2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NAMIK OĞUL ANADOLU LİSESİ

advertisement
2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NAMIK OĞUL ANADOLU LİSESİ
KİMYA DERSİ 11. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI
Adı Soyadı:
Sınıfı:
Numara:
Puan:
Soru
Puan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.Dalga boyu 750 nm olan elektromanyetik ışımanın frekansı kaç hertzdir? (c= 3x108m/s )(10
puan)
2.Aşağıdaki cümlelerde bulunan boşlukları verilen kelimelerden uygun olanlar ile doldurunuz.
İyonlaşma enerjisi, yedi, uyarılma, iyonik yarıçap, küresel simetri, van der waals yarıçapı,
fotoelektrik olay, Rutherford, elektron ilgisi, orbital(10 puan)
a. Bir metal yüzeyine düşürülen ışın ile metal yüzeyinden elektron koparılmasına
..............................denir.
b. Alfa ışınları saçılması deneyini ..............................adlı bilim adamı yapmıştır.
c. Elektronların yörünge içinde bulunma ihtimalinin en fazla olduğu hacimsel bölgeye
...........................denir.
d. Bir atomun temel halinde son orbitalinin tam dolu ya da yarı dolu olması durumu
...........................dir.
e. Bir atoma dışarıdan enerji verildiğinde, atomun elektronlarından birisinin daha yüksek
enerjili bir yörüngeye geçmesine ...........................denir.
f. Periyodik cetvel ...........................periyottan oluşmuştur.
g. İyonik bağla bağlanmış iyonların çekirdekleri arasındaki uzaklık ile ölçülen değer
...........................dır.
h. Soy gazlar için katı halde hesaplanan yarıçapa verilen isim ...........................yarıçapıdır.
ı. Gaz halindeki nötr bir atomdan bir elektronun uzaklaştırılması için gereken enerjiye verilen
isim ...........................dir.
i. Gaz haldeki bir atomun bir elektron alması sırasında oluşan enerji değişimi ...................dir.
3. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların yanına “D” yanlış olanların yanına “Y”
yazınız. (10 puan)
a.Thomson elektrondaki yük/kütle oranını belirlemiştir. …..
b. Katot ışınları, anottan katota doğru yayılır. ……
c. Fotoelektrik olay ışımanın tanecik özelliğini kanıtlar. …..
d. Temel hal elektron dağılımı ns2 ile biten bir atom küresel simetri özelliği göstermez. ……..
e. Belli bir noktadan bir saniyede geçen dalga sayısına frekans denir. …..
f. 4d orbitallerinin enerjisi, 5s orbitallerinin enerjisinden azdır. ……..
g.20Y+2 iyonunun s orbitallerinde toplam 6 elektron bulunur. ……
h. 2. temel enerji düzeyi s, p ve d orbitallerini içerir. …….
ı.Heisenberg belirsizlik ilkesine göre bir elektronun yeri ve hızı aynı anda ölçülemez. …….
i. Temel haldeki elektron dizilişinin son terimi 3d1 olan X elementi ile son terimi 4s1 olan Y
elementi aynı periyottadır. ……
4. Aşağıdaki tablodaki boşlukları doldurunuz. (2x9=18 puan)
n
l
3d
ml
4p
5s
5. Aşağıda verilen atom ve iyonların elektron dağılımlarını yapınız. (3x5=15 puan)
24Cr:
……………………….
-3
15P :
………………………
35Br:
……………………….
+1
21Sc :
26Fe:
……………………..
………………………
6. Aşağıda verilen atomların elektron dağılımlarını yaparak grup ve periyotlarını bulunuz.
(3x4=12 puan)
9F:
……………………
22Ti:
………………….
20Ca:
…………………
30Zn:
…………………
7.19K+1,
18Ar,
16S
-2
iyonlarının çaplarını büyükten küçüğe doğru sıralayınız. (5puan)
8.
Yandaki tabloda X, Y, Z
elementlerinin ilk dört iyonlaşma
enerjileri verilmiştir. Buna göre
elementlerin periyodik cetvelde hangi
grupta olduklarını yazınız. (5 puan)
9.
10.
11.
Sınav süresi 40 dakikadır.
Herbir sorunun puanı yanında belirtilmiştir. Çoktan seçmeli soruların her biri 5 puan
değerindedir.
BAŞARILAR 
Nurgül ÜGE
Kimya Öğretmeni
Nalan KURAL
Kimya Öğretmeni
Download