Yüksek Lisans - Trakya Üniversitesi

advertisement
TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI
Tıbbi Biyoloji Programı
Programa Kabul Koşulları:
Yüksek Lisans: Tıp, Diş Hekimliği, Veteriner Fakültesi, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Tıbbi Biyoloji Bölümü,
Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü ve Moleküler Biyoloji Bölümü mezunu olmak.
Program Dersleri ile kredileri ve AKTS’leri :
KODU
DERSİN ADI
T
U
KRD
AKTS
Z/S
TBY 700
TBY 701
TBY 702
TBY 703
TBY 704
TBY 705
TBY 706
TBY 707
TBY 708
TBY 750
TBY 760
Seminer
Hücre Biyolojisi I
Hücre Biyolojisi II
Tıbbi Biyolojik Teknikler
Gen Moleküler Biyolojisi
Temel Sitogenetik
Moleküler Genetik Uygulama Teknikleri
Kalıtım Biyolojisi
Kanserin Moleküler Temelleri
Uzmanlık Alan Dersi I
Tez Çalışması I
0
3
3
2
3
2
2
3
3
5
0
0
0
0
2
0
0
2
0
0
0
1
0
3
3
3
3
2
3
3
3
0
0
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
25
Z
S
S
S
S
S
S
S
S
Z
Z
TBY 700 Seminer (0 0 0)
 Öğrencinin Tıbbi Biyoloji konularında çalışma konusu belirlemesi,
 Literatür taraması yapması,
 Literatüre ulaşma ve bunları kullanması,
 Araştırma yöntemi belirlemesi,
 Araştırma tasarlama ile ilgili kuramsal bilgi ile birlikte konuyu seçmesi,
 Araştırma, metin haline getirme ve sunma becerilerinin geliştirilmesi.
TBY 701 Hücre Biyolojisi I (3 0 3)
 Prokaryotik ve ökaryotik hücrelerin sınıflandırılmaları, yapı ve fonksiyonları,
 Virüslerin yapısı, fonksiyonları ve üremeleri,
 Ökaryotik hücrelerde hücre-içi organizasyon,
 Biyoenerjetik mekanizmalar,
 Hücrelerde genetik bilgi akışı.
TBY 702 Hücre Biyolojisi II (3 0 3)
 Plazma membranlarının yapısı ve fonksiyonu,
 Membran üzerindeki özelleşmiş bölgeler,
 Hücre bağlantı tipleri.
 Transport,
 Hücre iskeleti,
 Hücre organelleri.
TBY 703 Tıbbi Biyolojik Teknikler (2 2 3)
 Tampon hazırlama,
 Organik moleküllerin saptanması,
 Kromatografi,
 Jel elektroforezi,
 DNA ve RNA izolasyonu,
 Hücre kültürleri.
 Radyoaktif işaretleme,
 İmmünofloresan boyama.
 Kromozom preperasyonu, bandlama ve karyotipleme.
1
TBY 704 Gen Moleküler Biyolojisi (3 0 3)
 DNA ve RNA sentezi
 RNA’nın işlenmesi ve sentezin kontrolü.
 Protein sentezi.
 Moleküler genetikte kullanılan teknikler.
 Mutasyon ve mutajenler.
 Ökaryotik kontrol mekanizmaları.
TBY 705 Temel Sitogenetik (2 0 2)
 Sitogenetik kavramının tanımı
 Kromozom yapıları,
 Kromozomal aberasyonlarının oluşma mekanizmaları ve analiz yöntemleri (SCE, Mikronukleus,
disentrik, translokasyon).
TBY 706 Moleküler Genetik Uygulama Teknikleri (2 2 3)
 İn situ hibridizasyonun temeli,
 Farklı insitu hibridizasyon yöntemleri,
 FISH yöntemi,
 PZR teknikleri,
 DNA dizi analizi.
TBY 707 Kalıtım Biyolojisi (3 0 3)
 Mitoz ve Mayoz
 Mendel Genetiği
 X’e Bağlı Kalıtım
 Çekird ek Dışı Kalıtım
 Kantitatif Genetik
 Kromozom Haritalama, Linkaj Analizi
 Epigenitik Kaltım
 Kalıtım Yolula Geçen Hastalıklar.
