Mekanik proflaksi farmakoljik proflaksi VTE tedavisi

advertisement
MEKANİK ve FARMAKOLOJİK VTE
PROFLAKSİSİ ve TEDAVİSİ
Doç.Dr.Soner Sanioğlu
LV disfonksiyonu
İmmobilizasyon, parapleji
Venöz yetmezlik
Venöz obstruksiyon tm, obesite,
hamilelik
Uzun süreli yolculuk
Patogenez
Travma
Yanık
Kimyasal hasar
Cerrahi
PTS
Katater ve pacemaker
Rudolf Ludwig Karl Virchow (1821 – 1902)
Faktör V Leiden,
Protrombin gen mutasyonu
Protein C-S eksikliği
Antithrombin eksikliği
Hiperhomosisteinemi
Disfibrinojenemi, Malignensi
Hamilelik ve post-partum
Östrojen tedavisi, Cerrahi
Nefrotik sendrom, HIT
Antifosfolipid sendrom
Herediter
Kazanılmış
Faktör V leiden mutasyonu
Cerrahi
Protrombin gen mutasyonu
Travma
Protein C ve S eksikliği
KKY-KOAH
Antitrombin yetmezliği
İmmobilizasyon
Hiperhomosisteinemi
Hamilelik, OK, hormon repls.
Faktör VIII yüksekliği
Katater, pacemaker
Disfibrinojenemi
Kanser
Antifosfolipid sendrom
HIT
İmflamatuar bağırsak hastalığı
Myeloproliferatif hastalıklar
Uçak yolculuğu
BMI>30
Geçirilmiş DVT
Belirtiler ve bulgular
• DVT
– klasik semptomlar: ağrı, hassasiyet ve şişlik
– Fizik muayene: ısı artışı, kızarıklık ve dilate kollateral
venler Homans belirtisi (+)
– Phlegmasia alba/cerulea dolens.
• iskemi, gangren extremite kaybına neden olabilir.
• PE
– dispne, takipne, plöratik göğüs ağrısı
– Hemoptizi, öksürük taşikardi
– Fizik muayenede S3 ve P2’de kuvvetlenme duyulabilir.
Teşhis
• DVT klinik muayene güvenilir olmadığı için pretest olasılık
skorları çok önemli.
• Olasılık skorları hastanın mevcut risk faktörleri, şikayet ve
bulgularına dayanarak düşük, orta ve yüksek klinik olasılıkları
belirliyor.
• Düşük skor negatif prediktif değeri %96 iken yüksek skorun
pozitif prediktif değeri %75
• Yüksek skorda teşhis için ek testlere ihtiyaç var.
Fancher et al. 0.5%
Ultrasound
sensitivitesi
baldır DVT
düşük
• Yüksek sensitiviteli testler
– ELISA, quantitative rapid
ELISA
– advanced turbidimetric Ddimer.
• Yalancı pozitif D- dimer,
–
–
–
–
–
–
kanser,
travma,
yakın zamanda cerrahi,
infeksiyon,
hamilelik ve
aktif kanama
• VTE (+) D-dimer (-)
– duyarlılığı düşük test
– yanlış cut-off değer
hesaplanması
– fibrin yıkımının azalması
– Semptomlar > 7-10
– başlangıçta anti-trombotik
tedavi başlanması
Teşhis/ D-dimer
• Yüksek sensitiviteli testler
VTE (+) D-dimer (-)
– ELISA, quantitative rapid
ELISA
duyarlılığının düşük test
– advanced turbidimetric Ddimer.
hesaplanması
yanlış cut-off değer
fibrin yıkımının azalması
• Yalancı pozitif D- dimer,
VTE semptomlarının 7-10
– kanser,
– travma,
günden daha uzun süre devam
– yakın zamanda cerrahi,
etmesi
– infeksiyon,
– hamilelik ve
– aktif kanama
başlangıçta antitrombotik tedavi
başlanması
Teşhis/ Dublex USG ve diğer testler
• Dublex USG’nin duyarlılığı ve özgüllüğü yüksek (%95-%98)
• Ancak baldır DVT duyarlılığı düşük
• Venin komprese edilememesi diagnostik
• Diğer bulgular (venöz distansiyon, spontan akım yokluğu,
anormal doppler sinyali) kesin ven trombuzunu göstermiyor.
• Kontrast venografi altın standart ancak invazive olduğu için
kullanılmıyor.
• MR venografi, CT venografi
CT yüksek
olasılıklı
hastalarda PE
dışlamak için
tek başına
yeterli değil.
Teşhis/ yardımcı testler
• EKG’de atriyal taşiaritmiler, sağ ventrikül yüklenme bulguları
• PA akc. grafisinde nonspesifik bulgular: efüzyon, atelektazi,
konsalidasyon
• Arteriyal kan gazı analizinde genellikle hipoksi, hipokapni
• Troponin ve BNP yüksekliği diğer sebepler dışlandığında VTE
destekler.
