayışı benimsenmeye başlandı.
Yukarıda verilen 1848 Devrimleri sonrası gelişmeleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) Halkın yönetimdeki etkisi artmıştır.
B) Sınıf farklılıkları engellenmeye çalışılmıştır.
C) Laik devlet anlayışına uygun kurallar benimsenmiştir.
D) İşçilerin toplumdaki yeri ve önemi artmıştır.
E) İnsan haklarına uygun yasalar hazırlanmıştır.
16
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
33.
I. Sosyalist partilerin kurulması.
II. Almanya ve İtalya’nın siyasi birliklerini tamamlaması.
III. Hammadde kaynaklarının önem kazanması.
IV. İşçi sınıfının haklarının artması.
Yukarıda verilen ve 19.yüzyılda Avrupa’da görülen gelişmeler arasında yer alan maddelerden
hangisi/hangileri büyük devletler arasında blokların oluşmasında etkili olmuştur?
A) I ve II
B) II ve III
C) III ve IV
D) I
E) I-II-IV
34. Fransa Alsace-Lorraine’i Almanya’ya bıraktığı bu anlaşmayı hiç unutmadı, bunun
intikamını 1919 yılında savaştan yenik çıkmış Almanya’ya, Versailles Sarayı’nın aynı
aynalı salonunda yani “Alman İmparatorluğu’nun” ilan edildiği salonda Versay
Barışı’nı imzalattırarak aldı.
Yukarıda söz edilen Fransa’nın Almanya ile imzaladığı antlaşma aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Paris Anlaşması
B) Campo Formio Antlaşması
C) Tilsit Antlaşması
D) Frankfurt Antlaşması
E) Hünkar İskelesi Antlaşması
17
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
35. 21 Temmuz 1858 günü III. Napolyon ve Kont Cavour arasında Plombieres
Kaplıcaları’nda
yapılan
görüşmenin
esasları
arasında
yer almayan
madde
aşağıdakilerden hangisidir?
A) III. Napolyon’un yeğeni, Piyemonte Kralı’nın kızı ile evlenecek.
B) Avusturya’ya karşı birlikte savaşılacak.
C) Avusturya’nın diplomatik izolasyonu sağlanacak.
D) Fransa’nın güney-doğu sınırlarının güvenliği için Savoie ve Nice Fransa’ya
bırakılacak.
E) Fransa, Nice bölgesini Piyemonte’ye bırakacaktır.
36. Fransa’nın yenildiği İspanya Veraset Savaşları’ndan sonra imzalanan 1713 tarihli
antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A) Westphalia Antlaşması
B) Utrecht Antlaşması
C) Karlofça Antlaşması
D) Prut Antlaşması
E) Pasarofça Antlaşması
37. “Fransa ve İngiltere, Kırım Savaşı sırasında Rusya ile savaşan Osmanlı Devleti’nin
yanında yer aldılar. Daha sonra Fransa’nın çağrısı ile Piyemonte de katıldı.”
Aşağıdakilerden hangisi Piyemonte’nin savaşa katılmasının en önemli nedenidir?
A) Osmanlı Devleti’ne beslediği sempati.
B) Rusya ile boğazlar konusunda anlaşamaması.
C) Savaşın sonunda yapılan anlaşmada pay alabilmek.
D) 1849’daki tecrübeden sonra Piyemonte Başbakanı Kont Cavour, İtalyan Milli
Birliği’nin gerçekleşmesi için büyük bir devletin yardımının şart olduğunu
görerek ileride Fransa’ya ihtiyacı olacağını bildiğinden bu çağrıya olumlu yanıt
verdi.
E) İtalyan Birliği’ni gerçekleştirmek için Rusya’nın zayıflatılması gerekiyordu, bu
nedenle Fransa’nın çağrısına olumlu yanıt verdi.
