DERS BİLGİLERİ

advertisement
DERS BİLGİ FORMU
ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM:
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ / ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
DERS BİLGİLERİ
Türü
Adı
Kodu
Dili
Zorunlu/
Seçmeli
Kimya
KIM103
Türkçe
Required
Ön Koşul Dersleri
Yarıyılı
T+U
Saati
Kredisi
AKTS
I
2+0
2
3
Yok
Ders Sorumluları
Yrd. Doç. Dr. Fatih TAŞPINAR
Ders Sorumlu Yardımcıları
Maddenin özellikleri ve ölçümü, atomlar ve atom kuramları, atomun elektron
yapısı, periyodik çizelge ve bazı atom özellikleri, kimyasal bileşikler ve
tepkimeler, kimyasal bağlanma teorileri, gazlar, sıvılar ve katılar ve çözeltiler
hakkında sistemli ve kapsamlı olarak teorik bilgiler vermek ve öğrencilerin
kimyanın temel kavramları konusunda düşünme yeteneklerini geliştirmek.
Kimyanın amacını ve maddenin özelliklerini öğrenmek, yoğunluk ve yüzde
bileşimi soru çözümünde kullanmak, atom kuramını, periyodik çizelgeye giriş
ve mol kavramlarını, atomun kuantum modelini öğrenmek, orbital kavramını ve
elektronların orbitallere dizilimini öğrenmek, elementlerin periyodik
özelliklerini, kimyasal bileşik çeşitlerini, kimyasal tepkimeleri ve eşitlikleri
öğrenmek, Lewis kuramı, VSPER kuramı ve moleküler orbital kuramını ve gaz
yasalarını öğrenmek, sıvıların özelliklerini ve katıların bazı özelliklerini ve
kristal yapıları ve çözeltileri ve özelliklerini öğrenmek
Dersin Amacı
Dersin Öğrenme Çıktıları
DERS PLANI
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Ön Hazırlık
Konular/Uygulamalar
Kimyanın amacı, bilimsel yöntem,maddenin özellikleri ve
sınıflandırılması, bilimsel ölçümlerde belirsizlik ve
anlamlı rakamlar.Elektronlar, proton ve nötronlar.
Elementler atom kütleleri, mol kavramı, avogadro sayısı,
hesaplamalarda mol kavramının kullanılışı.
Elektromanyetik ışıma, atom spektrumları, atom
modelleri, kuantum kuramı.
Kuantum sayıları ve orbitaller, hidrojen atomunda
orbitallerin gösterimi, çok elektronlu atomlar, elektron
dağılımı.
Elementlerin sınıflandırılması, periyodik yasa ve çizelge,
elementlerin periyodik özellikleri, atom
yarıçapı,iyonlaşma enerjisi, elektron ilgisi,
elektronegatiflik.
Kimyasal bileşik çeşitleri ve formülleri, mol kavramı ve
kimyasal bileşiklerin bileşimi, yükseltgenme basamakları,
kimyasal bileşiklerin adlandırılması.
Kimyasal tepkimeler ve eşitlikler, stokiyometri, çözeltide
kimyasal tepkimeler, sınırlayıcı bileşen belirlemesi,
tepkime sitokiyometrisinde diğer konular.
Lewis kuramı, kovalent bağlanma, polar kovalent bağlar,
rezonans, formal yük hesaplamaları.
Oktet kuramından sapmalar, moleküllerin biçimleri, bağ
derecesi, bağ uzunlukları, bağ enerjisi.
VSPER Kuramı ve molekül geometrileri, değerlik bağ
kuramına giriş,atom orbitallerinin melezleşmesi.
Gazların özellikleri, basit gaz yasaları, ideal gaz denklemi
ve uygulamaları, gaz karışımları, gazların kinetik ve
molekül kuramı, gerçek gazlar.
Moleküller arası kuvvetler ve sıvıların bazı özellikleri,
sıvıların buharlaşması ve buhar basıncı, kaynama noktası,
buharlaşma ısısı, donma noktası, faz diyagramları, Van der
Waals kuvvetleri, hidrojen bağları.
Metot
Katıların bazı özellikleri, kristal yapılar, iyonik kristallerin
oluşumunda enerji değişimleri, örgü enerjisi, kusurlu
yapılar.
Çözeltilerin özellikleri, Çözünme olgusu, Hidratlanmış
iyonlar, çözünme ısısı, çözünürlük üzerine basınç ve
sıcaklığın etkisi, çözeltilerin buhar basınçları, çözeltilerin
donma ve kaynama noktaları, çözelti derişimleri, Eşdeğer
ağırlıklar ve normal çözeltiler
Osmoz, elektrolit çözeltiler, çözeltilerde iyonlar arası
çekimler.
12
13
14
KAYNAKLAR
Ders Kitabı veya Notu
Diğer Kaynaklar
Petrucci, Ralph H.; Harwood, William S.; Herring, F.Geoffrey, Genel Kimya İlkeler
ve Modern Uygulamalar I, Ankara, Palme Yayıncılık,2005;
Mortimer, C.E, Modern Üniversite Kimyası,İstanbul, Çağlayan Kitabevi,cilt:I-II
Erdik, Ender; Sarıkaya, Yüksel; Temel Üniversit Kimyası, Ankara, Hacettepe Taş
Kitapçılık,1986
Ders notları.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Etkinlik Türleri
Katkı Yüzdesi
%40
%60
%100
Ara Sınav
Laboratuvar
Ödev, Proje
Yarıyıl Sonu Sınavı
Toplam
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
Katkı Düzeyi
Program Çıktıları
No
1
1
2
3
4
5
6
7
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli
altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri ElektrikElektronik Mühendisliği çözümleri için berab r kullanır,
Elektrik-Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve
çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer e
uygular,
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri
karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım
yöntemlerini uygular,
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve
kullanı ; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını etkin biçimde
kullanır,
Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar,
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi
kaynaklarını kullanır,
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır,
2
3
X
X
X
X
X
X
X
8
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel
düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir,
X
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki
gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler,
X
10
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir,
X
4
5
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Ders İçi
Ders Dışı
Sınavlar
İş Yükü (Saat)
Ders Saati ( 14 x Haftalık Ders Saati)
28
Ödev
20
Araştırma
15
Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları
15
Diğer Faaliyetler
-
Ara Sınav (Ara Sınav Sayısı x Ara Sınav Süresi)
2
Yarıyıl Sonu Sınavı
2
Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü / 25 (s)
82
3
Dersin AKTS Kredisi
3
Dersin İçeriği
Download