• CT pulmoner angiyo standart görüntüleme yöntemi.
• Yeni nesil CT’de özgünlük ve duyarlılık V/P sintigrafisinden
yüksek.
• V/P sintigrafisi özellikle akciğer grafisi normal ve CT pulmoner
angiyo çekilemeyen hastalarda önemli.
• Normal V/P sintigrafisi PE’yi ekarte ettirirken, yüksek ihtimalli
test ancak yüksek klinik olasılıkta diagnostik.
• Ekokardiyografi ile hemodinamisi stabil PE hastalarının
%50’sinde sağ ventrikül disfonksiyon bulguları saptanabilir.
• McConnell işareti (göreceli olarak apex hareketlerinin
korunması) PE bağlı sağ ventrikül disfonksiyonunu ayırmada
önemli.
• VTE mekanofarmakolojik proflaksi
– Cerrahi dışı hastalarda
– Ortopedi dışı operasyonlarda
– Ortopedik cerrahi uygulanacak hastalarda
• VTE tedavisi
Cerrahi dışı hastalarda
• VTE riski yüksek olan hospitalize hastalarda DMAH
• VTE için düşük risk saptanan hastalarda gerek yok
• VTE riski yüksek kanama riski yüksek mekanik proflaksi
• Kanama riski düşen VTE riski yüksek hastalarda DMAH
• Taburcu olan yada yeterince mobilize olabilen hastalarda
proflaksinin uzatılması önerilmez.
• Ayaktan tedavi olan kanser hastalarında ek risk faktörleri
(geçirilmiş VTE, immobilization, hormon tedavisi, anjiogenez
inhibitörleri, thalidomide, lenalidomide) yoksa proflaksi
önerilmemektedir.
• Uzun süreli yolculuk yapacak olanlarda VTE riski yüksek ise
(geçirilmiş VTE, yakın zamanda geçirilmiş cerrahi yada travma, aktif
kanser, hamilelik, östrojen kullanımı, ileri yaş, azalmış mobilite, ciddi
obesite ve trombofilik hastalık), 15-30 mmHg dizaltı varis çorabı,
sık ambulasyon, baldır kası egzersizleri ve mümkünse koridor
yanı koltukta yolculuk yapması önerilir.
• VTE riskinin düşük olduğu yolcularda rutin varis çorabı
kullanımı önerilmez.
• Uzun süreli yolculuklarda aspirin yada antikoagülanlarla
proflaksi önerilmez.
• Gebelerde ilk tercih DMAH
• VTE riski çok yüksek olanlarda farmakolojik proflaksiye
mekanik proflaksi eklenmelidir.
• Gerekli görüldüğünde proflaksi doğum sonrası 6 haftaya kadar
uzatılabilir.
• Emziren annelerde proflakside warfarin kullanılabilir.
Ortopedi dışı
operasyonlarda
• Uygun proflaksi seçimi
için hastanın VTE
riskinin belirlenmesi
önemli.
• Bu amaçla Rogers ve
Caprini skorlama
sistemleri kullanılıyor.
• Çok düşük (<%0.5, Rogers score<7, Caprini score 0) erken
ambulasyon yeterlidir, mekanofarmakolojik proflaksiye gerek
yoktur.
• Düşük riskli hastalarda (~%1.5, Rogers 7-10, Caprini 1-2)
mekanik proflaksi
• Orta riskli hastalarda (~%3, Rogers >10, Caprini 3-4) major
kanama riski yüksek değilse DMAH, yüksekse mekanik
proflaksi
• Yüksek riskli hastalarda (~%6, Caprini score ≥5) major kanama
riski yüksek değilse DMAH ve mekanik proflaksi, yüksekse
mekanik proflaksi
• Genel yada abdominpelvik cerrahi uygulanacak hastalarda
inferior vena cava (ICV) filtresi primer VTE proflaksisi için
önerilmez.
Ortopedik cerrahi uygulanacak hastalarda
• Total kalça (TKA) yada total diz artroplastisi (TDA) yapılacak
hastalarda en az 10-14 gün DMAH yada YOAK ve mekanik
proflaksi
• Majör operasyonlarda proflaksi süresinin 35 güne kadar
çıkarılması önerilir.
• Kanama riskinin yüksek olduğu hastalarda farmakolojik
proflaksi önerilmez. Mekanik proflaksi tercih edilmelidir.
• IVC filtresinin primer proflaksi amacıyla kullanımı önerilmez.
• Bacak immobilizasyonu gerektiren izole alt bacak
yaralanmalarında proflaksi önerilmemektedir.
• VTE öyküsü olmayanlarda yapılan diz artroskopisinde proflaksi
gerekmez.
VTE tedavisi
• Akut VTE tedavisinde
– DMAH, unfraksiyone heparin
– Fondaparinux
– Warfarin yada YAOK (dabigatran, edoxaban, rivaroxaban, apixaban)
• kanser olmayan hastalarda YOAK coumadine tercih edilebilir.