18
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
38. Yunanistan’ın bağımsızlığı hangi antlaşma ile tanınmıştır?
A) Hünkar İskelesi
B) Kütahya Antlaşması
C) Edirne Antlaşması
D) Kasr-ı Şirin Antlaşması
E) Ankara Antlaşması
39. Aşağıdakilerden hangisi Kırım Savaşı sonunda imzalanan 1856 tarihli Paris
Antlaşması’nda yer almaz?
A) Taraflar savaş sırasında işgal ettikleri tüm toprakları birbirlerine iade edeceklerdi.
B) Osmanlı Devleti Avrupa Devletler Topluluğu’nun bir üyesi olarak kabul ediliyordu.
C) Antlaşmayı imzalayan devletlerden biri veya birkaçı ile Osmanlı Devleti arasında bir
anlaşmazlık çıkacak olursa, taraflar savaşa başvurmadan önce, diğer devletlerin
aracılığını kabul edeceklerdi.
D) Islahat Fermanı devletlere tebliğ edilmesi ve padişahın fermanının antlaşmada
zikredilmiş olması, devletlere Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışma yetkisi
veriyordu.
E) Karadeniz tarafsız hale getiriliyor ve askerden soyutlanıyordu.
40. Aşağıdakilerden hangisi Bismarck’ın Alman Birliği’ni kurabilmek için savaşmak
zorunda kaldığı üç devlettir?
A) İngiltere-Fransa-Piyemonte
B) Rusya-İngiltere-Osmanlı Devleti
C) Danimarka-Avusturya-Fransa
D) Avusturya-Fransa-İngiltere
E) Danimarka-Avusturya-İngiltere
19
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
41. Aşağıdaki cümlelerden hangisi kamu diplomasisi tanımına en uygun olanıdır?
A) Kamu diplomasisi, devletin iç ve dış kamuoyuna propaganda amaçlı faaliyetidir.
B) Kamu diplomasisi, yabancı ülkelerdeki kanaat önderleri ve kamuoylarını ikna
amaçlı ve devlet destekli sivil faaliyetlerin tümüdür.
C) Kamu diplomasisi, uluslararası ilişkilerde resmi devlet politikalarının bir alanıdır.
D) Kamu diplomasisi, sivil toplum örgütlerinin devletten bağımsız olarak yürüttükleri
sınır aşırı tanıtma faaliyetlerinin tümüdür.
E) Kamu diplomasisi savaş zamanında askeri amaçlı psikolojik harekât anlamına gelir.
42. Küreselleşme çağında hangi uluslararası ilişkiler teorisi(leri) kamu diplomasisi
kuramına aykırıdır?
A) Karşılıklı bağımlılık (interdependence)
B) Konstruktivizm
C) Yapısalcı-realist ekol
D) Transnasyonalizm
E) Liberalizm
43. Aşağıdaki cümlelerden hangisi kamu diplomasisi kavramına uymamaktadır?
A) Kamu diplomasisinde hedef olarak saptanan yabancı kamuoyunu ikna için her meşru
yol kullanılabilir.
B) Kamu diplomasisi kuramı, uluslararası ilişkilerin realist ekolünden esinlenmiştir.
C) Başarılı bir kamu diplomasisi için ülkenin yumuşak gücü önemlidir.
D) Başarılı bir kamu diplomasisi için sınırsız maddi kaynak gerekmemektedir.
E) Kamu
diplomasisinin
stratejik
hazırlık
yararlanılmalıdır.
20
döneminde
bilimsel
verilerden
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
44. Kamu diplomasisi bir ülke için hangi gerekçelerle uygulanmamalıdır?
A) Ulusal çıkarın tanıtımı ve geliştirilmesi için.
B) Toplumlararası diyalog ve karşılıklı anlayış için.
C) Toplumlar arasındaki ilişkilerin eşit düzeyde sürdürülmesi için.
D) Hedef toplumun kısa vadede ikna edilerek kendi ulusal çıkarlarımız
doğrultusunda düşünür hale getirilmesi amacıyla.
E) Hedef toplumun duygu ve düşüncelerini dinlemek ve anlamak için.
