Oftalmoloji Tarihi - glokom-net

advertisement
Oftalmolojideaaaaa
Dünden…Bugüneaaa
Dr. Suzan GÜVEN
Dr Esin Kırıkkaya
Doç.Dr.Halil ATEŞ
Oftalmoloji Tarihi

Mısırlılar (M.Ö 1600);
Blefarit, şalazyon, iritis, katarakt,
trahom gibi birçok oküler
hastalığı tanımaktaydı.
Timsah derisi ve kertenkele
kanı ile tedavi…
Gelişmeler
 Hindistanda (M.Ö 800);
Limbusun 4 mm temporalinden
girilen iğne ile kristalin lensi
vitreusa düşürerek kataraktı
tedavi etme girişimleri…
Gözlükler
Gelişmeler Sürüyor…
Oftalmolojide
Son 150 yılda ileriye yönelik dev sıçrayışlar…
Oftalmoskop
 1851’ de Herman von Helmholtz
tarafından ilk oftalmoskobun keşfi.
  Augenspiegel – “göz aynası”.
 Oftalmoskop – 1852’ de Maressal
de Marsilly tarafından oftalmoskopi
kelimesinden türetilmiş.
oftalmos-göz skopos-gözlemci
İlk Oftalmoskoptaki Sorunlar:
•
•
•
Işık kaynağının gücü ↓
Glare sorunu
Pupil dilatasyonu gerektirmesi
Nedeni ile görüntü kalitesi düşük…
Tarihi Oftalmoskoplar-1
Folin Oftalmoskobu 1865-Paris
Benson Oftalmoskobu 1885- İrlanda
Liebreich,
Oftalmoskobu
Edelmann Oftalmoskobu
Munich
Tarihi Oftalmoskoplar-2
1945
Tonometre
 Schiötz tonometresi-GİB ölçümünde
devrim yaratmıştır.
 GİB’ i korneal indantasyon
oluşturarak belirler.
 Kolay uygulanabilir, ucuz bir yöntem
olması nedeni ile 1905-1950’ lerde
GİB ölçümünde ‘’Altın Standard’’.
.
Schiötz tonometresi
 Kornea kürvatür
değişikliklerinden,
 Skleral rijiditeden etkilenir.
Goldman Aplanasyon Tonometresi
•

Hans Goldman, 1954 yılında
Uluslararası Kongrede ilk kez
kendi tonometresini tanıtmış.
İmbert-Fick pensibi : P=F/A
R=3.06 mm iki pirizma.
Düzleştirilen alan 3 mm.
Bugün;


En kesin ölçümler yapan,
En popüler tonometre.
Glaucoma-Heilmann 1978
Biomikroskop
Slit lamba mikroskobu 1911’ de
Gullstrand tarafından geliştirildi.
Slit Lamba Mikroskobu
1970
Görme Alanı
1956
Konfrantasyon Testi: GA’ da büyük periferik
skotomların saptanmasında kalitatif bir test.
Ascher Perimetrisi
Kinetik Perimetreler
Lister Perimetresi
Goldman Perimetresi
Otomatik Perimetre
HUMPHREY 611 , Occasion
Refraktometri
SON 100 YILDA
GLOKOMDAKİ GELİŞMELER
XX. Yüzyılda Glokomun Değişen
Konsepti

Tonometre, gonioskop, biomikroskop ve perimetrenin
keşfi ile glokomun sınıflaması tanı ve tedavisinde
önemli gelişmeler kaydedildi.

1914’ te gonioskobun keşfi ve daha sonra 1920’ lerde
sığ ön kamara ve pupil bloğunun tanınması ile 1925’ te
Açık Açılı ve Kapalı Açılı Glokom tanımlandı.

50 yıl önce Von Grafe, normal sınırlarda GİB olan
hastaların OD’ de excavasyon bulguları saptadı.
Fizyopatolojik Gelişmeler
•
•
•
•
•
Humör aköz sentezinin fiziyolojisi
Aköz venler yolu ile humör aköz drenajı
Episkleral venöz basıncın saptanması
Tonografinin klinik kullanımı
Diürnal basınç fluktasyonlarının
saptanması
Görme Alanındaki Defektler





Bjerrum’ un lokalize alan defekti,
Roenne’ nin nazal stepi,
1939’da Sloane statik eşik değer kavramını
tanıtmas
Aulhorn ve Harms’ ın statik perimetreyi
popülerleştirmesi
Goldman perimetresinin kullanımı ile
ile glokomatöz alan defektleri tanımlandı...
Sınıflama

Glokomun farklı klinik sınıflamaları ilk kez Von Graefe tarafından
1857’ de yapıldı.
1. Akut Glokom
2. Kronik (Absolü)Glokom 3. Sekonder Glokom
Tüm bunların gözün gözün konjesiyonu ile karakterize ve bunun da
seröz koroidite bağlı olduğuna inanıldı.
•
1862’ de Donders hastalığın 3 ana tipinin olduğunu yayınladı.
1. Primer Glokom
2 .Sekonder Glokom
3. Konjenital Glokom
•
Uzun yıllardır standart Primer Glokom sınıflaması standart 2 kategoriye
ayrıldı.
1 Konjestif
2.Non- Konjestif
En son akut ve kronik olarak 2 faza ayrıldı.
AÇIK AÇILI GLOKOMDA 100 YIL

20. yüzyılın başında ön kamara açısında dışa akım obstrüksiyonun
glokoma sebep olduğu kabul ediliyordu.

1873’ lerde Leber humör aközün trabeküler ağ yolu ile ön silyer ve
vortex venlerine akış mekanizmasını keşfetti ve GİB a humör aköz
akışındaki anormal rezistansın sebep olduğuna inandı.

1901’de Troncosco GİB  a albüminoid materyal ile yüklü aközün
drenajındaki zorluk ve ön kamara açısındaki mekanik tıkanıklığının
neden olduğunu varsaydı.
Medikal Tedavi


1876’ da Weber jaborandi (pilokarpin) yi glokom tedavisinde
kullandı.
Laqueur kalabar fasulyenin özünü (fizostigmin eserin) kullanmayı
önerdi.
Pilokarpin yan etkiler fazla olan eserine göre daha iyi tolare edildi.

1905 Gibbons miyotik kullanmanın hijyene, diyete, heyecanın her
türünden kaçınmanın en iyi sonuçları doğurduğunu ifade etti.

XX. Yüzyılın ortalarında birçok kolinerjik ilaç ve kolinesteraz
inhibitörü kullanıldı ve bugün hala kullanılmaktadır.

Darier glokom tedavisinde epinefrin ve eserini kombine
olarak kullanan ilk oftalmolgttu.

1954’ te asetazolamid oküler hipotansif ajan olarak
kullanılan ilk karbonik anhidraz inhibitörü idi.

1970-80’ ler boyunca beta-blokerler glokom tedavisinde
en çok kullanılan ajanlardı. İlk kullanılan beta- bloker
Timolol maleattı.

1987’ de selektif a2-adrenerjik agonist aproklonidin
kullanılmaya başlandı. Bu kategoride en iyi ilaç
brimonidine dir.

1995’ te ilk defa topikal karbonik anhidraz inhibitörü
Trusopt geliştirildi.

Prostoglandinler glokom tedavisinde kullanılan en yeni
ilaçlardır.
Latonoprost prototiptir ve bir prostoglandin F2
analoğudur.
Download