• İzole distal DVT li hastalar trombüste yayılma görülmezse
izleme alınabilir.
• Ancak distal venlerin içinde kalsa dahi yayılma tespit edilirse
antikoagülasyon yapılmalıdır.
• Warfarinin+parenteral tedavi en az 5 gün ve iki testte INR ≥2
ise parenteral tedavinin kesilmesi
• Parenteral tedavide ilk tercih DMAH yada fondaparinuxtur.
• Dabigatran ve enoxsaban için başlangıçta paranteral
antikoagülasyon gerekirken rivoraksaban ve apiksaban için
gerekmez.
• Akut DVT tedavisinde günlük iki kez LMWH uygulaması yerine
tek doz uygulama önerilir.
• Hastanın sosyal ve ev ortamı uygun ise tedaviye hastane
yerine evde başlanabilir.
• Akut DVT tedavisinde posttrombotik sendrom ihtimali yüksek
kanama ihtimali düşük değilse trombolitik tedavi önerilmez.
• Trombolitik sonrasında antikoagülan tedavi protokolü aynı.
• Akut proksimal DVT tedavisinde antikoagülan kullanımı
kontrendike ise IVC filtresi önerilmektedir.
• Antikoagülan kontrendikasyonu kalkınca klasik antikoagülan
protokolü uygulanmalıdır
• Akut DVT hastalarında başlangıç yatak istirahatı yerine erken
ambulasyon önerilir.
• Ağrı ve ödemin çok olduğu hastalarda erken ambulasyon
geciktirilebilir.
• Geçici risk faktörleri ile provoke VTE hastalarında 3 aylık tedavi
yeterli
• Unprovoke VTE de hastanın ciddi kanama riski yoksa uzun
varsa 3 aylık tedavi
• Unprovoke VTE ancak distalde ve tekrarlayıcı değilse yine 3
aylık tedavi
• Unprovoke VTE li hastalarda antikoagülan kesildiğinde
kontrendike değilse aspirin
• VTE ve aktif kanserli hastalarda kanama riski yüksek olsa da
uzun süreli antikoagülan tedavi önerilir.
• Uzun süreli antikoagülan tedavi ile her yıl tedavinin kar zarar
getirisinin değerlendirildiği ve buna göre devamına karar
verildiği 3 aydan uzun süreli tedaviler kastedilir.
• Warfarin ile VTE tedavisinde INR hedefi 2.0-3.0 arasıdır.
• Kanserli hastalarda uzun süreli tedavide DMAH, warfarin ve
diğer YOAK lara tercih edilir.
• Akut DVT tedavisinde kompresyon çorablarının rutin
kullanılması önerilmez. Akut ve kronik şikayetlerin azaltılması
için önerilebilir.
• PE düşük riskte evde tedavi edilebilir.
• Hipotansiyonun + PE ve kanama riski yüksek değilse sistemik
trombolitik, yüksekse katater aracılı trombolitik
• Hipotansiyon yok ise trombolitik tedavi önerilmez.
• PE ve hipotansiyon varlığında Katater yardımcılı trombüs
alınması:
– Kanama riski yüksek veya
– Başarısız sistemik trombolitik veya
– Trombolizis süresi beklenemicek kadar hasta kötü ise önerilmektedir.
• PE ve şok durumunda, tüm tedavi yöntemleri başarısız olmuş
yada trombolitik tedavi kontrendike ise yada trombolitik
tedavi sonucunu beklemek için hastanın zamanı yoksa cerrahi
trombektomi önerilir.
• Akut PE tedavisine IVC filtresi ancak antikoagülasyonun
kontrendike olduğu durumlarda önerilir.
• Kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyonlu (KTPH)
hastalarda uzun süreli antikoagülan tedavi yapılmalıdır.
• KTPH tedavisinde seçilmiş hastalarda ve özel merkezlerde
pulmoner tromboendarterektomi operasyonun yapılması
önerilir.
• Alt extremite yüzeyel ven trombozlarında 5 cm ve daha uzun
trombüs saptanması durumunda proflaktik doz fondaparinux
yada DMAH ile 45 günlük tedavi önerilir.
• Üst ektremite DVT trombolitik tedavi rutin olarak önerilmez.
• Katater ilişkili UEDVT da katater fonksiyonel ve gerekli ise
çekilmemelidir.
• UEDVT 3 aylık antikoagülan tedavi yeterlidir.
• Kateter ilişkili UEDVT en az 3 ay antikoagülan tedavi yapılmalı,
katater durduğu sürece tedaviye devam edilmelidir.
• UEDVT venoaktif druglar ve kompresyon tedavisi rutin
önerilmez.
• Coumadin yada YOAK tedavi edilen VTE li hastalarda rekürrens
olursa en azından geçici (en az bir ay) DMAH geçilmelidir.
– Tedaviye uyum veya
– Kanser araştırılmalıdır.
• DMAH tedavisi altında iken olursa doz ¼ yada 1/3
artırılmalıdır.
Download