45. Aşağıdakilerden hangisi kamu diplomasisi kapsamına girmemektedir?
A) Kültür diplomasisi
B) Enformasyon operasyonları
C) Gri propaganda
D) Sinema filmleri
E) Öğrenci değişim programları
46. Kamu diplomasisi faaliyetlerinin “sahibi” hangi kurumdur?
A) Hükümet dışı örgütler
B) Siyasal partiler
C) Ücret mukabili çalışan tanıtım ajansları
D) Silahlı Kuvvetler
E) İlgili devlet kurumları
47. Aşağıda sayılanlardan hangi kurum kültür diplomasisi alanında faal ve sorumlu
değildir?
A) Dışişleri Bakanlığı
B) Başbakanlık
C) Kültür Bakanlığı
D) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
E) Türk Hava Yolları
21
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
48. Kamu Diplomasisi kavramı bugünkü içeriğiyle hangi dönemde oluşmuştur?
A) Soğuk Savaş döneminde
B) Birinci Dünya Savaşı öncesinde
C) 16. Yüzyılda
D) 19. Yüzyılda
E) Sovyetler Birliği’nin çöküşünden sonra
49. Türkiye’de kamu diplomasisi faaliyetlerine yakın tarihimizde ilk kez önem verilen
devir aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2002 Seçimleri’nden sonraki dönem
B) Kıbrıs Barış Harekâtı sonrası
C) Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet’in kuruluş yılları
D) Demokrat Parti dönemi
E) 57. Hükümet dönemi
50. Yurtdışında yürütülecek bir kamu diplomasisi faaliyetinde en öncelikli hedef
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yabancı kanaat önderleri
B) Hedef ülkenin diplomatları
C) İç siyasal aktörler
D) Hedef ülkenin STK’ları
E) Hedef ülkedeki üçüncü ülke diplomatları
22
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
51.
a) O ülkenin hedef ülkelerdeki diasporası
b) Güçlü devlet bürokrasisi
c) Dış politikasının tutarlı olması
d) Kamu diplomasisine akademik destek sağlanması
e) Devlet kurumları arasındaki eşgüdüm
Yukarıdaki ifadelerden hangileri önem sırasına göre bir ülkenin kamu diplomasisinin
başarılı olmasındaki en önde gelen üç etkendir?
A) d, c, b
B) e, d, a
C) a, c, d
D) d, a, e
E) c, b, a
52. Kamu
diplomasisi
faaliyetlerinin
başlangıcında
başarılı
olabilmek
için
gerçekleştirilmesi gereken en önemli husus aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hedef toplumda kamuoyu yoklaması (karşı görüşü dinleme)
B) Yazılı ve görsel tanıtma faaliyeti
C) Stratejik iletişim planının hazırlanması
D) Kültür diplomasisi faaliyetleri
E) Hedefi ikna için yanıltıcı propaganda
53. Kamu diplomasisine doğrudan destek olması beklenmeyen kurum aşağıdakilerden
hangisidir?
A) İç güvenlik/kolluk güçleri
B) Silahlı Kuvvetler
C) İstihbarat birimleri
D) Dışişleri Bakanlığı
E) Özel sektör
23
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
54. Bir ülkenin yumuşak gücü öncelikle aşağıdaki hangi unsura dayanır?
A) Ülkenin kültürü ve evrensel kültüre katkıları
B) Dilinin yaygın kullanılır olması
C) Demokrasi ve insan haklarına saygısı
D) Toplumsal istikrarı
E) Düşük suç oranı ve hukuka saygısı
55. Kamu diplomasisinin günümüzde en çok yararlandığı araç aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Radyo yayınları
B) TV yayınları
C) Sosyal medya
D) Sinema
E) Kitap
56. “Yumuşak güç, istediğini zor kullanmak veya para vermek yerine kendine çekme
yoluyla elde etme becerisidir. Bir ülkenin kültürünün, siyasi ideallerinin ve
politikasının cazibesinden gelir. Politikamız başkalarına meşru göründüğü zaman
yumuşak gücümüz artar.” (Joseph S. Nye)
Yukarıdaki metinde söz konusu edilen yumuşak güç tanımında akıllı gücü de sağlayacak
nitelikte özellikle eksik olan husus aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ekonomik ve teknolojik güç
B) Ülkenin iyi bir iklime sahip olması
C) Güçlü liderler
D) Yüksek kültürlü halk
E) Başarılı sporcular
24
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
57. Günümüzde Türkiye’nin kamu diplomasisinin gelişmesi için aşağıdaki koşullardan
hangisi yerine getirilmemiştir?