TBY 708 Kanserin Moleküler Temelleri (3 0 3)
 Kanserin Etiyolojisi ve DNA Hasarı Oluşum Mekanizmaları
 DNA Hasar Tipleri
 DNA Tamir Mekanizmaları
 DNA Tamir GENLERİ
 Kanserle İlişkilendirilen Sinyal Yolakları
 Apoptozis
 Kanserde Genetik Yatkınlık
 Kanser ve Epigenetik
 Kanserde Moleküler Tedavi Yaklaşımları.
TBY 750 Uzmanlık Alan Dersi I (5 0 0)
Yüksek lisans öğrencisinin tez konusu belirlendikten sonra, tez konusu ile ilgili son bilimsel gelişmeleri,
yayınları içeren teorik bilgileri, makale taraması ve tez yönetimini kesinleştirmek amacıyla yapılan çalışmalar
ve bu konulara yardımcı olabilecek derslerin işlenmesi.
TBY 760 Tez Çalışması I (0 1 0)
İlgili Anabilim Dalı Başkanı tarafından her yüksek lisans öğrencisi için tez konusu, tez planı ve tez danışmanı
önermesi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayından sonra tez danışmanı ile öğrencinin tez konusundaki
bilimsel alanlarına ilişkin yapmış oldukları haftalık tez çalışmasına ait bir saatlik ders yükünü ifade eder.
2
YÜKSEK LİSANS PROGRAM PLANI
Kredi ve Dersleri: Bu program 21 krediden ve 90 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az 7 adet ders, 1
seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur.
 Öğrenci en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.
 Öğrenci bir yarıyılda 30 AKTS kredilik ders alır
Yüksek Lisans 1. Yarıyıl
DERSLER
Zorunlu/Seçmeli
Ders-1
Alan İçi Seçimlik Ders
Ders-2
Alan İçi Seçimlik Ders
Ders-3
Alan İçi Seçimlik Ders
Ders-4
Alan İçi Seçimlik Ders
Ders-5
Alan İçi Seçimlik Ders
AKTS Kredisi Toplamı
AKTS
6
6
6
6
6
30
Yüksek Lisans 2. Yarıyıl
DERSLER
Zorunlu/Seçmeli
Ders-1
Alan İçi Seçimlik Ders
Ders-2
Alan İçi Seçimlik Ders
Ders-3
Alan İçi Seçimlik Ders
Ders-4
Alan İçi Seçimlik Ders
Seminer
Zorunlu
AKTS Kredisi Toplamı
DERSLER
TBK 750 Uzmanlık Alan Dersi I
TBK 760 Tez Çalışması I
AKTS Kredisi Toplamı
DERSLER
TBK 750 Uzmanlık Alan Dersi I
TBK 760 Tez Çalışması I
AKTS Kredisi Toplamı
Yüksek Lisans 3. Yarıyıl
Zorunlu/Seçmeli
Zorunlu
Zorunlu
Yüksek Lisans 4. Yarıyıl
Zorunlu/Seçmeli
Zorunlu
Zorunlu
AKTS
6
6
6
6
6
30
AKTS
5
25
30
AKTS
5
25
30
3
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TIBBİ BİYOLOJİ LİSANSÜSTÜ
PROGRAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER
(Kronolojik Sıraya Göre)
Sıra
No
Senato
Kararı
01
11/06/2013
02
14/08/2014
Toplantı
ve
Karar No
07/07
09/02
Yürürlük:
Değişiklikler:
2013-2014
EğitimÖğretim
Yılı
Güz
Yarıyılı.
2014-2015
Eğitim
Öğretim
Yılı
Güz
Yarıyılı
Program Kabul Koşulları, Ders Kredileri,
AKTS’leri ve İçerikleri ile Program Planları
güncellendi.
Lisansüstü Programı Ders Müfredatında Zorunlu
ve Seçmeli Dersler ile Ders Planları ve AKTS
Güncellemeleri Yapıldı.
4
Download