Değerli Öğretim Üye ve Elemanları,

advertisement
Genel Kimya servis derslerinin 1.vizesi 02 Nisan 2016 Cumartesi günü saat 10:00’da
yapılacaktır. Vize sınavı ile ilgili olarak;
1- Öğrencilerin vize sınavında sorumlu olacakları konular aşağıdaki tabloda görüleceği
üzere “Atomun Elektron Yapısı’’ başlıklı konunun sonuna kadardır.
2- Toplam 25 soru sorulacak olup her bir soru 4 puandır.
3- Sınav kağıtları A, B, C ve D olmak üzere dört grup olacaktır.
KONU
1. Maddenin Özellikleri ve Ölçümü
2. Atomlar ve Atom Kuramı
3. Kimyasal Bileşikler
4. Kimyasal Tepkimeler
5. Sulu Çözelti Tepkimelerine Giriş
6. Gazlar
7. Termokimya
8. Atomun Elektron Yapısı
İÇERİK
Maddenin
Özellikleri,
Maddenin
Sınıflandırılması, Maddenin Ölçülmesi (SI
Birimleri), Anlamlı Rakamlar
Kütlenin Korunumu Yasası, Sabit Oranlar
Yasası, Dalton Atom Kuramı, Elektronların
Keşfi,
Atom
Çekirdeği,
Kimyasal
Elementlerin Sembollerle Gösterilmesi,
Atom Kütleleri, Avogadro Sayısı ve Mol
Kavramı
Kimyasal
Bileşikler,
Çeşitleri
ve
Formülleri, Mol Kavramı, Kimyasal
Bileşiklerin
Bileşimi,
Kimyasal
Bileşiklerin Açıklanmasında Yükseltgenme
Basamakları
Kimyasal Tepkimeler ve Eşitlikler,
Tepkime
Stokiyometrisi,
Kimyasal
Tepkimelerde Sınırlayıcı Reaktifin ve
Verimin Belirlenmesi
İndirgenme-Yükseltgenme
Eşitliklerinin
Denkleştirilmesi
Gazların Özellikleri, Gaz Basıncı, Basit
Gaz Yasaları, İdeal Gaz Denklemi ve
Genel Gaz Denklemi, İdeal Gaz
Denkleminin Uygulamaları, Kimyasal
Tepkimelerde
Gazlar,
Gay-Lussac’ın
Birleşen Hacimler Yasası, Gaz Karışımları
ve Kısmi Basınçlar, Gazların Kinetik ve
Molekül Kuramı, Gazların Kinetik ve
Molekül Kuramına Bağlı Gaz Özellikleri,
Gerçek Gazlar ve van der Waals Denklemi
Termokimyada Bazı Terimler, Isı, Tepkime
Isısı ve Kalorimetre, İş, Termodinamiğin 1.
Yasası, Tepkime Isısı, ΔU ve ΔH, Hess
Yasası, Standart Oluşum Entalpisi
Elektromagnetik
Işıma,
Atom
Spektrumları, Kuantum Kuramı, Bohr
Atom Modeli, Yeni Kuantum Mekaniği,
Kuantum Sayıları ve Elektron Orbitalleri,
Elektron Spini, Elektron Dağılımı
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

Create flashcards