A) Parasal güç
B) Kurumsal altyapı
C) Ulusal imaj tasarımı
D) Uzman kadro
E) Siyasi irade
58. Son
yıllarda
Türkiye’nin
kamu
diplomasisine
ciddi
katkısı
olan
kurum
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Türkiye Futbol Federasyonu
B) Türk Silahlı Kuvvetleri
C) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
D) Türk Kızılayı
E) Türk Hava Kurumu
59. Körfez Savaşlarında ABD kamu diplomasisine en çok destek olan kurum
aşağıdakilerden hangisidir?
A) ABD Dışişleri Bakanlığı
B) Pentagon (ABD Savunma Bakanlığı ve CIA)
C) Beyaz Saray
D) CNN International TV Kanalı
E) New York Times Gazetesi
60. Aşağıdakilerden hangisindeki ifadeye göre kamu diplomasisi gelecekte uluslararası
ilişkileri etkileyecektir?
A) Etkilemesi mümkün değildir; hiçbir şey değişmez.
B) Devletler artık birbiriyle savaşmayacaktır.
C) Toplumlar birbirlerini daha iyi anlayacaklar ve daha barışçı olacaklardır.
D) Ekonomik ilişkiler gelişecek, barış egemen olacaktır.
E) Uluslararası ilişkilerde güç kullanımı ortadan kalkacaktır.
25
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
61. Tarihsel gelişimi açısından uluslararası örgütlere bakıldığında ilk kurulan uluslararası
örgüt aşağıdakilerden hangisidir?
A) Avrupa Birliği
B) Milletler Cemiyeti
C) Ren Nehri Merkezi Komisyonu
D) Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü
E) Birleşmiş Milletler
62. Aşağıdakilerden hangisi BM’nin amaçları arasındadır?
A) Dünya üzerindeki tüm devletlerin üye olacağı evrensel bir örgüt olmak
B) Ekonomik ve toplumsal nitelikteki uluslararası sorunlara çözüm üretmek
C) Nükleer silahlara karşı koruma sağlamak
D) Ekonomik ve parasal birlik sağlamak
E) Bir dünya devleti kurmak
63. Aşağıdaki ülkelerden hangisi Petrol İhraç Eden Ülkeler Teşkilatı’nın kurucu üyesi
değildir?
A) Suudi Arabistan
B) İran
C) Kuveyt
D) Suriye
E) Venezuela
64. Türkiye hangi tarihte NATO'ya üye olmuştur?
A) 1948
B) 1952
C) 1965
D) 1970
E) 1973
26
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
65. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Konseyi'nin temel organlarından biri değildir?
A) Vesayet Konseyi
B) Bakanlar Komitesi
C) Parlamenterler Asamblesi
D) Sekreterlik
E) Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi
66. Aşağıdaki ülkelerden hangisi Karadeniz Ekonomik İşbirliği-KEİ’ye üye değildir?
A) Türkmenistan
B) Azerbaycan
C) Ermenistan
D) Gürcistan
E) Yunanistan
67. Yargı yetkisi Türkiye tarafından da kabul edilmiş olan "İnsan Hakları Mahkemesi",
hangi uluslararası kuruluş içerisinde yer almaktadır?
A) Avrupa Birliği
B) OPEC
C) Avrupa Konseyi
D) NATO
E) Birleşmiş Milletler
68. Üye ülkelerinde büyümeyi ve istihdamı artırmaya çalışan ve 1965 yılında faaliyete
geçen örgüt aşağıdakilerden hangisidir?
A) KEİ
B) TÜRKSOY
C) OECD
D) GATT
E) WTO
27
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
69. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin üye olduğu uluslararası ekonomik örgütlerden
biri değildir?
A) Dünya Ticaret Örgütü
B) İslam Kalkınma Teşkilatı
C) Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Forumu (APEC)
D) Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı
E) Asya Kalkınma Bankası
70. NATO’nun kurulmasında, Birleşmiş Milletler Antlaşması’ndaki dayanak noktası
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kendi kaderini tayin hakkı
B) İç işlerine karışmama
C) Müşterek meşru savunma
D) Sınırların dokunulmazlığı
E) Anlaşmazlıkların barışçıl yollardan çözümü
71. Aşağıdakilerden
hangisi
Uluslararası
Af
Örgütü’nün
faaliyet
alanı
içine
girmemektedir?
A) İdam cezasının kaldırılması
B) Kitle imha silahlarının yayılmasının engellenmesi
C) İnsan onurunun korunması
D) Azınlık ve yerel halkların haklarının korunması
E) Sığınmacıların ve göçmenlerin haklarının korunması
72. Daha önce Bağımsız Devletler Topluluğu üyesiyken bu örgütten ayrılan devlet
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gürcistan
B) Ermenistan
C) Türkmenistan
D) Tacikistan
E) Özbekistan
28
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
73. “Şangay Beşlisi”, aşağıdaki ülkelerden hangisinin bu oluşuma katılımıyla "Şangay
İşbirliği Örgütü” ne dönüştürülmüştür?
A) Rusya Federasyonu
B) Çin
C) Özbekistan
D) Tacikistan
E) Türkmenistan
74. Aşağıdakilerden hangisi İngiltere ile birlikte EFTA’dan ayrılarak, 1973’te AET üyesi
olan Avrupa devletidir?
A) Belçika
B) İspanya
C) Portekiz
D) Danimarka
E) Finlandiya
75. 1985 yılında Türkiye, İran ve Pakistan öncülüğünde kurulmuş olan, bölgesel nitelikli
ve üyeler arasında ekonomik, teknik, kültürel işbirliği amaçlı hükümetlerarası örgüt
aşağıdakilerden hangisidir?
A) ECO
B) CENTO
C) OPEC
D) APEC
E) İİT
29
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
76. Merkezi Varşova’da bulunan ve üye ülkelerdeki seçim gözlemi, demokratik gelişme,
insan hakları, hoşgörü gibi alanlarda çalışan Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları
Ofisi, hangi uluslararası örgüte bağlıdır?
A) Avrupa Birliği
B) UNESCO
C) AGİT
D) NATO
E) OECD
77. Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler’in eğitim, bilim ve kültür alanında
faaliyet gösteren uzmanlık kuruluşu niteliğindedir?
A) UNICEF
B) UNESCO
C) UNAMSIL
D) UNIMIG
E) UNCTAD
78. Merkezi Montreal’de bulunan Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı’nın temelini
oluşturan Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi’nin yaygın olarak bilinen diğer adı
nedir?
A) Zürih Sözleşmesi
B) Paris Konvansiyonu
C) Kanada Konvansiyonu
D) Montreal Sözleşmesi
E) Şikago Sözleşmesi
30
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
79. Aşağıdakilerden hangisi İslam İşbirliği Teşkilatı’nın gözlemci ülkelerindendir?
A) Özbekistan
B) ABD
C) Arnavutluk
D) Rusya Federasyonu
E) Suudi Arabistan
80. Bazı Eski Sovyet ülkeleri arasında demokratik ve ekonomik işbirliği amaçlı olarak
kurulmuş ve GUAM’dan 2005 yılında ayrılmış olan ülke hangisidir?
A) Azerbaycan
B) Ermenistan
C) Özbekistan
D) Moldova
E) Rusya Federasyonu
81. Uluslararası hukuk dahil, bir bütün olarak hukuk düzeninin dayanağını oluşturan
temel kural, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Proprio motu
B) Ipso facto
C) Pacta sunt servanda
D) Modus operandi
E) Jus gentium
82. Uluslararası Adalet Divanı Statüsü’ne göre, aşağılardan hangisi, uluslararası hukukun
biçimsel kaynakları olarak kabul edilmez?
A) Antlaşmalar
B) Yapılageliş
C) Hukukun genel ilkeleri
D) Uluslararası nezaket kuralları
E) Mahkeme kararları
31
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
83. Aşağıdaki hangi Latince terim, uluslararası buyruk kuralını ifade eder?
A) Jus cogens
B) Jus civile
C) Jus in bello
D) Jus ad bellum
E) Res judicata
84. Hükümetlerin tanınması konusunda, aşağıdaki hangi ifade doğru değildir?
A) Bir hükümetin devleti, önceden veya hükümetin tanınması sırasında tanınabilir.
B) Bir devletin tanınmış olması, o devletin hükümetinin de tanınmasını zorunlu kılmaz.
C) Hükümetlerin tanınması yalnızca olağandışı yollarla hükümetlerin değişmesi
durumunda söz konusu olur.
D) De facto tanımı, sürmesi veya denetlediği güçlerin kapsamı – etkinliği konusunda
kuşkular bulunan hükümetler için söz konusu olmaktadır.
E) Bir hükümetin tanınması bağlamında vazgeçilmez bir koşul, söz konusu
hükümetin devletinin de sonradan tanınmış olmasıdır.
85. Antlaşmaların yürürlüğe girmesinde, gerekli uluslararası işlemler bağlamında
aşağıdaki en doğru ifade hangisidir?
A) Bir antlaşmanın nasıl yürürlüğe gireceği antlaşma içeriğinde yer almaz.
B) Bir antlaşmanın uluslararası hukuk bakımından yürürlüğe girebilmesi için bir
tek yöntem yoktur.
C) Uygulamada, çok taraflı antlaşmaların yürürlüğe girmesinde uygulanan usuller ile
diğer antlaşmaların yürürlüğe girmesindeki usuller arasında farklılık yoktur.
D) Katılma yoluyla bir antlaşma ile bağlanma söz konusu olan hallerde, antlaşmanın
yürürlüğe
girmesi
konusunda
kesin
bulunmamaktadır.
E) Antlaşma kural olarak imza ile yürürlüğe girer.
32
ve
belirli
yöntemler–seçenekler
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
86. Objektif statü yaratan antlaşmalar, aşağıdaki konulardan hangisini özellikle
kapsamaz?
A) Sınırların saptanması.
B) Boğazlarda, kanallarda veya akarsularda geçiş rejimi.
C) Vize muafiyeti.
D) Ülkesel egemenliğin kurulması veya sona erdirilmesi (ilhak veya terk).
E) Askerden arındırılmış rejimler.
87. Aşağıdakilerden hangisi, diplomasi temsilcilerinin başlıca görevleri arasında değildir?
A) Noterlik görevi ve kişisel statüye ilişkin kimi kayıt işlemleri görevlerini
gerçekleştirmek.
B) Devletini, kabul eden devlette temsil etmek.
C) İki devlet arasındaki ilişkileri geliştirmek.
D) Devleti adına görüşmelerde bulunmak.
E) Yasal yollar çerçevesinde, kabul eden devlet hakkında bilgi toplamak ve
değerlendirmeler yapmak.
88. Diplomatik
koruma
konusunda,
aşağıdaki
hangi
ifade,
en
doğru
bilgiyi
yansıtmaktadır?
A) Zarar gören gerçek kişiler başka devletin uyruğunda olabilir.
B) Uluslararası örgüt görevlileri için diplomatik koruma öngörülmemiştir.
C) Bir gerçek kişinin iki ayrı uyrukluğa sahip olması durumunda, bu iki devletten
kişinin tercih edeceği herhangi biri diplomatik koruma sağlayabilir.
D) Uyruksuzlar, diplomatik korumadan yararlanamazlar.
E) Uluslararası hukuk kişilerinin zarar görmesi durumunda, öncelikle iç başvuru
yollarının tüketilmesi gereklidir.
33
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
89. 1982 tarihli BM Deniz Hukuku Sözleşmesi’ne göre, adalarla ilgili aşağıdaki hangi
ifade doğrudur?
A) Ada doğal veya yapay bir oluşum olabilir.
B) Ada sayılabilmek bakımından, bir oluşumun suların en yüksek zamanında da su
yüzünde kalması gerekmez.
C) Yaşamaya elverişli olmayan veya kendisine ait bir ekonomik yaşamı
bulunmayan kayalıkların, kıta sahanlığı veya münhasır ekonomik bölgesi
olmaz.
D) Bir adanın sahip olacağı deniz alanlarının saptanmasında, sadece adanın boyutları ve
coğrafi konumu değil, tarihi önemi de dikkate alınır.
E) Karasularının başlangıcına esas olan hattın belirlenmesinde, kıyıya yakın adaların bir
etkisi yoktur.
90. Aşağıdakilerden hangisi, bir devletin ülkesinin bir parçasını oluşturan deniz
alanlarından sayılmaz?
A) İçsular
B) Karasuları
C) Takımada suları
D) Boğazlar
E) Bitişik bölge
91. Karasuları kavramı bağlamında, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
A) Karasuları, kıyının özelliklerine göre esas çizgiden veya düz esas çizgiden
başlayabilir.
B) 1982 tarihli BM Deniz Hukuku Sözleşmesine göre, her devlet, karasularının
genişliğini 12 deniz milini geçmeyecek şekilde saptayabilir.
C) Karasularının sınırlandırılmasında temel kural, eşit uzaklık yönteminin
uygulanmasıdır.
D) Buna ilişkin takdir hakkı, iyi niyet ve hakkın kötüye kullanılması ilkelerine aykırı
olamaz.
E) Deniz alanlarının sınırlandırılmasının her zaman uluslararası bir yönü vardır.
34
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
92. Montrö Sözleşmesi ile düzenlenen Türk Boğazlarından Geçiş Rejimi bağlamında,
aşağıdaki ifadelerden en doğru olanı hangisidir?
A) Temel ilke, sınırlılıktır.
B) Türkiye, güvenli ulaşım ve çevre korunması amacıyla gerekli önlemleri alabilir.
C) Ticaret gemilerinin kılavuz alması zorunludur.
D) Hangi devlete ait olursa olsun, savaş gemileri aynı esas ve usullere tabidir.
E) Montrö Sözleşmesi hükümleri değiştirilemez.
93. Kıta sahanlığının sınırlandırılmasında üzerinde durulan başlıca hakça ilkeler ögeleri
aşağıdaki hangi ögeyi kapsamaz?
A) İklim
B) Yerbilimsel ögeler
C) Coğrafi ögeler
D) Bölgede saptanmış başka sınırların varlığı
E) Devletlerin yaşamsal çıkarları
94. Aşağıdaki hangi ifade, münhasır ekonomik bölge kavramı açısından daha doğru bir
bilgiyi içermektedir?
A) Münhasır ekonomik bölge kavramı, 1982 tarihli Deniz Hukuku Sözleşmesi
kapsamında üzerinde anlaşma sağlanamamış konular arasındadır.
B) Münhasır ekonomik bölgenin dış sınırı, 200 deniz milinin ötesine geçemez.
C) Münhasır ekonomik bölge kavramı, esas olarak mali hakları kapsamaktadır.
D) Canlı doğal kaynaklar, bu kavramın kapsamı dışındadır.
E) Denize kıyısı olmayan devletler/coğrafya bakımından elverişsiz devletler, bu
kapsamda herhangi bir haktan yararlanmazlar.
35
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
95. Aşağıdakilerden hangisi, sivil havacılıktaki Beş Hava Serbestliği Antlaşması
kapsamında yer almaz?
A) Yere inmeksizin ülke üzerinden geçme.
B) Hava aracının uyruğunda olduğu ülkeden alınan yolcu ve eşyayı kendi ülkesine
indirme.
C) Hava aracının uyruğunda bulunduğu ülkeye gidecek yolcu ve eşyayı ülkesinden
alma.
D) Ticari amaçlarla ülkeye inme.
E) Herhangi bir taraf devletin ülkesine indirme.
96. Sığınmacılar (mülteciler) hakkında aşağıdaki hangi ifade doğru değildir?
A) “Sığınma arayan”, “sığınmacı” ve “ülke içinde yer değiştiren kişiler”
kavramlarını karıştırmamak gerekir.
B) Sığınma hakkının takdiri, sığınılan ülkeye ait bir yetkidir.
C) Ülke devleti, yabancıların ülkesine girmesi ve ülkesinde kalması konusunda tek
yetkilidir.
D) Sığınma hakkı, adi suçluları da, siyasal suçluları da kapsamaktadır.
E) Diplomasi temsilciliklerine sığınmaya izin verilmemesi gerekir.
97. Aşağıdakilerden hangisi, misilleme önlemi sayılmaz?
A) Limanların ilgili devlet gemilerine kapatılması
B) İlgili devletle ticari ilişkilerin kesilmesi
C) Diplomatların istenmeyen kişi ilanı
D) Mal ithaline izin verilmemesi (boykot)
E) Barış içinde işgal
36
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
98. Aşağıdakilerden hangisi, uyuşmazlıkların yargı dışı çözüm yolları kapsamına girmez?
A) Görüşmeler
B) Dostça girişim
C) Kınama
D) Arabuluculuk
E) Uzlaştırma
99. BM Antlaşması uyarınca başvurulabilen zorlama yolları bağlamında, aşağıdaki hangi
ifade doğru değildir?
A) Barışın tehdidi, bozulması ve saldırı fiili durumunda yapılacak hareket konusu, ana
hatlarıyla, BM Antlaşması’nda düzenlenmiştir.
B) Başvurulacak yollar, kuvvete başvurmayı gerektirmeyen yollar olabileceği gibi,
silahlı kuvvet kullanılmasını da içerebilir.
C) BM Antlaşması’nda öngörülmesine rağmen, uygulamada BM’ye özel bir hazır silahlı
güç oluşturulamamıştır.
D) Bir barış gücünün kurulması ve görevini yapabilmesi için, ilgili ülke devletinin
buna rızası – onay vermesi gerekli değildir.
E) Silahlı güç kullanarak zorlama, BM bayrağı altında yapılabileceği gibi, BM Güvenlik
Konseyi’nin izni/yetkilendirmesi üzerine, üye devletlerin askerlerinden oluşan
koalisyon kuvvetleri eliyle de icra edilebilir.
37
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
100. Silahlı çatışma hukuku açısından aşağıdaki hangi ifade doğru değildir?
A) “Ulusal bağımsızlık/kurtuluş savaşları”, özünde bir devlete bağlı ülke içinde
cereyan eden, uluslararası olmayan silahlı çatışmalardır.
B) Genel anlamda “milletlerarası hukuk”, silahlı bir çatışmanın yönetilmesine ilişkin
kuralları kapsamamaktadır.
C) Buna ilişkin hukuk, geleneksel olarak, “savaş hukuku / Lahey kuralları” başlıkları
altında yer almaktadır.
D) “Uluslararası insancıl hukuk”, daha çok çatışmaya doğrudan katılmayan siviller,
savaş esirleri gibi silahlı bir çatışmanın mağdurlarının korunmasına ilişkin kuralları
kapsamaktadır.
E) Silahlı bir çatışmanın belirtilen tüm boyutlarını kapsamak üzere “silahlı çatışma
hukuku” terimi kullanılmaktadır.
38
Download